Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Kassan hallinto ja säännöt

Opetus ja tiede- työttömyyskassa toimi pitkään Opettajien Työttömyyskassan nimellä.

Hallinto ja henkilöstö

Opetus ja tiede -työttömyyskassan korkeinta päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva kassan kokous. Kassan kokouksessa valittava työttömyyskassan hallitus on 9-jäseninen, ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Sekä hallituksen jäsenten että varajäsenten on oltava työttömyyskassan jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan työttömyyskassan hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Hallituksen jäsenen toimikausi on 2 vuotta. Kassan kokouksen ja hallituksen tehtävistä säädetään työttömyyskassalaissa (603/1984). Kassan säännöissä on lakia tarkempia määräyksiä tehtävistä.

Työttömyyskassan operatiivisesta johtamisesta vastaa työttömyyskassan johtaja. Työttömyyskassan johtaja toimii myös työttömyyskassan hallituksen esittelijäsihteerinä. Työttömyyskassan johtajan lisäksi operatiivisen toiminnan johtamiseen osallistuvat kassan lakiasiainpäällikkö, toimistopäällikkö ja talouspäällikkö. Kassan lakiasiainpäällikkö toimii työttömyyskassan johtajan sijaisena. Myös työttömyyskassan johtajan tehtävistä säädetään työttömyyskassalaissa, minkä lisäksi kassan säännöissä on lakia tarkempia määräyksiä tehtävästä.

 • Työttömyyskassan johtaja: Jenni Korkeaoja
 • Toimistopäällikkö: Mikko Häyrinen
 • Talouspäällikkö: Tuija Häkkinen
 • Johdon assistentti: Maarit Määttä

Etuuskäsittelystä ja jäsenneuvonnasta työttömyysturva- ja vuorotteluvapaa-asioissa vastaavat työttömyysturva-asiantuntijat ja jäsenpalveluasiantuntijat. Koulutamme itse kaikki uudet työntekijämme tehtäväänsä.

Opetus ja tiede -työttömyyskassan hallitus
 • puheenjohtaja Pasi Pesonen, toimikausi 5/2023 – 5/2025, varajäsen Anna Wahren
 • varapuheenjohtaja Eva-Stina Törnroos, toimikausi 5/2022 – 5/2024, varajäsen Paula Kotirinta
 • Jaana Alaja, toimikausi 5/2023 – 5/2025, varajäsen Tuomas Koivisto
 • Miia Ijäs-Idrobo, toimikausi 5/2023 – 5/2025, varajäsen Sanni Tiitinen
 • Maarit Rahkola, toimikausi 5/2023 – 5/2025, varajäsen Konsta Ojanen
 • Jukka Sarpila, toimikausi 5/2023 – 5/2025, varajäsen Kaj Raiskio
 • Tarja Mäenpää, toimikausi 5/2022 – 5/2024, varajäsen Jari Hourula
 • Sari Sirniö, toimikausi 5/2022 – 5/2024, varajäsen Eija Kamppuri
 • Pekka Sutinen, toimikausi 5/2022 – 5/2024, varajäsen Jussi Tanhuanpää

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa kassan varsinaisesta kokouksesta, joka pidetään joka vuosi viimeistään toukokuun aikana. Parittomina kalenterivuosina on erovuorossa viisi hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentään. Parillisina kalenterivuosina on erovuorossa neljä hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentään.

Työttömyyskassan tehtävä on maksaa etuuksia

Työttömyyskassa antaa sinulle myönteisen tai kielteisen päätöksen etuushakemuksesi perustella. Päätöksemme perustuvat lakiin, johon viittamme myös päätöksissä. Toimintamme perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

Kassan säännöt

I KASSAN TOIMIALA

1 §

Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

Kassan nimi on Opetus ja tiede työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan sekä muun kassan toimialaan kuuluvan lakisääteisen etuuden maksaminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassan maksettavaksi kuuluvista etuuksista ja niiden hakemisesta ja maksamisesta on säädetty kutakin etuutta koskevassa laissa.

Työttömyyskassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

2 §

Jäsenyys

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka

– työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai;

– on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai;

– on hyväksytty suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä tai;

– on suorittanut tieteellisen, taiteellisen tai ammatillisen jatkotutkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai on hyväksytty suorittamaan sitä ja on samanaikaisesti palkkatyössä tai;

– tekee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alan kehittämis- tai edunvalvontatyötä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

3 §

Jäsenyyden hakeminen

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle tai kassan johtajalle taikka jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

Työttömyyskassan jäsenet ottaa hallitus, kassan johtaja tai hallituksen valtuuttama kassan asiamies.

4 §

Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle, kassan johtajalle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

5 §

Huomautus, varoitus ja kassasta erottaminen

Työttömyyskassan hallitus ja sen valtuuttamana kassanjohtaja tai muu kassan toimihenkilö voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai muun kassan toimialaan kuuluvan etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä sen

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, erotetaan hänet siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Erottamispäätöksen tekee kassanjohtaja.

Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Erottamispäätöksen tekee työttömyyskassan hallitus tai hallituksen valtuuttamana kassanjohtaja tai muu kassan toimihenkilö.

Työttömyysturvalain mukaiseksi päätoimiseksi yrittäjäksi siirtynyt jäsen voi säilyttää kassan jäsenyyden korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Tämän jälkeen hänen katsotaan pysyvästi siirtyneen pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin ja hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä. Erottamispäätöksen tekee hallituksen valtuuttamana kassanjohtaja tai muu kassan toimihenkilö.

6 §

Uudelleen liittyminen

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen työttömyyskassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä myöskään hänen aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja. Tämä koskee myös toisesta kassasta erotettua jäsentä, joka hyväksytään uutena jäsenenä kassaan.

7 §

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromääräinen kuukausijäsenmaksu.

Jäsenmaksut on maksettava hallituksen määräämällä tavalla viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa sen ajankohdan alusta lukien, johon se kohdistuu.

Jäsenmaksusta ei ole jäsenyysaikana mahdollista saada vapautusta.

Jos jäsen liittyy työttömyyskassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterikuukauden, hänen on kuitenkin maksettava jäsenmaksu koko kalenterikuukauden ajalta.

Eronneella ja erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle maksamiaan jäsenmaksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

Jäsenmaksun palautus ajalta, joka ei kohdistu jäsenyysaikaan, tehdään henkilön kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on tehtävä kassalle kolmen (3) kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä.

Mahdolliset jäsenmaksurästit voidaan vähentää päivärahaa maksettaessa.

8 §

Hallintoelimet

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan kokous, hallitus ja työvaliokunta.

9 §

Kassan kokous

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan kokous. Kassan kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi viimeistään toukokuun kuluessa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kutsu kassan kokoukseen on toimitettava kassan verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta

Kassan kokoukseen saa hallituksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla siten kuin työttömyyskassalaissa on määrätty.Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla kassan jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Työttömyyskassan sääntöjen muuttamiseen tai kassan purkamiseen vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

10 §

Kassan kokouksen tehtävät

Työttömyyskassan varsinaisessa kokouksessa on:

1) esitettävä edelliseltä toimikaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto;

2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;

3) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä;

4) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

5) määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

6) toimitettava hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali erovuorossa olevien tilalle;

7) toimitettava kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali työttömyyskassalain määräysten mukaisesti; 

8) määrättävä jäsenmaksun perusteet;

9) määrättävä kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin;

10) päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä

11) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

11 § Kassan ylimääräinen kokous

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:

1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;

2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai

3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu. Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

12 §

Kassan hallitus

Kassan kokous valitsee hallitukseen 9 jäsentä ja näille kaikille henkilökohtaisen varajäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja täyttää työttömyyskassalaissa määritellyt kelpoisuusedellytykset.

Hallituksen jäsenen ja hallituksen varajäsenen tulee olla kassan jäsen.

Valittaessa hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja hallituksen jäsentä työvaliokuntaan, jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Parittomina kalenterivuosina on erovuorossa viisi hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentään; parillisina kalenterivuosina on erovuorossa neljä hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentään.Jos hallituksen jäsenen toimi tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa toimeen kesken toimikauden, hänen tehtäviään hoitaa varajäsen kunnes kassan kokous valitsee uuden hallituksen jäsenen.

13 §

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään 4 jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Jollei 12 §:stä muuta johdu, äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

14 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan vastuullisesti, lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,

2) ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon mitä 5, 16 ja 18 §:ssä todetaan jäsenhakemuksen vastaanottamisesta, jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta. Erottamispäätöksen tapauksissa, joissa jäsen on pysyvästi siirtynyt pois kassan toiminnan piiriin kuuluvasta ammatista tai työalalta, hallitus voi valtuuttaa kassan asiamiehen tai kassan johtajan tehtäväksi. Jäsenmaksujen laiminlyöntitapauksissa erottamispäätöksen tekee kassan johtaja,

3) hyväksyä kassan sijoitussuunnitelma ja päättää kassan varojen sijoittamisesta,

4) tarkastuttaa vähintään kaksi kertaa vuodessa kassan laina-asiakirjat, arvopaperit, rahavarat sekä valvoa kassan hoitoa yleensä,

5) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,

6) ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja määrätä hänen palkkansa ja tehtävänsä

7) antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäviksi,

8) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,
9) laatia seuraavalle vuodelle talousarvio,

10) toimittaa vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,

11) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,
12) päättää 19 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta,

13) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen,

14) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona, hallitus voi valtuuttaa kassan palveluksessa olevan toimihenkilön edustamaan kassaa ja käyttämään sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona,

15) huolehtia, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät

16) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.Hallituksella on oikeus tehdä työttömyyskassan sääntöihin lainsäädännön muuttumisesta johtuvat tekniset muutokset.

15 §

Työvaliokunta

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen toimivat hallituksen työvaliokuntana.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtaja. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi jäsen on paikalla.

Työvaliokunnan toimikausi on yksi vuosi.
Työvaliokunnan tehtävänä on

1) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat,

2) päättää kassan työsuhteissa noudatettavista periaatteista, ottaa ja erottaa muu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattava toimihenkilö kuin kassanjohtaja ja ottaa ja erottaa yli 12 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa oleva toimihenkilö ja määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä ja

3) hoitaa hallituksen määräämät muut tehtävät.

16 §

Kassan johtaja ja tehtävät

Kassan johtajan tehtävänä on:

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja. Kassanjohtajan tulee täyttää työttömyyskassalaissa määritellyt kelpoisuusedellytykset.1) huolehtia, että kassan rahavaroja ja kirjanpitoa hoidetaan vastuullisesti ja asianmukaisesti,

2) huolehtia, että kunkin tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään hallituksen kokouksessa,

3) etuuksien maksamisen ohjaaminen ja valvominen,
4) valmistella hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat, toimia kokouksissa esittelijänä ja panna täytäntöön kokousten päätökset,

5) hyväksyä hallituksen valtuuttamana kassan jäsenet,

6) erottaa hallituksen valtuuttamana jäsenet kuten sääntöjen 5 §:ssä on säädetty,

7)  ottaa ja erottaa enintään kahdentoista kuukauden (12 kk) pituisessa määräaikaisessa työsuhteessa olevat toimihenkilöt ja päättää heidän palkastaan ja tehtävistään,

8) päättää toimihenkilön vapauttamisesta toimestaan määräajaksi kuten perhevapaiden ja vastaavien lakiin perustuvien vapaiden ajalta, ja

9) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa taikka kassan säännöt määräävät.

17 §

Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Työttömyyskassan päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti

18 §

Kassan asiamiespiirit

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin kassan kokouksen määräämien perusteiden mukaan ja nimeää tarvittaessa asiamiespiirikohtaiset asiamiehet.

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen ja jäseneksi ottaminen. Asiamiesten tehtävänä on avustaa jäseniä työttömyysturvaa koskevissa asioissa.

19 §

Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen ja muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävissä.

20 §

Tilinpäätös

Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, tulee olla valmiina ennen huhtikuun 1. päivää.

Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kuukautta ennen kassan kokousta.Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

21 §

Rahastot

Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

22 §

Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain mukaisesti tukikassan varoista.

23 §

Varojen luovutus kassan purkautumis- tai konkurssitilanteessa

Purkautuneen tai konkurssiin asetetun palkansaajakassan mahdolliset varat velkojen ja muiden sitoumusten täyttämisen jälkeen luovutetaan Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahastolle luovutetut varat käytetään työttömyyskassojen ansioturvamenojen ansio-osan rahoittamiseen.

24 §

Jäsenille tiedottaminen

Kassan toiminnasta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön muuttumisesta tiedotetaan työttömyyskassan jäsenille kassan verkkosivuilla.

Muut dokumentit