Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Rörlighetsbidrag

Syftet med rörlighetsbidraget är att uppmuntra personer som får inkomstrelaterad dagpenning till regional rörlighet i arbetssyfte

Utbetalningen av rörlighetsbidrag baserar sig på 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Förutsättningar för rörlighetsbidrag

Rörlighetsbidrag kan beviljas en person som

 • är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning när anställningsförhållandet börjar
 • tar emot ett minst 2 månader långt anställningsförhållande eller deltar i minst 2 månader lång utbildning i anslutning till arbete
 • arbetsresan överstiger 3 timmar per dag i heltidsarbete och 2 timmar per dag i deltidsarbete.

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Arbetslöshetskassan granskar om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning utifrån din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om du inte fått inkomstrelaterad dagpenning innan ditt nya arbetsförhållande eller utbildning i anslutning till arbetet inleds, sänd oss utöver ansökan om rörlighetsunderstöd även ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Se Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning(du flyttar till en annan tjänst).

En förutsättning för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna erhållas är att du är arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Beviljandet av rörlighetsunderstöd förutsätter att inkomstrelaterad dagpenning de facto betalas precis innan arbetsförhållandet eller utbildning som berättigar till understöd börjar. Om arbetsförhållandet börjar på måndagen räcker det med att inkomstrelaterad dagpenning betalas för föregående fredag.

Rätt till resebidrag föreligger också om betalningen av inkomstrelaterad dagpenning har förhindrats omedelbart innan arbetsförhållandet eller utbildningen börjar på grund av

 • TE-byråns utsatta tid utan ersättning (karens), eller
 • arbetsskyldighet som fastställts av TE-byrån, eller
 • självrisktiden i början av den maximala betalningstiden, eller
 • en begränsning som anknyter till yrkesutbildning i fråga om personer yngre än 25 år.

Om betalningen av dagpenning förhindras av någon annan orsak omedelbart innan arbetet börjar föreligger ingen rätt till rörlighetsbidrag.

Erhållande av inkomstrelaterad dagpenning under anställningsförhållandet är ingen förutsättning för beviljande av rörlighetsbidrag.

Minst två månader långt anställningsförhållande

För att få rörlighetsunderstöd förutsätts, att arbetet som tas emot-eller arbete i tjänsteförhållande pågår minst 2 månader.

Rörlighetsunderstödets längd(du flyttar till en annan tjänst) avgörs på basis av den kända längden på arbetsförhållandet. Bidragstiden är fast.

Rörlighetsunderstöd kan endast betalas ut på grundval av ett anställningsförhållande eller en arbetsrelaterad utbildning i taget.

Utbildning i anslutning till arbete

Rörlighetsunderstöd kan betalas även för utbildning som anknyter till arbete då

 • utbildningen anknyter till ett arbetsförhållande som är minst 2 månader långt
 • en utbildningsresa pågår minst 3 timmar per dag, då arbetet som inleds efter utbildningen är heltidsarbete, eller minst 2 timmar per dag, då arbetet som inleds efter utbildningen är deltidsarbete.

Utbildningen kan ordnas av arbetsgivaren eller skaffas annanstans. Utbildningen ska anknyta till arbetsförhållande som inleds efter den, för att rörlighetsunderstöd ska betalas. Att studera på eget initiativ eller att skaffa kompetens på eget initiativ är inte sådan utbildning som berättigar till rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd kan endast betalas ut på grundval av ett anställningsförhållande eller en arbetsrelaterad utbildning i taget.

Arbetsresans längd

För att få rörlighetsunderstöd förutsätts att då arbetsförhållande eller utbildning som anknyter till arbete inleds den dagliga tur-retur resan längd överskrider

 • i genomsnitt 3 timmar i heltidsarbete/utbildning som anknyter till heltidsarbete
 • i genomsnitt 2 timmar i deltidsarbete/utbildning som anknyter till deltidsarbete

Om arbetsresans längd förändras medan arbetsförhållandet eller utbildningen pågår bevaras dock rätten till rörlighetsunderstöd.

Resans tid räknas från hemadressen till arbets- eller utbildningsplatsen. Där tas i beaktande även väntetiden för byte av transportmedel. Avvikelser från den snabbaste rutten, till exempel för att föra barn till dagis, beaktas dock inte. Restiden beräknas enligt den snabbaste kollektivtrafikförbindelsen. Om du använder bil beräknas tiden enligt färdtiden för bilen, om detta färdsätt är snabbare än kollektivtrafiken.

Om du flyttar till en annan ort på grund av arbete eller utbildning som anknyter till arbete, räknas restiden från stället där du bodde före flytten.

Rörlighetsbidragets belopp

Rörlighetsunderstödets belopp är 37,21 euro per dag (år 2024), och är skattepliktig inkomst. Se beskattning av förmånen

På rörlighetsunderstödet kan betalas barntillägg. Barntillägg betalas för barn under 18 år som försörjs. Barntillägget för ett barn är 5,84 euro, för två barn 8,57 euro och för tre eller fler barn 11,05 euro per dag (år 2024). Barntillägget räknas enligt hur många barn du har då perioden för resebidrag inleds. Barntilläggets belopp ändras inte under bidragstiden.

Från och med 1.4.2024 träder dock en lagändring i kraft, enligt vilken barntillägg inte längre betalas ut.

Rörlighetsunderstöd betalas med tillägg, om arbetsplatsen är belägen eller utbildningen ordnas längre än 200 km från stället där du bor. Om du flyttat på grund av arbete eller utbildning, betalas bidraget med tillägg, om 200 km överskrids räknat från stället där du bodde före flytten.

Rörlighetsbidragets längd

Längden på perioden med rörlighetsunderstöd beror på arbetsförhållandets längd. Bidragstiden är

 • 30 dagar, då arbetet pågår minst 2 månader
 • 45 dagar, då arbetet pågår minst 3 månader
 • 60 dagar, då arbetet pågår minst 4 månader.

Exempel: Ett arbetsförhållande som pågår 2,5 månader börjar 1.3.2019, varvid bidragstiden är 30 dagar. Bidragstiden är 1 – 30.3.2019.

Bidrag betalas för högst 5 dagar per vecka under bidragsperioden från arbetsförhållandets början. Antalet betalningsdagar varierar beroende på månad och dagen då arbetet inleds. Exempelvis för en understödsperiod på 30 dagar betalas rörlighetsunderstöd för 22 – 24 dagar. I fråga om deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd bara för faktiska arbetsdagar.

Rörlighetsunderstöd betalas samtidigt bara utifrån ett arbetsförhållande och utbildning i anslutning till detta.

Rörlighetsunderstödets längd avgörs på basis av den kända längden på arbetsförhållandet. Ändring av arbetsförhållandets längd efter att det börjat förlänger inte bidragstiden. Om arbetsförhållandet ursprungligen gällt tills vidare är bidragsperioden 60 dagar.

Rörlighetsbidrag betalas dock högst så länge som arbetsförhållandet pågår. Om arbetsförhållandet förkortas upphör betalningen av rörlighetsbidraget senast när arbetet upphör. Om arbetet förkortas så att dess längd är under 2 månader upphör rätten till rörlighetsbidraget från och med början av arbetsförhållandet, och beslutet om återkrav av bidraget avgörs utifrån orsaken till att arbetet upphört.

Tidsperioderna för rörlighetsunderstöd är fasta. Understödsperioden förläng inte exempelvis om, rörlighetsunderstödets utbetalningen hindras av en orsak som stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Rörlighetsunderstöd betalas inte för dagar då

 • arbetet och intjänandet av lön förhindras för hela dagar på grund av permittering eller en jämförbar orsak,
 • arbetet och löneutbetalningen har brutits av en orsak som beror på personen själv
 • du får en förmån på grund av arbetsoförmåga, såsom sjukdagpenning
 • du får en annan förmån som förhindrar beviljande av inkomstrelaterad dagpenning (se här).

Ansökan om rörlighetsbidrag

Rörlighetsunderstöd ansöks skriftligen hos arbetslöshetskassan. Understöd ska sökas inom 3 månader från att ett arbetsförhållande eller utbildning som anknyter till arbetsförhållande inletts. Rörlighetsbidrag söks med en ansökan, ingen fortsättningsansökan behövs.

Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal eller en annan motsvarande utredning om ditt arbetsförhållandes centrala villkor. Om du söker understöd utifrån utbildning som anknyter till arbetsförhållande, sänd en utredning om utbildningen som bilaga till ansökan.

Om du inte fått inkomstrelaterad dagpenning innan ditt arbetsförhållande eller utbildning i anslutning till arbetet inleds, sänd arbetslöshetskassan utöver en ansökan om rörlighetsunderstöd även en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Se Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Rörlighetsunderstöd för deltidsarbete betalas endast för arbetsdagar. Om du ansöker om jämkad dagpenning anges arbetsdagarna vanligtvis i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om du har ett månadsbetalt deltidsjobb inom utbildningssektorn ska du ge oss en månatlig retroaktiv redogörelse för dina faktiska arbetsdagar för utbetalning av rörlighetsunderstöd. Om du inte ansöker om jämkad dagpenning, lämna en månatlig redogörelse för de arbetsdagar du har arbetat.

Vi rekommenderar vår Openetti-tjänst för att ansöka om rörlighetsunderstöd. Du hittar ett utskrivbart formulär under Blanketter(Öppnas i nytt fönster) på vår hemsida.