Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen avulla kannustetaan ansiopäivärahan saajia alueelliseen liikkuvuuteen työn perässä.

Liikkuvuusavustuksella halutaan kannustaa ansiopäivärahan saajia alueelliseen liikkuvuuteen työn perässä. Liikkuvuusavustuksen maksaminen perustuu työttömyysturvalakiin (1290/2002), ja siitä säädetään lain 8 luvussa.

Liikkuvuusavustuksen edellytykset

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää henkilölle

 • joka on työsuhteen alkaessa oikeutettu ansiopäivärahaan
 • joka aloittaa vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteen tai osallistuu vähintään 2 kuukautta kestävään työhön liittyvään koulutukseen
 • jonka työmatkan kesto ylittää kokoaikatyössä 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä 2 tuntia päivässä

Oikeus päivärahaan

Työttömyyskassa tutkii oikeutesi ansiopäivärahaan ansiopäivärahahakemuksesi perusteella. Jos et ole saanut ansiopäivärahaa ennen uuden työsuhteesi tai työhön liittyvän koulutuksen alkamista, lähetä työttömyyskassalle liikkuvuusavustushakemuksen lisäksi myös ansiopäivärahahakemus. Ks. Ansiopäivärahan hakeminen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää voimassa olevaa kokoaikaisen työn hakua TE-toimistossa.

Liikkuvuusavustuksen saaminen edellyttää, että ansiopäivärahaa tosiasiallisesti maksetaan välittömästi ennen työsuhteen tai avustukseen oikeuttavan koulutuksen alkamista. Jos työsuhde alkaa maanantaina, riittää, että ansiopäivärahaa maksetaan edeltävältä perjantailta.

Liikkuvuusavustukseen on oikeus myös, jos ansiopäivärahan maksaminen välittömästi ennen työsuhteen tai koulutuksen alkamista on estynyt jonkin alla mainitun syyn takia:

 • TE-toimiston asettama korvaukseton määräaika (karenssi)
 • TE-toimiston asettama työssäolovelvoite
 • ansiopäivärahan enimmäismaksuajan alkuun asetettavaa omavastuuaika
 • alle 25-vuotiasta koskevan ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite

Jos päivärahan maksaminen välittömästi ennen työn alkamista estyy jostakin muusta syystä, liikkuvuusavustukseen ei ole oikeutta.

Ansiopäivärahan saaminen työsuhteen aikana ei ole edellytyksenä liikkuvuusavustuksen myöntämiselle.

Vähintään kaksi kuukautta kestävä työsuhde

Liikkuvuusavustuksen saaminen edellyttää, että vastaanotettu työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ kestää vähintään kaksi kuukautta.

Liikkuvuusavustuksen kesto ratkaistaan työsuhteen alussa tiedossa olevan työsuhteen keston perusteella. Avustuskausi on kiinteä.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa kerrallaan vain yhden työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen perusteella.

Työhön liittyvä koulutus

Liikkuvuusavustusta voi saada myös työhön liittyvän koulutuksen perusteella, kun

 • koulutus liittyy vähintään 2 kuukautta kestävään työsuhteeseen
 • koulutusmatkan kesto on vähintään 3 tuntia päivässä, kun koulutuksen jälkeen alkava työ on kokoaikatyötä, tai vähintään 2 tuntia päivässä, kun koulutuksen jälkeen alkava työ on osa-aikatyötä.

Koulutus voi olla työnantajan järjestämää tai muualta hankittua. Koulutuksen on liityttävä sen jälkeen alkavaan työsuhteeseen, jotta sen perusteella voitaisiin maksaa liikkuvuusavustusta. Omaehtoinen opiskelu tai omatoiminen pätevyyksien hankinta eivät ole liikkuvuusavustukseen oikeuttavaa koulutusta.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa kerrallaan vain yhden työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen perusteella.

Työmatkan kesto

Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksenä on, että työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkaessa päivittäisen edestakaisen matkan kesto ylittää

 • keskimäärin 3 tuntia kokoaikatyössä/kokoaikatyöhön liittyvässä koulutuksessa
 • keskimäärin 2 tuntia osa-aikatyössä/osa-aikaiseen työhön liittyvässä koulutuksessa

Jos matkan kestoon tulee muutos työsuhteen tai koulutuksen aikana, oikeus liikkuvuusavustukseen säilyy silti.

Matkaan kuluva aika lasketaan kotiosoitteesta työ- tai koulutuspaikalle. Siinä otetaan huomioon myös kulkuvälineiden vaihtoon kuluva odotusaika. Poikkeamia nopeimmalta reitiltä, esimerkiksi lapsen vientiä päivähoitoon, ei kuitenkaan huomioida. Matka-aika lasketaan nopeimman julkisen liikenteen yhteyden mukaan. Jos sinulla on käytössäsi auto, matka-aika lasketaan auton käytön perusteella, jos se on nopeampi tapa kulkea työhön kuin julkinen liikenne.

Jos muutat työn tai työhön liittyvän koulutuksen takia toiselle paikkakunnalle, lasketaan matka-aika muuttoa edeltävästä tosiasiallisesta asuinpaikastasi.

Liikkuvuusavustuksen määrä

Liikkuvuusavustuksen määrä on 37,21 euroa päivässä (vuonna 2024), ja se on veronalaista tuloa. Ks. Ansiopäivärahan määrä kohdasta Etuuksien verotus.

Liikkuvuusavustukseen voi saada lapsikorotuksen. Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista. Vuonna 2024 lapsikorotuksen suuruus yhdestä lapsesta on 5,84 euroa, kahdesta lapsesta 8,57 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 11,05 euroa päivässä. Lapsikorotus määräytyy sen mukaan, kuinka monta lasta sinulla on liikkuvuusavustuskauden alkaessa. Lapsikorotuksen määrä ei muutu avustuskauden aikana.

1.4.2024 alkaen tulee kuitenkin voimaan lakimuutos, jonka myötä lapsikorotuksia ei enää makseta 1.4.2024 alkaen.

Liikkuvuusavustus maksetaan korotettuna, jos työpaikka sijaitsee tai koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä asuinpaikastasi. Jos olet muuttanut työn tai koulutuksen vuoksi, avustus maksetaan korotettuna, jos 200 kilometriä ylittyy muuttamista edeltäneestä asuinpaikastasi laskettuna.

Liikkuvuusavustuksen kesto

Liikkuvuusavustusjakson pituus riippuu työsuhteen kestosta. Avustusjakso on

 • 30 päivää, kun työ kestää vähintään 2 kuukautta
 • 45 päivää, kun työ kestää vähintään 3 kuukautta
 • 60 päivää, kun työ kestää vähintään 4 kuukautta.

Esimerkki: 2,5 kuukautta kestävä työsuhde alkaa 1.3.2019, jolloin avustusjakson pituus on 30 päivää. Avustusjakso on 1.-30.3.2019.

Avustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien avustusjakson ajan. Maksettavien päivien määrä vaihtelee kuukaudesta ja työn alkamispäivästä riippuen. Esimerkiksi 30 päivän avustusjakson ajalta liikkuvuusavustusta maksetaan 22–24 päivältä. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan vain niiltä päiviltä, jolloin työtä on tosiasiallisesti.

Liikkuvuusavustusta maksetaan samanaikaisesti vain yhden työsuhteen ja siihen liittyvän koulutuksen perusteella.

Liikkuvuusavustusjakson pituus ratkaistaan työsuhteen alussa tiedossa olevan työsuhteen keston perusteella. Muutos työsuhteen kestossa sen alkamisen jälkeen ei pidennä avustusaikaa. Jos työsuhde on alun perin tarkoitettu toistaiseksi voimassa olevaksi, avustusjakso on 60 päivää.

Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään työsuhteen ajan. Jos työsuhde lyhenee sovitusta, liikkuvuusavustuksen maksaminen päättyy viimeistään, kun työ päättyy. Jos työ lyhentyy niin, että sen kesto jää alle 2 kuukauden, liikkuvuusavustusoikeus lakkautetaan työsuhteen alusta lukien, ja sen takaisinperintä ratkaistaan työn päättymissyyn perusteella.

Liikkuvuusavustusjaksot ovat kiinteitä. Avustusjaksoa ei pidennä esimerkiksi se, jos liikkuvuusavustuksen maksaminen estyy jostain työttömyysturvalaissa säädetystä syystä.

Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, joilta

 • työnteko ja palkansaanti ovat keskeytyneet kokonaisilta päiviltä lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi
 • työnteko ja palkansaanti ovat keskeytyneet henkilöstä itsestään johtuvasta syystä
 • saat työkyvyttömyyden perusteella etuutta, kuten sairauspäivärahaa
 • saat muuta etuutta, joka estäisi ansiopäivärahan saamisen (ks. täältä).

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa kerrallaan vain yhden työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Liikkuvuusavustusta haetaan kirjallisesti työttömyyskassalta. Avustusta on haettava 3 kuukauden kuluessa työsuhteen tai työsuhteeseen liittyvän koulutuksen alkamisesta. Liikkuvuusavustusta haetaan yhdellä hakemuksella, jatkohakemuksia ei täytetä.

Lähetä liikkuvuusavustushakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksestasi tai muu vastaava selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Jos haet avustusta työsuhteeseen liittyvän koulutuksen perusteella, lähetä siitä selvitys hakemuksen liitteenä.

Jos et ole saanut ansiopäivärahaa ennen työsuhteesi tai työsuhteeseen liittyvän koulutuksen alkamista, lähetä työttömyyskassalle liikkuvuusavustushakemuksen lisäksi myös ansiopäivärahahakemus. Ks. Ansiopäivärahan hakeminen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Liikkuvuusavustusta osa-aikatyön perusteella maksetaan vain työpäiviltä. Jos haet soviteltua ansiopäivärahaa(avautuu uuteen ikkunaan), työpäivät selvitetään yleensä ansiopäivärahahakemuksessa. Jos sinulla on kuukausipalkkainen osa-aikatyö opetusalalla, toimita meille liikkuvuusavustuksen maksamista varten kuukausittain jälkikäteen selvitys todellisista työpäivistäsi. Jos et hae soviteltua päivärahaa, toimita meille kuukausittain jälkikäteen selvitys tekemistäsi työpäivistä.

Suosittelemme liikkuvuusavustuksen hakemiseen Openetti-palveluamme. Tulostettavan lomakkeen löydät kotisivujemme kohdasta Lomakkeet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).