Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Dataskydd

I det här avsnittet berättar vi om frågor som rör dataskydd. På webbplatsen finns också tillgänglihetsutlåtande, kakpolicy och registerbeskrivning.

Rätten till information

Arbetslöshetskassan har lagstadgad rätt att erhålla information av nedan nämnda instanser för att avgöra en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning eller för verkställighet av andra i lagen stadgade uppgifter. Rätten till information gäller även ärenden som ska hemlighållas. 

Skyldiga att lämna information är:

 1. statliga och kommunala myndigheter samt övriga offentligrättsliga samfund;
 2. Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsinrättningar samt pensionsstiftelser;
 3. arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan som låter utföra ett uppdrag, arbetslöshetskassa, arbetsplatskassa samt utbildningsproducent och annan läroanstalt som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice;
 4. annan arrangör av sysselsättningsfrämjande service;
 5. arbetskraftsmyndigheten;
 6. straffanstalt, när det gäller tidpunkten för början och slutet av ett straff;
 7. skatteförvaltningen.

Uppgifterna överförs elektroniskt mellan systemen (bl.a. FPA och arbetsförvaltningen) och uppgifter begärs vid behov situationsbaserat, till exempel av en enskild arbetsgivare eller pensionsanstalt.

Info om hemsidorna

Webbsidornas material har framställts i informationssyfte, och de är inte avsedda som juridiska råd eller riktlinjer för tolkning. Informationens riktighet och täckning har varit målet för beredningsarbetet. Eftersom rätten till förmån alltid i det enskilda fallet bestäms på basis av varje persons verkliga verksamhet och omständigheter och genom att tillämpa en helhetsbedömning, kan man inte garantera materialets riktighet, tillämpbarhet, exakthet och tidsenlighet för uppkomsten, bevarandet eller upphörandet av en individs förmånsrätt. 

Innehållet baserar sig på den i skrivande stund gällande lagstiftningen och riktlinjer för tolkning som är kända och i den har möjliga kommande lagändringar inte kunnat tas i beaktande. Således är arbetslöshetskassan inte ansvarig för de åtgärder och beslut som läsaren gör eller inte gör på basis av det, som hon eller han läst i materialet. A-kassan uppmanar därför att man särskilt i tolkningsbara situationer kontaktar antingen a-kassan eller TE-byrån i frågor gällande rätten till förmån.

Tillgänglighetsutlåtande

Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap ska följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga. Syftet har varit att göra den nya webbplatsen tillgänglig både vad gäller struktur och text. Vi lägger till tillgänglighetsutlåtandena under 2023, när tillgänglighetsgranskningen är klar.

Uppgifterna kommer att uppdateras under 2023.

Uppgifterna kommer att uppdateras under 2023.

Kakpolicy

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små datafiler som placeras på din dator när du öppnar en webbplats. Cookies sparas med de filer som används av webbläsaren. Vissa cookies används under sessionen, andra längre.Cookies kan delas in i fyra kategorier: nödvändiga, funktionella, analyser och marknadsföringskakor. De nödvändiga kakorna är obligatoriska och behövs för att webbsidan ska fungera korrekt. Dessa kakor lagrar inte den typ av information för användare som kan användas vid marknadsföring.

Funktionella cookies används för att förbättra användarens upplevelse av sidan. Analytics-cookies samlar anonymiserad information om sidanvändningen som används i statistik och webbplatsutveckling. Marknadsföringskakor kan till exempel användas för målmarknadsföring.

Dessutom kan webbplatsen till exempel ha tillägg för sociala medier som du kan dra nytta av när du är inloggad på ditt sociala mediekonto.

Cookies som används på denna webbplats och deras funktionstid 

Google Analytics 

Dessa cookies samlar in anonyma uppgifter om användningen av webbplatsen för statistiska ändamål. Läs mer. (du flyttar till en annan tjänst)

 • _ga, 2 år
 •  _gid, 1 dag
 • _gat, 1 minut

Om du inte vill ta emot kakor kan du ändra inställningarna för din webbläsare så att du får ett meddelande när en cookie håller på att skickas till din dator.

Alternativt kan du förhindra användning av kakor helt och hållet. Användningen av cookies kan begränsas eller förhindras via webbläsaren (se hjälpavsnittet i din webbläsare för vägbeskrivning).

Om du förhindrar att cookies sparas eller inaktiverar dem, kanske vissa funktioner på vår webbplats inte nödvändigtvis fungerar korrekt.

Registerbeskrivning

Beskrivning av behandlingen av persionuppgifter enligt medlems- och utbetalningsregistret vid Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap

Namn: Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap

Adress: Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors

Andra kontaktuppgifter: yleinen@opetusjatiede.fi , tfn. 09 229 44 100

Namn: Kari Lehtinen

Kontaktuppgifter: tietosuojavastaava@opetusjatiede.fi

Medlems- och betalningsregister för Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på artikel 6 punkt 1 c) i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 Förpliktelsen baserar sig på 1 § i lagen om arbetslöshetskassor (24.8.1984/603).

Uppgifterna i personregistret används för att ordna de förmåner som arbetslöshetskassan verkställer med anledning av gällande lagstiftning vid ifrågavarande tidpunkt, såsom det utkomstskydd som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och den alterneringsersättning som avses i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) för medlemmarna i arbetslöshetskassan samt för att tjäna arbetslöshetskassans medlemmar i ärenden som rör medlemskap och förmåner.

Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap (Kassan) kan inte verkställa utbetalningen av de förmåner som Kassan handlägger om inte den registrerade lämnar in de uppgifter som är nödvändiga för handläggningen.

Registrets innehåll:

Kassan samlar endast in uppgifter som behövs vid handläggningen av medlemmens förmånsansökan. Sådana uppgifter är:

Personuppgifter

 • Efternamn, förnamn
 • Personbeteckning
 • Eventuell tidigare personbeteckning
 • Språk
 • Postadress, postnummer
 • Landskod
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Bankförbindelse och medlemsuppgifter

 • Medlemsslag
 • Datum för anslutning till kassan
 • Datum för utträde ur kassan, orsak till utträde
 • Bankkonto
 • Föregående arbetslöshetskassa
 • Datum för utträde ur föregående arbetslöshetskassa, orsak till utträde

Andra uppgifter

 • Namn och telefonnummer för medlemmens TE-byrå, utlåtandekod och fältet för tilläggstext i utlåtandet
 • Fritt fält för eventuella tilläggsuppgifter
 • Uppgift om eventuell fullmakt
 • Tillstånd för användning av elektroniska brev- och internettjänster

Uppgifter som påverkar förmånen och utbetalningen

 • Lön som utgör grund för dagpenning och dagpenningens belopp.
 • Medlemmens löneinkomster, jämkningsperiod och sociala förmåner som påverkar dagpenningens belopp.
 • Födelsetider för medlemmens barn och för makans/makens barn som bor i samma hushåll. För betalning av eventuellt barntillägg.
 • Kassan är skyldig att redovisa vissa indrivningar av de förmåner som kassan betalat ut (t.ex. utmätningar och Folkpensionsanstaltens (FPA) indrivningar).
 • Beräkningar av den maximala utbetalningsperioden och ackumuleringen av dagarna 
 • Utbetalda förmåner och givna beslut samlas i registret, där det också finns uppgifter om finansieringsandelar.
 • Uppgifter om årlig kumulering. 
 • Arbetslöshetsförsäkringsfonden.
 • Uppföljning av arbetsvillkoret och löneuppgifter i anslutning till det samlas i registret.
 • I registret finns uppgifter, om Kassan återkräver eller har återkrävt en förmån samt beloppet.
 • Om Kassans medlem har inlämnat besvär mot det beslut som han eller hon har fått antecknas det i registret.
 • Medlemmens handlingar samlas i registret. Handlingarna kan vara sådana som medlemmen lämnat in om sig själv eller handlingar som någon annan utomstående part lämnat in (t.ex. arbetsgivaren, FPA).
 • Från telefontjänsten samlas i registret uppgifter om tidpunkt för samtalet, samtalstid och identifikation för den som tagit emot samtalet. Även samtal som ringts till telefonservicenumret sparas.
 • Medlemmarna kan vara i kontakt och ändra sina kontaktuppgifter via den elektroniska nätservicen. Kontakter och ändringar av kontaktuppgifter lagras i registret Även de brev som Kassan har skickat till sina medlemmar samlas i registret.

Situationer där uppgifter samlas in från andra än de registrerade

 • Uppgifter om medlemskap från medlemsregistret och från medlemmarnas egna meddelanden.
 • TE-byrån skickar arbetskraftspolitiska utlåtanden som gäller medlemmarna till Kassan.
 • Uppgifter om förskottsinnehållning från skattemyndigheterna en gång per år.
 • Information om FPA:s beslut.
Informationskällor 
 • Till registret fås uppgifter regelmässigt från de ansökningar om medlemskap och förmåner som medlemmen lämnar in samt från de myndigheter som nämns i 13 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).
 • Av statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund,
 • av Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt pensionsstiftelser,
 • av arbetsgivare, uppdragsgivare eller någon annan som låter utföra arbetet, arbetslöshetskassor, arbetsplatskassor och utbildningsproducenter enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och andra läroanstalter, eller
 • andra anordnare av sysselsättningsfrämjande service.
 • Det arbetskraftspolitiska utlåtande som fås från arbetskraftsmyndigheterna och som avses i 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
 • Uppgifter om när straff börjar och slutar av straffanstalter; straffanstalten ska lämna uppgifterna omedelbart när en person tas in till anstalten.
 • Folkpensionsanstalten ska underrätta arbetslöshetskassan i fråga om en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning eller dennes make beviljas stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.
 • Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Skatteförvaltningen avgiftsfritt få sådana uppgifter om inkomsterna för personer som erhåller arbetslöshetsförmåner och som behövs för att utreda missbruk av dessa förmåner.

Uppgifter lämnas ut i de situationer som stadgas i 13 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa till de myndigheter som har rätt att få uppgifter.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetskassan rätt att lämna ut uppgifter som den erhållit i samband med sina uppdrag till arbetskraftsmyndigheten när det är fråga om omständigheter som påverkar de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan uppgifter lämnas vidare till behörig myndighet för utredande av förseelser och brott och för väckande av åtal.

Enligt 13 kap. i lagen om arbetslöshetskassor lämnas uppgifter även ut till Finansinspektionen.

 • Till leverantörer av behandlingssystem och andra underleverantörer (leverantörer av IT-tjänster, Förbundet i egenskap av upprätthållare av registret i fråga om förbundets medlemmar), som med stöd av avtalet kan behandla uppgifter och endast i den omfattning som är nödvändig för att verkställa avtalet.

Uppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller till internationella organisationer.

Lagringstiden för uppgifterna fastställs utifrån gällande lagar vid respektive tillfälle och med beaktande av ändamålet med behandlingen och behovet. Lagringstiderna för uppgifterna beskrivs i Kassans interna arkivbildningsplan.

Alla anställda i Kassans avger en skriftlig tystnadsförbindelse och uppgifterna i registret används i enlighet med separat beviljad behörighet endast av de arbetstagare som behöver uppgifter i sitt arbete. Manuellt material förvaras i låsta lokaler.

Datasystem, där uppgifter lagras, är tekniskt skyddade och de finns i låsta och bra övervakade lokaler.

Informationsnätet är skyddat med brandmurar och andra tekniska åtgärder.

Systemen är skyddade med individuell användaridentifikation och lösenord, från användningen sparas loggfiler och utifrån dem övervakas användningen av uppgifterna.

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter. Den registrerade kan kontrollera sina uppgifter direkt i systemet Openetti. https://openetti.opetusjatiede.fi/(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst) 

För de personuppgifter som behandlas kan en kontrollbegäran göras genom att skicka e-post till adressen tietosuojavastaava@opetusjatiede.fi eller ett meddelande till Openetti, därifrån du får vidare anvisningar. Begäran ska vara tillräckligt individualiserad. Kontrollen är avgiftsfri en gång per år.

Den registrerade har rätt att kräva att registerföraren utan onödigt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne.  Begäran kan göras i tjänsten Openetti https://openetti.opetusjatiede.fi/(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst) eller per e-post tietosuojavastaava@opetusjatiede.fi 

 • Den registrerade har rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter raderas i enlighet med Artikel 17 (t.ex. en länk till artikeln i förordningen). Denna rätt begränsas av de situationer som beskrivs i Artikel 17, där det inte finns någon rätt till radering, som till exempel Kassans lagstadgade skyldighet att spara vissa uppgifter en viss tid.
 • Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hans eller hennes uppgifter begränsas i enlighet med Artikel 18 
 • Den registrerade har rätt att få personuppgifter som gäller honom eller henne överförda från ett system till ett annat på det sätt och i de situationer som beskrivs i Artikel 20. Kassan använder en metod som Kassorna gemensamt kommit överens om sinsemellan, där medlemskap enkelt kan överföras från en kassa till en annan.

 • Om behandlingen görs utifrån samtycke i enlighet med Artikel 6, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke med stöd av punkt 3 i Artikeln. I princip behandlar Kassan inte personuppgifter på basis av samtycke och därför kommer detta inte i fråga.
 • Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet på det sätt som beskrivs i Artikel 77, om han eller hon anser att dataskyddsförordningen överträds vid behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne.