Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Uteslutning ur kassan

Utträde ur arbetslöshetskassan sker genom en skriftlig utträdesanmälan. Arbetslöshetskassan kan också utesluta en medlem på grund av till exempel obetalda medlemsavgifterna eller bedrägeri. Fackföreningen kan inte utesluta någon ur arbetslöshetskassan.

.

Enligt kassans stadgar kan arbetslöshetskassans styrelse och den kassadirektör den befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan, efter att ha hört medlemmen, ge en anmärkning eller varning eller utesluta en sådan person från kassan som

  1. vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;
  2. på ett bedrägligt sätt lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller en annan förmån från kassan eller för dess storlek; samt den medlem som
  3. vägrar följa kassans stadgar.

Om en medlem har försummat medlemsavgifterna under mer än sex (6) månader, kan han/hon uteslutas från medlemskapet i kassan från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Beslutet om uteslutning tas av kassadirektören.

Arbetslöshetskassan kan utesluta en kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet. Beslutet om uteslutning fattas av arbetslöshetskassans styrelse eller kassadirektören som styrelsen befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan.

En medlem som har blivit företagare på heltid enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan behålla medlemskapet i högst 18 månader från att företagsverksamheten inletts. Efter detta anses personen permanent ha lämnat sitt yrke eller sitt yrkesområde som omfattas av kassan och personen kan uteslutas från kassan. Beslutet om uteslutning fattas av kassadirektören som styrelsen befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan.

Fackföreningen kan inte utesluta någon ur arbetslöshetskassan

Om du har varit medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via en fackförening och du har blivit utesluten ur fackföreningen på grund av obetalda medlemsavgifter, har du ändå möjlighet att förbli medlem i arbetslöshetskassan. För att behålla medlemskapet i arbetslöshetskassan måste du betala de obetalda medlemsavgifterna.

  • Om du vill att ditt medlemskap i fackföreningen återställs, kontakta din tidigare fackförening så snart som möjligt. Informera också oss om saken. Om du kan komma överens om att återställa ditt medlemskap i fackföreningen, ska de obetalda medlemsavgifterna betalas till fackföreningen.
  • Om du endast vill fortsätta som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap (utan medlemskap i en fackförening), informera oss om saken.
  • Meddela också om du inte tänker betala dina obetalda medlemsavgifter.

Uteslutning ur arbetslöshetskassan på grund av obetalda medlemsavgifter

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap har en månatlig medlemsavgift som ska betalas för varje månad då medlemskapet är i kraft. Medlemsavgiften varierar från år till år (4,50 €/månad 2024; 5,00 €/månad 2022-2023; 4,50 €/månad 2021; 4,00 €/månad 2020; 5,00 €/månad 2019; 6,20 €/månad 2018; 7,70 €/månad 2015-2017).

Om du inte har betalat medlemsavgifter i över sex månader, utesluts du ur kassan från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda.

Före beslutet om uteslutning hörs du i ärendet och du ges möjlighet att betala de obetalda medlemsavgifterna. Hörandet sker genom att skicka dig en betalningspåminnelse om medlemsavgifterna eller ett separat brev om hörande med anvisningar för att betala de obetalda medlemsavgifterna.

Om du inte betalar de obetalda medlemsavgifterna, skickar vi dig ett beslut om uteslutning. Du har fortfarande möjlighet att betala de obetalda medlemsavgifterna, så länge som det sker innan beslutet om uteslutning vinner laga kraft. De obetalda medlemsavgifterna måste således finnas på arbetslöshetskassans konto inom 30 dagar från att du har fått kännedom om beslutet. Du anses ha fått kännedom om beslutet den sjunde (7) dagen efter att kassan postat det.

När beslutet om uteslutning vunnit laga kraft, återställs inte ditt medlemskap längre genom att du betalar medlemsavgifterna.

Vilka är konsekvenserna av uteslutning ur arbetslöshetskassan?

  • Medlemskapet i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap upphör. Om uteslutningen sker på grund av obetalda medlemsavgifter, upphör medlemskapet retroaktivt (uteslutning från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda).
  • Förmåner som kassan utbetalat återkrävs från och med uteslutningsdagen.
  • Du förlorar rätten till inkomstrelaterad dagpenning samt intjänade medlemskaps- och arbetsperioder.
  • Vid övergång till en annan kassa följer medlemskaps- och arbetsperioderna inte med till den nya kassan om du har blivit utesluten ur den föregående kassan.

Med andra ord kan uteslutning ur arbetslöshetskassan alltså leda till återkrav av tidigare utbetalda förmåner (såsom inkomstrelaterad dagpenning) och förlust av rätt till dagpenning, även om du redan är medlem i en annan arbetslöshetskassa.

Om du ansluter dig till arbetslöshetskassan igen efter uteslutningen, kan kassan inte betala ut dagpenning innan medlemskaps- och arbetsvillkoret uppfyllts igen.