Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Vuonna 2021 oppivelvollisuutta
laajennetaan 18 ikävuoteen asti. Oppivelvollisuus päättyy, nuoren täyttäessä 18
vuotta tai kun hän ennen tätä ajankohtaa suorittaa toisen asteen tutkinnon.
Oppivelvollisuusiän nostamisella pyritään, että jokainen nuori suorittaa toisen
asteen koulutuksen.

Tämä vaikuttaa myös ansiopäivärahan saamiseen. Työttömyysturvalakiin
tehdyn uuden säädöksen mukaan työttömyysetuutta ei myönnetä alle 18-vuotiaalle
työttömälle työnhakijalle. Tämä tulee voimaan 01.08.21 alkaen. Ennen tätä jo
17-vuotiaana on voinut saada työttömyysetuutta kassasta. 

Työttömyysetuus voidaan kuitenkin
myöntää 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle, joka on suorittanut
oppivelvollisuutensa tai joka on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa
suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla. Opinnot saa
keskeyttää esimerkiksi tilapäisen ulkomailla oleskelun vuoksi.

Työssäoloehdon kerryttäminen

Elokuussa 2022 lähtien vasta
18-vuotias alkaa maksamaan työttömyysvakuutusmaksua.  Tästä lähtien alle 18-vuotiaalla ei ole mahdollisuutta kerryttää
työssäoloehtoa. Työssäoloehtoa voi kerryttää vain ajalta, jolta on maksanut
jäsenmaksut. Kassan jäsenyys voi alkaa vasta hakijan täytettyä 18-vuotta. Tämä
tarkoittaa, että muutoksen jälkeen ei ansiopäivärahaa voi saada alle
18-vuotiaana, vaikka oppivelvollisuus olisi jo päättynyt ennen täytettyään
18-vuotta.

Nyt siirtymävaiheessa 17-vuotias voi saada
ansiopäivärahaa, jos oppivelvollisuus on täyttynyt ja hän kerryttää 26 viikon
työssäoloehdon ennen elokuuta 2022.