Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Alterneringsersättning

Nuvarande lagen om alterneringsledighet har varit i kraft från och med den 1 januari 2016.

OBS! I regeringsprogrammet föreslås att alterneringsledigheten slopas från och med 1.8.2024. Läs mer om detta i det separata avsnittet Lagändringar 2024 på vår webbplats, som du kommer till via knappen nedan.

Om du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor omedelbart före alterneringsledighetens början och skulle som arbetslös i varje fall ha varit berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, beräknas ersättningen utifrån den inkomstrelaterade dagpenningen och den betalas av arbetslöshetskassan.

Förutsättningar för alterneringsersättning

Alterneringsledigheten är ett arrangemang, där

  • en arbetstagare blir alterneringsledig genom ett avtal med sin arbetsgivare och
  • arbetsgivaren anställer för samma tid en arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån

Den gemensamma arbetstiden för arbetstagaren eller arbetstagarna som anställs för alterneringsledighet ska vara minst lika lång som den regelbundna arbetstiden för arbetstagaren som blir alterneringsledig. I lagen har ställts vissa krav på arbetslöshetens längd för den person som anställs som vikarie under en alterneringsledighet. Ytterligare information får du på arbets- och näringsbyrån.

För att bli alterneringsledig måste du ingå ett skriftligt alterneringsavtal med din arbetsgivare. Alterneringsavtalet ska lämnas till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten börjar. Dessutom ska en kopia av vikariens arbetsavtal samt ett löneintyg för de senaste 13 månaderna (med eventuella perioder utan lön specificerade) lämnas till arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån utreder om den sökande har rätt till alterneringsledighet samt om den sökandes/familjens eventuella företagsverksamhet påverkar rätten, samt lämnar ett utlåtande angående detta till kassan.

För att bli alterneringsledig krävs att

  • du innan ledighetens början i minst 20 år har utfört sådant arbete som berättigar till pension (se Alterneringsersättningens storlek och arbetshistoria som krävs)
  • du har arbetat på heltid, det vill säga mer än 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd, och ditt anställningsförhållande med samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader omedelbart innan alterneringsledigheten börjar.

I denna tidsperiod pä 13 månader kan ingå oavlönad på totalt högst 30 dagar, inklusive oavlönade perioder av familjeledighet (exempelvis faderskapsledighet).

En övre åldersgräns har satts för den som vill bli alterneringsledig. Alterneringsledigheten måste påbörjas minst tre år före nedre åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare uppfylls. Den övre åldersgränsen gäller inte personer som är födda före 1957.

Arbetshistoria som krävs

När du blir alterneringsledig ska du fylla arbetshistoriekravet på 20 års arbetshistoria innan alterneringsledigheten börjar.

Det lönar sig att utreda sin arbetshistoria direkt, eftersom arbets- och näringsbyrån kan ge utlåtande om alterneringsledigheten och den sökande börja sin alterneringsledighet redan innan arbetslöshetskassan granskar förutsättningarna att betala alterneringsersättning. Om det då framgår att din arbetshistoria inte räcker till, betalas inte heller förmånen. Det är speciellt viktigt att du utreder din arbetshistoria om du inte är säker på att du uppfyller minimikravet på 20 års arbetshistoria.

Du måste själv anhålla om en utredning av din arbetshistoria från Lärarnas arbetslöshetskassa. Anhållan kan lämnas skriftligt via Openet, per brev eller per e-post. I ansökan ska du nämna ditt födelsedatum, när du planerar att börja alterneringsledigheten och din gällande hemadress. Arbetslöshetskassan hämtar dina pensionsregisteruppgifter direkt från Pensionsskyddscentralen (PSC) för att beräkna din arbetshistoria enligt kraven i lagen om alterneringsledighet.

I arbetshistorian beaktas allt arbete för vilket du har intjänat pension som löntagare eller företagare från 18 års ålder. Fram till den 31 december 2006 beräknas arbetshistorian på basen av anställningsförhållandenas längd i pensionsregistret, inklusive arbete som utförts då en person varit under 18 år. Från och med den 1 januari 2007 beräknas arbetshistorian på basen av årsinkomsterna, inte på basen av anställningsförhållandenas längd.

Arbete utfört utomlands kan numera räknas med i den arbetshistoria som ligger till grund för alterneringsledighet. Detta gäller i alla fall endast arbete utfört i ett annat EU-land, inom EES-området eller i ett övrigt avtalsland. Arbete utfört som utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare räknas också med i arbetshistorian, oberoende av i vilket land arbetet har utförts. Arbete utfört i ett annat EU- eller EES-land påvisas med ett intyg utfärdat av en myndighet i det land där arbetet har utförts. Arbete utfört som utsänd arbetstagare syns i PSC:s register.

När man beräknar arbetshistorian jämställs med arbete också s.k. tider för familjeledigheter (moderskaps-, faderskaps- och vårdledighet), till den del som pension inte har intjänats för familjeledigheten. Även värnplikt och civiltjänst beaktas när man beräknar arbetshistorian. I arbetshistorian kan inräknas högst en fjärdedel, alltså fem år, av familjeledigheter och värnplikt eller civiltjänst, det vill säga tid som kan jämställas med arbete.

Om du har haft alterneringsledighet tidigare krävs 5 års (60 fulla kalendermånader) arbetshistoria mellan två ledigheter. Arbetslöshetskassan granskar att kravet på arbetshistorian uppfylls via Pensionsskyddscentralens register.

Begränsningar som gäller alterneringsersättningen

Rätt till alterneringsersättning beviljas inte medan du

  • får lön av arbetsgivaren som beviljat alterneringsledigheten
  • utför militär- eller civiltjänst
  • är anställd på heltid hos en annan arbetsgivare, och anställningen varar över två veckor
  • idkar företagsverksamhet som huvudsyssla
  • får förmåner enligt lagen om utkomststöd för arbetslösa
  • får sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller har beviljats ledighet för havandeskap, förlossning eller vård av barn.

Alterneringsersättning betalas inte för sådan alterneringsledighetstid enligt alterneringsavtalet som det inte har anställts någon vikarie för. Alterneringsersättning betalas i alla fall enligt den ursprungliga planen om vikariens anställning av någon anledning upphör under alterneringsledigheten och arbets- och näringsbyrån inte har någon annan vikarie att erbjuda.

Medan du får alterneringsersättning har du inte rätt till studiestöd.

Om du har varit alterneringsledig tidigare kan du få alterneringsledighet på nytt när du har arbetat i minst fem år (60 fulla kalendermånader) efter att den tidigare alterneringsledigheten slutade.

Alterneringsersättningens storlek

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du skulle ha rätt till om du blir arbetslös. Barnförhöjningar beaktas inte.

Den arbetslöshetsdagpenning som ligger till grund för ersättningen räknas utifrån de beskattningsbara förvärvsinkomsterna från de 52 veckor eller 12 hela månader som föregår alterneringsledigheten, exklusive semesterpenning och eventuell semesterersättning. Från lönesumman dras också av en del som motsvarar den lagstadgade arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. År 2024 är avdraget 3,76 %.

Jämkad alterneringsersättning

Arbete under alterneringsledigheten

Bruttoinkomsterna från deltidsarbete eller tillfälligt arbete ska beaktas i den alterneringsersättningsperiod då lönen utbetalas. Inledande av arbete ska anmälas genast då arbetet börjar med förändringsanmälan eller via Openetti. Meddela också den beräknade löneutbetalningsdagen. Sänd kopia av lönespecifikationen sedan när lönen utbetalas till dig.

För arbete för egen arbetsgivare ska du skicka in arbetsgivarens intyg över arbetsdagarna. Du har inte rätt till alterneringsersättning för dessa dagar, men din alterneringsledighet löper ändå och fortsätter därefter i enlighet med det ursprungliga avtalet. Arbete inom samma kommun/stad räknas också som arbete för egen arbetsgivare.

Inkomster från företagsverksamhet som bisyssla (inklusive om du äger en gård eller skogsfastighet) jämkas i allmänhet enligt uppgifterna i ditt senast fastställda personliga beskattningsbeslut och dess specifikationsdel. För företagsverksamhet krävs alltid ett arbetskraftspolitiskt utlåtande av arbets- och näringsbyrån, så om du har ett företag eller äger en gård eller skogsfastighet ska du meddela arbets- och näringsbyrån om saken innan din alterneringsledighet börjar. Om företagsverksamheten är din huvudsyssla kan du inte få alterneringsersättning.

Arbetsinkomstens inverkan på alterneringsersättningen

Från din bruttoinkomst avdras 35 procent av betalningsperiodens alterneringsersättnings fulla belopp, när alterneringsersättningens nivå är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen.

Vid betalning av alterneringsersättning jämkas inkomster på samma sätt som vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning, men inget skyddsbelopp tillämpas. Hälften av de jämkade inkomsterna skär ner på den inkomstrelaterade dagpenningen och den jämkade alterneringsersättningen är 70% av denna summa. Summan på den jämkade alterneringsersättningen fås därmed genom användningen av beräkningsformeln:

(fullständig inkomstrelaterad dagpenning – jämkad inkomst * 0,5) * 0,7

Till exempel:

Den ansökandes fullständiga inkomstrelaterade dagpenning = 85,00e/per dag

Arbetsinkomst under ansökningsperioden = 300,00e/månad dvs. 300e / 21,5 = 13,95e/per dag

-> Jämkad alterneringsersättning = (85,00e – 0,5 * 13,95e) * 0,7 = 54,62e/per dag

Fullständig alterneringsersättning är 70% av fullständig inkomstrelaterad dagpenning dvs: 85,00e * 0,7 = 59,50e/per dag

Då arbetsinkomsten är 300,00e/månad, skär inkomsten ner på den fullständiga alterneringsersättningen med 35% dvs. sammanlagt 300e * 0,35 = 105e/månad

i detta fall är skillnaden mellan fullständig alterneringsersättning och jämkad alterneringsersättning: (59,50e – 54,62e) * 21,5 = 105e (avrundat) i månaden

Alterneringsersättning och sociala förmåner

Vissa lagstadgade förmåner som du får under alterneringsledigheten, såsom FPA:s stöd för hemvård av barn, minskar alterneringsersättningen.

Stödet för hemvård av barn är en familjeförmån som i allmänhet dras av från dagpenningen som betalas till den som får alterneringsersättning. Stödet för hemvård dras inte av om stödet betalas till en make eller maka som sköter ett barn hemma på heltid och därför inte har rätt till arbetslöshetsförmån. Om din make eller maka är arbetslös och får stöd för hemvård, dras stödet av från hans eller hennes arbetslöshetsdagpenning.

Alterneringsersättningen påverkas i alla fall inte av exempelvis bostadsstöd, utkomststöd, stöd för närståendevård, barnbidrag eller familjepension.

Meddela alltid arbetslöshetskassan om du får eller har ansökt om någon social förmån.

Ansökan om och betalning av alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning skickas till arbetslöshetskassan via den elektroniska tjänsten Openetti eller per post på en blankett som du får från arbets- och näringsbyrån eller på kassans webbplats under Blanketter(du flyttar till en annan tjänst).

Ansökan ska lämnas senast inom tre månader efter ledighetens början. Till skillnad från ansökan om inkomstrelaterad dagpenning kan ansökan om alterneringsersättning skickas till arbetslöshetskassan också på förhand, det vill säga innan ledigheten börjar. Beslutet om rätten till ersättning och ersättningens storlek kan i alla fall fattas först när din ledighet har börjat.

Efter den första ansökan lämnas inga fler ansökningar såsom i fråga om inkomstrelaterad dagpenning, men du ska informera kassan om alla ändringar som påverkar alterneringsersättningen (exempelvis sysselsättning) omedelbart.

Till ansökan fogas en kopia av alterneringsavtalet och ett löneintyg för de 52 veckor eller 12 hela månader som föregår alterneringsledigheten. Av intyget ska framgå semesterpenning, oavlönade perioder och perioder med deltidslön på grund av sjukdom. Löneintyget kan lämnas först när du har fått lön för månaden innan din alterneringsledighet börjar. Om du själv eller en familjemedlem idkar företagsverksamhet behövs en kopia av senast fastställda beskattningsbeslut samt ett ojävigt utlåtande om företagsverksamheten från arbets- och näringsbyrån. Om inget beskattningsbeslut finns för företagsverksamheten ska du bifoga en kopia av bokföringen för verksamhetstiden.

Vi får information om inkomster och anställningar från inkomstregistret från 1.1.2020.  I allmänhet behöver man inte skicka löneuppgifterna med ansökan till kassan. Om information som kassan behöver att handlägga ansökan saknas från inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna) från löneräknare eller från dig. 

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan, som fattar ett skriftligt beslut om ersättning och betalar ersättningen. Ta  kontakt till TE-byrån i god tid och kontrollera därifrån de notvändiga bilagorna som du måste skicka till TE-byrån.

Beskattning av förmåner

Alterneringsersättning är skattepliktiga inkomster. Uppgifter på våra medlemmars förskottsinnehållning på lön levereras av Skatteförvaltningen till vår kassa från 1.2. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan. Kontrollera i Egna uppgifter att vi fått dina skatteuppgifter om du har gått med i kassan i mitten av året.

Vi använder förskottsinnehållningsprocenten för din lön vid utbetalningen av förmånen. Procentsatsen är dock minst 25 %, även om din skattesats är lägre.

Om du ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner, innehålls skatten enligt procentsatserna på skattekortet. Ändringsskattekortet för förmåner kan du beställa på Skatteförvaltningens onlinetjänst MinSkatt. I tjänsten väljer du ”Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap” som förmånsbetalare, varvid uppgifterna skickas automatiskt till kassan, i allmänhet tidigast nästa arbetsdag.

Ytterligare information om beskattningen finns på Skatteförvaltningens webbplats(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

Betalning av alterneringsersättning

Alterneringsersättningen betalas retroaktivt i perioder på fyra kalenderveckor. Den första betalningsperioden kan vara kortare eller längre beroende på handläggningssituationen. Betalningsdag för ersättningen är onsdagen i den vecka som följer på slutet av betalningsperioden.

Om du får någon månatlig social förmån eller har inkomster av deltidsarbete eller biinkomster av företagsverksamhet, är betalningsperioden en kalendermånad. Betalningsdag för ersättningen är då två bankdagar efter månadens sista dag.

Förlånga alterneringsledigheten

Om du vill förlänga alterneringsledigheten ska ett skriftligt avtal om detta ingås och avtalet ska lämnas till arbets- och näringsbyrån två månader innan den ursprungliga alterneringsledigheten slutar. Skicka dessutom en kopia av avtalet om förlängning till arbetslöshetskassan.