Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Jämkad och reducerad dagpenning

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning kan betalas jämkad om du arbetar deltid eller ibland, eller om du har företagsverksamhet på deltid. Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning betalas minskat om du får sociala förmåner som dras av från inkomstrelaterad dagpenning.

Påverkan av löninkomster

Jämkad dagpenning kan betalas om

 • du deltidsarbetar (dock inte om deltidsarbetet grundar sig på en förkortning som du själv tagit initiativ till) eller
 • din dagliga eller veckovisa arbetstid är förkortad på grund av permittering eller
 • du har som arbetslös mottagit heltidsarbete som varar i högst två veckor eller
 • du har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete som arbets- och näringsbyrån bedömer vara bisyssla

En förutsättning även för att erhålla jämkad dagpenning är att du är registrerad som arbetssökande på heltid hos arbets- och näringsbyrån!

Deltidsarbete inom utkomstskyddet för arbetslösa är arbete vars arbetstid uppgår till högst 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete som tillämpas inom branschen

Heltidsarbete inom utkomstskyddet för arbetslösa är arbete vars arbetstid uppgår till minst 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen Med arbete som varar över två veckor avses heltidsarbete som utförs fortlöpande i högst 14 dagar.

Inom undervisningsbranschen är veckosluten i regel betalda ifall arbets- eller tjänsteförhållandet är i kraft under veckosluten. Om anställningsförhållandet inte är fortlöpande och veckosluten är obetalda varar arbetet inte över två veckor.

Fortlöpande heltidsarbete hos samma arbetsgivare som varar över två veckor förbises och dagpenning kan betalas fram till att arbetet inleds och åter från och med att arbetet upphört.

För att jämkad dagpenning ska kunna utbetalas, får veckoarbetstiden under ansökningsperioden (4 kalenderveckor eller en månad) vara högst 80 % av den maximala arbetstid som tillämpas på en heltidsanställd arbetstagare i branschen (i undervisningsbranschen vanligtvis från undervisningsskyldigheten).

Inkomster från arbete beaktas i dagpenningen huvudsakligen enligt betalningstid.

Beloppet på den jämkade dagpenningen

Fram till 31.3.2024, inkomsterna för en person som omfattas av jämkad dagpenning påverkar beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen först då skyddsdelen överskrids. Skyddsdelen tillämpas utöver löneinkomsterna även för inkomster från företagsverksamhet som bisyssla som omfattas av jämkning.

Beloppet på skyddsdelen beror på vilken jämkningsperiod som används. Jämkningsperioden är vanligen samma som ansökningsperioden. Om man använder en månad eller en kalender månad som jämkningsperiod beaktas inkomsten vid jämkning till den del inkomsten överskrider 300 euro (brutto). Om jämkningsperioden är fyra kalender veckor beaktas vid jämkningen den del av inkomsten som överskrider 279 euro (brutto).

Efter att skyddsdelen har beaktas avdras från den fulla dagpenningen 50 procent av den lön som betalats under jämkningsperioden, dvs. en månad eller fyra kalenderveckor.

Från och med 1.4.2024 trädde en lagändring i kraft som innebar att skyddsdelen togs ur bruk. Efter att skyddsdelen har slopats minskar hälften av den jämkade inkomsten den fulla dagpenningen.

Du kan läsa mer om slopandet av skyddsdelen och andra lagändringarna i avsnittet Lagändringar 2024, som du kommer till genom att klicka på knappen nedan.

Person A ansöker om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för perioden 1.1.2023 – 31.1.2023, jämkningsperioden är en kalendermånad. Den 15.1.2023 får personen 500,00 euro i lön för deltidsarbete. Löneinkomsterna minskar således full inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning med 100 euro.

Formel: (500e – 300e) * 0,5 = 100e

Person A ansöker om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för perioden 1.4.2024 – 30.4.2024, jämkningsperioden är en kalendermånad. Den 15.4.2024 får personen 500,00 euro i lön för deltidsarbete. Löneinkomsterna minskar således full inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning med 250 euro.

Formel: 500e * 0,5 = 250e

Du kan räkna ut storleken på din dagpenning med hjälp av dagpenningkalkulatorn i Openetti(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst).

Maximal jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning med barnförhöjning och lönen för ditt arbete kan vara högst lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen.

Ackumulering av den maximala utbetalningsperioden

Den jämkade arbetslöshetsdagpenningen ackumulerar den normala maximitiden för arbetslöshetsdagpenning men vanligtvis långsammare än normalt. Den jämkade arbetslöshetsdagpenningen beaktas till sitt maximibelopp förvandlad till fulla arbetslöshetsdagpenningsdagar.

Exempel: Om jämkad arbetslöshetsdagpenning betalas 500 euro under en månad och den fulla arbetslöshetsdagpenningen är 50 euro/dag, ackumuleras 500 euro i beräkningen av den maximala tiden: 50 euro/dag = 10 dagar.

Påverkan av sociala förmånerna

Sociala förmåner kan påverka din inkomstrelaterade dagpenning. En del förmåner hindrar dig från att erhålla dagpenning, en del minskar dagpenningen till dess fulla belopp och en del har inte någon inverkan.

Alla sociala förmåner som ansökts och mottagits måste rapporteras till kassan, så att det går att granska om förmånen påverkar dagpenningens storlek. Barnbidrag, bostadsbidrag eller inkomststöd behöver dock inte rapporteras.

Från och med början av 2021 meddelas förutom löneuppgifterna, även utbetalda sociala förmåner och pensioner till inkomstregistret. Från och med 01.01.2021 meddelar även arbetslöshetskassorna uppgifterna om utbetalda förmåner till inkomstregistret

De förmåner som helt hindrar erhållande av inkomstrelaterad dagpenning är bl.a

 • flera pensioner
 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • moderskaps-, faderskaps-, graviditets- och föräldrarpenning
 • rehabiliteringspeng

Följande förmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenning

 • partiell invaliditetspension
 • stöd till hemvård av barn (familjespecifikt)
 • flexibel vårdpenning
 • invaliditetsförmån som erhållits från ett annat land

 

Sociala förmåner som inte påverkar din inkomstrelaterade dagpenning är bl.a

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • familjepensioner, till vilka även räknas försörjningspension och tilläggsförsörjningspension
 • partiell förtida ålderspension
 • utkomststöd enligt socialvårdslagen
 • handikappförmån
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsbidrag

Hemvårdsdagpenning som betalas till den som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning dras av från inkomstrelaterad dagpenning.

Hemvårdsstödet som betalas ut till sökandens make eller maka dras i regel av från sökandens inkomstrelaterade dagpenning. Det hemvårdsstöd som betalas ut till maken eller makan dras dock inte av om

 • maken eller makan också är arbetslös och hemvårdsstödet betalas ut till maken eller makan
 • maken eller makan själv tar hand om barnet och maken eller makan har inte rätt till arbetslöshetsersättning på grund av barnomsorg
 • Utöver hemvårdsstödet får maken/makan moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller graviditetspenning