Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Företagsverksamhet

Företagsverksamhet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan vara huvud- eller bisyssla. Om du blir arbetslös eller inleder företagsverksamhet under arbetslösheten undersöker TE-byrån om din företagsverksamhet är en huvudsyssla eller bisyssla. Det utlåtande som TE-byrån ger binder arbetslöshetskassan.

Inverkan av företagande på rätten till inkomstrelaterad dagpenning

Person som är företagare som huvudsyssla eller som är sysselsatt på heltid i eget arbete kan få inkomstrelaterad dagpenning först när företagsverksamheten eller det egna arbetet har avslutats, det har bevisligen avbrutits eller då arbetet i företaget eller det egna arbetet har upphört. Ytterligare information om denna bedömning får du från TE-byrån.

Företagande som bisyssla eller eget arbete utgör inte ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Inkomst som du får för sådan företagsverksamhet eller för eget arbete beaktas som jämkad inkomst när inkomstrelaterad dagpenning utbetalas. Inkomsten beaktas i allmänhet utgående från det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet.

Eget arbete och lättföretagande

Eget arbete avser arbete som inte utförs som företagare eller i arbets- eller tjänsteförhållande. Eget arbete kan exempelvis vara arbete med understöd eller som närståendevårdare. Eget arbete ackumulerar inte arbetsvillkoret.

Om du arbetar i över två veckor utan tjänste- eller arbetsförhållande ska detta anmälas till TE-byrån. TE-byrån avgör hurdant arbetskraftspolitiskt utlåtande om din situation som ges till Arbetslöshetskassan för utbildning och vetenskap. Sysselsättning i eget arbete på heltid utgör ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Om man anser att sysselsättning i eget arbete är en bisyssla kan rätt till inkomstrelaterad dagpenning uppkomma. Mer information får du från TE-byrån.

Arbete genom ett faktureringsandelslag eller -tjänst betraktas som företagsverksamhet i utkomstskyddet för arbetslös, så kallat lättföretagande. Inkomsten från den jämkas i inkomstrelaterad dagpenning enligt utbetalningsdag för arvode. Redovisning/lönebesked för betald lön/betalt arvode ska alltid bifogas ansökan om dagpenning. Även lättföretagande som varar över två veckor ska anmälas till TE-byrån.

TE-byrån bedömer inte huruvida företagsverksamhet som du inlett som arbetslös är huvudsyssla eller bisyssla under de första fyra månaderna. Rätten till jämkad inkomstrelaterad dagpenning kvarstår således minst fyra månader efter att företagsverksamheten börjat. Du måste dock vara sökande av heltidsarbete vid TE-byrån.

Inledning av företagsverksamhet

Kontakta TE-byrån innan du inleder företagsverksamhet. TE-byrån utreder inledningen av företagsverksamheten och ger ett utlåtande i ärendet till kassan. Om du får inkomst från företagsverksamheten under de fyra första månaderna, beaktas dessa som jämkad inkomst i inkomstrelaterad dagpenning. När företagsverksamheten pågått i fyra månader gör TE-byrån en bedömning av huruvida din företagsverksamhet är heltidssysselsättning eller bisyssla och ger ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om detta till kassan.

Kortvarig företagsverksamhet

Företagsverksamhet som varar högst två veckor behöver inte anmälas till TE-byrån. Inkomst från kortvarig företagsverksamhet jämkas för inkomstrelaterad dagpenning på basis av utbetalningsdag.

Ifall omfattningen av företagsverksamheten förändras, kom ihåg att meddela TE-byrån.

Jämkning av företagsinkomster

Inkomst från företagsverksamhet som bisyssla jämkas för dagpenningen på basis av en utredning av inkomsten under så lång tid som möjligt. Den senast fastställda beskattningen ligger vanligen till grund då företagsverksamheten har fortsatt så länge att inkomsten från företagsverksamheten redan har beskattats i den personliga beskattningen. Jämkning görs av den del av inkomsten som beskattats som förvärvsinkomst. Kapitalinkomster jämkas inte. Förvärvsinkomst som fastställts i beskattningen verifieras med beskattningsbeslut och dess specifikationsdel. Bifoga dessa till din ansökan när du ansöker om dagpenning för första gången och därefter varje år efter fastställd beskattning.

Om företagsverksamheten som bisyssla är så ny att inkomst från den ännu inte beskattats, eller om inkomsten ändrats väsentligt efter att beskattningen fastställts, används som grund inkomst som grundas på bokföringen för så lång tid som möjligt.

Anvisningar om du har företagsverksamhet

Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning och har företagsverksamhet eller arbetar utan anställningsförhållande, meddela TE-byrån om detta så att TE-byrån kan ge ett utlåtande om företagsverksamheten till kassan. Kassan kan inte behandla din ansökan förrän den har fått ett utlåtande angående företagsverksamheten.

Meddela även företagsverksamhet i ansökan. Arbete som utförs i företagarposition uppfyller inte arbetsvillkoren för arbetstagare, så arbetade timmar i företagarposition ska inte anmälas i ansökan.

Bilagor till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning om du har

  • företagsverksamhet som bisyssla eller i aktiebolagsform, vars inkomst redan har fastställts i beskattningen: det senaste fastställda personliga beskattningsbeslutet med specifikationer
  • företagsverksamhet som bisyssla vars inkomst ännu inte har beskattats: en redogörelse av inkomster och avdragsgilla utgifter för företagets hela verksamhetstid, vilken grundas på bokföring
  • företagsverksamhet som börjar under arbetslöshet och som ännu inte har beskattats: en månatlig redogörelse av bokföringen av inkomst och avdragsgilla utgifter för de första 6 månaderna. Därefter används genomsnittet av de föregående sex månaderna i jämkning under följande sex månader. När företagsverksamheten har varat i ett år används genomsnittet av bokföringen för 12 månader tills inkomsten från företagsverksamheten har fastställts i beskattningen.
  • företagsverksamhet i aktiebolagsform som börjar under arbetslöshet: en månatlig redogörelse för skattepliktig lön, naturaförmåner, arvoden eller annan motsvarande skattepliktig förvärvsinkomst som erhållits eller tagits ut från företaget samt dividendinkomst eller motsvarande inkomst som beskattas som förvärvsinkomst.
  • lättföretagande: löne- eller arvodesbesked för inkomster som erhållits under jämkningsperioden

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap är en löntagarkassa, så vi försäkrar löntagare. Om du huvudsakligen arbetar som företagare rekommenderar vi att du redan i början av företagandet utreder dina möjligheter att ansluta dig till en arbetslöshetskassa som försäkrar företagarverksamhet. Du kan läsa mer om företagsverksamhet och medlemskap i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via länken nedan.