Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hakijoita saattaa mietityttää, mitkä omaan tilanteeseen
liittyvät asiat tulee hoitaa TE-toimiston kanssa ja mitkä ilmoittaa
työttömyyskassalle. TE-toimiston ja työttömyyskassojen toimivallasta on
säädetty useissa eri laeissa, kuten työttömyysturvalaissa ja julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Tässä artikkelissa kerrotaan
TE-toimistolle ja työttömyyskassalle kuuluvista tehtävistä ja annetaan yleisiä
ohjeita siitä, mikä taho vastaa erilaisten yleisten tilanteiden
selvittämisestä.

Työ- ja elinkeinotoimisto selvittää työttömyysetuuden
myöntämisen työvoimapoliittiset edellytykset

TE-toimiston tehtävä on toteuttaa työvoimapolitiikkaa
erilaisilla palveluilla. Työttömyysetuutta hakevien näkökulmasta TE-toimiston
merkittävin tehtävä on antaa työttömyysetuuden maksajalle (omalle
työttömyyskassalle tai Kelalle) työvoimapoliittinen lausunto. Työvoimapoliittinen
lausunto koskee nimensä mukaisesti sitä, täyttyvätkö työnhakijan tilanteessa ne
työttömyysetuuden myöntämisen edellytykset, jotka työvoimapolitiikassa on
asetettu. Lausunto voi olla myönteinen tai kielteinen, ja TE-toimiston antama
lausunto sitoo työttömyyskassaa.

Usein TE-toimisto pystyy antamaan työvoimapoliittisen
lausunnon ripeästi ilman sen kummempia selvityksiä. Joskus hakijan tilanne kuitenkin
vaatii sitä, että TE-toimisto tutkii tarkasti työttömyysetuuden maksamisen
työvoimapoliittiset edellytykset. Yksi tällainen työttömyysturvalaissa säädetty
edellytys on, että työnhakijan on tilanteessaan mahdollista ottaa vastaan
kokoaikatyötä. Jos työttömyysetuuden hakija esimerkiksi opiskelee
päätoimisesti, toimii päätoimisena yrittäjänä tai työllistyy päätoimisesti
omassa työssään, hakijan ei katsota voivan ottaa vastaan kokoaikatyötä.

TE-toimisto tutkii myös sellaiset tilanteet, joissa työnhakija
on mahdollisesti toiminut työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla.
Työvoimapoliittisesti moitittavaa on esimerkiksi sellainen menettely, joka
johtaa työsuhteen päättymiseen sellaisesta hakijasta johtuvasta syystä, jota ei
katsota päteväksi syyksi. Myös työstä kieltäytyminen sekä työnhakuun ja
työvoimapalveluihin liittyvä laiminlyönti tai vastaava menettely voi olla
työvoimapoliittisesti moitittavaa. Työvoimapoliittisesti moitittavasta
menettelystä TE-toimisto voi asettaa määräaikaisen korvauksettoman määräajan
eli niin sanotun karenssin, tai työssäolovelvoitteen.

Työttömyyskassa on etuuden maksaja

Etuuden maksajana työttömyyskassalla on eri tehtävät kuin
TE-toimistolla. Työttömyyskassan tärkein tehtävä on järjestää jäsenilleen
työttömyysturvalain mukainen ansioturva. Työttömyyskassan maksaman
ansiosidonnaisen työttömyysturvan myöntämisen edellytyksenä on työttömyyskassan
vähintään 26 viikkoa kestänyt jäsenyys. Jos työtön työnhakija ei ole
työttömyyskassan jäsen, työttömyysturvaa maksaa Kela. Työttömyyskassa on oma
yhteisönsä, ja se on esimerkiksi TE-toimistosta ja työntekijäjärjestöstä eli
ammattiliitosta erillinen organisaatio. Ammattiliitolla on eri tehtävät kuin
työttömyyskassalla, eikä työttömyyskassa voi antaa neuvontaa sellaisissa
asioissa, jotka kuuluvat ammattiliiton tehtäväkenttään.

Ansiopäivärahaa saadakseen työnhakijan on TE-toimistoon
työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisensa jälkeen lähetettävä
työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemus. Hakemusta käsitellessään
työttömyyskassa selvittää muun muassa, täyttyykö etuuden hakijan jäsenyys- ja
työssäoloehto, mikä on ansiopäivärahan perusteena oleva palkka ja maksetaanko
asiakkaalle tuloa, joka huomioidaan ansiopäivärahassa soviteltavana tulona.
Lisäksi työttömyyskassa tarkistaa TE-toimiston kassalle antaman
työvoimapoliittisen lausunnon. Lausunto sitoo työttömyyskassaa, eli kassan on
ratkaistava hakemus lausunnon mukaisesti. Jos lausunto on kielteinen, ja
etuuden hakija tahtoo valittaa lausunnosta, valitus on tehtävä työttömyyskassan
antamasta päätöksestä. Pelkästä työvoimapoliittisesta lausunnosta ei voi
valittaa.

Miksi samat tiedot on joskus toimitettava sekä
TE-toimistoon että työttömyyskassalle?

TE-toimiston ja työttömyyskassan tehtävät ovat edellä
todetulla tavalla keskenään erilaiset, mutta joskus esimerkiksi tietty liite
tarvitaan sekä TE-toimistolle että työttömyyskassalle. TE-toimistolle lähetetyt
liitteet eivät näy automaattisesti myös työttömyyskassan sähköisessä
järjestelmässä, joten kaikista tärkeistä papereista on hyvä ottaa kopio ennen
niiden lähettämistä. TE-toimisto ja työttömyyskassa saattavat tarvita saman
liitteen eri syistä. Esimerkiksi työtodistuksesta voi ilmetä sekä
työvoimapoliittisen lausunnon antamisen että työssäoloehdon seurannan kannalta
tärkeitä tietoja. Jos on epävarma siitä, mille taholle jokin tieto tai liite on
annettava, kannattaa olla yhteydessä sekä TE-toimiston että työttömyyskassan
omaan asiakaspalveluun.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa TE-toimistojen
asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi

Hallitus on päättänyt vahvistaa kuntien roolia
työttömyyspalvelujen järjestämisessä, mikä on tähän mennessä näkynyt
työttömyysetuuden hakijoille siten, että joistakin TE-toimistoille normaalisti
kuuluvista tehtävistä vastaakin kunta. Kuntakokeilun asiakkaat asioivat siis
oman kuntansa kanssa niissä työvoimapoliittisissa asioissa, jotka tavallisesti
käsiteltäisiin TE-toimistossa. Kuntakokeilu ei kuitenkaan vaikuta
työttömyysetuuden hakemiseen työttömyyskassasta tai Kelasta.

Joidenkin harkintaa vaativien työvoimapoliittisten
lausuntojen antaminen on keskitetty 1.10.2021 alkaen Uudenmaan TE-toimistolle.
Uudenmaan TE-toimisto siis antaa myös kuntakokeilun asiakkaille
työvoimapoliittisia lausuntoja tilanteissa, jotka koskevat esimerkiksi
yritystoimintaa tai omassa työssä työllistymistä.