Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työttömyysturva uudistuu – mikä muuttuu?

Työttömyysturvalakiin on tehty syksyn 2013 aikana 2 laajaa muutosesitystä. Vaikka lakeja ei vielä ole vahvistettu, eduskuntakäsittelyn ollessa jo loppusuoralla seuraavia muutoksia voidaan pitää toteutuvina.

Palkansaajan ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että jäsenemme on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt palkkatyössä ennen työttömyyden alkamista määrätyn ajan. Näitä edellytyksiä kutsutaan jäsenyys- ja työssäoloehdoksi.

Tämä työssäoloehto lyhenee palkansaajilla 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon eli noin 6 kuukauteen 28 kuukauden sisällä. Työssäoloehto voi siis jatkossakin kertyä useista työsuhteista, joiden ei tarvitse seurata toisiaan katkoitta. Työssäoloehdon lyhentyminen koskee niitä päivärahan hakijoita, joilla on vähintään 1 työssäoloehtoa kerryttävä viikko 30.12.2013 alkavalla kalenteriviikolla tai sen jälkeen. Jäsenyysehto lyhenee vastaavasti.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavat ansiopäivärahan korotukset selkiytyvät. Jatkossa palveluun osallistumisen ajalta maksetaan vain korotettua ansio-osaa, mutta aiempaa korkeampana. Työllistymistä edistävä palvelu on esimerkiksi työllistymissuunnitelmassa hyväksytty omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus tai työelämävalmennus. Erillistä muutosturvan ansio-osaa ei enää vuodenvaihteen jälkeen ole, vaikka muutosturva TE-toimiston palvelumallina säilyykin.

Pitkän työhistorian perusteella maksettava 100 päivän korotusosa lyhenee 90 päivään, ja sen taso nousee poistuvan muutosturvan tasolle. Tämän korotusosan myöntäminen edellyttää, että työntekijä on irtisanottu kokonaan työttömäksi tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Jatkossa muukin työnantajan tekemä irtisanominen, joka ei perustu työntekijän moitittavaan menettelyyn, voi oikeuttaa korotukseen. Työhistorian kestoa (20 vuotta) koskeva vaatimus säilyy ennallaan.

Työttömyyden alussa maksettava 20 päivän mittainen korotusosa poistuu. Tätä korotusosaa, Opettajien työttömyyskassa on maksanut useille jäsenilleen, sillä sitä on voitu maksaa myös määräaikaisten työsuhteiden ja osa-aikatyön perusteella. Jo alkanut oikeus tähän korotusosaan voi jatkua vuodenvaihteen yli, mutta maaliskuun jälkeen sitä ei enää voida maksaa.

Ansiopäivärahan ansio-osan kesto riippuu jatkossa työhistorian pituudesta. Jos työhistoriaa on alle 3 vuotta, kesto on enintään 400 päivää. Jos on vähintään 3 vuotta työhistoriaa, kesto on jatkossakin 500 päivää. Riippumatta siitä, kumpaan kestoon työhistorian perusteella syntyisi oikeus, työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen voi johtaa keston lyhentämiseen 100 päivällä. Loppuajan (aina 500 päivään asti) maksamme lyhennystilanteessa peruspäivärahan suuruisena.

Lisäpäivien alaikäraja nousee 61 vuoteen vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä. Muutoin lisäpäiville pääsyn ehdot säilyvät ennallaan.

Osittain työllistyvien toimeentuloa helpotetaan kahdella toimella. Ensinnäkin sovitellun päivärahan ja ansaitun tulon yhteenlaskettu enimmäismäärä maksujaksolta nousee 100 prosenttiin päivärahan perusteena olevasta palkasta (nykyisin 90 prosenttia). Lisäksi työttömyysturvaan tulee takaisin ns. suojaosuus, eli osuus ansiotulosta, jota ei oteta sovittelussa huomioon. Tämä suojaosuus on 300 euroa kuukaudessa, jos jäsenemme hakujakso on kuukausi, ja 279 euroa, jos hakujakso on 4 viikkoa. Vasta tämän ylittävät tulot otettaisiin sovittelussa huomioon. Ansiopäiväraha ja palkka sovittelujaksolla yhteenlaskettuna voi kuitenkin olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Jos päivärahan perustepalkka on matala, ansiotulo tulee jatkossakin vaikuttamaan siihen, miten paljon työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa. Suojaosuutta ei sovelleta vuorottelukorvaukseen, eikä se koske myöskään esimerkiksi päivärahasta vähennettäviä etuuksia kuten kotihoidon tukea.

Myös toistuvaan omavastuuajan asettamiseen ja toistuviin päivärahan suuruuden uudelleenlaskentoihin halutaan muutosta.

Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei siis makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika asetetaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella. Tämä omavastuuaika lyhenee nykyisestä 7 päivästä tai sitä vastaavasta ajasta 5 päivään tai sitä vastaavaan aikaan ja se asetetaan jatkossa yleensä enintään kerran vuodessa. (kappale päivitetty 6.2.2014)

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltäneiden ansioiden perusteella työttömyyden alkaessa. Ansiopäivärahan määrä lasketaan myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella. Ansiopäivärahan määrä työssäoloehdon uudelleen täyttymisen vuoksi tarkistetaan vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran vuodessa. Jatkossa parempipalkkainen työ ei työssäoloehdon täytyttyä johda aina suurempaan päivärahaan. Toisaalta päiväraha ei voi myöskään alentua aina työssäoloehdon täyttyessä uudelleen, mikä helpottaa joissakin tilanteissa aiempaa pienipalkkaisemman työn vastaanottamista.

Päivärahan perusteena olevan palkan laskentaan on tulossa kaksi muutosta. Ensinnäkin tuotannollisista ja taloudellisista syistä määräajalle tehty palkanalennus ei eräissä tilanteissa vaikuta ansiopäivärahaa alentavasti, jos työntekijä myöhemmin lomautetaan tai hänen työsuhteensa päättyy. Tässä tarkoitettu tilanne on kyseessä, kun työaika ei muutu mutta palkka alenee. Säännös on voimassa määräajan, laskettaessa mahdollista ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2014 ja 2015 ansaittujen palkkojen perusteella. Vastaava määräaikainen säännös on ollut voimassa vuosina 2011 ja 2012.

Toinen muutos on merkittävämpi Opettajien työttömyyskassan jäsenten kannalta. Päivärahan suuruutta laskettaessa kaikkia sivutöiden tuloja ei aina ole voitu ottaa mukaan päivärahan perustepalkkaan, sillä palkat on voitu huomioida vain eniten työllistävän työn enimmäistyöaikaan saakka. Lakimuutoksia koskevan esityksen valmistelun yhteydessä on ollut esillä, että vuodenvaihteen jälkeen kaikki ansaittu palkka voitaisiin ottaa mukaan päivärahan perusteena olevaan palkkaan. Toteutuessaan tämä muutos parantaa monien Opettajien työttömyyskassan jäsenten toimeentuloa työttömyysaikana.

Päivitämme muutoksia verkkosivuillemme, samoin kuin päivitämme myös ansiopäivärahan hakemista koskevia ohjeita. Lisäksi sähköinen palvelumme, Openetti, uudistuu alkuvuodesta. Verkkosivuillemme tulee tieto, kun päivitykset ovat valmiit.

Toivotan jäsenillemme hyvää uutta vuotta 2014 koko toimistomme puolesta!

Marjaana Maisonlahti
Kassanjohtaja