Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

TE-palvelut

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Työllistymistä edistävästä palvelusta voidaan sopia myös työnhakijan aloitteesta. Oma-aloitteisuus on erityisen tärkeää, jos kyse on omaehtoisesta opiskelusta. Jos sinulla on työttömäksi jäädessäsi jo olemassa opiskelupaikka tai jos haluat työttömänä ollessasi hakeutua itse opiskelemaan, kerro tästä TE-toimistolle, jotta se voi tutkia, voidaanko opintoja tukea työllistymistä edistävänä palveluna. Jos opintoja ei ole saatu sovittua työllistymistä edistäväksi palveluksi, päätoiminen opiskeleminen estää ansiopäivärahan maksamisen kokonaan.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • työkokeilu
  • työvoimakoulutus
  • työttömyysetuudella tuettava omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttava työtoiminta

TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle aina lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella. Huomioithan, että työllistymistä edistävään palveluun ei ole automaattista oikeutta, vaan asiasta on sovittava TE-toimiston kanssa.

Lisätietoja palveluun pääsystä ja palveluista: Työ- ja elinkeinotoimistot, työhallinnon verkkosivut(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Päivärahan suuruus

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä, jos palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa. Arvion päivärahan suuruudesta voit laskea ansiopäivärahalaskurilla.

Oletko jo ollut työllistymistä edistävässä palvelussa ja saanut korotettua ansio-osaa? Jos 200 päivän enimmäiskesto on kesken, sinulla saattaa olla vielä uuden palvelun ajalta oikeus saada korotettua ansio-osaa niin monelta kalenteripäivältä, että 200 päivää täyttyy.

Oikeus 200 päivään korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta voi alkaa uudelleen, jos täytät uudelleen työssäoloehdon. Työvoimakoulutusta ja omaehtoista opiskelua koskee kuitenkin erityissäännös.

Kulukorvaus

Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta. Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Päivärahan kesto

Osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun ei pidennä ansiopäivärahan normaalia maksuaikaa, joka on 300, 400 tai 500 päivää. Ks. Oikeus ansiopäivärahaan(avautuu uuteen ikkunaan) -sivulta kohta Päivärahan kesto. Enimmäisajan täyttymisen jälkeen voit hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Palvelun aikana ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen.

Poissaolo palvelusta

Poissaololla saattaa olla vaikutusta siihen, miten pystyt suorittamaan sovitun palvelun. Poissaoloista on omaehtoista opiskelua ja työvoimakoulutusta lukuun ottamatta ilmoitettava päivärahahakemuksessa. Myös TE-toimisto kerää tietoa poissaoloista suoraan palveluntuottajalta, ja jos poissaoloja on runsaasti, palvelu voidaan keskeyttää joko toteamispäivästä lukien tai takautuvasti palvelun alusta lukien. Takautuva keskeyttäminen johtaa maksetun päivärahan ja kulukorvausten takaisinperintään.

Päivärahan hakeminen

Kun haet ansiopäivärahaa ajalta, jolloin olet työvoimakoulutuksessa tai opiskelet omaehtoisia opintoja, tee hakemus seuraavasti:

Omaehtoisen opiskelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta on lähtökohtaisesti oikeus opintojen mukaisiin etuuksiin kaikilta arkipäiviltä. Tämä tarkoittaa, että olet palvelussa riippumatta siitä, onko kyseisenä päivänä lähiopetusta vai ei. Täytä siis hakemukseesi kaikkien päivien (myös viikonloppujen) kohdalle tieto ”koulutuksessa”.

Poissaolon ilmoittaminen hakemuksessa

Jos joudut olemaan pois omaehtoisesta opiskelusta tai työvoimapoliittisesta koulutuksesta, poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa hakemuksessa. Muistathan kuitenkin, että jos sairastut ja haet sairauspäivärahaa Kelasta, tästä on ilmoitettava hakemuksessa. Täytä hakemukseen päivien kohdalle tieto ”sairas” heti siitä päivästä alkaen, josta haet sairauspäivärahaa Kelasta.

Työssä palvelun aikana?

Jos olet työssä, ilmoita työpäivän kohdalla tieto ”työssä” ja täytä kalenteriosioon työtunnit.

Muistettavaa

Jos joudut olemaan paljon pois opinnoista, esimerkiksi työn vuoksi, sinun on hyvä olla yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon. Työ- ja elinkeinotoimisto seuraa opintojen etenemistä. Joskus voi olla tarpeen keskustella opintojen keskeyttämisestä ja jatkamisesta myöhemmin vaihtoehtona sille, että opinnot etenevät suunniteltua hitaammin.

Näiden palveluiden ajalta etuus maksetaan vain tosiasiallisen palveluun osallistumisen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäiväraha ja kulukorvaus maksetaan vain niiltä päiviltä, jolloin palvelusta tehdyn suunnitelman mukaan osallistut palveluun. Viikon muina päivinä päiväraha maksetaan työttömyyden perusteella. Täytä siis hakemukseen ”TE-palvelussa” niiden päivien kohdalle, joina olet osallistunut yllä mainittuihin TE-palveluihin. Muiden päivien kohdalle täytä ”työtön”.

Poissaolon ilmoittaminen hakemuksessa

Jos joudut olemaan pois palveluksi sovitusta tai suunnitellusta päivästä, tästä on aina ilmoitettava hakemuksessa. Jos poissaolo johtuu omasta tai enintään 10 vuotta vanhan lapsen sairaudesta (enintään 4 päivää), täytä päivän kohdalle tieto ”sairas”, ja ilmoita hakemuksen lisätietoja-kohdassa tai vapaamuotoisessa omassa selvityksessä, onko kyse omasta vai lapsen sairaudesta. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää. Jos olet pois työhaastattelun vuoksi, ilmoita päivän kohdalla työhaastattelu.

Jos olet pois palvelusta siksi, että olet ollut työssä, ilmoita päivän kohdalla ”työssä”, täytä tuntisarakkeeseen työtunnit ja ilmoita hakemuksen lisätietoja-kohdassa tai vapaamuotoisessa omassa selvityksessä, että kyseisen päivän piti olla palvelupäivä. Tarkistathan vielä kohdasta soviteltu päiväraha, miten tunnit ilmoitetaan, jos sinulla on säännöllinen kuukausipalkka osa-aikatyöstäsi.

Muista liittää hakemuksen mukaan kopio palkkalaskelmasta. Täytä jatkohakemus Openetissä.