Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Olemme edelleen saaneet kyselyitä kevennetyn
työssäoloehdon soveltamista koskien, vaikka 13 viikon työssäoloehdon mahdollisuus on
päättynyt vuodenvaihteeseen. Vuonna 2021 alkavilla työttömyysjaksoilla
sovelletaan jälleen normaalia 26 viikon työssäoloehtoa. Täältä näet vielä koosteemme vuodenvaihteessa
päättyneistä lakimuutoksista.

Eräs koronatilanteen mukanaan tuomista väliaikaisista
muutoksista työttömyysturvalain ansiopäivärahan edellytyksiin oli, että
tietyissä tilanteissa henkilö saattoi päästä ansiopäivärahan piiriin jo 13 viikon
kassajäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Kevennettyä työssäoloehtoa voitiin soveltaa tilanteessa,
jossa hakijan ensimmäinen maksettava etuuspäivä osuisi ajalle 16.3. –
31.12.2020. Lisäksi edellytyksenä oli, että henkilön enimmäisaika ei ole
kesken.

Mitä tämä käytännössä oikein tarkoittaa? Mikä
enimmäisaika?

Käytännössä väliaikaisen lain soveltamisen voi hahmottaa
siten, että lakimuutos oli lähtökohtaisesti tarkoitettu sovellettavaksi
koronakevään 2020 aikana vuoden loppuun mennessä alkaneisiin uusiin työttömyysjaksoihin.
Päällimmäisenä ajatuksena oli, että koronatilanne on vaikuttanut työtilannetta
heikentävästi. Henkilö ei voinut tulla määräaikaisen lain soveltamisen piiriin,
jos hänen ansiopäivärahakautensa oli jo alkanut aiemmin alkaneen työttömyysjakson
takia ja hänen ansiopäivärahansa enimmäisaika oli kesken.

Kun hakija ensimmäisen kerran täyttää työssäoloehdon ja muut
ansiopäivärahan saamiselle asetetut edellytykset, alkaa hänen
ansiopäivärahakautensa ja ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu maksupäivien
mukaan. Enimmäisaika on joko 300, 400 tai 500 päivää työhistoriasta ja iästä
riippuen, yleisimpänä enimmäiskestona on 400 päivää. Täyttäessään
työssäoloehdon uudelleen, eli kun työssäoloa on jälleen kertynyt 26 viikkoa,
alkaa ansiopäivärahan enimmäisaika kulua alusta, käytetyt päivät toisin sanoen nollautuvat.

Mitä tarkoittaa, että enimmäisaika on kesken?

Esimerkki: Hakijalle, jonka enimmäiskestona on 400 päivää,
on 12.4.2020 mennessä maksettu ansiopäivärahaa yhteensä 358 päivän ajan. Hänellä
ei ole kertynyt työssäoloviikkoja. Hän saa kokoaikatyön ajalle 13.4.2020 –
2.8.2020. Tämän työn ajalta kertyy työssäoloehdon täyttäviä viikkoja yhteensä
16. Hän ei täytä 26 viikon työssäoloehtoa uudelleen, joten ansiopäivärahan
maksamista jatketaan 3.8.2020 työttömyyspäivästä lukien siitä, mihin on
edellisellä kerralla jääty.

Seuraava maksettava päivä olisi siten päivä 359/400 tästä
ansiopäivärahakaudesta. Enimmäiskesto alkaa alusta vasta, kun 26
työssäoloehtoviikkoa täyttyy uudelleen. Esimerkkihenkilömme on siten pian
tippumassa pois ansiopäivärahan piiristä Kelan työmarkkinatuelle. Merkitystä ei
ole sillä, että esimerkkitapauksessa työskentelyviikkoja on kertynyt 16.
Henkilö on jo ansiopäivärahan saajana ja hänen enimmäisaikansa on kesken. Työssäoloehtoa
tulee kerryttää 10 viikkoa lisää 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä, jotta
ansiopäivärahaoikeus voisi alkaa uudelleen.

Peruspäivärahalta ansiopäivärahalle

Jos henkilö ei ole ollut kassan jäsenenä 26 (tai kevennetyn
jäsenyys- ja työssäoloehdon soveltamisajalla 13) viikkoa ennen työttömyyttä),
on hän ensin Kelan peruspäivärahan piirissä. Peruspäivärahalta
ansiopäivärahalle siirtyvän hakijan kohdalla 13 viikon työssäoloehtoa voitiin
soveltaa siinä tapauksessa, jossa henkilö olisi ollut yhdenkin työssäoloehdon
täyttävän viikon töissä 1.7.2020 jälkeen aina 30.12.2020 asti ja 13 viikkoa
täyttyy. Peruspäivärahalta ansiopäivärahalle siirtyvät lisättiin väliaikaisella
lailla kevennetyn työssäoloehdon piiriin muita myöhemmin, kesällä 2020.

Katso lisätietoja normaalin 26 viikon työssäoloehdon
täyttämisestä kotisivuiltamme kohdasta Ansiopäivärahan edellytykset.