Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Bli medlem

En löntagare som har avlagt en högskoleexamen, eller som arbetar inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning, eller bedriver utvecklings- eller intressebevakningsarbete inom dessa områden kan bli medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. En studerande som har antagits för att avlägga en högskoleexamen och samtidigt utför avlönat arbete med anknytning till sina studier kan också gå med som medlem. Du kan bli medlem antingen direkt eller via en fackorganisation.

Det går inte att ansluta sig retroaktivt till arbetslöshetskassan. Medlemskap i kassan kan börja tidigast den dagen då ansökan om medlemskap har anlänt hos kassan. Betalning av medlemsavgiften är en förutsättning för att inleda och bevara medlemskapet.

Ansök om individmedlemskap i kassan

Om du bara vill gå med i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, ansök om individmedlemskap i kassan via länken nedan.

Hur ansluta sig i både en fackförening och i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap

Om du vill bli medlem i både en fackförening och i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, kontakta föreningen direkt.

Om du redan är eller planerar att bli medlem i Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL rf eller Finlands Psykologförbund och du ännu inte är medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, ansök om medlemskap i kassan via föreningen.

Fortsätt som medlem i kassan

Om du redan är medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via fackföreningen och du vill utträda ur fackföreningen men fortsätta som individmedlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, meddela att du fortsätter som medlem i kassan.

Krav för medlemskap

kassans stadgar sägs att inträde som medlem i kassan kan upptas varje löntagare som omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år samt

  • som arbetar inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning, eller;
  • som har avlagt en högre/lägre högskoleexamen eller utbildning på motsvarande nivå, eller;
  • som har antagits för att avlägga en högre/lägre högskoleexamen och samtidigt utför avlönat arbete med anknytning till sina studier, eller;
  • som har avlagt en vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen eller en utbildning på motsvarande nivå, eller som har antagits för att avlägga den och som samtidigt utför avlönat arbete, eller;
  • bedriver utvecklings- eller intressebevakningsarbete inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning.

Du kan gå med i en arbetslöshetskassa redan på grundval av ett kort (till och med en timmes) vikariat eller deltidsarbete. Det räcker dock inte med endast ett giltigt anställningsförhållande, utan man bör också få lön på anslutningsdagen. Med andra ord kan du inte gå med i kassan om du är helt arbetslös, permitterad på heltid eller på oavlönad föräldraledighet, vårdledighet eller sjukledighet. Studier eller arbete med stipendium utgör inte hinder för medlemskap i kassan, så länge som ovanstående kriterier uppfylls.

Finlands system för utkomstskydd för arbetslösa indelas i systemet för inkomstrelaterad dagpenning för löntagare och systemet för inkomstrelaterad dagpenning för företagare. Eftersom Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap försäkrar löntagare, är vi inte rätt arbetslöshetskassa för dem som arbetar som företagare som huvudsyssla. En företagare kan försäkra sig själv för arbetslöshet i Företagarkassan(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

En individmedlem i arbetslöshetskassan tillhör arbetslöshetskassan direkt, utan medlemskap i en fackförening. De förmåner och andra tjänster som arbetslöshetskassan utbetalar till medlemmarna är exakt desamma oavsett om man tillhör arbetslöshetskassan genom föreningen eller som individmedlem.

Utifrån individmedlemskap tillhandahåller arbetslöshetskassan rådgivning och tjänster enbart i anslutning till utkomstskydd och alterneringsersättning och betalar ut dessa till de medlemmar som är berättigade till dem. Detta gäller inte enbart Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, utan även alla andra arbetslöshetskassor.

Arbetslöshetskassans medlemsavgift är en fast månadsavgift som tas ut av individmedlemmar en gång om året i förhand.

Extra skydd från fackföreningen

Många av våra medlemmar tillhör arbetslöshetskassan som en del av ett fackligt medlemskap, och då får de både arbetslöshetskassans och fackföreningens medlemsförmåner.

Tjänster och förmåner som fackföreningarna erbjuder sina medlemmar är bland annat tjänster som tillhandahålls av förtroendemannen, yrkesmässig intressebevakning, försäkringsskydd, mångsidig utbildningsverksamhet, rekreationsverksamhet, förmåner från samarbetspartner och publikationer som stärker yrkesidentiteten. En medlem i en fackförening har rätt till tjänster som tillhandahålls av arbetsplatsens förtroendeman, fackföreningens jurister eller andra sakkunniga, till exempel vid problemsituationer i arbetet. Fackföreningen förhandlar även fram avtal som gäller de anställda, påverkar beslutsfattandet i samhället och lagstiftningen som berör branschen.

För medlemmar som hör till en fackförening ingår medlemsavgiften i arbetslöshetskassans medlemsavgift, och föreningen redovisar denna andel till kassan.

En arbetslös person som flyttar till Finland från ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien får på vissa villkor ansluta sig till en finsk arbetslöshetskassa. Anslutningen till en finsk arbetslöshetskassa måste i regel ske senast en månad efter att arbetslöshetsförsäkringen i avgångslandet har upphört.

Om du är en s.k. nordisk återflyttare, ska anslutningen till en finsk arbetslöshetskassa ske senast inom åtta veckor från att arbetslöshetsförsäkringen upphör i ett annat nordiskt land (Sverige, Norge, Danmark, Island). En nordisk återflyttare anses vara en person som bott i ett annat nordiskt land och återvänt till Finland och som dessutom har arbetat i Finland eller erhållit grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning från Finland under de senaste 5 åren.

Sverige och Danmark har ett liknande kassasystem som Finland. I dessa länder upphör en persons försäkring när han eller hon utträder ur kassan. I andra EU/EES-länder, Schweiz och Storbritannien upphör arbetslöshetsförsäkringen när det försäkrade arbetet eller utbetalningen av arbetslöshetsersättning upphör.

En person som flyttar till Finland från ett annat land än ett EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien kan inte som arbetslös ansluta sig till en arbetslöshetskassa.

Det är endast möjligt att övergå till en annan kassa när du är anställd. Om du inom en månad övergår som medlem från en löntagarkassa till en annan, kan din anställningstid och din tid som försäkrad i den tidigare kassan räknas till godo i den nya kassan. För detta krävs att medlemsavgifterna för den tidigare kassan har betalats fram till slutet av medlemskapet.

Det nya kassamedlemskapet ska börja senast en månad efter utgången av det föregående. Observera att den anställningstid, under vilken medlemskapet inte är i kraft, inte är försäkringspliktig och inte ackumulerar arbetsvillkor. Vi rekommenderar att du ser till att ditt kassamedlemskap fortsätter utan avbrott:

  • Skicka först en ansökan om medlemskap till den nya kassan.
  • När du har fått bekräftelsen om det nya medlemskapet, meddela utträdet skriftligen till den tidigare kassan.
  • Betala dina medlemsavgifter fram till slutet av ditt tidigare medlemskap och genast från och med början av det nya medlemskapet.

Medlemskaps- och arbetsperioderna följer inte med till den nya kassan om du har blivit utesluten ur den föregående kassan.

Man kan inte tillhöra två arbetslöshetskassor samtidigt. Om du är i en situation där du är medlem i flera kassor samtidigt, anses du höra till den arbetslöshetskassa som du senast gått med i.