Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Openetti-instruktioner

Openetti är onlinetjänsten för Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, där du kan skicka ansökningar och bilagor via en säker anslutning.

Inloggning

Man loggar in på Openetti med hjälp av Suomi.fi-identification. Det betyder att du kan logga in till Openetti med bankidentifiering, medborgarcertifikat (identitetskort) eller mobilcertifikat.

Tilläggsinformation: medborgarrådgivning(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst). Om det förekommer problem vid inloggning, ta vänligen kontakt till medborgarrådgivning(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

Om du är en ny medlem i kassan och du kan inte logga in till Openetti, skicka vänligen ett meddelande till kassan: asiakaspalvelu@optusjatiede.fi. Informera ditt namn och födelsedatum i ditt meddelande.

Om du inte kan logga in på Openetti med hjälp av Suomi.fi-identification, du kan skicka ansökan till kassan per post eller lämna ansökan på vår postlåda.

Startsida

Du kan ansöka om dagpenning på startsidan vid punkten Ansök om förmån. Även blanketten för rörlighetsbidrag kan laddas ner här på startsidan.

Ovan på startsidan kan du skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, ansökan om alterneringsersättning, eller skicka bilagor. Systemet identifierar automatiskt vilken typ av formulär som behövs (första eller fortsatt ansökan). Instruktioner för att fylla i kalenderavsnittet finns i Ansök om inkomstrelaterad dagpenning.

På ingångssidan ser du när du senast har använt tjänsten samt ett sammandrag av dina senaste händelser, nyheter, dina nyaste meddelanden och aktuella länkar. Om du har fått beslut om dagtraktamente kommer vi att meddela dig om det på ingångssidan. Du kan också läsa alla dina meddelanden och skicka oss ett meddelande direkt från Skriv nytt meddelande på ingångssidan. 

Ansöka om förmånen

Du kan ansöka om dagpenning på startsidan vid punkten Ansök om förmån. Även blanketten för rörlighetsbidrag kan laddas ner här på startsidan.

Ovan på startsidan kan du skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, ansökan om alterneringsersättning, eller skicka bilagor. Systemet identifierar automatiskt vilken typ av formulär som behövs (första eller fortsatt ansökan). Instruktioner för att fylla i kalenderavsnittet finns i Information om ansökningsperiod.

Dagpenning ansöks alltid i efterskott,dvs.för tid som förlutit. Ansökan som gäller den kommande perioden kan inte skickas för behandling.  Alterneringsersättning kan du däremot söka redan innan din ledighet börjar, men ansökan kan dock i varje förekommande fall tas upp för behandling först efter att ledigheten börjat.

Observera att formulären även innehåller obligatoriska fält och att programmet meddelar dig om saknad information överst i ansökan. En ofullstänig ansökan kan inte lämnas in.

Du kan fylla i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i punkten ”Sök inkomstrelaterad dagspenning” på Openettis ingångssida. Programmet identifierar automatiskt vilken typ av formulär som behövs. Om du är ny sökande eller om det gått mer än sex månader från den förra betalda dagen visar systemet ett mer omfattande formulär som du ska fylla i. I detta fall ser du först en sida om kartlägger ditt utgångsläge. När du svarar på frågorna och klickar på Fortsätt ser du den följande sidan, som har flikar.

Förvalsfrågor

Svara omsorgsfullt på varje punkt. Programmet sparar automatiskt utkast när du går vidare på sidan för ansökan. Det gör att du kan enkelt återvända för att fylla i ansökan senare. Om du avbryter ifyllandet av formuläret, sparas uppgifterna 30 dagar i systemet.

Ansökan
Signera och acceptera

Om du när du gör en ansökan får en blankettkod på att den sänts (exempelvis arkiv-id:123456), har sändningen av ansökan till systemet lyckats. Detsamma gäller elektroniska bilagor, om du har sänt oss elektroniska bilagor med funktionen utan ansökan.

Gör att gå till ansökningsperiodens kalenderavsnitt, välj punkten Information om ansökningsperiod och klicka på Redigera uppe till höger. Du kan först välja din ansökningsperiod. Du kan fylla i en ansökan för högst tre månader.

Första gången du ansöker om dagpenning och har blivit arbetslös från ett heltidsjobb eller blir arbetslös efter till exempel familjeledighet och du är arbetslös under din ansökningsperiod, kan du fylla i din ansökan för två hela kalenderveckor (mån.-sö). I fortsättningen ifylls ansökan för en period på antingen fyra hela kalenderveckor, en månad eller en kalendermånad. Du kan ansöka om dagpenning för en kortare tidsperiod om du under en ansökningsperiod t.ex. börjar med ett heltidsarbete som varar i mer än två veckor eller blir föräldraledig. Om du fyller i en ansökan för en period som är kortare än den normala ansökningsperioden om fyra veckor eller en månad, frågar programmet om orsaken till den avvikande ansökningsperioden. 

Välj rätt menyalternativ efter din situation i punkten Information om ansökningsperiod. Om det är fråga om en fortsatt ansökan visar programmet e som standard de uppgifter om situationen som du sparat i den föregående ansökningen. Du kan ändra alternativet med knappen Redigera. Först ska du välja vad du huvudsakligen har gjort under ansökningsperioden. Utöver detta kan du välja flera andra alternativ för ansökningsperioden. Om du har arbetat ska du specificera varje enskild arbetsgivare.

Information om ansökningsperiod

De tillgängliga alternativen är:

 • Arbetslös: Välj ”Arbetslös” även för helgdagarna om du har varit helt arbetslös. 
 • Permitterad: Om du har varit permitterad med förkortad arbetsdag eller -vecka, fyll i en full kalendervecka i ansökningens kalenderdel även om din ansökningsrytm är en kalendermånad och månadens sista dag infaller på t.ex. onsdag. Fyll alltså i ansökningen ända till söndag. Om du t.ex. ansöker om dagpenning för perioden 1-30.9 och 30.9 är en onsdag, fyll i ansökan ända till söndag 4.10.
 • I utbildning: Välj “I utbildning” om du deltar i TE-tjänster (frivilliga studier, arbetskraftsutbildning). Om du studerar på deltid och du har fått ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-byrån, ska studiedagarna inte antecknas i ansökan.
 • TE-tjänst: Välj ”TE-tjänst” om du t.ex. har varit på arbetsprövning.
 • Borta från TE-tjänst
 • Semester (TE-tjänst)
 • Sjuk: Välj ”Sjuk”, om du har varit sjuk under en längre tid eller vårdats på sjukhus och du har erhållit/ansökt om Fpa:s sjukdagpenning eller annan förmån som beviljats på grund av arbetsoförmåga. Om du har varit sjuk men i din deltidsanställning erhållit lön för sjukdagen från din arbetsgivare, välj ”På arbete” och antalet arbetstimmar för denna dag. Enstaka sjukdagar antecknas inte, utan du kan välja ”Arbetslös” för dessa dagar.  
 • I arbete: Välj “I arbete” om du arbetat tillfälligt eller på deltid. Om du inte arbetat under dagarna i fråga, bör du välja något annat alternativ, till exempel ”arbetslös”. Det är inte möjligt att märka 00:00 som arbetstimmar.
 • Avlönad semester: Observera att om du gör deltidsarbete och du är på en betald semester, bör du välja ”I arbete” och det antalet timmar som din semesterlön betalas för. 
 • Avlönad sjukledighet
 • Avlönad frånvaro
 • Oavlönad frånvaro

Fylla i kalenderavsnittet

När du har valt ansökningsperiodens alternativ, klicka på Fortsätt. Då öppnas ansökningsformulärets kalenderavsnitt för ifyllande. Kalenderavsnittets utseende anpassar sig efter alternativen i föregående avsnitt. Ange uppgifterna omsorgsfullt för varje dag. Om du till exempel har angett att du arbetat hos två olika arbetsgivare, deltagit i utbildning och varit arbetslös under ansökningsperioden kan du välja något av dessa alternativ för varje enskild dag.

På ansökningsformuläret ska antingen arbetstimmarna vara ifyllda eller så ska något av de alternativ som du angett ovan vara valt med grönt. Spara det ifyllda kalenderavsnittet genom att klicka på Jatka Fortsätt. Då kan du fortsätta att fylla i ansökan ända till slut genom att fylla i den följande punkten, som gäller lönebetalningsdagen.

Kalenderavsnittet

Om du i detta skede har glömt att trycka på Slutför är det inte möjligt att skicka ansökan.

ofullständig ansökan

Fyll i dina arbetstimmar i kolumnen “Arbetstimmar” om du har arbetat tillfälligt eller på deltid. Om du har valt ”Arbetslös” kommer kolumnen inte att markera timmarna. Om du väljer alternativet ”TE-tjänst” eller ”Utbildning” ska du inte anteckna TE-tjänstens eller utbildningens timmar i kolumnen.

Att notera beträffande arbetstimmarna:

 • Om lönen för en arbetstimme på 45 minuter betalas ut enligt 1 hel timme, anteckna 01 i kolumnen. På motsvarande sätt blir 75 minuter 01 40. I timfältet är högsta möjliga siffran 24 och i minutfältet 59. Om de timmar som du har angett inte överensstämmer med de timmar som har utbetalats enligt lönespecifikationen, skicka en separat utredning om dina arbetstimmar med funktionen Meddelanden (40 minuter i ansökan motsvarar 0,67 h i lönespecifikationen).
 • Om din lön inom undervisningssektorn betalas enligt ett fast antal veckotimmar som månadslön, anteckna ifrågavarande veckotimmar under söndagar. Anteckna “Arbetslös” för de övriga dagarna i din ansökan. Upp till 24 timmar kan antecknas, så om veckotimmarna överskrider detta antecknar du timmarna separat för varje dag eller fördelar timmarna mellan lördag och söndag.  Om du utöver ditt arbete med månadslön har t.ex. vikariattimmar, vänligen anteckna dessa timmar i din ansökan för de dagar som timmarna hållits.

Du kan också  ansöka om  mobilitetsbidrag och alterneringsersättning från Openetti.

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsbidrag kan inte sökas direkt med ett formulär som ska ifyllas i Openetti. Ladda ned ansökningsblanketten för mobilitetsbidrag till din egen dator. Spara det ifyllda formuläret och skicka det till din arbetslöshetskassa med hjälp av funktionen ”Skicka bilagor” nedan. För att fylla i formuläret behöver du ett PDF-läsarprogram, t.ex. gratisprogrammet Acrobat Reader.

Alterneringsersättning

Med funktionen för ansökan om alterneringsersättning kan du skicka en ansökan om ersättning när du börjar din alterneringsledighet. Bifoga de bilagor som krävs till din ansökan. Se Ansökan om och betalning av alterneringsledighet.

Ansökan om alterneringsersättning

Med anmälan om ändring av alterneringsersättningen anmäler du de ändringar som har skett under alterneringsledigheten, t.ex. tillfälligt eller deltidsarbete, sjukdagpenning eller avbrott och förlängning av alterneringsledigheten. Perioden för alterneringsersättningen ska vara minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar.

Ändring i alterneringsledighet

Till ansökan ska ofta fogas bilagor för att det ska vara möjligt att utreda rätten till dagpenning. Du kan skicka bilagor tillsammans med din ansökan eller separat från punkten Skicka bilagor. Du kan lämna ytterligare information om bilagan i följebrevet.

Bilagorna ska vara i följande format: pdf-, .jpg-, .jpeg-, .png-, .gif- eller .tiff. Maximistorleken för bilagorna till ansökan är 10 Mb och kan inte överskridas. Kontrollera även inställningarna för ditt skanningsprogram. De skannade dokumenten behöver inte hålla fotografisk kvalitet eller ha färg. Det är bäst att välja “dokument” eller “svartvit text” i skannerns inställningar. När du skannar ett svartvitt dokument med alternativet ”text”, blir filstorleken mindre och flera bilagor får plats i din ansökan. Du kan också skanna flera sidor som en fil. 

Högst tio (10) bilagor kan bifogas till en ansökan. 

Bifogande av bilagor sker på följande vis:

1. Klicka på knappen Bifoga ny bilaga.
2. Välj typ av bilaga i rullgardinsmenyn.
3. Klicka på knappen Välj fil. Hämta bilagan från en mapp på din dator.
4. Du kan lägga till följande bilaga genom att på nytt trycka på knappen Bifoga ny bilaga.

Om det behövs mer än tio bilagor för att reda ut din situation kan du skicka de tilläggsbilagor som behövs under Bilagor till ansökan. En tjänstetransaktion kan igen innehålla fem bilagor.

Kontrollera under Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning(Öppnas i nytt fönster) och Alterneringsersättning(Öppnas i nytt fönster) vilka bilagor som behövs för ansökan. Bilagor som du redan tidigare har skickat till Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap behöver inte skickas på nytt.

Skicka bilagor i Openetti

Uppföljning av ansökningar

I det här avsnittet ser du handläggningen av din ansökan, som kan ha statusarna inkommit, väntar på kompletterande redogörelse, färdig, arkiverad.

Dessutom kan du som bild se de ansökningar och bilagor som du skickat via Openetti (från 26.4.2018). Ansökningar i pappersform visas inte i den här tjänsten. Ansökningarna visas på tjänsten i 12 månader från deras ankomst (från 26.4.2018 och framåt). 

Om du när du loggar in i tjänsten ser att din ansökan väntar på kompletterande redogörelse, men själva begäran om redogörelse inte syns i tjänsten, har du loggat in i Openetti mellan den tid som det tar att bilda en begäran om kompletterande redogörelse och sända brevet. 

En begäran om en kompletterande redogörelse sänds antingen per brev som postas eller elektroniskt. Postade brev går också att läsa elektroniskt i Openetti efter att de skickats. Om du har valt e-postpåminnelser på fliken Kommunikation under Egna uppgifter får du ett meddelande till din e-postadress att du har ett brev på tjänsten, efter att det postats. I allmänhet sänds ett brev som innehåller en begäran om kompletterande redogörelse den arbetsdag som följer efter att begäran om kompletterande redogörelse har gjorts. 

Om du väljer elektroniska brev på fliken Kommunikation under Egna uppgifter får du arbetslöshetskassans brev endast till Openetti.

Besluten om inkomstrelaterad dagpenning kommer till Openetti. Om beslutet inte har lästs inom 7 dagar, kommer beslutet att skickas hem till dig. Beslut om alterneringsledighet och återkrav samt brev skickas alltid hem till dig per post.

Om din ansökan väntar på kompletterande redogörelse, men själva begäran om kompletterande redogörelse inte visas på tjänsten ens nästa dag, kan det bero på två saker:

1. Du skickade din ansökan utan bilagor och uppgav i ansökan att du sänder bilagorna senare separat

Om du har angett i din elektroniska ansökan att du skickar in din ansökans bilagor senare, antingen via post eller separat via Bilagor till ansökan-funktionen i Openetti, väntar din ansökan fortfarande på dessa bilagor. Begäran om kompletterande redogörelse har därför inte gjorts. Skicka de bilagor till kassan, som du i din ansökan har uppgett att du kommer att skicka.

2. Handläggningen av din ansökan väntar på ytterligare uppgifter, som inte begärs av dig

Din ansökan väntar på en sådan kompletterande redogörelse som vi har bett om direkt av en annan myndighet eller av din arbetsgivare. Det kan till exempel vara fråga om uppgifter från din föregående arbetslöshetskassa (i din ansökan har du uppgett medlemskap i en tidigare arbetslöshetskassa). Det kan också vara fråga om att vi av din arbetsgivare kontrollerar någon uppgift i handlingarna gällande ditt lönearbete som medföljer som bilaga till ansökan.

Person- och kontaktuppgifter 

Kontrollera dina egna kontaktuppgifter och gör vid behov ändringar under Kontaktuppgifter. Kontrollera särskilt dina adressuppgifter, din aktuella e-postadress och telefonnummer. Uppdatera de personliga uppgifterna genast under första användningsgången. Kom även ihåg att senare meddela oss om eventuella förändringar. 

Kommunikation

Vill du minska på pappersposten? Vill du få ett meddelande om att vi har svarat på ditt Openetti-meddelande? Här kan du välja möjligheten att få påminnelse till din e-post om meddelanden, och även välja alternativet att breven vi skickar, t.ex. begäran om kompletterande redogörelse, når dig endast via Openetti-tjänsten. 

Om du har valt båda alternativen kommer våra brev att synas endast på Openetti och du får ett meddelande om skickade brev till din e-post. 

Om du vill ha ett textmeddelande om förmånsutbetalningsdatumet väljer du Betalningsmeddelande via SMS. Då skickas betalningsaviseringen endast till dig per SMS och du får ingen separat betalningsavisering per post

Kontouppgifter

Kontrollera ditt bankkontonummer och uppdatera det vid behov till IBAN-form utan mellanslag.

Skatteuppgifter

Under Skatteuppgifter ser du arbetslöshetskassans uppgifter om din förskottsinnehållning.

Egna kontaktuppgifter i Openetti
Kontaktuppgifter i Openetti

Inkomst- och skatteuppgifter

Löneuppgifter

I denna punkt kan du granska löneuppgiftsanmälningar som kommit från Inkomstregistret till kassan. Observera att inkomstuppgifterna aktiveras först när du skickar ansökan. Klicka på betalningsdagen för att se mer ingående uppgifter i löneanmälan. Arbetsgivarna har anmält uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret sedan början av år 2019.

Frånvarouppgifter

Arbetsgivaren anmäler också frånvaron utan lön till inkomstregistret. Att anmäla frånvarouppgifter till inkomstregistret är dock frivilligt. Ange alltid i din ansökan om du haft frånvaron utan lön.

Skatteuppgifter

Under Skatteuppgifter ser du arbetslöshetskassans uppgifter om din förskottsinnehållning. Observera att förskottsinnehållningsprocenten som beräknats för lönen höjs vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning så att förskottsinnehållningen är minst 25 %. Om du vill kan du skaffa ett ändringsskattekort som har beräknats för förmånen. Förskottsinnehållningsprocenten som beräknats för förmånen höjs inte.

Under Utbetalda förmåner ser du betalningshistoriken för de förmåner som vi har betalat ut. I Rättelser kan du se om det i efterhand skett rättelser vid handläggningen av din dagpenning, t. ex. återkrav eller tilläggsavgifter. 

Under Beslut uppdateras de beslut vi fattat. Om beslutet inte öppnas inom 7 (sju) dagar kommer vi också att skicka ett beslut till dig per post.

Under Antal betalda dagar kan du följa med den inkomstrelaterade dagpenningens ackumulering i räknaren för maximibetalningstiden.

Under Utlåtanden ser du arbetskraftspolitiska utlåtanden från arbets- och näringsbyrån.

Beslut och utbeltalda förmåner

Med hjälp av dagpenningsräknaren får du en uppskattning om din kommande dagpenning. Den exakta summan och beslutet om dagpenningen kan arbetslöshetskassan ge först när din ansökan behandlats. 

Grundinformation

Fyll i din genomsnittliga bruttolön i fältet Månadslön. Vid bestämning av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lönen för minst 26 veckor (6 mån). 
Ytterligare information: Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen(Öppnas i nytt fönster)

Höjningar

Välj en förhöjd förtjänstdel om du på basis av din arbetshistoria eller deltagande i tjänster som främjar sysselsättningen uppfyller kraven för den förhöjda delen. Villkor för förhöjd dagpenning: Förhöjd dagpenning(Öppnas i nytt fönster), Sysselsättningsfrämjande tjänster(Öppnas i nytt fönster)

Barn

Uppge antalet barn under 18 år som du är förmyndare för. 

Avdrag

Inkomster för deltidsarbete. Fyll i dina bruttoarbetsinkomster under ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning i detta fält om du arbetar deltid, om din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering, om du har ett heltidsarbete på mindre än två veckor eller om du idkar företagsverksamhet som bisyssla. 

Ytterligare information: Jämkad dagpenning(Öppnas i nytt fönster)

Sociala förmåner. Fyll i storleken på den förmån du erhåller under ansökningsperioden i detta fält, om det är fråga om en social förmån som ska dras av. Information om förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen: Minskad dagpenning(Öppnas i nytt fönster)

pvrlaskuri

Du kan skriva ett meddelande till arbetslöshetskassan på ingångssidan eller under Meddelanden. Vi ber dig beakta att meddelandets maximilängd är 2000 tecken. Även mellanslag och radbyten räknas som tecken. Arbetslöshetskassan svarar på meddelanden som skickas via Openetti inom tre arbetsdagar.  

Under E-brev finns de brev som arbetslöshetskassan skickat elektroniskt, såsom begäran om kompletterande uppgifter. Om du under Egna uppgifter valt att breven skickas till dig endast genom Openetti-tjänsten, skickas breven inte till dig per post.

Meddelanden
Skapa en ny tråd