Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ansiopäivärahan määrä

Päivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävän ajan palkastasi. Palkkatulosi huomioidaan sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta olet kerryttänyt 26 viikon työssäoloehtoa.

Päivärahan määrittely

Päivärahan laskennassa huomioidaan vakiintunut ennakonpidätyksenalainen palkkatulosi luontaisetuineen. Palkkatuloistasi vähennetään lomaraha ja lomakorvaus sekä vuosittain määritelty työttömyys- ja eläkevakuutusprosentti (3,76 % vuonna 2024).

Tarkemman päivärahataulukon sekä päivärahalaskurin löydät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta www.tyj.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Päivärahalaskuri on myös Openetti-(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)palvelussamme. Päivärahalaskurilla voit laskea helposti arvion ansiopäivärahasi määrästä.

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Kassan maksama päiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (37,21 euroa päivässä 01.01.2024 alkaen) ja palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osa on 45% kuukausipalkasta 3534,95 euroon saakka, ja 20% sen ylimenevältä osalta. Korotetussa päivärahassa ansio-osa on 55% kuukausipalkasta 3534,95 euroon saakka ja 25% sen ylimenevältä osalta.

Taulukko ansiopäivärahan ja korotetun ansiopäivärahan koostumisesta.

Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta

 • 1 lapsesta 7,01 €/päivä (31.12.2023 asti), 5,84 € 01.01.2024 alkaen
 • 2 lapsesta 10,29 €/päivä (31.12.2023 asti), 8,57 € 01.01.2024 alkaen
 • 3 lapsesta 13,26 €/päivä (31.12.2023 asti), 11,05 € 01.01.2024 alkaen
Taulukko lapsikorotuksen muutoksista vuonna 2024.
Taulukko lapsikorotuksen muutoksista

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta tai vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Esimerkkejä ansiopäivärahan laskemisesta

Esimerkki 1.
Palkka ei ylitä taitekohtaa 3534,95 €/kk (164,42 €/pv)

Kuukausipalkka 2573,00 €

1. Vähennetään kuukausipalkasta 3,76%: 2573,00€ – (0,0376 * 2573,00€) = 2476,26€

2. Muunnetaan päiväpalkaksi jakamalla 21,5: 2476,26€ / 21,5pv = 115,17 €/pv

3. Lasketaan päiväraha seuraavasti: 37,21€ + 0,45 * (115,17€ – 37,21€) = 72,29 €/pv

4. Keskimääräinen päiväraha kuukaudessa: 21,5pv * 72,29€/pv = 1554,24 €/kk

Esimerkki 2.
Palkka ylittää taitekohdan 3534,95 €/kk (164,42 €/pv)

Kuukausipalkka 3700,00€

1. Vähennetään kuukausipalkasta 3,76%: 3700,00€ – (0,0376 * 3700,00€) = 3560,88€

2. Muunnetaan päiväpalkaksi jakamalla 21,5: 3560,88€ / 21,5 = 165,62 €/pv

3. Lasketaan päiväraha seuraavasti: 37,21€ + 0,45 * (164,42€ – 37,21€) + 0,20 * (165,62 € – 164,42€) = 94,69 €/pv

4. Keskimääräinen päiväraha kuukaudessa: 21,5pv * 94,69€/pv = 2035,84 €/kk

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrää ansiopäivärahalaskurilla.

Poikkeukset ansiopäivärahan laskennassa

 • Osittainen eläke: Jos olet saanut osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä, määritellään päivärahan perusteena oleva palkkasi eläkkeen alkamista edeltävältä ajalta, vaikka työssäoloehto täyttyisi eläkkeen aikana
 • Vuorotteluvapaa tai osittainen hoitovapaa: Jos olet ollut vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla etkä vapaan päättymisen jälkeen ole ollut työssä vähintään 26 viikkoa, määritellään päiväraha vapaata edeltävän ajan palkoista.
 • Palkkatuettu työ: Palkkatuetusta työstä vain 75 % kerryttää työssäoloehtoa. Aika, jota ei voida lukea työssäoloehtoon, pidentää tarkastelujaksoa. Jos kunnalla on kuitenkin ollut velvoite työllistää henkilö, palkkatuettu työ edelleen kerryttää jokaiselta viikoltaan työssäoloehtoa. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii palkkatuetun työn edellytykset.

Ansiopäivärahan tason tarkistaminen

Ansiopäivärahan taso voi tulla tarkistettavaksi, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Päivärahan suuruus voi siis tällöin nousta tai laskea. Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä jäljellä. Uudelleen laskeminen tapahtuu kuitenkin pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa.

Jos enimmäismaksumaksuaikasi ei ole täyttynyt ennen kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, uusi ansiopäivärahasi on vähintään 80% aiemmin maksetusta ansiopäivärahasta.

Milloin päivärahan suuruus lasketaan uudelleen?

 1. Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan uudelleen, jos täytät työssäoloehdon uudelleen niin, että uutta työssäoloehdon täyttymistä seuraava ensimmäinen maksupäivä on yli vuoden päässä edellisestä ensimmäisestä maksetusta päivärahapäivästä.
 2. Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan uudelleen myös, jos olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen niin, että edellisen kerran työssäoloehdon täyttyessä päivärahan suuruutta ei laskettu. Tässä vaihtoehdossa ei siis ole merkitystä sillä, olisiko uusi ensimmäinen maksupäivä vuoden sisällä edellisestä ensimmäisestä maksupäivästä vai ei.

Milloin päivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen, vaikka työssäoloehto täyttyi?

Ansiopäivärahasi suuruus ei muutu, jos täytät työssäoloehdon uudelleen niin, että uutta työssäoloehdon täyttymistä seuraava ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on vuoden sisällä edellisestä ensimmäisestä maksetusta etuuspäivästä ja päiväraha on tuolloin määritelty.

58-vuotiaiden ansiopäivärahan tason suojaaminen

Jos olet täyttänyt 58 vuotta silloin, kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkkasi ole noussut.

Korotettu päiväraha

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

Lisätietoja: Työllistymistä edistävät palvelut.

Omavastuuaika

Kun tulet ansiopäivärahan hakijaksi, sinulle saatetaan asettaa omavastuuaika. Omavastuuaika on seitsemän arkipäivän työttömyyttä vastaava aika, jonka ajalta ei pääsääntöisesti makseta päivärahaa. Vuonna 2023 omavastuuaika vastasi viittä päivää. Omavastuuajan tulee täyttyä 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Jos teet esimerkiksi joka päivä 50 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, omavastuuaikasi kertymiseen menee 14 arkipäivää. Karenssin aikana omavastuuaikaa ei voida ottaa.

Omavastuuajan asettaa työttömyyskassa (vertaa: TE-toimisto päättää karensseista). Jos osallistut TE-toimiston työllistymistä edistävään palveluun, ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös omavastuuajalla. Omavastuuaika voi tulla otettavaksi myös, kun täytät työssäoloehdon uudestaan.

Omavastuuajan asettaminen

Omavastuuaika asetetaan, kun:

 • jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai
 • täytät uuden työssäoloehdon ennen kuin aiemman omavastuuajan jälkeen on voitu maksaa päivärahaa yhdeltäkään päivältä tai
 • täytät uuden työssäoloehdon vuoden sisällä siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa, mutta omavastuuaikaa ei ole asetettu työssäoloehdon täyttyessä edellisen kerran tai
 • täytät uuden työssäoloehdon yli vuoden kuluttua siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa.

Esimerkki 1

Henkilö A on työttömänä kesällä 2021, ensimmäinen työttömyyspäivä on 7.6.2021. A:lle on asetettu omavastuuaika ajalle 7.6.2021 – 13.6.2021 ja ansiopäivärahakauden ensimmäinen maksettu päivä on ollut 14.6.2021. A menee syksyllä määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy 30.6.2022. A hakee ansiopäivärahaa 1.7.2022 alkaen. Omavastuuaika asetetaan, koska uusi työssäoloehto täyttyy yli vuoden kuluessa siitä, kun päivärahaa on alettu edellisen kerran maksaa.

Esimerkki 2

Henkilö A on työttömänä ajan 7.6.2021 – 13.6.2021. Uusi määräaikainen kokoaikatyö on ajalla 14.6.2021 – 31.5.2022. A hakee ansiopäivärahaa ajalle 7.6.2021 – 13.6.2021. A on työttömänä vain omavastuun ajan, joten A:lle ei synny maksettavaa ansiopäivärahaa.

A hakee ansiopäivärahaa uudelleen 1.6.2022 alkaen, jolloin työssäoloehto on täyttynyt uudelleen. Vaikka edellisen omavastuuajan asettamisesta on alle vuosi aikaa, asetetaan omavastuuaika nyt uudelleen, koska työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ennen kuin aiemman omavastuuajan jälkeen on voitu maksaa päivärahaa yhdeltäkään päivältä.  

Esimerkki 3

Henkilö A on jäänyt ensimmäistä kertaa työttömäksi 1.6.2020. Omavastuuaika on asetettu ajalle 1.6.2020 – 7.6.2020, ja ensimmäinen maksettava päivä on ollut 8.6.2020. A aloittaa syksyllä 2020 uuden määräaikaisen työsuhteen, joka päättyy 30.5.2021, joten ensimmäinen työttömyyspäivä on 31.5.2021. Nyt uusi työssäoloehto täyttyy siten, että uusi enimmäismaksuaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta, joten omavastuuaikaa ei aseteta.

A aloittaa syksyllä 2021 uuden määräaikaisen työsuhteen, joka päättyy 30.4.2022 ja ensimmäinen työttömyyspäivä on 1.5.2022. Vaikka uusi työssäoloehto täyttyy jälleen vuoden kuluessa edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta, asetetaan nyt uusi omavastuuaika. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehdon täyttyessä edellisellä kerralla ei omavastuuaikaa asetettu.

Milloin omavastuuaikaa ei aseteta?

Omavastuuaikaa ei aseteta, jos olet täyttänyt työssäoloehdon(avautuu uuteen ikkunaan) (26 viikkoa) uudelleen ja uusi ansiopäivärahan enimmäismaksuaika (300, 400 tai 500 päivän laskuri) alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika asetettiin sinulle tuolloin.

Esimerkki 1

Henkilö A on työttömänä kesällä 2021, ensimmäinen työttömyyspäivä on 7.6.2021. A:lle on asetettu omavastuuaika ajalle 7.6.2021 – 13.6.2021 ja ansiopäivärahakauden ensimmäinen maksettu päivä on ollut 14.6.2021. A menee syksyllä määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy 31.5.2022. A hakee ansiopäivärahaa 1.6.2022 alkaen. Omavastuuaikaa ei nyt aseteta, koska työssäoloehto täyttyy ja uusi enimmäiskesto alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta.

Etuuden verotus

Ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus ovat veronalaista tuloa. Verottaja toimittaa kassalle 1.2. alkaen jäsentemme palkan mukaiset ennakonpidätystiedot. Kotiin saamaasi verokorttia ei tarvitse toimittaa kassalle. Jos olet liittynyt kassan jäseneksi kesken vuoden, tarkistathan Openetin Omat tiedot -osiossa, että olemme saaneet verotietosi.

Käytämme etuuden maksussa palkkasi mukaista ennakonpidätysprosenttia. Prosentti on kuitenkin vähintään 25%, vaikka veroprosenttisi olisikin tätä pienempi.

Voit halutessasi tilata etuutta varten olevan muutosverokortin, jolloin vero pidätetään siinä olevien prosenttien mukaisesti. Etuutta varten olevan muutosverokortin saat tilattua verottajan sähköisessä OmaVero-palvelussa. Valitse palvelussa etuuden maksajaksi ”Opetus ja tiede Tk”, jolloin verokortin tiedot tulevat automaattisesti kassalle, yleensä aikaisintaan seuraavana työpäivänä. Ennakonpidätystä ei korjata takautuvasti.

Lisätietoja ansiopäivärahan verotuksesta saat verohallinnon verkkosivuilla www.vero.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Nykyään, jos henkilöllä ei ole voimassa olevaa verokorttia etuutta varten, ilmoittaa Verottaja palkkaverokortin tiedot suoraan 25 %:n ennakonpidätyksen mukaan. Aiemmin tiedot on toimitettu verokorttia vastaavin luvuin, mutta verotus on joka tapauksessa toimitettu palkkaverokortilla aina 25 %:n mukaan.

Vuosiraja on kassalle ilmoitettu siten, että Verohallinto on lähettänyt työttömyyskassalle arvion ansiosidonnaisen päivärahasi tulorajasta. Arvio perustuu verokortillasi näkyvään arvioon palkan määrästä, josta ansiosidonnainen päiväraha on yleisimmin noin 60 prosenttia.

Tämä uusi verotietojen siirrossa tapahtunut käytäntö on Verohallinnon toimintatapa, josta saat tarvittaessa lisätietoja: www.vero.fi.