Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Esityksen mukaan ansiopäivärahaoikeuden alkuun asetettava nk. omavastuuaika pitenisi nykyisestä 5 päivästä 7 päivään. Omavastuuaika kertyy vain arkipäivinä maanantaista perjantaihin. Muutosta sovellettaisiin, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä olisi vuoden 2017 puolella. Muutos koskee erityisesti jäseniämme, jotka lomautetaan lyhyiksi jaksoiksi pitkin lukukautta tai -vuotta, koska pitenevän omavastuuajan kerryttäminen voi vaikeutua. Omavastuuajan on edelleen täytyttävä 8 kalenteriviikon sisällä. 

Ansiopäivärahaan on mahdollista saada ns. korotettua ansio-osaa, kun jäsenemme osallistuu työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Tätä korotettua ansio-osaa esitetään nyt alennettavaksi. Muutos tulisi voimaan heti 1.1.2017 alkaen ja koskisi päivärahoja, jotka maksetaan kyseisestä päivästä lukien. Muutos koskisi myös tilannetta, jossa korotettua ansio-osaa on alettu maksaa vuoden 2016 puolella. Työllistymistä edistävään palveluun osallistuvalla, esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston luvalla omaehtoisesti opiskelevalla jäsenellämme, korotetun ansio-osan suuruus alentuisi siis kesken jo alkaneen maksukauden. Työttömyyskassojen yhteisjärjestön arvion mukaan muutos tarkoittaisi 200 päivän ajalta ansiopäivärahasta saatavan tulon pienentymistä yhteensä 471 eurolla, jos päivärahan perusteena oleva palkka olisi 2 500 euroa kuukaudessa. 

Pitkän työuran päättymisen perusteella maksettavasta korotetusta ansio-osasta (90 maksupäivää) luovuttaisiin. Muutos tulisi voimaan niin, että korotusosaa voidaan maksaa, jos sen maksamisen perusteena oleva työsuhde on päättynyt vuoden 2016 puolella. Ratkaisevaa olisi, mikä on työsuhteen viimeinen päivä. Oikeus päättyy kuitenkin 30.6.2017, vaikka tämän korotetun ansio-osan itsenäinen maksuaika olisikin vielä kesken. Lisäksi myös pitkän työuran päättymisen perusteella maksettavan korotetun ansio-osan määrä alentuisi heti vuoden 2017 alusta lukien. Pitkän työuran päättymisen perusteella jäsenemme ovat toistaiseksi saaneet korotettua ansio-osaa melko harvoin, sillä yleisin peruste tämän korotusosan maksamiselle on työnantajan tekemä irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Määräaikaisen työn päättyminen ei tähän korotusosaan oikeita. 

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa lyhennettäisiin seuraavasti: 

Ansiopäivärahan ns. lisäpäiväoikeuteen hallituksen esityksellä ei puututtaisi. 

Ansiopäivärahan enimmäismaksuajan voisi edelleen uusia täyttämällä uudelleen työssäoloehdon. Jos jäsenemme ei saisi täytettyä työssäoloehtoa uudelleen lyhentyneen enimmäismaksuajan aikana, jäsenemme siirtyisi työmarkkinatuen hakijaksi, ja maksajana olisi esityksen mukaan Kela. Opettajien Työttömyyskassan jäsenien työttömyysjaksot ovat yleensä melko lyhyitä, ja näihin jäseniimme enimmäismaksuajan lyhentäminen ei vaikuta. Osalla jäsenistämme työttömyys kuitenkin pitkittyy, ja jatkossa siirtyminen työmarkkinatuelle Kelan asiakkaaksi tapahtuisi merkittävästi nykyistä aikaisemmin.

Kun hallituksen esityksen eduskuntakäsittely päättyy, tiedotamme lisää siitä, millaisena nyt ehdotetut muutokset toteutuvat.  Lisätietoa mm. korotetusta ansio-osasta ja ansiopäivärahan enimmäiskestosta nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti löydät kotisivuiltamme kohdasta Ansiopäiväraha.