Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Muutoksenhaku ja takaisinperintä

Jos olet tyytymätön työttömyyskassan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Työttömyyskassan antama päätös

Päätös ja päätöksen perustelut kannattaa lukea huolellisesti läpi. Jos olet tyytymätön saamaasi työttömyyskassan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Valitus osoitetaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle ja toimitetaan työttömyyskassalle.

Ennen valituksen tekemistä voit myös halutessasi kysyä työttömyyskassalta tarkempia perusteluita työttömyyskassan antamaan päätökseen.

TE-toimiston tai kunnan antama työvoimapoliittinen lausunto

Et voi suoraan kohdistaa muutoksenhakua TE-toimiston tai kunnan antamaan lausuntoon. Jos TE-toimisto tai kunta on antanut työvoimapoliittisen lausunnon, johon olet tyytymätön, hae ansiopäivärahaa lausunnon ajalta ja odota, että työttömyyskassa antaa sinulle kyseiseen lausuntoon perustuvan etuuspäätöksen. Voit valittaa työttömyyskassan antamasta päätöksestä, kun olet saanut sen tiedoksesi. Työttömyyskassa ei pysty käsittelemään ennen päätöksen antamista tullutta valitusta, joka koskee työvoimapoliittista lausuntoa.

Valituksen tekeminen

Valitus tulee tehdä aina kirjallisesti. Vapaamuotoinen viesti riittää. Valituksessasi olisi hyvä olla ainakin seuraavat asiat:

  • Mihin päätökseen haet muutosta (mainitse päätöksen numero)
  • Mihin olet päätöksessä tyytymätön ja miten haluaisit päätöstä muuttaa
  • Liitä vaatimuksiasi tukevat asiakirjat mukaan. Mainitse valituksessasi liitteiden lukumäärä. Liitteet voit toimittaa esimerkiksi Openetin kautta kohdasta ”Lähetä liitteitä”. Merkitse liitteisiin, että ne liittyvät valitusasiaan.
  • Nimesi ja yhteystietosi

Valituksesi voit toimittaa työttömyyskassalle sähköisesti viestillä Openetin kautta, lähettämällä valituksen erillisenä liitteenä Openetin kautta kohdasta ”Lähetä liitteitä”, sähköpostitse tai perinteisellä postilla. Opetus ja tiede -työttömyyskassan yhteystiedot löydät täältä.

Voit halutessasi käyttää asiamiestä tai avustajaa valitusasian hoitamisessa.

Määräaika valituksen toimittamiselle

Valitus pitää toimittaa työttömyyskassalle viimeistään 30. päivänä sen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivä on se päivä, jolloin olet lukenut päätöksen Openetissä. Jos päätös on lähetetty sinulle postitse, tiedoksisaantipäivä on 7. päivä postituspäivästä laskettuna. Tiedoksisaantipäivä tai postituspäivä lukee päätöksessä. Mikäli lähetät valituksen postitse, sinun tulee itse varmistua siitä, että valitus ehtii määräajassa perille.

Päätöksen lukeminen Openetissä:

Työttömyyskassa antaa sinulle päätöksen maanantaina 10. lokakuuta. Luet sen Openetissä tiistaina 11.10. Olet siis saanut päätöksen tiedoksesi 11.10., jolloin 30 päivän määräajan laskeminen alkaa seuraavasta päivästä. Valituksen tulee olla työttömyyskassassa viimeistään 10.11. ja päätös on lainvoimainen 11.11. Jos 10.11. on lauantai, sunnuntai tai arkipyhä, valituksen tulee olla työttömyyskassassa viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Päätöksen vastaanottaminen postitse:

Työttömyyskassa antaa sinulle päätöksen 10.10. Et lue päätöstä Openetissä ja päätös lähtee sinulle postitse 18.10. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tiedoksesi 7. päivänä postituspäivästä eli 25.10. Seuraava päivä (26.10.) on ensimmäinen määräaikaan laskettava päivä, jolloin valituksen tulee olla työttömyyskassassa 24.11. ja päätös on lainvoimainen 25.11. Jos 24.11. on lauantai, sunnuntai tai arkipyhä, valituksen tulee olla työttömyyskassassa viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Ennenaikainen tai myöhästynyt valitus

Valitus on ennenaikainen, jos se saapuu työttömyyskassaan, ennen kuin kyseiselle ajalle on annettu päätöstä. Tällöin valitus ei kohdistu mihinkään päätökseen. Muutoksenhakuelimet jättävät ennenaikaiset ja päätökseen kohdistumattomat muutoksenhaut pääsääntöisesti tutkimatta. Kohdista siis valituksesi työttömyyskassan antamaan päätökseen.

Valitus on myöhässä, jos se saapuu työttömyyskassalle 30 päivän määräajan jälkeen, koska päätös on jo tullut lainvoimaiseksi. Muutoksenhakuelimet voivat kuitenkin ottaa tutkittavakseen myöhässäkin saapuneen valituksen, jos sinulla on esittää painavat perustelut sille, miksi et ole toimittanut valituskirjelmää työttömyyskassaan määräajassa. Useimmiten kuitenkin myöhässä saapuneet valitukset jätetään muutoksenhakuasteissa tutkimatta.

Valitusasian käsittely ja eteneminen

Kun valituksesi saapuu työttömyyskassaan, tutkimme voimmeko itse oikaista päätöksen vaatimallasi tavalla. Pyydämme sinulta tarvittaessa asiaan lisäselvityksiä. Jos päätös on virheellinen, oikaisemme päätöksen itse. Käsittelemme asian mahdollisimman pian ja annamme uuden päätöksen. Jos emme voi oikaista päätöstä, lähetämme valituksesi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Jos päätös liittyy TE-toimiston tai kunnan antamaan työttömyyskassaa sitovaan lausuntoon, pyydämme TE-toimistolta tai kunnalta lisälausunnon valituksesi johdosta. Jos TE-toimisto tai kunta muuttaa lausuntoaan valituksesi perusteella, käsittelemme hakemuksesi uudelleen ja annamme asiassa oikaisupäätöksen. Jos TE-toimisto tai kunta ei muuta aikaisempaa lausuntoaan, työttömyyskassa lähettää valituksesi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Valituksesi siirtyessä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi työttömyyskassa antaa asiasta oman lausuntonsa, johon liitetään muutoksenhakuun liittyvät asiakirjat. Kaikki asiakirjat lähetetään tässä vaiheessa myös sinulle tiedoksi. Kun asia on siirretty sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, voit vielä lähettää oman vastineesi suoraan muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antama päätös

Jos sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta hyväksyy valituksesi, käsittelemme hakemuksesi uudelleen ja annamme sinulle uuden muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Jos muutoksenhakulautakunta hylkää valituksesi, työttömyyskassan antama alkuperäinen päätös jää voimaan.

Jos olet tyytymätön sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen. Valitus osoitetaan tällöin vakuutusoikeudelle ja toimitetaan työttömyyskassalle. Vakuutusoikeus saa tässä yhteydessä käytettäväkseen ne asiakirjat, jotka on toimitettu sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ensimmäisen valituksesi yhteydessä, joten samoja asiakirjoja ei tarvitse toimittaa liitteinä enää uudelleen.

Vakuutusoikeuden päätös on lopullinen eikä siihen voi enää hakea muutosta.

Valituksen käsittelyaika muutoksenhakuasteissa

Käsittelyaika sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on keskimäärin 10 kuukautta. Vakuutusoikeudessa käsittelyaika on keskimäärin 13 kuukautta.

Takaisinperintä

Työttömyyskassan saadessa jälkikäteen tietoonsa etuuden maksamiseen vaikuttavia asioita saattaa aiheutua takaisinperintää eli liikamaksua. Joskus työttömyyskassakin saattaa tehdä virheen etuuden maksatuksessa. Tällainen liikaa tai aiheetta maksettu etuus on työttömyysturvalain mukaan perittävä takaisin.

Yleisimmät syyt takaisinperinnälle

  • Takautuva eläke tai muu etuuden määrään vaikuttava sosiaalietuus
  • TE-toimiston tai kunnan takautuvasti antama työvoimapoliittinen lausunto
  • Hakemuksessa tai tulorekisterissä on puutteelliset tai virheelliset tiedot palkkatuloista tai sosiaalietuuksista.
  • Työttömyyskassan tekemä virhe päätöstä annettaessa; esimerkiksi näppäilyvirhe tai hakemuksesta huomaamatta jäänyt selvitys, jolla voi olla vaikutusta etuuden määrään.

Takaisinperinnän välttämiseksi on tärkeää, että ilmoitat hakemuksessa kaikista etuusoikeuteen tai etuuden suuruuteen mahdollisesti vaikuttavista seikoista. Jos et ole varma siitä, mitä tietoja sinun tulee ilmoittaa, ota yhteyttä työttömyyskassaan, niin selvitämme asiaa yhdessä.

Takaisinperintäasian eteneminen työttömyyskassassa

Kuuleminen liikamaksusta ja etuusasian uudelleen käsittely

Työttömyyskassa lähettää liikamaksusta kuulemiskirjeen ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Kuulemiskirjeessä kerrotaan, miltä ajalta etuutta on maksettu liikaa, paljonko etuutta on maksettu liikaa ja mistä syystä liikamaksu on aiheutunut. Työttömyyskassa pyytää tarvittaessa kuulemiskirjeessä myös suostumustasi aiemmin annetun virheellisen päätöksen poistamista ja uudelleen käsittelyä varten.

Vastaamalla kuulemiskirjeeseen voit antaa oman selvityksesi liikamaksuun liittyen ja esimerkiksi ehdottaa maksuohjelmaa. Voit lähettää vastauksen Opetus ja tiede -työttömyyskassan sähköisen palvelun Openetin kautta. Vastaus lähetetään Openetin etusivulta kohdassa Takaisinperintä – takaisinperintäkirjeet – Tee vastine.

Saatuaan suostumuksesi virheellisen päätöksen oikaisuun työttömyyskassa antaa sinulle uuden etuuspäätöksen ja takaisinperintäpäätöksen.

Jos olet tyytymätön saamaasi takaisinperintäpäätökseen tai sen perusteena olevaan etuuspäätökseen, voit hakea niihin muutosta päätösten liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Lue lisää muutoksenhausta tämän sivun yläosasta.

Takaisinperintäpäätös, maksuerät ja suoritusten seuranta löytyvät nyt Openetin etusivulta.

Vilpillinen menettely

Jos jätät ilmoittamatta etuusoikeuteen tai etuuden suuruuteen vaikuttavan seikan, työttömyyskassa arvioi, onko ilmoittamatta jättäminen ollut tahallista. Tässä tapauksessa pyydämme sinulta kuulemisen yhteydessä selvityksesi myös epäillystä vilpillisestä menettelystä.

Vilpillisen menettelyn seuraamuksena voi takaisinperinnän lisäksi olla huomautus, varoitus tai työttömyyskassasta erottaminen. Vakavammissa tapauksissa tai vilpillisen menettelyn ollessa toistuvaa työttömyyskassa voi joutua tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisiviranomaiselle.

Liikamaksun määrän kohtuullistaminen

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut vilpillisestä menettelystäsi. Työttömyyskassa voi luopua takaisinperinnästä myös liikamaksun vähäisyyden vuoksi.

Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitaan sinun ja perheesi kokonaistilanteen perusteella. Arviointi tehdään taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella. Selvityksen voit täyttää ja tulostaa täällä(avautuu uuteen ikkunaan). Ilman tätä selvitystä kohtuullisuusharkintaa ei voida tehdä. Kohtuullisuutta harkittaessa työttömyyskassa vertaa perheesi kuukausittaisia nettotuloja esimerkiksi toimeentulotuen perusosiin ja ulosotossa käytettäviin suojaosiin.

Tilapäinen varattomuus tai hetkellinen velkaantuminen eivät ole yksinomaisia perusteita kohtuullistamiselle. Myöskään työttömyyskassan tai muun viranomaisen tekemä virhe ei automaattisesti merkitse takaisinperinnän kohtuullistamista, mutta se huomioidaan harkinnassa.

Liikaa maksetun etuuden takaisinmaksaminen

Kun saat päätöksen takaisinperinnästä, saat samalla suunnitelman takaisinmaksusta.

Voit myös myöhemmin olla yhteydessä työttömyyskassaan ja ehdottaa sinulle sopivaa aikataulua takaisinmaksulle. Liikaa maksettua etuutta ei siis välttämättä tarvitse maksaa takaisin kerralla, vaan voit sopia kanssamme maksueristä.

Maksuerien tai takaisinmaksun aikataulun muutoksista tulee aina sopia kirjallisesti esimerkiksi Openetin kautta viestillä tai sähköpostitse. Opetus ja tiede -työttömyyskassan yhteystiedot löydät täältä.