Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Sysselsättningsfrämjande tjänster

TE-byrån kan hänvisa en arbetssökande till tjänster som främjar sysselsättning. För den tiden utbetalas inkomstrelaterad dagpenning. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster betalar arbetslöshetskassan den inkomstrelaterade dagpenningen som du är berättigad till som arbetslös. Dessutom kan man vara berättigad till förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning för tiden då man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Det går också att avtala om sysselsättningsfrämjande tjänster på en arbetssökandes initiativ. De är särskilt viktigt att ta eget initiativ om det gäller självstudier. Om du redan hade en studieplats då du blev arbetslös eller om du vill börja studera medan du är arbetslös: meddela TE-byrån så att man där kan undersöka om studierna kan anses vara en sysselsättningsfrämjande tjänst. Om studierna inte kan anses vara tjänster som främjar sysselsättning, hindrar heltidsstudierna utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Sysselsättningsfrämjande tjänster är
  • coaching i att söka jobb
  • karriärcoaching
  • arbetsprövning
  • arbetskraftsutbildning
  • självstudier med stöd av arbetslöshetsförmåner
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

TE-byrån skickar alltid ett utlåtande till arbetslöshetskassan med uppgifter om vilken verksamhet du deltar i och hur länge den pågår. Kassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning till dig och en eventuell förhöjd del samt en kostnadsersättning, utgående från TE-byråns utlåtande. Observera att man inte automatiskt är berättigad till sysselsättningsfrämjande tjänster, utan måste komma överens om det med TE-byrån.

Mer information om sysselsättningsfrämjande tjänster och hur du kan delta i dem: Arbets-och näringsbyråernas webbplats(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst)

Beloppet på dagpenningen

Under tiden för sysselsättningsfrämjande tjänster utbetalas förhöjd förtjänstdel för högst 200 dagar, om man har kommit överens om åtgärden vid TE-byrån och i sysselsättningsplanen. Du kan räkna beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen med dagpenningsräknaren.

Har du redan deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster och fått förhöjd förtjänstdel? Om maximitiden på 200 dagar ännu inte har uppnåtts, kan du vara berättigad till förhöjd förtjänstdel för det resterande antalet kalenderdagar, tills 200 dagar uppfylls.

Rätten till 200 dagar av förhöjd förtjänstdel under sysselsättningsfrämjande tjänster kan börja på nytt om du uppfyller arbetsvillkoret. För arbetskraftsutbildning och självstudier gäller dock en särskild bestämmelse.

Kostnadersättning

För tiden för de flesta sysselsättningsfrämjande tjänsterna utbetalas kostnadsersättning utöver arbetslöshetsförmånen. Kostnadsersättningens belopp är nio euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning är 18 euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning utbetalas då den sysselsättningsfrämjande tjänsten ordnas utanför din pendlingsregion, eller då tjänsten ordnas utanför din hemkommun och deltagandet orsakar kostnader för inkvartering. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst.

Hur länge betalas den inkomstrelaterade dagpenningen?

Deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänster förlänger inte den normala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning, som är 300, 400 eller 500 dagar. När du har uppnått maximitiden kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten.

Under tiden för tjänsten kan man i regel nollställa maximitiden genom att uppfylla arbetsvillkoret om 26 veckor på nytt. Om arbetsvillkoret uppfylls under arbetskraftsutbildning eller självstudier börjar man räkna maximitiden från början först efter utbildningsperioden. Också dagpenningen räknas på nytt först efter utbildningsperioden.

Frånvaro från tjänsten

Frånvaro kan inverka på hur du kan genomföra den avtalade tjänsten. Frånvaro måste anmälas i ansökan om dagpenning, förutom vid självstudier eller arbetskraftsutbildning (Ansökan om dagpenning). TE-byrån samlar också in frånvaro direkt från tjänsteleverantören och om frånvaron är stor kan tjänsten avbrytas antingen det datum den konstaterades eller retroaktivt från tjänstens början. Om tjänsten avbryts retroaktivt leder det till att utbetald dagpenning och kostnadsersättning återkrävs.

Ansökan om dagpenning

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning för den tid som du deltar i arbetskraftsutbildning eller för självstudier, fyll i din ansökan på följande sätt:

Generellt sett har du rätt till studieförmåner för alla vardagar under dina självstudier eller din arbetskraftspolitiska utbildning. Du deltar alltså i tjänsten oberoende av om du den ifrågavarande dagen har närundervisning eller inte. Du ska alltså fylla i ”utbildning” för alla dagar i din ansökan (också veckoslut).

Frånvaroanmälan

Om du är frånvarande från dina självstudier eller din arbetskraftspolitiska utbildning, behöver du inte anmäla frånvaron i din ansökan. Observera dock att om du blir sjuk och ansöker om sjukpenning från FPA(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst), ska du anmäla detta i din ansökan. Fyll i ”sjuk” i din anmälan fr.o.m. den dag som du ansöker om sjukpenning från FPA

Arbete under sysselsättningsfrämjande tjänster?

Om du arbetar, fyll i ”på arbete” för de dagar som du arbetar, samt antalet arbetstimmar.

Kom ihåg

Om du är tvungen att ofta vara frånvarande från dina studier exempelvis p.g.a. arbete, ska du kontakta arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån följer upp hur dina studier framskrider. Ibland kan det vara bra att diskutera om man ska avbryta studierna och ta upp dem på nytt senare, som alternativ till att studierna inte framskrider på överenskommet sätt.

Under tiden för de här tjänsterna utbetalas förmånen endast utgående från faktisk närvaro. Detta betyder att inkomstrelaterad dagpenning och kostnadsersättning utgår endast för de dagar då du deltar i åtgärden enligt planen. För veckans övriga dagar betalas dagpenningen ut som arbetslöshetsersättning. Du ska alltså fylla i ”sysselsättningsfrämjande åtgärd” för de dagar som du har deltagit i arbetslivsträning eller arbetspraktik. Fyll i ”arbetslös” för de andra dagarna i veckan.

Poissaolon ilmoittaminen hakemuksessa

Om du blir tvungen att vara frånvarande från den sysselsättningsfrämjande tjänsten, ska du alltid anmäla detta i din ansökan. Om orsaken till frånvaro är din egen eller ditt barns sjukdom då barnet är under 10 år gammalt (högst 4 dagar), fyll i ”sjuk” för den dagen i anmälan och ange under punkten Ytterligare information eller på ett separat papper om det är fråga om din egen eller ditt barns sjukdom. Bifoga läkarintyg till ansökan om frånvaron på grund av din egen sjukdom varar över tre dagar. Om du är frånvarande p.g.a. en anställningsintervju, ange “anställningsintervju” i din ansökan.

Om du har varit frånvarande från tjänsten p.g.a. arbete, fyll i ”på arbete” för denna dag samt antalet arbetstimmar i timkolumnen och ange under punkten Ytterligare information eller på ett separat papper att du den här dagen egentligen skulle ha deltagit i tjänsten. Kontrollera ännu under punkten jämkad dagpenning hur timmarna uppges om du har en regelbunden månadslön från ditt deltidsarbete.