Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Företagsverksamhet och medlemskap

Finlands system för utkomstskydd för arbetslösa indelas i systemet för inkomstrelaterad dagpenning för löntagare och systemet för inkomstrelaterad dagpenning för företagare. Eftersom Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap försäkrar löntagare, är vi inte rätt a-kassa för dem som arbetar som företagare som huvudsyssla. En företagare kan försäkra sig själv för arbetslöshet i Företagarkassan.

Om du redan är medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och du startar företagsverksamhet behöver du inte nödvändigtvis utträda ur kassan direkt, eftersom en person som inleder företagsverksamhet omfattas av s.k. efterskyddstid. Informera oss dock om att du startar företagsverksamhet via länken nedan.

Vi rekommenderar att du redan i början av entreprenörskapet utreder dina möjligheter att ansluta dig till en arbetslöshetskassa som försäkrar företagarverksamhet och dina rättigheter till eventuellt efterskydd från Företagarkassan(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst). Gör detta särskilt om du har startat din företagsverksamhet med syftet att sysselsätta dig så på heltid.

Om du blir arbetslös, meddela TE-byrån om din företagsverksamhet samtidigt som du anmäler dig som arbetssökande. Om du redan är arbetssökande, kontakta TE-byrån(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst) innan du startar företagsverksamheten. TE-byrån utreder din företagarställning och bedömer om din företagsverksamhet är heltidssysselsättning eller en bisyssla och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande angående detta till kassan.

Information om företagsverksamhetens inverkan på utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning finns i punkten Företagsverksamhet.

Företagaren inom utkomstskyddet för arbetslösa

Du anses vara företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa, om du är företagare enligt lagen om pension för företagare(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst) (1272/2006) 3 § eller lagen om pension för lantbruksföretagare(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst) (1280/2006) 3–5 §. Med företagare avses i enlighet med lagen om pension för företagare en person som förvärvsarbetar utan att vara i anställnings- eller tjänsteförhållande eller övrigt offentligrättsligt anställningsförhållande.

Dessutom anses du vara företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa även om du omfattas av ArPL-arbetsförsäkringen, om du är en s.k. delägare som arbetar i företaget. Du anses vara delägare om

  • du arbetar i ledande ställning och ensam äger minst 15 procent eller din familj eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 30 procent av företaget; eller
  • du, din familj eller du tillsammans med din familj äger minst 50 procent av företaget; eller
  • du, din familj eller du tillsammans med din familj besitter motsvarande bestämmanderätt som i ovannämnda punkter (t.ex. öppet bolag, kb, enskild näringsidkare, medlem i andelslag) inom företaget.

Som en person i ledande ställning ses företagets verkställande direktör och styrelsens ordförande och de ordinarie medlemmarna. Familjemedlemmar är maka eller make, sambo, barn och egna föräldrar som bor i samma hushåll med företagaren.

Inverkan av företagsamhet

Arbete som du utför som företagare eller eget arbete ackumulerar inte löntagarens arbetsvillkor. Med andra ord kan din rätt till inkomstrelaterad dagpenning från Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap inte grunda sig på inkomsterna från företagsamhet eller s.k. inkomster från eget arbete. När företagsverksamheten inleds (medräknat när arbete i familjeföretag inleds) är det bra att kontrollera om Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap fortfarande är den rätta arbetslöshetskassan för dig.

  • Om du i början av din företagsverksamhet övergår till en arbetslöshetskassa som försäkrar företagare, kan du flytta med dig din ackumulerade rätt till dagpenning. Om övergången sker inom tre månader efter att du inlett företagsverksamheten har du möjlighet till oavbruten arbetslöshetsskydd från Företagarkassan. Du ska ansluta dig till den nya kassan inom en månad efter att du har skrivit ut dig från den förra kassan.
  • Om du skulle bli arbetslös innan du som medlem i Företagarkassan hunnit ackumulera företagarens arbetsvillkor och då du arbetat som företagare i mindre än 18 månader, skulle du få arbetslöshetsdagpenning baserad på din löneinkomst som föregick företagandet.
  • Om du inte överför ditt medlemskap till en kassa som försäkrar företagare, och det tar längre än 18 månader att sysselsätta dig på heltid inom företagsverksamheten, förlorar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning som du ackumulerat som löntagare utgående från rätten till dagpenning.

Företagares familjemedlemmar

Arbetslöshetsförmånen har förbättras för företagares familjemedlemmar från och med 1.7.2019. Förändringen i arbetslöshetsunderstödet gäller företagares familjemedlemmar som inte äger, har rösträtt eller bestämmanderätt i företaget, men som arbetar i familjeföretaget och är pensionsförsäkrade enligt pensionslagen för arbetstagare. Om du arbetar i ett familjeföretag enligt de tidigare nämnda villkoren, utan ägarandel och bestämmanderätt i företaget, kommer du att betraktas som löntagare med rätt till arbetslöshetsunderstöd.

Företagares familjemedlemmar utan äganderätt har dock ett längre arbetsvillkor än andra löntagare. Arbetsvillkoret är 52 veckor som medlem i löntagarkassan under en granskningsperiod som innefattar de senaste 28 månaderna. Då dittarbetsvillkor uppfylls, får du inte heller ha haft ägande- eller bestämmanderätt i företaget under de senaste 12 månaderna.

Om du har tillhört en företagarkassa och övergår till en löntagarkassa, följer ditt uppfyllda arbetsvillkor med dig tack vare den så kallade efterskyddstiden. En förutsättning är att du ansluter dig till den nya kassan inom en (1) månad efter att du har skrivit ut dig från den förra kassan.

Arbete som löntagare och företagare, vilken kassa ska jag bli medlem i?

Allt oftare består sysselsättningen av arbete som både löntagare och företagare. Den som samtidigt arbetar som löntagare och företagare måste själv avgöra vilken verksamhet som utgör den större delen av sysselsättningen. Valet ska göras utgående från den här bedömningen. Om arbetet som löntagare och företagare inte sker samtidigt, utan i perioder som följer på varandra, lönar det sig alltid att flytta försäkringen till det system där man är sysselsatt. Kassamedlemskapet kan växla mellan löntagarkassan och företagarkassan. På det här sättet ackumulerar allt arbete försäkringsperioderna för en eventuell arbetslöshet.

Efterskydd

För personer som inleder företagsverksamhet tillämpas en s.k. efterskyddstid, vars längd är 18 månader.

  • Om företagsverksamheten upphör under efterskyddstiden, är dagpenningen som utbetalas då förutsättningarna att erhålla dagpenningen uppfylls lika stor som innan du inlett företagsverksamheten.
  • Om efterskyddstiden på 18 månader överskridits, har du inte rätt till dagpenning innan kravet på arbetsvillkor för en löntagare (26 veckor) uppfyllts på nytt.
  • Om företagsverksamheten pågår över efterskyddstiden på 18 månader, kan anses att du ha permanent lämnat kassans verksamhetsområde. I enlighet med lagen om arbetslöshetskassor borde medlemmen i dessa situationer uteslutas, om du inte själv avgått eller flyttat din medlemskap till företagarkassan.