Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muutoksista. Muutokset koskisivat sovitellun työttömyysetuuden säännöksiä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 alkaen. Huomioithan, että lakimuutoksia ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Tiedotamme asiasta lisää, kun lakimuutokset etenevät ja kun saamme niistä lisätietoa. Alla on listattuna esityksen sisällön pääpiirteet.

Hallituksen esityksen pääpiirteet

Erityisestä sovittelujaksosta luopuminen

Erityisestä sovittelujaksosta sovitteluperusteena luovuttaisiin. Sovittelujakson (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi) aikana maksettu työtulo soviteltaisiin myös silloin, jos työtulo maksettaisiin aikana, jolta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Sovittelujakson aikana maksettu työtulo huomioitaisiin työttömyysetuuden määrässä sellaisena, kuin se on maksettu.
Erityinen sovittelujakso on ollut poissa käytöstä jo 11.5.2020 alkaen koronavirusepidemian aiheuttamien väliaikaisten lakimuutosten myötä. Tässä hallituksen esityksessä erityisestä sovittelujaksosta luovuttaisiin kokonaan.

Työtulon jakaminen usealle kuukaudelle

Jos sovittelujakson aikana maksettu työtulo on ansaittu kuukautta pidemmältä ajanjaksolta, työtulo jaetaan vaikuttamaan maksukuukaudesta eteenpäin yhtä monen kuukauden ajalle kuin miltä palkka on kerralla maksettu. Lakimuutoksessa tarkennettaisiin, että työtulon jakaminen koskisi vain tilanteita, joissa työnantaja on maksanut palkkaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta poiketen. Lisäksi esitetään lisättäväksi säännöstä, jonka mukaan palkan perusteena oleva työaika myös jaettaisiin tasan vaikuttamaan niin monelle hakujaksolle kuin jolta palkkaa on ansaittu.

Työajan poikkeuksellinen arviointi

Oikeus soviteltuun päivärahaan edellyttää muun muassa, että työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika tai jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva keskimääräinen työaika on enintään 80% alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Edellytyksenä on ollut myös se, että työnantaja valvoo työaikaa. Jos työnantajalla ei ole ollut tarvetta tai mahdollisuutta valvoa työaikaa, työttömyysetuuden maksaja ei yleensä pysty toteamaan työtä osa-aikaiseksi, eikä soviteltua työttömyysetuutta tällöin ole voitu myöntää.
Lakimuutoksen myötä oikeus soviteltuun päivärahaan voisi kuitenkin syntyä, vaikka työaikaa ei tarkasti valvottaisi. Tämä edellyttäisi, että työn luonne ja olosuhteet olisivat sellaisia, että 80% työaikarajan alittuminen olisi todettavissa suurella varmuudella muutoinkin, kuin työajan tarkalla seurannalla. Työnantajan ja työntekijän tulee antaa selvitys työajasta, ja asiassa käytetään tapauskohtaista harkintaa.

Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikatarkastelu

Tällä hetkellä lyhennetylle työpäiville lomautetuilla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikko kerrallaan. Hallituksen esityksessä työaikaa tarkasteltaisiin jatkossa sovittelujakson mukaisesti (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi). Muutos koskisi tilanteita, joissa päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautuksen rinnasteisen syyn vuoksi, tai jos työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole riippuvuussuhdetta omiin työehtoihin tai työoloihin.
Voit lukea hallituksen esityksen kokonaisuudessaan Eduskunnan kotisivuilta.