Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ändringssökande och återkrav

Om du är missnöjd med ett beslut av arbetslöshetskassan kan du ansöka om ändring hos besvärsnämnden för social trygghet.

Beslut av arbetslöshetskassan

Det lönar sig att noggrant läsa igenom beslutet och motiveringarna till beslutet. Om du är missnöjd med ett beslut av arbetslöshetskassan kan du överklaga det i enlighet med de besvärsanvisningar som bifogas beslutet. Besvär adresseras till besvärsnämnden för social trygghet och lämnas till arbetslöshetskassan.

Innan du lämnar in besvär kan du också be arbetslöshetskassan om mer detaljerade motiveringar till arbetslöshetskassans beslut.

TE-byråns eller kommunens arbetskraftspolitiska utlåtande

Du kan inte direkt rikta ändringsansökan till ett utlåtande från TE-byrån eller kommunen. Om TE-byrån eller kommunen har utfärdat ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som du är missnöjd med, ansök om inkomstrelaterad dagpenning för den tid som utlåtandet gäller och vänta på att arbetslöshetskassan meddelar dig ett förmånsbeslut som grundas på utlåtandet i fråga. Du kan överklaga ett beslut som fattats av arbetslöshetskassan när du har mottagit det. Arbetslöshetskassan kan inte behandla besvär om arbetsmarknadspolitiskt utlåtande, som kommit innan beslutet har meddelats.

Att anföra besvär

Besvär ska alltid anföras skriftligt. Ett fritt formulerat meddelande räcker. Ditt besvär bör innehålla åtminstone följande:

  • Vilket beslut du ansöker om ändring av (ange beslutsnummer)
  • Vad du är missnöjd med i beslutet och hur du skulle vilja ändra beslutet
  • Bifoga dokument som stöder dina krav. Ange antalet bilagor i ditt besvär. Du kan skicka bilagor till exempel via Openetti under ”Skicka bilagor”. Ange i bilagorna att de gäller besvärsärendet.
  • Namn och kontaktuppgifter

Du kan skicka ditt besvär elektroniskt till arbetslöshetskassan med ett meddelande via Openetti, genom att skicka besväret som en separat bilaga via Openetti under punkten ”Skicka bilagor”, via e-post eller med traditionell post. Du hittar kontaktuppgifterna till Arbetslöshetksassan för undervisning och vetenskap här(Öppnas i nytt fönster).

Om du vill kan du använda ett ombud eller en assistent för att anföra besvär.

Tidsfrist för att lämna in besvär

Besvär ska lämnas till arbetslöshetskassan senast den 30:e dagen efter att det delgivits. Datum för delfående är det datum då du läser beslutet i Openetti. Om beslutet har skickats till dig per post är dagen för delfående den 7:e dagen räknat från dagen då beslutet postades. Datum för delfående eller postdag anges i beslutet. Om du skickar ditt besvär per post ska du försäkra dig om att besväret når fram inom tidsfristen.  

Att läsa beslut i Openetti

Arbetslöshetskassan delger dig beslutet måndagen den 10 oktober. Du läser det i Openetti tisdagen den 11 oktober. Du har alltså fått beslutet den 11 oktober och tidsfristen på 30 dagar börjar följande dag. Besväret ska vara hos arbetslöshetskassan senast den 10 november och beslutet har vunnit laga kraft den 11 november. Om den 10 november är en lördag, söndag eller söckenhelg ska besväret vara hos arbetslöshetskassan senast följande vardag.

Mottagande av beslut med post

Arbetslöshetskassan delger dig beslutet måndagen den 10 oktober. Du läser inte beslutet i Openetti och beslutet skickas till dig per post den 18 oktober. Du anses ha fått beslutet den 7:e dagen efter postdagen, dvs. den 25 oktober. Följande dag (26.10) är den första dagen som räknas till tidsfristen, då besväret ska vara hos arbetslöshetskassan den 24 november och beslutet vinner laga kraft den 25 november. Om den 24 november är en lördag, söndag eller söckenhelg ska besväret vara hos arbetslöshetskassan senast följande vardag.

För tidigt eller sent besvär

Ett besvär är för tidigt om det kommer till arbetslöshetskassan innan ett beslut har meddelats för perioden i fråga. Då riktas besväret inte till något beslut. I regel avstår besvärsinstanser från att granska förtida besvär och besvär som inte riktas till något beslut. Rikta alltså ditt besvär till arbetslöshetskassans beslut.

Besväret är försenat om det kommer till arbetslöshetskassan efter tidsfristen på 30 dagar, eftersom beslutet redan har vunnit laga kraft. Besvärsinstanserna kan dock behandla även ett besvär som har inkommit för sent om du har vägande skäl för varför du inte har lämnat in besvärsskriften till arbetslöshetskassan inom tidsfristen. Oftast avvisas dock besvär som inkommit för sent i instanser för sökande av ändring.

Handläggning och framskridande av besvärsärende

När ditt besvär inkommer till arbetslöshetskassan utreder vi om vi själva kan rätta till beslutet såsom du önskar. Vid behov ber vi dig om ytterligare förtydliganden i frågan. Om beslutet är felaktigt, rättar vi själva till beslutet. Vi behandlar ärendet så snart som möjligt och fattar ett nytt beslut. Om vi inte kan rätta till beslutet skickar vi ditt besvär att handläggas av besvärsnämnden för social trygghet.

Om beslutet gäller ett utlåtande av TE-byrån eller kommunen som är bindande för arbetslöshetskassan, ber vi TE-byrån eller kommunen om ett kompletterande utlåtande med anledning av ditt besvär. Om TE-byrån eller kommunen ändrar sitt utlåtande på basis av ditt besvär, behandlar vi din ansökan på nytt och meddelar ett beslut om rättelse i ärendet. Om TE-byrån eller kommunen inte ändrar sitt tidigare utlåtande skickar arbetslöshetskassan ditt besvär till besvärsnämnden för social trygghet.

När ditt besvär överförs till besvärsnämnden för social trygghet ger arbetslöshetskassan ett eget utlåtande i ärendet, till vilket man bifogar de handlingar som rör besväret. Alla handlingar skickas även till dig i detta skede. När ärendet har överförts till besvärsnämnden för social trygghet kan du fortfarande skicka ditt eget svar direkt till besvärsnämnden.

Beslut av besvärsnämnden för social trygghet

Om ditt överklagande godkänns av besvärsnämnden för social trygghet omprövar vi din ansökan och ger dig ett nytt överklagbart beslut. Om besvärsnämnden avslår ditt besvär fortsätter arbetslöshetskassans ursprungliga beslut att gälla.

Om du är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet kan du söka ändring hos försäkringsdomstolen. Besväret adresseras då till försäkringsdomstolen och lämnas till arbetslöshetskassan. Försäkringsdomstolen får i detta sammanhang tillgång till de handlingar som lämnats in till besvärsnämnden för social trygghet i samband med ditt första besvär, så samma handlingar behöver inte lämnas in som bilagor på nytt. Försäkringsdomstolens beslut är slutgiltigt och kan inte längre överklagas.

Handläggningstid för besvär i besvärsinstanser

Handläggningstiden hos besvärsnämnden för social trygghet är i genomsnitt ungefär 10 månader. I försäkringsdomstolen är den genomsnittliga handläggningstiden 13 månader.

Återkrav

När arbetslöshetskassan i efterhand får kännedom om omständigheter som påverkar utbetalningen av förmånen kan detta medföra återkrav, dvs. överbetalning. Ibland kan arbetslöshetskassan också göra misstag vid utbetalningen av förmåner. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska förmån som betalats för mycket eller på felaktiga grunder återkrävas.

De vanligaste orsakerna till återkrav

  • Retroaktiv pension eller annan social förmån som påverkar förmånens belopp
  • Arbetskraftspolitiskt utlåtande som ges retroaktivt av TE-byrån eller kommunen
  • Ansökan eller inkomstregistret innehåller bristfälliga eller felaktiga uppgifter om förvärvsinkomster eller sociala förmåner.
  • Ett fel av arbetslöshetskassan när beslutet fattades; till exempel ett skrivfel eller en obemärkt redogörelse i ansökan, som kan påverka förmånsbeloppet.

För att undvika återkrav är det viktigt att du i ansökan uppger allt som möjligen kan påverka din rätt till förmån eller förmånens storlek. Om du är osäker på vilka uppgifter du behöver lämna, kontakta arbetslöshetskassan så utreder vi saken tillsammans.

Process i återkravsförfarandet i arbetslöshetskassan

Samråd om överbetalning och ny handläggning av förmånsärende

Arbetslöshetskassan skickar ett brev om samråd gällande överbetalningen innan den fattar beslut om återkrav. Samrådsbrevet anger under vilken period överbetalningen har skett, hur mycket förmån som har betalats ut för mycket och hur överbetalningen har uppkommit. Vid behov ber arbetslöshetskassan i samrådsbrevet också om ditt samtycke till att ett tidigare felaktigt beslut återkallas och omprövas.

Genom att svara på samrådsbrevet kan du ge din egen redogörelse angående överbetalningen och till exempel föreslå ett betalningsprogram. Du kan skicka ditt svar i ärendet om överbetalning samt ditt svar på omprövning av beslut via Openetti med ett meddelande eller genom att använda svarsblanketten som bifogas samrådsbrevet.

Efter att ha fått ditt samtycke till att rätta till ett felaktigt beslut ger arbetslöshetskassan ett nytt beslut om förmånen och ett beslut om återkrav.

Om du är missnöjd med beslutet om återkrav som du får eller beslutet om förmån som ligger till grund för det, kan du överklaga dem i enlighet med de anvisningar för sökande av ändring som bifogas besluten. Läs mer om sökande av ändring här(Öppnas i nytt fönster).

Om du inte ger ditt samtycke till rättelse av ett felaktigt beslut eller inte svarar på samrådsbrevet, kan arbetslöshetskassan inte fatta nya överklagbara beslut. Då ansöker arbetslöshetskassan om att felaktigt beslut återkallas från besvärsnämnden för social trygghet. Först när besvärsnämnden har återkallat ett felaktigt beslut ger arbetslöshetskassan ett nytt beslut om förmånen och ett beslut om återkrav.

Svikligt förfarande

Om du underlåter att anmäla en omständighet som påverkar din rätt till förmåner eller förmånsbeloppet, bedömer arbetslöshetskassan om underlåtenheten att anmäla var avsiktlig. I så fall ber vi dig vid samrådet om en förklaring till det misstänkta svikliga förfarandet.

Utöver återkrav kan följderna av svikligt förfarande vara en anmärkning, varning eller uteslutning från arbetslöshetskassan. I allvarligare fall eller vid upprepat svikligt förfarande kan arbetslöshetskassan vara tvungen att begära en utredning hos polismyndigheten.

Skälighetsprövning av belopp vid överbetalning

Återkravet kan frångås antingen delvis eller helt om det anses vara skäligt och om överbetalningen av förmånen inte har berott på den sökandes svikliga förfarande. Kassan kan även frångå återkravet på grund av mindre överbetalning.

Övervägande att frångå återkravet på grund av skälighet görs enligt helhetssituationen för dig och din familj. Bedömningen görs på basis av redogörelsen om de ekonomiska och sociala förhållandena. Du kan fylla i och skriva ut redogörelsen här(Öppnas i nytt fönster). Utan denna redogörelse kan kassan inte utföra skälighetsprövning. Vid övervägandet av skäligheten jämför arbetslöshetskassan familjens månatliga nettoinkomster till exempel med utkomststödets grunddelar och de skyddsdelar som används vid utsökning.

En tillfällig medellöshet eller temporär skuld är inte entydiga grunder för skälighet. Ett fel som arbetslöshetskassan eller någon annan myndighet har gjort innebär inte heller automatiskt att återkravet blir mer skäligt, men det beaktas i övervägandet.

Återbetalning av överbetald förmån

När du får ett beslut om återkrav får du samtidigt en plan för återbetalning.

Du kan också kontakta arbetslöshetskassan senare och föreslå en återbetalningsplan som passar dig. Således behöver en överbetald förmån inte nödvändigtvis återbetalas på en gång, utan du kan komma överens med oss om avbetalningar.

Ändringar i avbetalningarna eller återbetalningsplanen måste alltid avtalas skriftligt till exempel via Openetti med meddelande eller e-post. Kontaktuppgifter till Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap finns här(Öppnas i nytt fönster).