Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Om du blir arbetslös, tillfälligt permitterad eller endast är delvis sysselsatt eftersom arbetsgivaren inte har mer arbete att erbjuda, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

När du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst)) på din hemort senast den första dagen av din arbetslöshet eller permittering. Du ska också anmäla dig som arbetslös arbetssökande om du bara är delvis sysselsatt, men är redo att acceptera heltidsarbete. Följ TE-byråns anvisningar för att hålla din arbetsansökan i kraft.

OBS! Om du är minst 55 år och om du har blivit uppsagd av ekonomiska och produktionsrelaterade grunder, och om du ska ansöka om omställningsskydd, ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Läs mer under Omställningsskydd(Öppnas i nytt fönster).

Dagpenning söks i efterskott från arbetslöshetskassan i fyra kalenderveckor eller en månad långa perioder. Den första ansökningen jämte bilagor kan du dock sända in redan efter två fulla kalenderveckor (mån.–sö.) som arbetslös. Läs i förväg om villkoren för att få din inkomstrelaterade dagpenning. Ta också reda på de bilagor som behövs för din ansökan så att du har tid att komplettera med eventuella saknade bilagor. Du bör ansöka om dagpenning senast inom tre månader från den dag då du vill att utbetalningen ska börja.

Betalningen av inkomstrelaterad dagpenning baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Se även Förmånsguider på www.tyj.fi(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst)

Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning

För att få inkomstrelaterad dagpenning förutsätts att

 • du är 18–64 år (arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas under vissa exceptionella omständigheter till 65–68-åringar, vanligtvis endast under permitteringar eller pauser i en läroinrättnings verksamhet som kan jämföras med en permittering)
 • du ansöker om ett heltidsjobb och har anmält dig som arbetslös arbetssökande på TE-kontoret. den inkomstrelaterade dagpenningen får utbetalas och självrisktiden gäller endast för den period då jobbsökningen har varit i kraft och för vilken TE-byrån har gett ett utlåtande om att förutsättningarna för dagpenningen uppfylls.
 • du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor
 • har uppfyllt arbetsvillkoret under ditt medlemskap

Kontrollera med Fpa (Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst)om du har rätt till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd om ditt medlemskap eller arbetsvillkor inte uppfylls.

Medlems- och arbetsvillkor

Du kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor och om du som medlem uppfyllt arbetsvillkoret.

Ett viktigt villkor för att få arbetslöshetsdagpenning är att du har betalat medlemsavgiften på det sätt som stadgarna för Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap förutsätter. Se Medlemskap för mer information om att gå med i kassan och om avgifter.

Arbetsvillkoret uppfylls när du under de 28 månader som närmast föregått arbetslösheten under minst 26 kalenderveckor har haft sådant försäkringsberättigat lönearbete där

 • arbetstiden har varit minst 18 timmar per vecka (t. ex. psykologer, småbarnspedagoger, forskare, informatiker, utbildare) eller i fråga om undervisningsarbete på en skola, minst 8 timmar per vecka
 • lönen följer kollektivavtalet eller om det inte finns något kollektivavtal, minst 1399 euro/månad för heltidsarbete under år 2024 (1331 euro år 2023).

Arbetsvillkoret kan uppfyllas på ett exceptionellt sätt inom de kreativa och performativa branscherna, under lönesubventionerat arbete och för sysselsättningsfrämjande service för över 60 åringar, om tjänsten ordnats på basen av anställningsskyldighet.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas av flera arbetsperioder (inklusive korta vikariat) och det kan också ackumulera genom annat lönearbete utöver arbete i din egen bransch. Betald semester kan ackumulera arbetsvillkoret om arbetstiden som den grundar sig på uppfyller ovanstående villkor. Arbete på uppdragsbasis ackumulerar inte löntagarens arbetsvillkor. Det samma gäller för annan företagsverksamhet. Om kalenderveckorna som ackumulerar arbetsvillkoret är fler än minimiantalet, kommer i regel de senaste att beaktas. Din dagpenning bestäms på basen av dessa veckors inkomster (för mer information, se Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen(du flyttar till en annan tjänst)).

Den normala granskningsperioden på 28 månader kan av motiverade skäl förlängas med högst sju år i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I det här fallet kan längden på medlemskapet och arbetsvillkoret ändras.

Du kommer att förlora det redan ackumulerade arbetsvillkoret i följande situationer:

 • Du är borta från arbetsmarknaden i mer än 6 månader utan godtagbar anledning. (Godtagbara orsaker är inte till exempel självständigt arbetssökande utan att du skulle vara arbetssökande vid TE-byrån, eller vistelse utomlands utan arbetsplats eller studieplats, eller oavlönad tjänstledighet, om du inte under tjänstledigheten är i arbete hos någon annan arbetsgivare eller studerar eller dylikt.)
 • Du arbetar som heltidsföretagare i mer än 18 månader.
 • När du byter arbetslöshetskassa blir det ett avbrott på över en månad mellan det gamla och nya medlemskapet, så att du inte är medlem i någondera kassan.

I dessa situationer kan arbetslöshetskassan betala dagpenning först efter att du har uppfyllt arbetsvillkoret igen.

Ackumulering av arbetsvillkor inom undervisningssektorn

För att ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning måste du normalt ha arbetat minst 18 timmar i veckan. Bland medlemmarna i vår arbetslöshetskassa tillämpas detta krav på arbetstid på till exempel psykologer, forskare, informatiker och småbarnspedagoger.

Om du undervisar vid en läroinrättning, ackumuleras arbetsvillkoret av de kalenderveckor där arbetstiden har varit minst hälften av den lägsta veckovisa undervisningstiden för en heltidslärare inom det aktuella utbildningsområdet. I allmänhet är denna så kallade gräns för heltidsanställning 16 timmar, varvid man i arbetsvillkoret kan räkna in de veckor, då den arbetstid som utgör grunden för löneutbetalningen har varit minst 8 timmar. Också inom branscher som inte har heltidsanställda timlärare används gränsen på åtta timmar.

För timanställda lärare gäller det faktiska antalet arbetstimmar. En lärare med månadslön anses arbeta det antal timmar per vecka som månadslönen baserar sig på.

Undervisningsarbetet i läroanstalten omfattar bl.a. undervisning i grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, tekniska institut, medborgarskolor, vuxenutbildning, samt universitet och högskolor, där man följer något av kollektivavtalen inom undervisningsområdet. Å andra sidan räknas undervisning eller utbildning i ett utbildningsföretag till exempel inte till läroanstalterna, och omfattas därför av 18-timmars gränsen för arbetstid.

Ackumulering av arbetsvillkor i de kreativa och performativa branscherna

I ett arbetsförhållande där andelen kreativt eller performativt arbete är avgörande kan varje sådan kalendervecka ingå i arbetsvillkoret, där veckolönen är minst 325,34 euro (år 2024). Kreativt och performativt arbete inkluderar uppgifter som musiker, skådespelare, dansare, regissör och redaktör.

Ackumulering av arbetsvillkoret under lönesubventionerat arbete och sysselsättningsfrämjande service

Om det lönesubventionerade arbetet har påbörjats 1.1.2017 eller senare, har det ackumulerat arbetsvillkoret under 75% av tiden. Således krävs minst 35 veckors lönesubventionerat arbete för att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor. Ett undantag från detta är när det lönesubventionerade arbetet ordnats på grund av skyldigheten att anställa äldre. I detta fall har det lönesubventionerade arbetet ackumulerat arbetsvillkoret under hela den aktuella tiden.

Lönesubventionerat arbete som började före 1.1.2017 ackumulerar arbetsvillkoret under hela sin varaktighet. Ett undantag från detta är lönesubventionerat arbete som började före 30.12.2013, då den högsta lönesubventionen betalades. I dessa fall ackumuleras arbetsvillkoret av endast hälften av arbetsveckorna.

Den 28 månader långa granskningsperioden förlängs av den delen av lönesubventionerat arbete som inte ackumulerar arbetsvillkoret.

Anställningsvillkoret ackumuleras av sysselsättningsfrämjande service endast i det fallet, att du är över 60 år och den sysselsättningsfrämjande servicen ordnats på grund av anställningsskyldigheten av äldre.

Förlängning av granskningsperioden och arbetsvillkorets längd

Den normala granskningsperioden på 28 månader (dvs. 2 år och 4 månader) kan förlängas med upp till sju år av giltiga skäl enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Godtagbara orsaker till förlängning omfattar heltidsstudier, sjukledighet, barnets födelse och vård av ett barn upp till 3 års ålder, militärtjänstgöring och civiltjänst. Det godtagbara skälet förlänger granskningsperioden i motsvarande grad (till exempel 5 månaders föräldrapenning förlänger perioden på 28 månader till 33 månader, när föräldraledigheten frånses).

 • Om den sista veckan som ackumulerar arbetsvillkoret har varit före 30.12.2013, är medlemskaps- och arbetsvillkoret 34 kalenderveckor.
 • Om den sista veckan som ackumulerar arbetsvillkoret har varit före 31.12.2009 och du inte någonsin har erhållit inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, är medlemskaps- och arbetsvillkoret 43 kalenderveckor.

I arbetsvillkoret beaktas i regel inte arbete, under vilket du har varit t.ex. på partiell vårdledighet eller fått partiell sjukdagpenning eller delinvalidpension eller om du har betalats nedsatt sjuklön. Arbete som utförts i sådana situationer kan emellertid beaktas som tid som förlänger granskningsperioden med högst 7 år.

Uppfyllandet av arbetsvillkoret på nytt

Uppfyllandet av arbetsvillkoret utreds när du för första gången söker inkomstrelaterad dagpenning. Efter det övervakas arbetsvillkorets ackumulering utgående från de ansökningar och bilagor du skickar in. Arbetsvillkoret uppfylls på nytt när det gått 26 nya veckor sedan det föregående arbetsvillkoret uppfylldes.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas av deltids- eller tillfälligt arbete medan du får jämkad dagpenning. Det kan också uppfyllas på nytt om du efter ett uppehåll återkommer som sökande av inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid börjar alltid om från början när arbetsvillkoret har uppfyllts. Dessutom kan en självriskperiod fastställas och beloppet på dagpenningen justeras. Om du återkommer som sökande efter ett uppehåll, måste du ange lön och arbetsuppgifter för perioden mellan ansökningarna. Om arbetsvillkoret inte uppfylls på nytt kan utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen fortsätta utgående från en tidigare rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsvillkoret kan ackumuleras normalt under sysselsättningsfrämjande service, t.ex. under deltidsarbete. Om arbetsvillkoret uppfylls på nytt under självvalda studier eller arbetsmarknadsutbildning, börjar maximibetalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen om från början efter att utbildningsperioden är slut. Eftersom det inte är möjligt att förnya rätten till inkomstrelaterad dagpenning mitt under utbildningsperioden, bör du före utbildningen kontrollera hur långt dagpenningens maximibetalningstid sträcker sig. När maximibetalningstiden tagit slut kan du söka arbetsmarknadsstöd från Fpa.

Begränsningar i inkomstrelaterade dagpenningen

Inkomstrelaterad dagpenning betalas inte om:

 • du är under 17 år eller har fyllt 65 år
 • du har inte varit medlem i arbetslöshetskassan i 26 veckor
 • du uppfyller inte arbetsvillkor på 26 veckor under den tid du har varit medlem i arbetslöshetskassan
 • du är inte anmäld som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån
 • du är studerande på heltid *
 • du är företagare på heltid *
 • är sysselsatt på heltid i eget arbete (till exempel närståendevårdare) *
 • du får lön eller motsvarande ersättning för uppsägningstiden, som betalas av arbetsgivaren
 • du gör militär- eller civiltjänst
 • du avtjänar fängelsestraff
 • du är inlagd på sjukhus eller i annan liknande institutionsvård

*) I dessa situationer bedömer TE-byrån situationen på grundval av bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsskydd och ger ett utlåtande till arbetslöshetskassan på grundval av vilken arbetslöshetskassan fattar ett beslut om att dagpenningen avslås.

Du har inte heller rätt till dagpenning för den tid, för vilken du får:

 • moderskaps-, faderskaps-, föräldra-, eller specialvårdspenning eller då du är vårdledig
 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • arbetslöshetspension eller avträdelsepension
 • arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning
 • ålderspension, förtida ålderspension, individuell förtidspension eller arbetslivspension
 • årlig semesterlön baserad på heltidsarbete eller då du är på oavlönad tjänstledighet
 • lön för uppsägningstid eller motsvarande ersättning eller annan ekonomisk ersättning av arbetsgivaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör
 • semesterersättning som periodiseras efter att ett anställningsförhållande som varat över två veckor upphörde. Du har inte rätt till inkomstrelaterade dagpenning under periodiseringstiden

Undantag: Om du är i ett anställningsförhållande och du har fått sjukdagpenning från FPA för maximitiden (300 dagar), och om du fortfarande är arbetsoförmögen och arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete som motsvarar din arbetsförmåga, har du rätt till arbetslöshetsförmån, ifall följande villkor uppfylls:

 • arbetsgivaren betalar inte full sjuklön eller deltidslön för heltidsarbete
 • din ansökan om invalidpension har förkastats eller är anhängig
 • du har anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån

Till din ansökan ska du i så fall bifoga en kopia av FPA:s beslut om att maximitiden för sjukdagpenningen har uppfyllts, arbetsgivarens intyg på att denne inte kan erbjuda arbete som motsvarar din arbetsförmåga samt en kopia av handlingar gällande ansökan om invalidpension.

Se även Jämkad och reducerad dagpenning

Periodisering av semesterersättning

Semesterersättningen periodiseras om den betalas för ett heltidsarbete som varat mer än två veckor och som upphör 1.1.2024 eller senare. Periodiseringen av semesterersättningen skjuter upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Om arbetsgivaren betalar semesterersättning för semester som inte tagits ut i slutet av ett heltidsarbete som varat mer än två veckor, periodiseras semesterersättning, varvid inkomstrelaterad dagpenning inte kan betalas ut under periodiseringsriden.

Periodiseringstiden av semesterersättningen börjar i regel när anställningsförhållandet upphör. Periodiseringen baseras på en beräknad dagslön. Periodiseringstiden beräknas genom att dividera semesterersättningens belopp med dagslönen för att få fram antalet periodiseringsdagar. Endast vardagar (mån-fre) beaktas i periodiseringen.

Periodiseringen av semesterersättning och självrisktiden kan inte pågå samtidigt, så en självrisktid kan åläggas efter periodiseringen, under vilken ingen dagpenning betalas ut. Karenstiden som TE-byrån fastställt och periodiseringen av semesterersättning kan dock löpa samtidigt.

Semesterersättning för deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor periodiseras inte, utan jämkas i dagpenningen enligt betalningsdagen.

Person A:s dagslön är 170 euro. Hans anställningsförhållande på över två veckor upphör 31.1.2024. För det arbete som avslutats betalas semesterersättning till honom på 1700 euro. Antalet dagar som ska fasas in ska vara följande:

1700e / 170e = 10 dagar.

Semesterersättningen fördelas stegvis under en period på 10 vardagar från och med 1.2.2024, dvs. från 1.2.2024 till 14.2.2024, och det finns ingen rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tiden.

Efter detta kan en självrisktid på 7 dagar fastställas och då kan utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning börja 26.2.2024.

Maximibetalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen

Längden på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på din ålder och längden på din arbetslivserfarenhet när arbetslösheten börjar.

Dagpenning betalas

 • för 300 arbetslöshetsdagar, om din arbetslivserfarenhet är exakt 3 år eller kortare
 • för 400 arbetslöshetsdagar, om din arbetslivserfarenhet är längre än 3 år
 • för 500 arbetslöshetsdagar, om du har uppfyllt arbetsvillkoret efter att du fyllt 58 år och om din arbetslivserfarenhet är minst 5 år för de 20 senaste åren

Vid beräkningen av tre års arbetslivserfarenhet kan alla dina lönearbeten från över 17 års ålder tas i beaktande.

Vid beräkningen av fem års arbetslivserfarenhet måste ålderskravet för maximitiden och fem års arbetshistorik uppfyllas innan arbetsvillkoret uppfylls. Till arbetslivserfarenhet räknas allt arbete för vilket du har intjänat pension som löntagare eller företagare från 18 års ålder.

Efter att maximibetalningstiden har löpt ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa..

Dagpenning betalas för fem dagar i veckan (mån.- fre., inklusive söckenhelger). När du är helt och hållet arbetslös samlas en dag per utbetald dag i räknaren för maximibetalningstiden. Om du får jämkad dagpenning, samlas dagarna i räknaren för maximibetalningstiden i samma proportion som den utbetalda dagpenningen är i förhållande till full dagpenning.

Äldre arbetssökande kan ha rätt till tilläggsdagar med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning när maximitiden har uppnåtts. Läs mer om rätten till en tilläggsdagar i avsnittet utkomstskydd för äldre.(Öppnas i nytt fönster)