Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Soviteltu ja vähennetty ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha voidaan maksaa soviteltuna, jos teet osa-aikatyötä tai satunnaista työtä, tai jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Ansiopäivärahaa maksetaan vähennettynä, jos sinulle maksetaan ansiopäivärahasta vähennettäviä sosiaalietuuksia.

Työtulojen vaikutus

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos

 • teet osa-aikatyötä (ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu omaan aloitteeseesi) tai
 • päivittäistä tai viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai
 • olet työttömänä vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai
 • sinulla on tuloa TE-toimiston sivutoimiseksi arvioimasta yritystoiminnastasi tai omasta työstäsi
 • sinulle maksetaan kirjoituspalkkioita tai muita vastaavia korvauksia (Huom, tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden lähioikeuksien perusteella maksettavia, immateriaalioikeuksiin perustuvia korvauksia ei sovitella 1.1.2023 alkaen).

Voimassa oleva kokoaikatyön haku TE-toimistossa on edellytyksenä myös sovitellun päivärahan maksamiselle!

Osa-aikatyö on työttömyysturvassa työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Kokoaikatyö on työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Enintään kaksi viikkoa kestävällä työllä tarkoitetaan kokoaikatyötä, jota tehdään enintään 14 vuorokautta yhdenjaksoisesti.

Opetusalalla viikonloput ovat yleensä palkallisia, jos työ- tai virkasuhde on voimassa viikonloppuna. Jos palvelussuhde on katkottu ja viikonloput ovat palkattomia, työstä ei muodostu yli kaksi viikkoa kestävää.

Yli kaksi viikkoa kestävä yhdenjaksoinen kokoaikatyö samalle työnantajalle hypätään yli, ja päivärahaa voidaan maksaa työn alkamiseen saakka ja jälleen työn päättymisen jälkeen.

Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, viikkotyöaika päivärahan hakujakson (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi) aikana saa olla enintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta (opetusalalla yleensä opetusvelvollisuudesta).

Työstä saadut tulot huomioidaan päivärahassa pääsääntöisesti maksuajankohdan mukaisesti.

Sovitellun päivärahan suuruus

31.3.2024 asti sovitellun ansiopäivärahan piirissä olevan henkilön palkkatuloilla ja sivutoimisen yritystoiminnan tuloilla on vaikutus ansiopäivärahan määrään vasta suojaosan ylittyessä. Suojaosan määrä riippuu käytettävästä sovittelujaksosta, joka on normaalisti sama kuin hakujaksosi. Jos hakujaksosi on kuukausi tai kalenterikuukausi, on suojaosa 300 euroa brutto. Jos hakujakso on neljä kalenteriviikkoa, on suojaosa 279 euroa brutto. Suojaosan ylittävältä tulon osalta puolet vähentää ansiopäivärahaasi.

1.4.2024 alkaen tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä suojaosa poistui käytöstä. Suojaosan poistumisen jälkeen puolet soviteltavasta tulosta vähentää täyden päivärahan määrää.

Lisätietoa suojaosan poistumisesta ja muista lakimuutoksista voit lukea Lakimuutokset 2024 -osiosta, jonne pääset alla olevasta painikkeesta.

Sovitellussa päivärahassa soviteltavana tulona huomioidaan varsinaisen aikapalkan lisäksi myös esimerkiksi osa-aikatyöstä tai satunnaisesta työstä maksettava lomaraha ja -korvaus, ravintoetu sekä veronalaiset kulukorvaukset.

Henkilö A hakee ansiopäivärahaa ajalta 1.1.2023 – 31.1.2023, sovittelujakso on kalenterikuukausi. Henkilölle maksetaan 15.1.2023 osa-aikatyön palkkaa 500,00 euroa. Täten palkkatulo vähentää täyden ansiopäivärahan määrää 100 eurolla.

Laskukaava: (500e – 300e) * 0,5 = 100e

Henkilö A hakee ansiopäivärahaa ajalta 1.4.2024 – 30.4.2024, sovittelujakso on kalenterikuukausi. Henkilölle maksetaan 15.4.2024 osa-aikatyön palkkaa 500,00 euroa. Täten palkkatulo vähentää täyden ansiopäivärahan määrää 250 eurolla.

Laskukaava: 500e * 0,5 = 250e

Voit laskea arvion sovitellun ansiopäivärahan määrästä Openetin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ansiopäivärahalaskurilla.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Sovitellulla päivärahalla on enimmäismäärä. Soviteltu päiväraha lapsikorotuksineen ja sovittelujakson aikana maksettu työtulo yhteensä eivät saa olla enemmän kuin on henkilön päivärahan perusteeksi vahvistettu palkka.

Enimmäisaikalaskurin kertyminen ja soviteltu päiväraha

Soviteltuna maksettu päiväraha kerryttää työttömyyspäivärahan yleistä enimmäismäärää mutta yleensä tavanomaista hitaammin. Soviteltu päiväraha otetaan enimmäismäärässä huomioon täysiksi työttömyyspäivärahapäiviksi muunnettuna.

Esimerkki: Jos soviteltua päivärahaa maksetaan kuukauden ajalta 500 euroa ja täysi työttömyyspäiväraha on 50 euroa/päivä, kertyy enimmäisaikalaskuriin 10 päivää. Laskukaava: 500 euroa : (jaettuna) 50 euroa/päivä = 10 päivää.

Sosiaalietuuksien vaikutus

Sosiaalietuudet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaasi. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole lainkaan vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Kaikki haetut ja saadut sosiaalietuudet tulee ilmoittaa kassaan, jotta voidaan tutkia vaikuttaako etuus ansiopäivärahasi määrään. Kuitenkaan lapsilisää, asumistukea tai toimeentulotukea ei tarvitse ilmoittaa.

Vuoden 2021 alusta alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojenlisäksi kaikki maksetut sosiaalietuudet ja eläkkeet. Työttömyyskassa ilmoittaa maksamansa etuudet tulorekisteriin. Saamme myös muiden toimijoiden ilmoittamat etuudet tietoomme tulorekisteristä.

Ansiopäivärahan saamisen kokonaan estäviä etuuksia ovat muun muassa

 • useat eläkkeet
 • sairaus- tai osasairauspäiväraha
 • vanhempain-, eritysraskaus- ja raskausraha
 • kuntoutusraha

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • lasten kotihoidon tuki (huomioidaan perhekohtaisesti)
 • joustava hoitoraha
 • toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus

 

Sosiaalietuuksia, jotka eivät vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen ovat muun muassa

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • vammaistuki
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • äitiysavustus
 • adoptiotuki

Ansiopäivärahan hakijalle maksettu lasten kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahan määrästä.

Hakijan puolisolle maksettu lasten kotihoidon tuki vähennetään lähtökohtaisesti hakijan ansiopiävärahasta. Puolisolle maksettavaa kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä, jos

 • puolisokin on työttömänä ja lasten kotihoidon tuki maksetaan puolisolle
 • puoliso hoitaa itse lasta eikä puolisolla ole lapsenhoidon takia oikeutta työttömyysetuuteen
 • puoliso saa kotihoidon tuen lisäksi vanhempain-,raskausrahaa tai erityisraskausrahaa.