Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Tietosuoja

Näillä sivuilla kerromme tietosuojaan liittyvistä asioista Sivuilla on myös saavutettavuusselosteet, evästekäytännöt ja rekisteriseloste.

Tiedonsaantioikeus

Työttömyyskassalla on lakisääteinen oikeus saada alla kerrotuilta tahoilta tietoja ansiopäiväraha- tai vuorottelukorvaushakemuksen ratkaisemiseksi tai muiden laissa säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten. Tiedonsaantioikeus koskee myös salassa pidettäviä asioita.

Tietojen antamiseen velvolliset:

 1. valtion ja kunnan viranomaiset sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt
 2. Eläketurvakeskus, eläke- ja vakuutuslaitos sekä eläkesäätiö
 3. työnantaja, toimeksiantaja tai muu työn teettäjä, työttömyyskassa, työpaikkakassa sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettu koulutuspalvelujen tuottaja ja muu oppilaitos
 4. muu työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä
 5. työvoimaviranomainen
 6. rangaistuslaitos, kun kyse on rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä
 7. verohallinto.

Tietoja siirretään sähköisesti järjestelmien välillä (mm. Kela ja työhallinto) ja tietoja pyydetään tarvittaessa tilannekohtaisesti, esimerkiksi yksittäiseltä työnantajalta tai eläkelaitokselta.

Tietoa verkkosivuista

Verkkosivujen materiaali on valmistettu tiedotustarkoituksessa eikä niitä ole tarkoitettu lainopillisiksi neuvoiksi tai tulkintalinjauksiksi. Tiedon oikeellisuus ja kattavuus on ollut valmistelutyön tavoitteena. Mahdolliset lakimuutokset päivitetään mahdollisimman pian verkkosivuille. Koska etuusoikeus ratkaistaan aina yksittäistapauksissa kunkin henkilön tosiasiallisen toiminnan ja olosuhteiden perusteella kokonaisharkintaa käyttäen, materiaalin oikeellisuutta, sovellettavuutta, tarkkuutta ja ajantasaisuutta yksilön etuusoikeuden syntymisen ja säilymisen tai päättymisen näkökulmasta ei voida taata.

Materiaali perustuu kirjoitushetkellä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja tiedossa oleviin tulkintalinjauksiin eikä siinä ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia lakimuutoksia. Näin ollen työttömyyskassalle ei muodostu vastuuta toimista ja ratkaisuista, jotka lukija tekee tai jättää tekemättä sen perusteella, mitä hän on materiaalista lukenut. Työttömyyskassa kehottaakin, erityisesti tulkinnanvaraisissa tilanteissa, ottamaan yhteyttä joko työttömyyskassaan taikka työ- ja elinkeinotoimistoon etuusoikeutta koskevissa kysymyksissä.

Saavutettavuusselosteet

Opetus ja tiede – työttömyyskassan pitää noudattaa lakia digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvaluiden on oltava saavutettavia. Uudet kotisivut on pyritty rakentamaan saavutteviksi niin rakenteen kuin tekstin osalta.Tulemme lisäämään saavutettavuusselosteet vuoden 2023 aikana, kun saavutettavuusauditointi on tehty.

Tiedot päivittyvät vuoden 2023 aikana.

Tiedot päivittyvät vuoden 2023 aikana.

Evästekäytännöt

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään. 

Evästeet voidaan jakaa neljään kategoriaan: välttämättömiin, toiminnallisiin, analytiikkaan ja markkinointievästeisiin. Osa evästeitä ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Toiminnalliset evästeet taas parantavat sivuston toimintaa esimerkiksi muistamalla sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat. Analytiikkaevästeet keräävät anonyymia tietoa tilastoja ja sivuston kehitystä varten. Markkinointievästeiden avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa sivuston käyttäjälle mainontaa. Lisäksi sivustolla voi olla esimerkiksi sosiaalisen median laajennuksia, joita voit hyödyntää ollessasi kirjautuneena sometilillesi. 

Tällä sivustolla käytettävät evästeet ja niiden toiminta-aika 

Sivuilla käytetään Google Analytics- palvelua. Nämä evästeet keräävät anonyymia dataa analytiikkaa varten.

 • _ga, 2 vuotta 
 • _gat, 1 minuutti
 • _git, 1 päivä

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit joko kieltää evästeiden käytön täällä, tai halutessasi muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi.

Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Huomaa, että valintasi ovat selainkohtaisia, eli sinun tulee tehdä haluamasi valinnat jokaisella käyttämälläsi selaimella erikseen. 

Jos estät kaikkien evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Rekisteriseloste

Kuvaus jäsen- ja maksatusrekisterin mukaisten henkilötietojen
käsittelystä Opetus ja tiede -työttömyyskassassa.

Nimi: Opetus ja tiede -työttömyyskassa

Osoite: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Muut yhteystiedot: yleinen@opetusjatiede.fi , puh. 09 229 44 100

Nimi: Kari Lehtinen

Yhteystiedot: tietosuojavastaava@opetusjatiede.fi

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsen- ja maksatusrekisteri

Henkilötietojen käsittely perustuu Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/6796 artiklan 1 c) kohtaan. Velvoite perustuuTyöttömyyskassalain (24.8.1984/603) 1§:ään.

Henkilörekisteritietoja käytetään kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuvien työttömyyskassan toimeenpanemien etuuksien kuten Työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan ja Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun vuorottelukorvauksen järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa.

Opetus ja tiede -työttömyyskassa (Kassa) ei pysty toimeenpanemaan Kassan käsittelemien etuuksien maksamista ellei rekisteröity toimita käsittelylle tarpeellisia tietoja.

Rekisterin sisältö:

Kassa kerää
vain tietoja, joita tarvitaan jäsenen etuushakemusten käsittelyssä. Näitä
tietoja ovat:

Henkilötiedot

 • Sukunimi, etunimet
 • Henkilötunnus
 • Mahdollinen edellinen henkilötunnus
 • Kieli
 • Postitusosoite, postinumero
 • Maan tunnus
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoite

Pankkiyhteys ja jäsentiedot

 • Jäsenlaji
 • Kassan liittymispäivä
 • Kassasta eropäivä, erosyy
 • Pankkitili
 • Edellinen työttömyyskassa
 • Edellisen kassan eropäivä, eroamissyy
 • Muut tiedot
 • Jäsenen TE-toimiston nimi ja numero, lausuntokoodi sekä lausunnon lisätekstikenttä
 • Vapaakenttä mahdollisille lisätiedoille
 • Tieto mahdollisesta valtakirjasta
 • Lupa sähköisten kirjeiden- ja internetpalvelun käyttöön
 • Etuuteen ja maksatukseen vaikuttavat tiedot
 • Päivärahan perusteena oleva palkka ja päivärahan suuruus.
 • Jäsenen saamat palkkatulot, sovittelujakso ja päivärahan määrään vaikuttavat sosiaalietuudet.
 • Jäsenen lasten syntymäajat ja samassa taloudessa asuvan puolison lasten syntymäajat. Mahdollisen lapsikorotuksen maksamiseksi.
 • Kassa on velvollinen tilittämään tietyt perinnät kassan maksamista etuuksista (esim. ulosotot ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) perinnät).
 • Enimmäisaikalaskurit ja niiden päivien kertyminen.  
 • Maksetut etuudet ja annetut päätökset kertyvät rekisteriin, jossa tieto myös rahoitusosuuksista.
 • Vuosikumulaatiotiedot.  
 • Työttömyysvakuutusrahasto.
 • Työssäoloehdon seuranta ja siihen liittyvät palkkatiedot kertyvät rekisteriin.
 • Rekisterissä on tiedot, jos Kassa perii tai on perinyt etuutta takaisin sekä sen määrästä.
 • Mikäli Kassan jäsen on valittanut saamastaan päätöksestä, tehdään tästä merkintä rekisteriin.
 • Jäsenen asiakirjat kerätään rekisteriin.  Asiakirjat voivat olla jäsenen itsensä toimittamia tai muun ulkopuolisen tahon toimittamia asiakirjoja (esim. työnantaja, Kela).
 • Puhelinpalvelusta rekisteriin kerätään soittoaika, puhelun kesto ja puhelun hoitaneen käsittelijän tunnus. Puhelinpalvelunumeroon soitetut puhelut myös tallennetaan.
 • Jäsenet voivat ottaa yhteyttä ja muuttaa yhteistietojaan sähköisen palvelun kautta.  Yhteydenotot ja yhteystietojen muutoksen tallentuvat rekisteriin. Myös Kassan jäsenilleen lähettämät kirjeet kertyvät rekisteriin.
 • Tilanteet joissa tietoja kerätään muilta kuin rekisteröidyiltä
 • Jäsenyystiedot jäsenrekisteristä ja jäsenen omista ilmoituksista.
 • TE-toimisto toimittaa Kassalle jäseniä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.
 • Ennakonpidätystiedot verottajalta kerran vuodessa.
 • Kelan päätöstietoja.

Tietolähteet

 • Rekisteriin saadaan tietoja säännönmukaisesti jäsenen toimittamasta jäsen- jasaadaan tietoja säännönmukaisesti jäsenen toimittamasta jäsen- ja etuushakemuksesta sekä työttömyysturvalaina (1290/2002) 13 luku 1 §:ssä mainituilta viranomaisilta.
 • Valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;
 • Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä;
 • Työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta; taikka
 • muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä.
 • Työvoimaviranomaiselta työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto;
 • Rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslaitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen.
 • Kelan on ilmoitettava asianomaiselle työttömyyskassalle, jos ansioon suhteutetun päivärahan saajalle tai tämän puolisolle myönnetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukainen kotihoidon tuki.
 • Kelalla ja työttömyyskassalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta maksutta työttömyysetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot työttömyysetuuksien saajien tuloista.

Tietoja luovutetaan työttömyysturvalain 13 luvussa säädetyissä tilanteissa niille viranomaisilla, joilla on oikeus saada tietoja.

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä työttömyyskassalla on oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saamiaan tietoja työvoimaviranomaiselle työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin vaikuttavista seikoista.

Salassapitosäännösten estämättä voidaan tietoja luovuttaa edelleen asianomaiselle viranomaiselle rikkomusten ja rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten.

Tietoja luovutetaan myös Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain 13 luvun mukaisesti.

 • Käsittelyjärjestelmätoimittajille ja muille alihankkijoille (IT palvelu-toimittajat, Liitto rekisterin ylläpitäjänä iiton jäsenten osalta), jotka pääsevät käsittelemään tietoja sopimuksen perusteella ja vain sopimuksen toimittamiseksi tarvittavassa laajuudessa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysajat määritetään kulloinkin voimassa olevien lakien pohjalta ja käsittelyn tarkoitus ja tarve huomioiden. Tietojen säilytysajat on kuvattu Kassan sisäisessä
arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Kaikki Kassan työntekijät antavat kirjallisen vaitiolositoumuksen ja rekisterin tietoja käyttävät vain tietoja työtehtävissään tarvitsevat työntekijät erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien mukaisesti. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietojärjestelmät, joissa tieto säilytetään, on teknisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa
ja hyvin valvotussa tilassa.

Tietoverkko on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä

Järjestelmät on suojattu yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, käytöstä
tallentuu lokitiedostot ja niiden perusteella valvotaan tietojen käyttöä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Rekisteröity voi tarkistaa omia tietojaan suoraan Openetti järjestelmästä.

https://openetti.opetusjatiede.fi/

Käsiteltävien henkilötietojen osalta tarkastuspyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen tietosuojavastaava@opetusjatiede.fi tai Openetti viestillä, josta saa jatko-ohjeet. Pyynnön tulee olla riittävän yksilöyty- Tarkastus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Pyynnön voit tehdä Openetti palvelussa https://openetti.opetusjatiede.fi/(siirryt toiseen palveluun)  tai sähköpostilla tietosuojavastaava@opetusjatiede.fi  

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi Artiklan 17 mukaisesti. Tätä oikeutta rajaavat Artiklan 17 kuvaamat tilanteet, joissa poisto-oikeutta ei ole, kuten Kassan lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietyt tiedot tietyn määräajan.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Artiklan 18 mukaisesti.
 • Rekisteröidyillä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen Artiklan 20 kuvaamalla tavalla ja tilanteissa.  Kassalla on käytössä Kassojen kesken yhdessä sovittu menetelmä, jolla jäsenyys saadaan siirrettyä yksinkertaisesti kassasta toiseen.

 • Jos käsittely tapahtuu Artikla 6 mukaisen suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa Artiklan 3 kohdan perusteella. Lähtökohtaisesti Kassa ei käsittele henkilötietoja suostumuksen perusteella, joten tämä ei tule kysymykseen.
 •  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Artikla 77 kuvaamalla tavalla, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
  käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.