Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vanliga frågor och svar

Ofta sysselsätter samma frågor våra medlemmar. Vi har sammanställt en lista med vanliga frågor från oss efter ämnesområde. Läs dessa om vi redan har svarat på din fråga.

Om du inte hittar svaret på din fråga på vår hemsida, vänligen kontakta oss(Öppnas i nytt fönster).

Ofta frågat om inkomstrelaterad dagpenning

I det här avsnittet har vi svarat på vanliga frågor om inkomstrelaterad dagpenning. Om du till exempel har frågor om att ansöka om eller storleken på inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, läs avsnittet vanliga frågor.

Ofta frågat om ansökan och bilagor

Anmäl dig senast på din första dag av arbetslöshet. Du kan anmäla dig som arbetssökande också innan arbetslösheten eller permitteringen börjar. Ytterligare information: www.te-tjanster.fi.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan börja eller den första självriskdagen (om en självrisktid åläggs) kan åläggas tidigast från och med den dag arbetsansökan har varit i kraft.

Du kan lämna in ansökan om inkomstrelaterad dagpenning via en säker anslutning Openetti. Du kan också skicka ansökan per post eller lämna in ansökan personligen på vårt kontor (postlåda). Vår postadress är: Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors Besöksadress är: Klockbron 7, 00520 Helsingfors  

Om du blir arbetslös från ett heltidsarbete så skall du skicka din första ansökan för minst två fulla kalenderveckor (måndag till söndag). I fortsättningen kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning antingen i perioder om fyra fulla kalenderveckor (mån–sön) eller en månad. Om du ansöker om dagpenning efter att ett deltidsarbete tagit slut kan du skicka första ansökan endera för fyra kalenderveckor(mån-sön) eller en månad. Ansökan fylls i för varje dag från måndag till söndag och sänds alltid tidigast på den sista ansökningsdagen. Dagpenning ansöks således i efterskott, för tid som redan förflutit. 

Du kommer väl ihåg att ansökan om dagpenning ska göras senast inom 3 månader från den dag då man vill att utbetalningen skall börja. Också en ansökan om fortsatt dagpenning ska lämnas till oss inom den utsatta tiden.


Behovet av bilagor till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning beror på din situation. Redogör i din ansökan för vad du gjorde innan du blev arbetslös. Vi får information om inkomster och anställningar från inkomstregistret från 1.1.2020.  I allmänhet behöver man inte skicka löneuppgifterna med ansökan till kassan. Om information som kassan behöver att handlägga ansökan saknas från inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna) från löneräknare eller från dig.  Om du skickar löneuppgifterna till kassan med din ansökan ännu i början av året 2020 kan det påskynda handläggningen eftersom inkomstregistret är ett nytt system och användning har just börjat. Bilagor: 1) löneintyg för de arbetsveckor som uppfyller arbetsvillkoret (åtminstone 26 kalenderveckor) 2) En kopia av arbetsavtalet eller matrikelutdraget. 3) Arbetsgivarens intyg över förverkligade arbetstimmar per vecka (utredning över veckotimmar, kan skrivas ut under Blanketter) om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla och du har fått lön enligt förverkligade undervisningstimmar. För varje anställningsförhållande ifylls en separat utredning över veckotimmar. Se också andra bilagor som eventuellt krävs (Bilagor till ansökan).

Om du har varit i arbete: Vi får information om inkomster och anställningar från inkomstregistret från 1.1.2020.  I allmänhet behöver man inte skicka löneuppgifterna med ansökan till kassan.Om information som kassan behöver att handlägga ansökan saknas från inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna) från löneräknare eller från dig. Om du skickar löneuppgifterna till kassan med din ansökan ännu i början av året 2020 kan det påskynda handläggningen eftersom inkomstregistret är ett nytt system och användning har just börjat.
Arbetsgivarens intyg över förverkligade arbetstimmar per vecka (utredning över veckotimmar) behövs för tiden ovan om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla och du har fått lön enligt förverkligade undervisningstimmar. För varje anställningsförhållande ifylls en separat utredning över veckotimmar. (Blanketter) För att arbetsvillkoret ska kunna följas upp ska man till arbetslöshetskassan lämna in en redovisning även för de perioder för vilka man inte ansöker om dagpenning, t.ex. anställningsförhållanden på över en månad, sjukperioder, studier, perioder av föräldraledighet m.m. Se andra bilagor som eventuellt krävs. (Bilagor till ansökan)

Om du har ansökt om jämkad dagpenning av oss under ett läsår, behöver vi inte någon veckovis timrapport. Om du däremot ansöker om dagpenning hos oss när ditt arbete har upphört eller minskat, behövs en veckovis timrapport för att kontrollera ackumuleringen av arbetsvillkoret. 

Med hjälp av den veckovisa timrapporten hänförs dina arbetstimmar till arbetsveckorna av den orsaken, att utan detta skulle lönerna vid en beräkning av storleken på din dagpenning eventuellt hänföras felaktigt till dina arbetsveckor. Det här skulle åter leda till en för liten inkomstrelaterad dagpenning. 

Nej, det måste du inte. Om det av arbetsgivarens redogörelse framgår motsvarande uppgifter som de som ska fyllas i på arbetslöshetskassans blankett, går det bra att använda arbetsgivarens blankett som veckovis timrapport. 

Ett skattebeslut ska bifogas ansökan om dagpenning när du har företagsverksamhet som bisyssla. Vid jämkningen av dagpenningen används som inkomst för din företagsverksamhet som bisyssla förvärvsinkomstandelen av företagsinkomsten och den eventuella lön som du får från företaget, och som bekräftats i din personliga beskattning. 

Skattekortet behöver inte sändas till arbetslöshetskassan, för vi får uppgifter om medlemmarna i allmänhet direkt från skattemyndigheten för verkställandet av förskottsinnehållning. 

Ett ändringsskattekort för förmån kan man beställa så att det sänds direkt till arbetslöshetskassan till exempel via skatteförvaltningens elektroniska tjänster MinSkatt. Vid beställning av skattekort välj ”Lärarnas arbetslöshetskassa” som förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till Lärarnas arbetslöshetskassa och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev.

Du noterar väl att vi ber de förskottsinnehållningsuppgifter som träder i kraft 1.2 av skattemyndigheten på basis av medlemsuppgifterna. Om du har anslutit dig först vid årsskiftet eller senare, kontrollera på Openetti under punkten Egna uppgifter – Skatteuppgifter, att vi har fått uppgifterna om dina förskottsinnehållningsprocenter. Om det inte finns några skatteuppgifter på Openetti, ansök om ett ändringsskattekort för inkomstrelaterad dagpenning i MinSkatt

Förskottsinnehållning på inkomstrelaterad dagpenning är den för lönen uträknade grundprocenten i skattekortet, ändå alltid minst 25 %

Om du lämnar in ett ändringsskattekort för förmånen till arbetslöshetskassan, höjs inte förskottsinnehållningsprocenterna i detta. Ett ändringsskattekort för förmån kan man beställa så att det sänds direkt till arbetslöshetskassan, till exempel via skatteförvaltningens eletroniska tjänster.

Du får ytterligare uppgifter om beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning av skattemyndigheten. Mer omfattande information finns på skatteförvaltningens webbplats skatt.fi.

Om du söker dagpenning i tjänsten Openetti, lämna in en ansökan fram till  början av ditt heltidsjobb. I ansökan uppmanas du att svara på varför du ansöker om en kortare tidsperiod. Här kan du ange startdatum för ditt heltidsjobb.

Heltidsarbete börjar från den dag då du får lön baserad på heltidsarbete. Vi kan därför av medlemmar som inlett heltidsarbete begära en kopia av arbetsavtalet/tjänsteförordnandet/beslut om antagning till tjänst, för av denna handling framgår den första dagen av arbets- eller tjänsteförhållandet och därmed också den dag från vilken du får lön. Det här gäller särskilt undervisningsarbete vid en läroinrättning. 

Exempel

NN börjar arbeta som klasslärare. Hans första arbetsdag är 10.8., men lön betalas redan från 1.8. NN har inte rätt till dagpenning för tiden 1–9.8. 

Om du söker dagpenning i tjänsten Openetti, lämna in en ansökan fram till början av ditt heltidsjobb. I ansökan uppmanas du att svara på varför du ansöker om en kortare tidsperiod. Här kan du ange startdatum för ditt heltidsjobb.Om ditt arbete börjar under en kalendermånad, bifoga även en kopia av arbetsavtalet/tjänsteförordnandet/beslut om antagning till tjänst, för av denna handling framgår den första dagen av ditt arbets- eller tjänsteförhållande och därmed också den dag från vilken du får lön.

Vår handläggningstid finns på vår hemsida (förstasidan). Vi uppdaterar handläggningstiden regelbundet.

Till exempel antalet ansökningar, årstiden och ansökans typ kan påverka handläggningstiden. På årsbasis får vi flest ansökningar på sommaren, då ansökningsmängden mångdubblas, också vid månadsskiftet och årsskiftet får vi många ansökningar.

Vi handlägger snabbast ansökningar för helt arbetslösa. Ansökningar som innehåller bara lite arbete (beloppet är under skyddsdelen) försöker vi också handlägga lika snabbt. Alla andra ansökningar handlägger vi efter det.

Du kan ange alla arbetsgivare separat specificerade i ansökan. Ansökan tilldelar olika rader per arbetsgivare. Då kan du anteckna arbetena för olika arbetsgivare på olika rader, även om du utfört arbetena samma dag.

Ofta frågat om rätten till dagpenning och belopp

En medlem i arbetslöshetskassan som har varit försäkrad i åtminstone 26 veckor som föregått arbetslösheten och som under sitt medlemskap har uppfyllt arbetsvillkoren har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsvillkoret uppfylls när du under de 28 månader som närmast föregått arbetslösheten under minst 26 kalenderveckor ha haft sådant försäkringsberättigat lönearbete där arbetstiden har varit minst 18 timmar per vecka och du har haft en avtalslön. 

Inom undervisningsbranschen, dvs. vid undervisningsarbete vid en läroinrättning räknas som arbetsvillkor de veckor under vilka arbetstiden har varit minst hälften av det lägsta antalet arbetstimmar per vecka för en timlärare i huvudsyssla (till exempel 8 timmar för grundskola och gymnasium). Inom en undervisningsbransch som inte har heltidsanställda timlärare är minimiantalet arbetstimmar per vecka 8 timmar. 

Vi ber dig uppmärksamma följande undantag i arbetsvillkoret och medlemskapsvillkoret.
Om den sista veckan som ackumulerar arbetsvillkoret har varit före 30.12.2013, är medlemskaps- och arbetsvillkoret 34 kalenderveckor. 

Om den sista veckan som ackumulerar arbetsvillkoret har varit före 31.12.2009 och du har inte någonsin erhållit inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, är medlemskaps- och arbetsvillkoret 43 kalenderveckor.

Granskningsperioden på 28 månader kan av godtagbara skäl förlängas med högst sju år. Godtagbara skäl till en förlängning är bland annat heltidsstudier, sjuk- eller föräldraledighet och värnplikt.

Inkomstrelaterad dagpenning räknas ut på den stabiliserade löneinkomsten för minst 26 veckor som föregått arbetslösheten. Från den stabiliserade löneinkomsten avdras vissa löneposter, såsom semesterpremie och semesterersättning. Från lönesumman avdras dessutom en procentandel som motsvarar 60 % av löntagarens sammanräknade dagpenningsavgifter för arbetspension, arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. År 2022 är procentavdraget 4,29 procent. Dagslönen erhålls genom att dividera månadslönen med 21,5.

Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek räknas ut först i samband med behandlingen av den första ansökan om dagpenning. Med hjälp av dagpenningsräknaren kan du räkna ut en riktgivande storlek på din inkomstrelaterade dagpenning.

Arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas efter att självrisktiden har löpt ut. Självrisktiden uppfylls när du har varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån under fem helt arbetslösa dagar eller en tid som motsvarar detta. Om du till exempel varje dag arbetar 50 procent av en heltidsanställds arbetstid, ackumuleras din självrisktid under cirka 10 dagar. 

Självrisktiden måste uppfyllas inom en oavbruten period på minst åtta kalenderveckor. Självrisktid ackumuleras inte för helger. I självrisktiden kan inte inkluderas tid för vilken du inte heller annars skulle ha rätt till dagpenning (exempelvis för karenstid eller för tid för vilken medlemskapsvillkoret inte har uppfyllts). 

Självrisktiden åläggs när du ansöker om dagpenning första gången. När arbetsvillkoret uppfylls på nytt under arbetslöshetstiden (deltidsarbete eller perioder/dagar av heltidsarbete), kan självrisktiden åläggas på nytt. Självrisktid åläggs alltid, om det sedan början av föregående maximibetalningstid (den första dagen som betalas) har gått mer än ett år sedan den första möjliga betalningsdagen under den nya maximibetalningsperioden. Någon ny självrisktid åläggs inte, om den föregående första betalningsdagen infaller mindre än ett år efter den nya första möjliga maximibetalningsdagen, och man vid början av den föregående maximiarbetstiden har ålagt en självrisktid. Om dagarna ligger inom ett år från varandra, men självrisktid inte ålades föregående gång, ska den nu åläggas.

Den vanligaste maximiutbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning får våra medlemmar är 400 betalningsdagar. Dagpenning betalas för fem dagar i veckan. Om du är helt arbetslös och dagpenning kan betalas helt utan avbrott, innebär detta 80 veckor med dagpenning. Ett annat sätt att beräkna längden är att använda det genomsnittliga antalet dagar i en kalendermånad, dvs. 21,5. Rätten till dagpenning skulle således täcka lite mer än 18 månader. Medlemmarna i Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap får emellertid ofta inte dagpenning fortlöpande, utan det vanliga är att våra medlemmar sysselsätter sig emellanåt. Detta kan leda till att arbetsvillkoret uppfylls på nytt. Sedan arbetsvillkoret uppfyllts på nytt följer en rätt till nya maximibetalningsdagar. För unga och äldre som får dagpenning finns det särskilda bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om maximiutbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning. Här får du ytterligare information om sådana situationer.

Storleken på dagpenningen beräknas på nytt bara i en del av de situationer, där arbetsvillkoret har uppfyllts på nytt. Om din föregående första betalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning och den första möjliga betalningsdagen för sommaren 2019 ligger inom ett år från varandra, och storleken på din dagpenning beräknades på nytt sommaren 2018, är storleken på din dagpenning i år 2019 oförändrad. Förfarandet baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och det beskrivs närmare här. Exempel: NN:s rätt till dagpenning sommaren 2018 började så, att hans arbetsvillkor uppfylldes när hans tidsbestämda anställningsförhållande upphörde 31.5.2018. För NN uppställdes en självrisktid och hans första betalningsdag för dagpenning var 8.6.2018. NN gick tillbaka till arbetet för terminen 2018‒2019. Arbetet upphörde 31.5.2019 och NN anmälde sig genast som arbetssökande från 1.6.2019. 1.6.2019 är den första betalningsdagen för inkomstrelaterad dagpenning, och den infaller inom ett år efter den föregående första betalningsdagen, som var 8.6.2018. Eftersom dagpenningens storlek beräknades då, görs ingen beräkning nu, även om NN:s lön för läsåret 2018‒2019 var bättre än för läsåret 2017‒2018.

Kassan beslutar ditt rätt att få dagpenning enligt ansökan, bilagor och utlåtandet från TE-byrån. Skicka din ansökan till kassan så att vi kan besluta ditt rätt att få dagpenning.

Om du har heltidsarbete (arbetstid uppgår till minst 80% av den maximala arbetstiden för heltidsarbete inom branchen) och ditt arbetsavtal innehåller perioder utan lön på grund av läroinrättningarnas verksamhetstider, kan du skicka ansökan till kassan. En förutsättning för att erhålla dagpenning är att du är registrerad som arbetssökande på heltid hos TE-byrån.

Om du har deltidsarbete (arbetstid uppgår till högst 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete som tillämpas inom branchen) kan du ansöka jämkad dagpenning. Ansökningsperioden är en månad eller en kalender månad. En förutsättning för att erhålla dagpenning är att du är registrerad som arbetssökande på heltid hos TE-byrån.

Ofta frågat om jämkad dagpenning

Till dig kan betalas jämkad dagpenning om

• du deltidsarbetar (dock inte om deltidsarbetet grundar sig på ditt eget initiativ) eller 

• din dagliga eller veckovisa arbetstid är förkortad på grund av permittering eller

• du har som arbetslös mottagit heltidsarbete som varar i högst två veckor eller

• du har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete som arbets- och näringsbyrån bedömer vara bisyssla

• du erhåller royalties, författararvoden, etc.

För att jämkad dagpenning ska kunna utbetalas, får arbetstiden under ansökningsperioden (4 kalenderveckor eller en månad) vara högst 80 % av den maximiarbetstid som tillämpas på en heltidsanställd arbetstagare i branschen. Du måste även vara anmäld på arbets- och näringsbyrån som arbetssökande på heltid. 

Ytterligare information om jämkad dagpenning på Jämkad dagpenning

Hälften av den lön som betalas under jämkningsperioden minskar den fulla inkomstrelaterade dagpenningen.

Exempel: 

A har ett deltidsarbete under en jämkningsperiod på en månad, för vilket han eller hon tjänar sammanlagt 800 euro. Hälften av detta, dvs. 400 euro, minskar den fulla dagpenningen.

Lönen och den jämkade dagpenningen kan tillsammans uppgå till högst 100 procent av den dagpenningsgrundande lönen.

Du måste för arbetslöshetskassan uppge alla inkomster som utbetalts till dig under din ansökningsperiod, även inkomster som underskrider skyddsdelen.

Ytterligare information om jämkad dagpenning på Jämkad dagpenning

Fram till 31.3.2024 tillämpades skyddsdelen av den jämkade dagpenningen (300 € eller 279 €), varvid hälften av den inkomst som översteg skyddsdelen minskade den fulla inkomstrelaterade dagpenningen. Skyddsdelen togs ur bruk till följd av en lagändring som trädde i kraft 1.4.2024.

Arbetslöshetskassan är skyldig att följa upp hur ditt arbetsvillkor uppfylls, när du utför tillfälligt arbete eller deltidsarbete. Därför skall arbetstimmarna meddelas enligt arbetstidpunkten i ansökan, fastän lönen betalas och jämkas enligt betalningsdagen senare. Dagpenningens storlek räknas på nytt när du har uppfyllt ett arbetsvillkor på 26 veckor på nytt, och det har gått över ett år sedan dagpenningens storlek senast har räknats. Dagpenningen beräknas på nytt även då det inte gjordes förra gången arbetsvillkoret uppfylldes.

Om arbetsvillkoret uppfylls på nytt under maximitiden, är den nya fulla dagpenningen minst 80 procent av den tidigare hela dagpenningen. En jämförelse görs utan eventuella barnförhöjningar. Om det nya arbetsvillkoret uppfylls efter maximitiden för dagpenning, tillämpas inte skyddsregeln på 80 procent.

Dagpenningen bestäms utgående från de verkliga inkomsterna. Till exempel lön för deltidsarbete används enligt det verkliga lönebeloppet och den höjs inte till lön för heltidsarbete.

Ytterligare information: Medlems- och arbetsvillkor samt Jämkad dagpenning

Ansök om jämkad dagpenning i enlighet med lönebetalningsperioderna för ditt deltidsarbete i ansökningsperioder om en kalendermånad, en månad eller fyra veckor. Anteckna vid arbetsdagarna också arbetstimmarna.

Sänd också en kopia av arbetsavtalet till arbetslöshetskassan. Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft på arbets- och näringsbyrån.

Ytterligare information: Ansökan om jämkad dagpenning


Deltidsarbete med månadslön

Om du har deltidsarbete, där arbetstiden varierar per vecka/per kurs, men du får en fast månadslön för terminen/läsåret/vikariatet, ska du för varje kalendervecka ange det antalet arbetstimmar som ligger till grund för månadslönen. Du kan ange alla dina arbetstimmar under söndag. Du kan dock ange max 24 timmar för en dag så dela vid behov upp timmarna på lördag och söndag. Om du arbetat övertid eller som vikarie hos din egen arbetsgivare, ange timmarna för de dagar då arbetet utförts. Kom ihåg att fylla i arbetstiden som ligger till grund för lönen också för semestertider, om du får lön också under semesterperioder.

Du kan ange alla arbetsgivare separat specificerade i ansökan. Ansökan tilldelar olika rader per arbetsgivare. Då kan du anteckna arbetena för olika arbetsgivare på olika rader, även om du utfört arbetena samma dag.

Deltidsarbete med timlön

Om din lön betala efter antalet arbetade timmar ska du i din ansökan ange för varje arbetsdag de timmar som du verkligen utfört.

Du kan ange alla arbetsgivare separat specificerade i ansökan. Ansökan tilldelar olika rader per arbetsgivare. Då kan du anteckna arbetena för olika arbetsgivare på olika rader, även om du utfört arbetena samma dag.

Parallellt arbete med månadslön och timlön

Om du har flera arbeten och grunden för deras löneutbetalning är olika ska du i din ansökan ange de veckotimmar som ligger till grund för arbete med månadslön på söndagen (och vid behov fördelat även på lördagen). Om du har arbetat övertid eller vikarierat för en annan lärare hos din arbetsgivare, ange övertids-/vikariattimmar för de dagar då arbetet utförts. Ange därtill för varje övrig arbetsdag de timmar som du verkligen utfört och för vilka lön betalas enligt antalet timmar.

Varför måste arbetstimmarna anmälas?

Lönen som betalas för arbetet ska jämkas med den inkomstrelaterade dagpenningen under den period då lönen betalats. Ändå ska antalet arbetstimmar alltid ifyllas i ansökningen enligt utfört arbete för oss att kontrollera arbetsvillkoret. Meddela också beräknade betalningsdagen och arbetsgivarens namn.

Ytterligare information: Ansökan om jämkad dagpenningOfta frågat om företagsverksamhet

TE-byrån ger ett bindande utlåtande till arbetslöshetskassan över huruvida den som ansöker om dagpenning är sysselsatt i företagsverksamhet och ska företagsverksamheten anses som huvudsyssla eller bisyssla. TE-byrån bedömer typen av företagsamhet utgående från arbetsmängden, inte utgående från inkomsterna från denna.

Till en person med företagsamhet som bisyssla kan betalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning, när TE-byrån i ett utlåtande har konstaterat att företagsamheten är en bisyssla. Som grund för jämkningen används det senast fastställda beskattningsbeslutet alltid när detta är möjligt. Inkomsten från företagsverksamheten enligt beskattningsbeslutet divideras på månadsnivå, så om du har företagsamhet som bisyssla ska du ansöka om dagpenning i perioder av en kalendermånad.

Ytterligare information om företagsverksamhet hittar du här

Meddela TE-byrån om att du har inlett företagsverksamhet. TE-byrån bedömer inte under de 4 första månaderna om företagsverksamhet som du startat som arbetslös är huvudsyssla eller bisyssla. Du har således rätt till inkomstrelaterad dagpenning åtminstone 4 månader efter att du startat företagsverksamhet, då du håller ansökan om heltidsarbete i kraft hos TE-byrån. Då företagsverksamheten pågått i 4 månaderna bedömer TE-byrån om din företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om detta till kassan.

För blivande företagare betalas jämkad dagpenning om man har inkomst från företagsverksamheten under de 4 första månaderna. I dagpennings jämkningen beaktas inkomsterna man förtjänat från företagsverksamheten. När företagsverksamheten inleds meddelas inkomsterna till arbetslöshetskassan för de första 6 månaderna i form av en månadsredovisning, av vilken framgår inkomster och utgifter för verksamheten. När företagsverksamheten har pågått i minst 6 månader, används medelvärdet av de 6 anmälda månaderna vid beräkning av storleken på den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen för följande halvår. Därefter används ett medelvärde baserat på 12 månaders bokföring. Inkomsterna från företagsverksamheten som bisyssla beaktas därefter utgående från beskattningsbeslutet.

Som grund för jämkningen används det senast fastställda beskattningsbeslutet alltid när detta är möjligt. Inkomsten från företagsverksamheten enligt beskattningsbeslutet divideras på månadsnivå, så om du har företagsamhet som bisyssla ska du ansöka om dagpenning i perioder av en kalendermånad.

Fyll i ansökan i Openet och ange i ansökan 1 timme för det datum då arvodet för faktureringsservice kommer betalas ut till dig. Bifoga en kopia av faktureringsserviceavgiften/löneutdraget som bilaga till ansökan.

Ofta frågat om rätt till tilläggsdagar samt pensionering

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas också efter maximitiden på 500 dagar i form av så kallade tilläggsdagar i följande fall:
Tilläggsdagar för personer födda 1957‒1960
Om du är född 1957‒1960 och har fyllt 61 år innan din maximitid på 500 dagar uppfylls, kan till dig utöver 500 dagar dessutom betalas inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad, under vilken du fyller 65 år. En förutsättning är dessutom att du har varit minst fem år i förvärvsarbete under de senaste 20 åren.
Tilläggsdagar för personer födda 1961 – 1962
Om du är född 1961 – 1962 och har fyllt 62 år innan din maximitid på 500 dagar uppfylls, kan till dig utöver 500 dagar dessutom betalas inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad, under vilken du fyller 65 år. En förutsättning är dessutom att du har varit minst fem år i förvärvsarbete under de senaste 20 åren.
Tilläggsdagar för personer födda 1963
Om du är född 1963 och har fyllt 63 år innan din maximitid på 500 dagar uppfylls, kan till dig utöver 500 dagar dessutom betalas inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad, under vilken du fyller 65 år. En förutsättning är dessutom att du har varit minst fem år i förvärvsarbete under de senaste 20 åren.
Tilläggsdagar för personer födda 1964
Om du är född 1964 och har fyllt 64 år innan din maximitid på 500 dagar uppfylls, kan till dig utöver 500 dagar dessutom betalas inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad, under vilken du fyller 65 år. En förutsättning är dessutom att du har varit minst fem år i förvärvsarbete under de senaste 20 åren.
Rätten till tilläggsdagar avskaffas gradvis. De som är födda 1965 eller senare har inte rätt till tilläggsdagar.

Om du är född 1950‒1957, kan du om du vill övergå från tilläggsdagar till ålderspension utan förtidsavdrag vid 62 års ålder. 

Rätt till ålderspension har en arbetslös som uppfyller alla nedan nämnda villkor: 

  • är född 1950‒1957
  • har fyllt 62 år
  • har fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar för minst en dag under den månad som föregår pensioneringen.

Be arbetslöshetskassan om ett pensionsintyg. Ett intyg kan skrivas först när dagpenning har betalats för minst en dag under den månad som föregår pensioneringen.

Kontrollera hos ditt pensionsbolag vid vilken tidpunkt du ska lämna in din pensionsansökan. 

Du behöver inte separat ansöka om rätt till tilläggsdagar, utan arbetslöshetskassan kontrollerar detta automatiskt då den handlägger din ansökan, efter att 500 dagar har uppfyllts. Du kan sända oss en ansökan enligt din normala ansökningsrytm, såsom hittills. 

Om du har haft tilläggsdagar vid inkomstrelaterad dagpenning, be arbetslöshetskassan om ett intyg över betalda tilläggsdagar. Vi kan skriva ett intyg när vi har betalat dagpenning till dig för minst en dag under den månad som föregår pensioneringen. Om du till exempel ansöker om pension från 1.10, kan vi skriva intyget när vi har betalat dagpenning till dig för september. 

Om du inte har haft tilläggsdagar, kan du ansöka om dagpenning normalt till slutet av den månad som föregår pensioneringen och uppge i din ansökan från vilket datum du ansöker om pension. Sänd din pensionsansökan till pensionsbolaget på förhand. Du får närmare anvisningar om pensionen av ditt pensionsbolag. 

Ofta frågat om alterneringsledighet

Förhandla om alterneringsledigheten med din arbetsgivare. Arbetsgivaren förbinder sig att anställa en arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån som vikarie. Om din arbetsgivare går med på alterneringsledigheten gör du upp ett skriftligt alterneringsavtal tillsammans med arbetsgivaren.  Lämna alterneringsavtalet till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten börjar. Arbets- och näringsbyrån hjälper vid behov arbetsgivaren att hitta en lämplig vikarie. 

Du kan skicka ansökan till kassan redan på förhand eller först när alterneringsledigheten har börjat, dock senast inom tre månader efter alterneringsledighetens början.

Utöver ansökan om alterneringsersättning behöver arbetslöshetskassan en kopia av alterneringsavtalet och ett löneintyg för de 52 veckor eller 12 hela månader som föregår alterneringsledigheten. Din arbetshistoria kontrollerar arbetslöshetskassan hos Pensionsskyddscentralen.

Vi får information om inkomster och anställningar från inkomstregistret från 1.1.2020.  I allmänhet behöver man inte skicka löneuppgifterna med ansökan till kassan. Om information som kassan behöver att handlägga ansökan saknas från inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna) från löneräknare eller från dig.  Om du skickar löneuppgifterna till kassan med din ansökan, kan det påskynda handläggningen i början av året 2020, eftersom inkomstregistret är ett nytt system och användning har just börjat.

Om du själv eller en familjemedlem idkar företagsverksamhet behövs en kopia av senast fastställda beskattningsbeslut samt ett ojävigt utlåtande om företagsverksamheten från arbets- och näringsbyrån. Om inget beskattningsbeslut finns för företagsverksamheten ska du bifoga en kopia av bokföringen för verksamhetstiden.

Om du har arbetat i 20 år så att din arbetshistoria enligt lagstiftningen om arbetspensioner helt klart är tillräckligt lång, behöver du inte låta kontrollera din arbetshistoria separat. Om du exempelvis har haft familjeledigheter, värnplikt eller civiltjänst eller dylikt, och du är osäker på om din arbetshistoria är tillräcklig, kan det löna sig att låta kontrollera den på förhand. Se Förutsättningar för alterneringsersättning.

I början av året får vi vanligen uppgifter om de skatteprocenter som fastställts för våra medlemmars lön direkt från skattemyndigheten. Enligt skattemyndighetens anvisningar ska förskottsinnehållningsprocenten för lön vara minst 25 procent för alterneringsersättningen. 

Om du så önskar kan du be skattebyrån om ett ändringsskattekort för förmån, så görs förskottsinnehållningen enligt det skattekortet. 

Alterneringsersättningen betalas alltid retroaktivt, och ett beslut kan fattas och den första betalningen göras först när din alterneringsledighet redan har börjat. Varje betalningsperiod är fyra kalenderveckor (eller en kalendermånad, exempelvis om du har arbetsinkomst som ska jämkas eller får stöd för hemvård från FPA). När din alterneringsledighet börjar kan den första posten för alterneringsledighet betalas för en kortare tid, till exempel för två veckor, liksom också när ledigheten upphör. 

Du kan följa hur din ansökan om alterneringsledighet framskrider i vår Openetti-tjänst. 

När du har fått ersättning första gången, kan du räkna ut de kommande betalningsdagarna för alterneringsersättningen på följande sätt: när ersättningen betalas i perioder på fyra kalenderveckor är betalningsdagen påföljande onsdag och när ersättningen betalas per kalendermånad är den två bankdagar efter månadens sista dag.

Semesterpremie och semesterersättning inverkar inte på alterneringsersättningen på något sätt, så du behöver inte uppge dem till arbetslöshetskassan. 

Om du får semesterlön under alterneringsledigheten, kan alterneringsersättning inte betalas för den tid till vilken semesterlönen hänför sig. 

Ofta frågat om rörlighetsbidrag

Rörlighetsunderstöd betalas samtidigt bara utifrån ett arbetsförhållande och utbildning i anslutning till detta.

Restiden räknas från din hemadress till arbetsplatsens adress. Tid för byte av transportmedel inräknas, det vill säga även väntetiden till vidareförbindelse. Även väntetid på grund av kollektivtrafikens tidtabell före eller efter ett arbetspass inräknas i restiden. Däremot godkänns inte avvikelser från en snabbare rutt i restiden, det vill säga den tid som går till exempel till att föra ett barn till dagis räknas inte som restid.

Utgångspunkten är att resetiden beräknas enligt den snabbaste kollektivtrafikförbindelsen. Om du använder bil beräknas tiden enligt färdtiden för bilen, om detta färdsätt är snabbare än kollektivtrafiken. Om färdtiden med bil är snabbare än kollektivtrafiken, och du blir berättigad till rörlighetsbidrag baserad på resetid med din bil, kan du använda kollektivtrafik eller även samåka. 

Om restiden mellan den ursprungliga adressen och arbetsplatsen berättigar till rörlighetsunderstöd, kan du få rörlighetsunderstöd, fastän du skulle flytta närmare arbetsplatsen redan innan arbetet inleds. Flytten ska dock bero på att du precis tagit emot ett jobb.  Samma gäller även en flytt på grund av utbildning inför arbete.

Om de övriga förutsättningar för rörlighetsunderstöd fylls, kan understöd betalas först utifrån utbildning och betalningen kan fortsätta utifrån arbetsförhållandet efter utbildningen. Understödsperioden är sammanlagt 60 dagar från och med utbildningens start.Rörlighetsbidraget som vi betalar är för att stöda att du börjar arbeta. TE-byrån kan dock ersätta kostnader som orsakas av att t.ex. du har haft jobbintervju. Tilläggsinformation över de ersättningar som TE-byrån kan betala hittar du på TE-byråns hemsida

Längden på perioden med rörlighetsunderstöd beror på arbetsförhållandets längd. Bidragstiden är 30 dagar, då arbetet pågår minst 2 månader, 45 dagar, då arbetet pågår minst 3 månader och 60 dagar, då arbetet pågår minst 4 månader.

Bidrag betalas för högst 5 dagar per vecka. Antalet betalningsdagar varierar beroende på månad och dagen då arbetet inleds. I fråga om deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd bara för faktiska arbetsdagar.

Ofta frågat om Openetti

 Ändringarna träder emellertid i kraft först med fördröjning så de syns inte omedelbart i Egna uppgifter.  

Ansökningarna uppdateras i systemet via automatisk körning fyra gånger om dygnet. Av den här orsaken kan det hända att ansökan inte syns i systemet genast efter att den sänts. Om du när du gör en ansökan får en blankettkod på att den sänts (exempelvis arkiv-id:123456), har sändningen av ansökan till systemet lyckats. Detsamma gäller elektroniska bilagor, om du har sänt oss elektroniska bilagor med funktionen Skicka bilagor.

Ansökningarna uppdateras i systemet via automatisk körning flera gånger om dygnet. Av den här orsaken kan det hända att ansökan inte syns i systemet genast efter att den sänts, men syns med fördröjning. Om du när du gör en ansökan får en blankettkod på att den sänts (exempelvis arkiv-id: 123456), har sändningen av ansökan till systemet lyckats. Detsamma gäller elektroniska bilagor, om du har sänt oss elektroniska bilagor med funktionen utan ansökan. Du kan se dokumenter som du har skickat via Openetti senast följande dag. 

Du ser de ansökningar och bilagor som du skickat via den elektroniska Openetti-tjänsten (från och med 26.4.2018). Pappersansökningar syns inte i Openetti. Ansökningarna syns i tjänsten 12 månader från det att de ankommit till kassan (högst ändå fr.o.m. 26.4.2018).


Situationen kan bero på tre orsaker:

 1. Du sände din ansökan utan bilagor och uppgav i ansökan att du sänder bilagorna senare separat. 

Din ansökan väntar på de här bilagorna utan att vi sänder en begäran om kompletterande redogörelse.  Skicka vänligen bilagor till kassan.

2. Du har inte valt e-postpåminnelser och Elekroniska brev i Egna uppgifter. 

Du får därför inte e-post om en begäran om redogörelse. Du får begäran om kompletterande redogörelse hem per post.

3. Handläggningen av din ansökan väntar på ytterligare uppgifter, som inte begärs av dig. 

Om det inte är fråga om de situationer som beskrivs i punkterna 1 och 2, behöver du inte göra någonting. Din ansökan väntar på en sådan kompletterande redogörelse som vi har bett om direkt av en annan myndighet eller av din arbetsgivare. Det kan till exempel vara fråga om uppgifter från din föregående arbetslöshetskassa (i din ansökan har du uppgett medlemskap i en tidigare arbetslöshetskassa). Det kan också vara fråga om att vi av din arbetsgivare kontrollerar någon uppgift i de handlingar gällande ditt lönearbete som medföljer som bilaga till ansökan. 

Du får snabbast besked om en begäran om kompletterande redogörelse på följande sätt: 

Försäkra dig om att din e-postadress i Egna uppgifter är uppdaterad. Välj e-postpåminnelser i tjänsten. Välj också Elekroniska brev

Om du gör så här får du ett meddelande om begäran om kompletterande redogörelse till din e-post och när du har fått e-posten kan du i Openetti läsa ett elektroniskt brev med vilket begäran om kompletterande redogörelse har gjorts. Du noterar väl att du inte får ett separat pappersbrev med begäran om kompletterande redogörelse. 

Situationen kan bero på tre orsaker:

 1. Du sände din ansökan utan bilagor och uppgav i ansökan att du sänder bilagorna senare separat. 

Din ansökan väntar på de här bilagorna utan att vi sänder en begäran om kompletterande redogörelse.  Skicka vänligen bilagor till kassan.

2. Du har inte valt e-postpåminnelser och Elekroniska brev i Egna uppgifter. 

Du får därför inte e-post om en begäran om redogörelse. Du får begäran om kompletterande redogörelse hem per post.

3. Handläggningen av din ansökan väntar på ytterligare uppgifter, som inte begärs av dig. 

Om det inte är fråga om de situationer som beskrivs i punkterna 1 och 2, behöver du inte göra någonting. Din ansökan väntar på en sådan kompletterande redogörelse som vi har bett om direkt av en annan myndighet eller av din arbetsgivare. Det kan till exempel vara fråga om uppgifter från din föregående arbetslöshetskassa (i din ansökan har du uppgett medlemskap i en tidigare arbetslöshetskassa). Det kan också vara fråga om att vi av din arbetsgivare kontrollerar någon uppgift i de handlingar gällande ditt lönearbete som medföljer som bilaga till ansökan. 

Man kan logga in till Openetti med hjälp av Suomi.fi-indentification. Det betyder att du kan logga in till Openetti med bankidentifiering, medborgarcertifikat (identitetskort) eller mobilcertifikat.

Tilläggsinformation: medborgarrådgivning . Om det förekommer problem vid inloggning, ta vänligen kontakt till medborgarrådgivning.

Om du inte kan logga in till Openetti med hjälp av Suomi.fi-identification, du kan skicka ansökan till kassan per post.

Skicka vänligen ett meddelande till kassan (asiakaspalvelu@opetusjatiede.fi) och berättä att du kan inte logga in till Openetti. Informera ditt namn och födelsedatum i ditt meddelande.

Ifall du tidigare fyllt i en ansökan i Openetti och sparat utkastet, kan Openetti i denna situation erbjuda en felaktig ansökningsperiod. Korrigera i dessa situationer ansökningsperioden, så att den blir rätt.

Till exempel ifall du sparat ett ansökningsutkast 26.02.21. Ansökningsperioden är en månad och dagarna är ifyllda fram till 26.02.21. Då du försöker skicka ansökan för februari den 28.02.21, skickas ansökan endast för dagarna 01.02-26.02.21 enligt det sparade utkastet. Systemet korrigerar inte ansökningsperioden, man måste själv ändra ansökningsperioden ända till 28.02.21.

Du kommer till ansökningstidens kalendersektion, genom att klicka på Redigera-knappen till höger i det övre hörnet vid sektionen om information om ansökningsperiod. Du kan börja med att välja din ansökningsperiod.

Ett annat alternativ är att radera utkastet. Vid behov kan man tömma ansökningsutkastet, genom att i övre hörnet till höger välja x Spara inte utkasten. Openetti erbjuder då ansökan för den korrekta tiden, det vill säga en månad eller 4 veckor.

Det har varit tekniska problem med att skicka e-postmeddelanden för vissa medlemmar. Ärendet utreds och ansträngningar görs för att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Om din ansökan redan borde ha behandlats bör du ta en titt på Openetti för att se om du har fått ett brev med begäran om ytterligare information. Det är också en bra idé att kontrollera Openettis avsnitt Egna Uppgifter för att se till att e-postadressen är uppdaterad. Dessutom är det en bra idé att se till att e-postmeddelandet inte har drivit in i skräppostmappen.

Vi har upptäckt att vissa antivirusprogram (t.ex. Avast!) uppdateras på ett sådant sätt att de hindrar inloggning i Openetti. Vår Openetti-tjänst är ändå fortfarande en pålitlig sida, och du kan påverka möjligheten att logga in här genom att ändra inställningarna i antivirusprogrammet så att sidan ställs in som en pålitlig sida. Om du använder Avast!, bör du i webbläsarens inställningar ta bort krysset i rutan ”Ta i bruk HTTPS-kontroll”.


Också tömning av webbläsarens cache och cookies kan hjälpa vid inloggningsproblem.

Det finns en maximistorlek (10 Mt) för bilagor till ansökan som inte kan överskridas. När du skannar dokument till din dator, kom ihåg att de måste sparas .pdf-, .jpg-, .jpeg-, .png-, .gif- eller .tiff-format. Kontrollera även skanningsprogrammets inställningar. För att skanna dokument behövs inte fotografisk noggrannhet eller färger. Vid skanningen lönar det sig att välja svartvitt dokument/text som original. När du skannar originalet med alternativet ”text” (svartvitt dokument), minskar ditt val filstorleken och flera bilagor får plats i din ansökan.

Bilagans storlek ökar också om du skannar flera sidor som en fil såsom t.ex. flera lönebevis. Det lönar sig att försöka dela upp dokumenten i en eller flera filer.

För att använda utskrivbara blanketter behöver du Adobe Reader -programmet. Blanketterna fungerar med version 6 eller en nyare version av programmet. Den nyaste versionen kan du ladda ner gratis på Adobes hemsidor.


Bäst fungerar tjänsten med Firefox eller Chrome webbläsaren. Vid användning av andra webbläsare kan problem uppstå. Problem med att öppna blanketterna kan även bero på webbläsarens inställningar. Gör nödvändiga ändringar.

Det kan hjälpa att uppdatera alla webbläsaren och Adobe Reader till de nyaste versionerna.

Systemet låter dig inte gå vidare, om du märkt arbete för vecksolutet och 0 arbetstimmar. Om du inte arbetat på veckoslutet kan du märka arbetslös för veckoslutet. Ifall du arbetar deltid på veckoslutet, märk då deltidsarbetets timmar för veckoslutet enligt hur du jobbat.

Om du inte vill märka arbetslös för veckoslutet, kan du agera enligt följande instruktioner. Vid punkten för information om ansökningsperiod, välj till exempel ’på arbete’ + ’arbetsgivarna’. Vid detta skede kan du även välja ’Annan orsak, vilken?’, och skriva till exempel ’ledig’ som orsak. I fortsättningen är detta alternativ med i valen för de enskilda dagarna och du kan därmed välja detta alternativ för veckosluten.

Systemet tillåter en inte att skicka ansökan utan en utredning gällande den emellan blivande tidsperioden, om ansökningshistoriken före ansökningsperioden inte är fullständig. Om systemet frågar efter en orsak för avbrottet i ansökan, bör man redogöra för avbrottet för kassan, eller alternativt fylla i ansökan för den tiden.


Exempel: Du har ansökt om dagpenning senast från början av augusti 01.08.-11.08.2020. Nu håller du på att fylla i en ansökan för julpausen för tiden 22.12.-06.01.2021. Systemet frågar efter orsaken för avbrottet i ansökan, på grund av att ansökningshistoriken inte är fullständig.  


Fyll i ansökan på följande sätt:

1. Klicka på ”sök inkomstrelaterad dagpenning” på första sidan.

2. Justera ansökningsperioden till den tid du ämnar söka (till exempel 22.12.2020.-6.1.2021.)

3. Välj under ansökningsperioden har jag huvudsakligen varit arbetslös

4. Du ansöker om en period som är under 4 veckor, välj minst ett alternativ -> välj här heltidsarbete som varar över två veckor.

5. I f.r.o.m. fältet välj dagen 07.01.2021 (börjar du ett heltidsjobb?)

6. Vid ”Utredning av avbrott i ansökan. Vad har du gjort sedan den senaste ansökan?” välj som orsak på arbete och välj som startdatum 12.08.20 och som slutdatum 21.12.20

7. Fyll i datum för löneutbetalning


Det är frågan om ett informerande meddelande av systemet, detta hindrar inte en från att skicka in ansökan. Du kan fortsätta fylla i ansökan normalt. Om du inte ännu anmält dig vid TE-byrån, lönar det sig att anmäla sig som arbetssökande så snart som möjligt.

Du kan först pröva att skicka endast ansökan. Bilagorna kan skickas enskilt från Openettis hemsida med ”Skicka bilagor”-funktionen. Bilagorna bör även vara i rätt format: filen bör ha en filändelse (till exempel.pdf), namnet på filen får inte innehålla specialtecken.


Kontrollera att du svarat på ansökans alla punkter och svara vid behov på de tomma puntkerna. Du kan även pröva byta webbläsare. Systemet sparar också automatiskt ansökningsblanketten, då du går framåt med ansökans ifyllning. Emellanåt kan den sparade oavslutade versionen ”sitta fast”, då kan det hjälpa att radera den oavslutade ansökan. Det är möjligt att radera utkastet genom att välja x Spara inte utkasten i det högra övre hörnet. Efter detta kan du igen välja bort det, så att utkasten sparas. På detta vis försvinner utkastet som eventuellt fastnat och det borde igen lyckas att fylla i ansökan normalt. Du kan alltid vara i kontakt med vår kundtjänst, då du har problem med att fylla i ansökan. Då det gäller tekniska frågor kan du skicka e-post: asiakaspalvelu@opetusjatiede.fi