Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 55
vuotta täyttäneiden
työllisyysasteen nostamiseen liittyen. Esityksen tavoitteena on parantaa
55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta, työmarkkina-asemaa ja
työssäjaksamista. Huomautamme, että lakimuutoksia
ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun
lakimuutokset etenevät ja saamme niistä lisätietoa. Lakimuutosten on
tarkoitus
tulla voimaan 1.1.2023. Alla olevassa kuvassa on listattu esityksen
pääpiirteet ja alempana on tarkempaa kuvausta esityksen sisällöstä.

Ikääntyvien työttömyysturvan mahdolliset muutokset

Lisäpäivistä luopuminen asteittain

Esityksen mukaan lisäpäivistä luovuttaisiin asteittain siten,
että vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei enää olisi oikeutta
työttömyyspäivärahan lisäpäiviin. Vuonna 1963 ja 1964 syntyneillä lisäpäiväoikeuden
ikärajaa nostettaisiin vuodella syntymävuotta kohden.

 

Muutosturvamallin käyttöönotto

Vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa olleilla,
tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuilla palkansaajilla, olisi
oikeus pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Henkilöillä olisi myös oikeus työ-
ja elinkeinotoimiston hankkimaan muutosturvakoulutukseen, jonka arvo vastaisi
kahden kuukauden palkkaa. Lisäksi henkilö olisi oikeutettu yhden kuukauden
palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan, jonka maksaisi työttömyyskassa omille
jäsenilleen ja muille palkansaajille Kela.

Oikeus muutosturvaan edellyttäisi, että henkilö ilmoittautuu
työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta. TE-toimisto
järjestäisi alkuhaastattelun viiden arkipäivän kuluessa työttömäksi työnhakijaksi
ilmoittautumisesta ja tutkisi muutosturvaoikeuden ja sopisi irtisanotun kanssa
muutosturvakoulutuksen järjestämisestä työllistymissuunnitelmassa. Koulutuksen
hankkisi TE-toimisto tai ELY-keskus, ja sen tulisi alkaa pääsääntöisesti kolmen
kuukauden kuluessa palvelussuhteen päättymisestä. Koulutuksen kesto olisi
enintään kuusi kuukautta.

Muutosturvarahan määrä vastaisi irtisanomista edeltävien 12
kuukauden aikana maksettujen palkkojen keskiarvoa. Myös muutosturvakoulutuksen arvo laskettaisiin edellisten 12 kuukauden palkkojen keskiarvon perusteella.

 

Mahdollisuutta lyhentää työaikaa vahvistetaan

55 vuotta täyttäneiden oikeutta työajan lyhentämiseen
vahvistettaisiin työaikalain muutoksilla. Työnantajan olisi ensisijaisesti
järjestettävä työt siten, että työntekijä voi halutessaan siirtyä osittaiselle
varhennetulle vanhuuseläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai ositteiselle
sairauslomalle.

Myös saman työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta
ollut työntekijä voisi omasta pyynnöstään siirtyä osa-aikatyöhön. Oikeus työajan
lyhentämiseen ei kuitenkaan olisi subjektiivinen, vaan asiassa tulee huomioida
työnantajan toimintaan liittyvät erityistarpeet. Työajan oma-aloitteinen
lyhentäminen ei kuitenkaan edelleenkään oikeuttaisi soviteltuun työttömyysetuuteen
eikä tilanteeseen esitettäisi uutta etuutta. Työajan lyhentäminen olisi täten
omakustanteista.

 

Saat lisätietoa hallituksen esityksestä eduskunnan verkkosivuilta.