Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Kassans förvaltning och stadgar

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap drevs länge under namnet Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Förvaltningen och kansli

Den högsta beslutanderätten inom Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap tillkommer kassamötet. Kassamötet sammanträder en gång per år. Vid kassamötet väljs arbetslöshetskassans styrelse. Styrelsen består av 9 medlemmar och varje medlem har en personlig suppleant. Både styrelsemedlemmarna och suppleanterna ska vara medlemmar i arbetslöshetskassan. Styrelsen väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande för arbetslöshetskassans styrelse. Dessutom väljer styrelsen bland sig ett arbetsutskott. Mandatperioden för en styrelsemedlem är 2 år. Lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) innehåller bestämmelser om kassamötets och styrelsen uppgifter. I kassans stadgar finns noggrannare bestämmelser om uppgifterna än i lagen. 

För arbetslöshetskassans operativa ledning svarar direktör för Arbetslöshetskassan. Direktören är också föredragande-sekreterare för arbetslöshetskassans styrelse. Utöver direktören deltar kontorchef, chef för juridiska ärenden och ekonomichef i ledningen av den operativa verksamheten. Chef för juridiska ärenden fungerar som direktörens ställföreträdare. I lagen om arbetslöshetskassor stadgas även om uppgifterna för direktören och utöver det finns noggrannare bestämmelser om uppgifterna i kassans stadgar.

 • Direktör för Arbetslöshetskassan: Jenni Korkeaoja
 • Kontorschef: Mikko Häyrinen
 • Ekonomichef: Tuija Häkkinen
 • Ledningsassistent: Maarit Määttä

Experter i utkomstskydd och experter i medlemsservice svarar för handläggning av förmåner och rådgivning till medlemmar i ärenden som rör utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet. Vi utbildar själva alla våra nya medarbetare för de uppgifter som de ska ha.

Styrelsen för Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap

 • ordförande Pasi Pesonen, mandatperiod 5/2023 – 5/2025, suppleant Anna Wahren
 • vice ordförande Eva-Stina Törnroos, mandatperiod 5/2024 – 5/2026, suppleant Kirsi Vuori
 • Jaana Alaja, mandatperiod 5/2023 – 5/2025, suppleant Tuomas Koivisto
 • Miia Ijäs-Idrobo, mandatperiod 5/2023 – 5/2025, suppleant Sanni Tiitinen
 • Maarit Rahkola, mandatperiod 5/2023 – 5/2025, suppleant Konsta Ojanen
 • Jukka Sarpila, mandatperiod 5/2023 – 5/2025, suppleant Kaj Raiskio
 • Tarja Mäenpää, mandatperiod 5/2024 – 5/2026, suppleant Sanna Kettunen
 • Sari Sirniö, mandatperiod 5/2024 – 5/2026, suppleant Eija Kamppuri
 • Pekka Sutinen, mandatperiod 5/2024 – 5/2026, suppleant Jussi Tanhuanpää

Styrelsemedlemmens mandatperiod är två år. Mandatperioden börjar vid kassans ordinarie möte, som hålls varje år senast under maj månad. Udda kalenderår är 5 av styrelsens medlemmar samt deras personliga suppleant i tur att avgå. Jämna kalenderår är fyra medlemmar av styrelsen samt deras personliga suppleant i tur att avgå.

Stadgar för Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap

I KASSANS VERKSAMHETSFÄLT

1 §

Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Kassans namn är Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och dess hemort är Helsingfors stad.

Kassans verksamhetsområde är hela landet.

Kassan är en sammanslutning som verkar på grundval av ömsesidig ansvarighet och vars syfte är att till sina medlemmar betala utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt övriga förmåner enligt gällande lagstiftning.

De förmåner som kassan ska betala samt ansökning och betalning av dessa fastställs i de lagar som berör respektive förmån.

Arbetslöshetskassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

2 §

Medlemskap

Som medlem i kassan kan upptas varje löntagare som omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år samt

– som arbetar inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning, eller;

– som har avlagt en högre/lägre högskoleexamen eller utbildning på motsvarande nivå, eller;

– som har antagits för att avlägga en högre/lägre högskoleexamen och samtidigt utför avlönat arbete med anknytning till sina studier, eller;

– som har avlagt en vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen eller en utbildning på motsvarande nivå, eller som har antagits för att avlägga den och som samtidigt utför avlönat arbete, eller;

– bedriver utvecklings- eller intressebevakningsarbete inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning.

Medlemskapet i kassan börjar från och med den dag då medlemsavgiften har betalats, dock tidigast från och med den dag då den skriftliga ansökan om medlemskap har mottagits.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.

3 §

Ansökan om medlemskap

En skriftlig ansökan om tillträde som medlem i kassan ska göras till kassans styrelse, av styrelsen befullmäktigat ombud, kassadirektören eller den person som sköter medlemsärenden.

Medlemmar i arbetslöshetskassan godkänns av styrelsen, kassadirektören eller av styrelsen befullmäktigat ombud.

4 §

Utträde ur kassan

Om en medlem vill utträda ur kassan skall han eller hon meddela detta skriftligen till kassans styrelse eller av styrelsen befullmäktigat ombud, kassadirektören eller den person som sköter medlemsärenden.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör senast i slutet av den kalendermånad, under vilken en medlem fyller 68 år.

5 §

Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan

Arbetslöshetskassans styrelse och den kassadirektör den befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan kan, efter att ha hört medlemmen, ge en anmärkning eller varning eller utesluta en sådan person från kassan som

1) vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;

2) på ett bedrägligt sätt lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller en annan förmån från kassan eller för dess storlek; samt den medlem som

3) vägrar följa kassans stadgar.

Om en medlem har försummat medlemsavgifterna under mer än sex (6) månader, kan han/hon uteslutas från medlemskapet i kassan från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Beslutet om uteslutning tas av kassadirektören.

Arbetslöshetskassan kan utesluta en kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet. Beslutet om uteslutning fattas av arbetslöshetskassans styrelse eller kassadirektören som styrelsen befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan.

En medlem som har blivit företagare på heltid enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan behålla medlemskapet i högst 18 månader från att företagsverksamheten inletts. Efter detta anses personen permanent ha lämnat sitt yrke eller sitt yrkesområde som omfattas av kassan och personen kan uteslutas från kassan. Beslutet om uteslutning fattas av kassadirektören som styrelsen befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan.

6 §

Återinträde

Om en medlem inom en månad efter att ha lämnat kassan ansluter sig till en annan arbetslöshetskassa, tillgodoräknas personens tid i arbete och tid som medlem i den föregående kassan i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som uteslutits från kassan godkänns som medlem på nytt, tillgodoräknas inte personens tidigare tid i arbetet eller tid som medlem i kassan och inte heller de medlemsavgifter som personen tidigare betalat. Detta gäller även en medlem som har uteslutits från en annan kassa och som godkänns som ny medlem i kassan.

7 §

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är den månatliga medlemsavgift i euro som Finansinspektionen årligen fastställer.

Medlemsavgifterna ska betalas på det sätt som bestämts av styrelsen senast inom sex (6) månader från början av den tid som den gäller.

Det är inte möjligt att befrias från medlemsavgiften under medlemskapet.

Om man blir medlem i arbetslöshetskassan, utträder eller utesluts ur kassan mitt i en kalendermånad, måste man emellertid betala medlemsavgiften för hela kalendermånaden.

En medlem som har utträtt eller som uteslutits har inte rätt att få tillbaka de medlemsavgifter som han eller hon betalat till kassan, och som gäller tiden före utträdet eller uteslutningen.

Återbetalning av medlemsavgiften för en tid som inte riktas till tiden som medlem görs på skriftlig begäran av personen. Begäran ska göras till kassan inom tre (3) månader efter utträdet eller det lagliga uteslutningsbeslutet.

Eventuella obetalda medlemsavgifter kan dras av vid utbetalningen av dagpenning.

8 §

Förvaltningsorgan

Arbetslöshetskassans förvaltningsorgan är kassans möte, styrelse och arbetsutskott.

9 §

Kassans möte

Arbetslöshetskassans högsta beslutanderätt innehas av kassans möte. Kassans möte sammankallas av styrelsen.

Arbetslöshetskassans egentliga möte hålls varje år senast inom maj månad. Närmare tidpunkt och plats för mötet bestäms av kassans styrelse.

Kallelsen till kassans möte ska lämnas på kassans webbplats eller på ett annat sätt som styrelsen fastställt minst två veckor före mötet.

Om styrelsen så beslutar kan man delta i kassans möte via datakommunikation eller ett annat tekniskt hjälpmedel såsom fastställts i lagen om arbetslöshetskassor.

På kassans möte har varje närvarande medlem i kassan en röst. Då rösterna faller lika avgörs valet genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av ordförande.

För att ändra arbetslöshetskassans stadgar eller upplösa kassan krävs det att beslut har fattats på kassans möte med minst två tredjedels majoritet av rösterna.

10 §

Uppgifter för kassans möte

På arbetslöshetskassans egentliga möte ska:

1) styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas utlåtande för föregående verksamhetsperiod presenteras;

2) föregående års bokslut fastställas;

3) beslut fattas om hanteringen av räkenskapsperiodens resultat;

4) beslut fattas om att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet;

5) styrelseledamöternas och revisorernas arvoden fastställas;

6) val av styrelseledamöter och deras personliga suppleanter istället för avgående ledamöter förrättas;

7) val av två revisorer och två vice revisorer förrättas; revisorerna ska vara en CGR-revisor eller en CGR-sammanslutning som avses i revisionslagens i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetskassor;

8) grunderna för medlemsavgiften fastställas;

9) indelningen av kassans verksamhetsområde i ombudskretsar fastställas;

10) beslut fattas om principerna för investeringsverksamhet samt

11) övriga ärenden som uppgetts i möteskallelsen behandlas

Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp för slutligt avgörande under mötet.

11 §

Kassans extraordinarie möte

Kassans extraordinarie möte ska hållas:

1) när kassans styrelse anser det nödvändigt;

2) när Finansinspektionen eller revisorerna, om den revision de genomfört ger anledning till detta, kräver det; eller

3) när minst en tiondel av medlemmarna skriftligen kräver det för behandling av ett bestämt ärende.

Om kassans styrelse utan lagligt skäl vägrar sammankalla kassans möte, ska Finansinspektionen skicka kallelsen. I möteskallelsen ska de ärenden som ska behandlas uppges. Andra ärenden än dem som nämns i möteskallelsen får inte tas upp för slutligt avgörande under mötet.

12 §

Kassans styrelse

Kassans möte väljer 9 ledamöter till kassans styrelse och en personlog suppleant för var och en av dessa. Styrelsen väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsens ordförande och ledamöter ska vara 18 år eller äldre och uppfylla behörighetskriterierna i lagen om arbetslöshetskassor.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska vara medlemmar i kassan.

Vid val av styrelsens ordförande, vice ordförande och medlem i arbetsutskottet avgörs valet genom lottning då rösterna faller lika.

Mandatperioden för en styrelseledamot är två år. Under udda kalenderår står fem styrelseledamöter och deras personliga suppleanter i tur att avgå, under jämna kalenderår står fyra styrelseledamöter och deras personliga suppleanter i tur att avgå.

Om en styrelseledamots uppdrag blir vakant mitt under verksamhetsperioden eller om en styrelseledamot förlorar sin behörighet för uppdraget sköts dennes uppgifter av suppleanten tills kassans möte väljer en ny styrelseledamot.

13 §

Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammankallas av ordförande, eller då ordförande är förhindrad av vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter utöver mötets ordförande är närvarande.

Styrelsens beslut blir den åsikt som en majoritet understöder. Under förutsättning att 12 § inte föreskriver annat, gäller det att då rösterna faller lika blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande.

Under styrelsens möten ska det föras protokoll och protokollet ska justeras senast på nästa styrelsemöte.

14 §

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är:

1) att övervaka att kassans angelägenheter sköts ansvarsfullt enligt lagen, kassans stadgar samt beslut som fattats och riktlinjer som bekräftats på kassans möte,

2) att uppta och utesluta kassans medlemmar beaktande vad som i 5, 16 och 18 § konstateras om mottagande av medlemsansökningar, antagande som medlem och uteslutande från medlemskap. Vid beslut om uteslutande, ifall medlemmen varaktigt lämnat ett sådant yrke eller bransch som hör till kassans verksamhet, kan styrelsen befullmäktiga kassans ombud eller kassadirektören för uppgiften. Vid fall av försummelse av medlemsavgifter fattas beslutet om uteslutande av kassadirektören.

3) att godkänna kassans investeringsplan och besluta om placering av kassans tillgångar,

4) att minst två gånger om året låta granska kassans lånehandlingar, värdepapper, likvida medel samt övervaka skötseln av kassan i allmänhet,

5) att besluta om principer som ska följas vid utbetalning av förmåner

6) att tillsätta och avsätta kassadirektören och bestämma dennes lön och arbetsuppgifter

7) att övervaka att kassans värdepapper och bokföringsböcker förvaras på ett säkert sätt,

8) att göra upp ett bokslut och en verksamhetsberättelse och ge dem till revisorerna senast en månad före kassans möte där frågan om fastställande av bokslut behandlas. Styrelsen ska i verksamhetsberättelsen framställa ett förslag för åtgärder gällande kassans överskott eller underskott.

9) att göra upp en budget för fölande år,

10) att årligen leverera en ansökan till Social- och hälsovårdsministeriet gällande finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor,

11) att årligen framställa ett förslag gällande medlemsavgiften storlek till Finansinspektionen,

12) att besluta om tagande av sådana lån som nämns i 19 §,

13) att vid behov ge fullmakt att teckna kassans namn,

14) att representera kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra myndigheter, styrelsen kan befullmäktiga en tjänsteman i kassans tjänst att representera kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra myndigheter,

15) att ombesörja att arbetslöshetskassan har en tillräcklig intern tillsyn med tanke på verksamhetens kvalitet och omfattning och tillräckliga riskhanteringssystem,

16) att besluta om alla övriga ärenden, för vilka annat inte fastslås i lagen, förordningar eller dessa stadgar.

Styrelsen har rätt att göra tekniska förändringar i arbetslöshetskassans stadgar som föranleds av ändringar i lagstiftningen.

15 §

Arbetsutskottet

Styrelsens ordförande, vice ordförande och en ledamot som styrelsen väljer bland sig fungerar som styrelsens arbetsutskott.

Som ordförande för arbetsutskottet fungerar styrelsens ordförande, eller då ordförande är förhindrad eller jävig av vice ordförande. Arbetsutskottet sammankallas av ordförande, eller då ordförande är förhindrad eller jävig av vice ordförande.

Arbetsutskottet är beslutsfört när minst en medlem förutom mötets ordförande är närvarande.

Arbetsutskottets verksamhetsperiod är ett år.

Arbetsutskottets uppgift är

1) att bereda ärenden som behandlas på styrelsemötena,

2) att besluta om de principer som ska iakttas i kassans anställningsförhållanden, tillsätta och avsätta andra tjänstemän än kassadirektören som anställs för ett tillsvidare gällande anställningsförhållande och att tillsätta och avsätta tjänstemän med tidsbegränsade anställningsförhållanden över 12 månader samt bestämma deras lön och uppgifter, samt

3) att sköta övriga uppgifter som bestäms av styrelsen.

16 §

Kassadirektören och uppgifter

Kassans ansvariga tjänsteman är kassadirektören. Kassadirektören ska uppfylla de behörighetskriterier som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Kassadirektörens uppgift är:

1) att se till att kassans likvida medel och bokföring sköts ansvarsfullt och på ändamålsenligt sätt,

2) att se till att respektive räkenskapsperiods bokslut och verksamhetsberättelse behandlas under styrelsens möte,

3) att styra och övervaka utbetalningen av förmåner,

4) att förbereda de frågor som ska diskuteras vid styrelsens och arbetsutskottets möten, fungera som föredragande för mötena och genomföra mötenas beslut,

5) att godkänna kassans medlemmar med styrelsens befullmäktigande,

6) att utesluta medlemmar i enlighet med 5 § i stadgarna med styrelsens befullmäktigande,

7) att tillsätta och avsätta tjänstemän med tidsbegränsade anställningsförhållanden på högst tolv månader (12 mån) samt besluta om deras lön och uppgifter,

8) att besluta om att befria en tjänsteman från sin tjänst för bestämd tid såsom för familjeledigheter eller motsvarande lagstadgade ledigheter, och

9) att utföra alla andra uppgifter som styrelsen ger kassadirektören eller som kassans stadgar föreskriver.

17 §

Tecknande av kassans namn

Rättigheten att teckna kassans namn innehas av styrelseordförande eller kassadirektören eller en annan eventuell person som befullmäktigats därtill av styrelsen.

För skuldförbindelser krävs det ändå styrelseordförandes eller kassadirektörens samt en annan styrelseledamots namn tillsammans.

Arbetslöshetskassans beslut kan undertecknas maskinellt.

18 §

Kassans ombudsmannadistrikt

Kassans styrelse indelar kassans verksamhetsområde i ombudsmannadistrikt enligt de grunder som fastställs på kassans möte och utser vid behov ombud för ombudsmannakretsarna.

Ombudens uppgift är att ta emot medlemsansökningar och uppta medlemmar. Ombudens uppgift är att assistera medlemmar i ärenden som gäller arbetslöshetsskydd.

19 §

Tagande av lån

Kassans styrelse har rätt att ta tillfälliga lån endast för att genomföra utbetalningar av arbetslöshetsdagpenningar och andra förmåner som hör till kassans verksamhetsfält, då det inte finns resurser tillgängliga för dessa.

20 §

Bokslut

Arbetslöshetskassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet, som innefattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse, ska vara klara före 1 april.

Bokslutet och därtill hörande dokument ska tillställas revisorerna för granskning senast en månad före kassans möte.

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod ge en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före kassans möte där man beslutar om fastställandet av bokslutet.

21 §

Fonder

Arbetslöshetskassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

22 §

Täckning av underskott

Om bokslutet uppvisar ett underskott använder man för täckning av detta underskott högst 50 procent av utjämningsfonden.

Om underskottet inte kan fyllas på det sätt som avses i 1 mom., ska underskottet fyllas från stödfondens medel i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor.

23 §

Överlåtelse av tillgångar vid upplösning av kassan eller konkurs.

Eventuella tillgångar, efter skulder och andra förbindelser, av en löntagarkassa som upplösts eller som gått i konkurs överförs till Sysselsättningsfonden. De tillgångar som överförs till Sysselsättningsfonden används för att finansiera förtjänstdelen av arbetslöshetskassornas förtjänstskyddsrelaterade utgifter.

24 §

Information till medlemmar

Kassans medlemmar informeras om kassans verksamhet och förändringar i lagstiftningen gällande förmåner på kassans webbplats.