Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ansökningsperiod, jämkningsperiod och betalningsperiod – vad är skillnaden mellan dem?

Våra medlemmar kan stöta på besvärliga termer när de ansöker om en förmån. Ansökningsperiod, jämkningsperiod och betalningsperiod är exempel på begrepp som lätt kan blandas ihop och vars innebörd kan vara svår att greppa. I den här artikeln kommer vi att förklara innebörden av dessa termer och gå igenom exempel på ansöknings-, jämknings- och betalningsperioder.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är den period för vilken förmånen begärs. När arbetslösheten börjar är ansökningsperioden för den första ansökan vanligtvis två hela kalenderveckor. Därefter är ansökningsperioden alltid antingen fyra kalenderveckor eller en månad. Ansökningsperioden på en månad kan vara en annan än ansökningsperioden för en kalendermånad, till exempel 19.8.2023 – 18.9.2023.

Den expert i utkomstskydd som behandlar den första ansökan granskar den ansökningstakt som lämpar sig för sökandens situation, dvs. om ansökningsperioden är fyra kalenderveckor eller en månad i framtiden. Fastställandet av ansökningsperioden kan påverkas till exempel av lönebetalningsperioden och avlöningsdagen för deltidsarbetet, företagande som bisyssla eller andra sociala förmåner som påverkar dagpenningen. Den framtida ansökningsrytmen kan bekräftas först när den första ansökan behandlas, och ansökningsbehandlaren skickar ett informationsbrev om den framtida ansökningsrytmen till sökanden.

Om den sökandes arbetslöshet upphör mitt i den normala ansökningsperioden, kan ansökningsperioden för den sista ansökan avvika från den normala perioden. Då kan ansökan lämnas in till arbetslöshetens slut och ansökningsperioden kan vara kortare än vanligt.

Den sökandes första arbetslöshetsdag är 19.9.2023. Ansökningsperioden för den första ansökan kan vara två hela kalenderveckor, så den sökande kan lämna in den första ansökan tidigast 8.10.2023 mellan 19.9.2023 och 8.10.2023.

Dessutom betalas hemvårdsstöd till sökanden, som är en förmån som dras av från inkomstrelaterad dagpenning och betalas ut månatligen. Därför bestäms sökrytmen för dagpenning också av månadens rytm. Då kan sökanden lämna in en fortsatt ansökan för en månad från 9.10.2023 till 8.11.2023 och i fortsättningen också i samma månadsrytm. Undantag från denna ansökningsperiod kan i allmänhet göras först när arbetslösheten upphör.

Den sökandes sista arbetslöshetsdag är 30.9.2023. Den sökandes ansökningstakt har varit fyra kalenderveckor och den föregående ansökningsperioden var 14.8.2023–10.9.2023. Den sökande kan lämna in den sista ansökan för en kortare ansökningsperiod än vanligt, dvs. från 11.9.2023 till 30.9.2023.

Jämkningsperiod

Med jämkningsperiod avses den period under vilken händelserna påverkar förmånen och dess storlek. Till exempel den deltidslön som betalas under jämkningsperioden påverkar dagpenningens belopp under jämkningsperioden. Därför är det inte tidpunkten då arbetet är klart som påverkar jämkningen, utan jämkningsperioden då lönedagen infaller.

Ofta är jämkningsperioden densamma som ansökningsperioden, men till exempel när det gäller den första ansökan kan ansöknings- och jämkningsperioderna vara av olika längd. Jämkningsperioden är alltid fyra kalenderveckor eller en månad, även om ansökningsperioden är kortare till exempel i början eller slutet av arbetslösheten.

Den sökandes heltidsarbete upphör 3.9.2023, vilket innebär att han eller hon ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från och med 4.9.2023. Sökanden har också ett deltidsarbete som fortfarande pågår.

Den ordinarie lönedagen för deltidsarbete är den sista bankdagen i månaden. Den sökande lämnar in sin första ansökan inom två hela kalenderveckor, dvs. från 4.9.2023 till 17.9.2023. Expert i utkomstskydd utreder sökandens helhetssituation och då bestäms jämkningsperioden från 18.8.2023 till 17.9.2023.

Under ansökningstiden för den första ansökan 4.9.2023 – 17.9.2023 jämkas den lön som betalats under jämkningsperioden 18.8.2023 – 17.9.2023, dvs. den lön som betalats ut 31.8.2023. Inkomstrelaterad dagpenning kan alltså jämkas för inkomster av deltidsarbete eller tillfälligt arbete som betalats innan arbetslösheten faktiskt börjar, om utbetalningsdagen infaller inom jämkningsperioden för sökanden.

Den sökande börjar arbeta heltid 19.9.2023, då arbetslösheten upphör. Dessutom har sökanden ett deltidsarbete under vilket han eller hon har ansökt om jämkad dagpenning under ansökningsperioder på en kalendermånad, dvs. den tidigare ansökan var från ansökningsperioden 1.8.2023 – 31.8.2023.

Den ordinarie lönedagen för deltidsarbete är den sista bankdagen i månaden. Sökanden lämnar in ansökan för perioden 1.9.2023 – 18.9.2023. Sökandens jämkningsperiod är en kalendermånad. Ansökan för perioden 1.9.2023 – 18.9.2023 kan behandlas först när jämkningsperioden har gått ut och alla eventuella inkomster som ska betalas under jämkningsperioden är kända. I det här fallet kan det uppstå en situation där lönen för deltidsarbete som har betalats först efter arbetslöshetens slut måste jämkas. I detta fall jämkas inkomsterna av deltidsarbete som betalats 29.9.2023 under ansökningsperioden 1.9.2023 – 18.9.2023.

Jämkningsperioden är alltid fyra kalenderveckor eller en månad, även om ansökningsperioden är kortare till exempel i början eller slutet av arbetslösheten.

Betalningsperiod

Med betalningsperiod avses den tid för vilken dagpenning betalas ut. Betalningsperioden kan avvika från ansökningsperioden till exempel om en självrisktid fastställs eller om en del av ansökningsperioden förkastas.

Den sökande har lämnat in en ansökan för ansökningsperioden 20.8.2023 – 19.9.2023. Sökanden har beviljats förmån som förhindrar inkomstrelaterad dagpenning från och med 10.9.2023 och förmånen kan betalas endast för perioden 20.8.2023 – 9.9.2023. Då är betalningstiden 20.8.2023 – 9.9.2023.

Den sökande har blivit arbetslös för första gången och har lämnat in sin första ansökan för perioden 1.9.2023 – 17.9.2023. Han har en självrisktid på fem vardagar för perioden 1.9.2023 – 7.9.2023. Ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas för självrisktiden. Då är sökandens första betalningsperiod för inkomstrelaterad dagpenning för perioden 8.9.2023 – 17.9.2023.

Läs nästa