Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työn päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta lukien. Osoitteesta www.te-palvelut.fi löydät työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) yhteystietoja ja verkkopalvelujen linkin sähköistä ilmoittautumista varten. Jos tarvitset tukea työvoimahallinnon verkkopalveluiden käyttämiseen, olethan yhteydessä valtakunnalliseen työlinjaan (0295 020 700). Ilmoita työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, että olet Opettajien Työttömyyskassan jäsen. 

Työttömän työnhakijan on otettava vastaan TE-toimiston mahdollisesti tarjoama työ, joka on ammattitaitoon ja työkykyyn nähden sopiva. Kieltäytymisestä voi seurata karenssi eli aika, jolta päivärahaa ei makseta. 

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Ansiopäivärahaoikeus voi syntyä, jos olet ollut työttömyyskassassa vakuutettuna vähintään 26 työsi päättymistä edeltävää kalenteriviikkoa ja kassan jäsenenä ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa (ks. myöhemmin poikkeus opetusalalla) ja palkka työehtosopimuksen mukainen. 

Koko työssäoloehtoa (26 kalenteriviikkoa) ei tarvitse täyttää yhtäjaksoisella työskentelyllä tai työllä yhden työnantajan palveluksessa. Työssäoloehto voi täyttyä lyhyistäkin sijaisuuksista. Jokainen jäsenyysaikaan ja tarkastelujaksoon sisältyvä yksittäinenkin kalenteriviikko, jonka sisällä on vaadittu määrä työtunteja, kerryttää työssäoloehtoa. 

Joskus päivärahaoikeus edellyttää, että sekä työssäoloviikkojen määrä että jäsenyysaika ovat edellä kuvattua pidemmät. Jos viimeisin palkkatyöviikkosi on ajalta ennen 31.12.2013, löydät lisätietoa tilanteestasi kotisivuiltamme. 

Opetusalan erityispiirteet

Opetusalalla työssäoloehtoon luetaan viikot, joina työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä (esim. peruskoulu ja lukio 8 h). Opetusalalla tarkoitetaan opetustyötä oppilaitoksessa. Lastentarhanopettajia koskee pääsääntö 18 h/viikko. Opetusalalla, jolla ei ole päätoimisia tuntiopettajia, vaadittava työaika on 8 tuntia. 

Miten tehty työaika selvitetään?

Tuntipalkkaisilla opettajilla seurataan tosiasiassa tehtyjä tunteja. Työssäoloehdon täyttymisen selvittämiseksi tarvitsemme työnantajan täyttämän viikkotuntiselvityksen. Tässä käytettävän lomakkeen voi tulostaa kassan kotisivuilta. Viikkotuntiselvityksellä osoitat työssäoloehtoa kerryttävien työviikkojen määrän. Kuukausipalkkaisen opettajan katsotaan viikoittain tekevän sen tuntimäärän, johon hänen kuukausipalkkansa perustuu. Vuosityöaika puolestaan muunnetaan viikkotyöajaksi jakolaskun avulla (eri sopimusaloilla eri jakaja). 

Kaksi esimerkkiä työssäoloehdon kertymisestä

Esimerkki: NN tekee osa-aikatyötä kahdessa oppilaitoksessa. Toisessa työaika on 5 tuntia viikossa, ja toisessa 3 tuntia viikossa. Koska opetustyön työaika on yhteensä 8 tuntia viikossa, NN kerryttää työssäoloehtoaan kyseisissä töissä. 

Esimerkki: NN tekee luokanopettajan sijaisuutta. Uusin sijaisuus kestää ajan 12.1.-30.5.2015, yhteensä 20 viikkoa. Koska NN on tehnyt luokanopettajan sijaisuuden myös ajalla 6.10.-7.12.2014, yhteensä 9 kalenteriviikkoa, työssäoloehto täyttyy. Näin siksi, että jäsenyysaikaisia työviikkoja on yhteensä 29, eli enemmän kuin vaadittava 26 viikkoa. 

Mitä tehdä, jos työviikkoja puuttuu?

Kassan jäseneksi pääsee vain kassan toimialalla työskentelevä, mutta jäsenyyden alkamisen jälkeen työssäoloehtoa voi kartuttaa missä tahansa palkkatyössä. Jos siis et ole työttömyyden tai lomautuksen alkuun mennessä täyttänyt työssäoloehtoa jäsenyysaikana, puuttuvat työviikot voi kerryttää muussakin kuin opetusalan palkkatyössä. Väliaikana voit myös tarkistaa Kelasta oikeutesi peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. 

Huomioithan, että yrittäjänä tehtyä työtä ei voida ottaa mukaan työssäoloehtoon. Yrittäjätyöksi voidaan joutua katsomaan esimerkiksi puolison omistamassa yrityksessä tehty työ.

Tarkastelujakson pidentäminen

Työssäoloehdon täyttymisen 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, sairaus- tai äitiysloma ja asevelvollisuus. Myös opiskeluaikaiset työt kartuttavat työssäoloehtoa, jos olet liittynyt kassan jäseneksi opettajan sijaisena toimiessaan. 

Huomioitavaa jäsenyys- ja työssäoloehdosta

Jos olet ollut perhevapaalla tai muusta syystä pois työmarkkinoilta ennen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista, työssäoloehtosi voi silti täyttyä tai aiemmin alkanut päivärahaoikeus jatkua. Jos viimeisin työsi on kuitenkin ollut ennen 30.12.2013, jäsenyys- ja työssäoloehtosi ovat edellä kuvattua pidemmät. Katso lisätietoja verkkosivuiltamme. 

Jos jäsenyysaikasi Opettajien Työttömyyskassassa on alle 26 viikkoa, mutta olet välittömästi tätä ennen ollut jäsenenä toisessa työttömyyskassassa, voi olla, että jäsenyysaikaasi ja tätä myötä työssäoloehtoasi tarkistettaessa edellisen kassan jäsenyys voidaan ottaa huomioon. Näin menetellään, jos olet itse eronnut vanhasta kassastasi ja 
• vanhan jäsenyyden päättymisen ja Opettajien Työttömyyskassan jäsenyyden alkamisen välillä ei ole katkoa tai
• vanhan jäsenyyden päättymispäivä ja Opettajien Työttömyyskassan jäsenyyden alkamispäivä ovat kuukauden sisällä toisistaan (jäsenyyksien välinen aika ei kerrytä jäsenyysehtoa eikä tähän katkoon sijoittuva työ kerrytä työssäoloehtoa).

Ilmoitathan edellisen työttömyyskassasi nimen päivärahahakemuksessa. 

Omavastuuaika 

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää (ma-pe) vastaava aika, jona olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuajan on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon sisällä. 

Lomakorvauksesta ja lomarahasta

Kokoaikatyön päättymisen perusteella maksettava lomakorvaus tai lomaraha ei vaikuta siihen, mistä lukien ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Jos sen sijaan saat lomakorvausta tai lomapäiväkorvausta pitämättömästä vuosilomasta osa-aikatyön tai enintään 2 viikkoa kestävän määräaikaisen työn perusteella, korvaus (samoin kuin myös lomaraha) saattaa vaikuttaa päivärahan sovittelussa tulona, joka pienentää päivärahaa.  

Ansiopäivärahan taso

Kiinnostaako tulevan päivärahan suuruus? Arvion päivärahan suuruudesta voit laskea esimerkiksi Opettajien Työttömyyskassan sivuilta löytyvällä laskurilla. Laskennan perusteena käytetään vakiintunutta ennakonpidätyksen alaista palkkaa, jonka olet ansainnut koko työssäoloehdon kertymisaikana. Jos työ on ollut osa-aikaista, siitä saatu todellinen palkka otetaan laskennan lähtökohdaksi. 

Oletko jo saanut ansiopäivärahaa? 

Jos olet saanut ansiopäivärahaa kesältä 2014 tai vuoden vaihtuessa, työssäoloehdon uudelleen täyttäminen ei välttämättä tarkoita, että kesän 2015 ansiopäiväraha perustuisi välittömästi työttömyyttä edeltäviin tuloihisi. Jos päivärahan suuruus pysyy ennallaan, myöskään omavastuuaikaa ei yleensä oteta. Kotisivuiltamme löydät lisätietoa siitä, milloin omavastuuaika asetetaan ja päivärahan suuruus lasketaan uudelleen. 

Oletko tehnyt rinnakkain työtä usealle työnantajalle?

Työttömyyskassa voi laskea työssäoloehtoa tutkittaessa ja päivärahan suuruutta laskettaessa yhteen eri työnantajille tehtyä työtä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa osa työstä on opetustyötä ja osa muuta työtä. Muistathan ilmoittaa hakemuksesi yhteydessä kaikki työtiedot ja palkkatiedot vaaditun 26 kalenteriviikon ajalta. 

Näin haet päivärahaa

Postitse lähetettävän hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuiltamme. Päivärahaa voi hakea myös sähköisesti, Openetin kautta. Linkki sähköiseen palveluun löytyy niin ikään verkkosivuiltamme. Openetin avulla voi myös lähettää paitsi ansiopäivärahan ensimmäisen hakemuksen myös jatkohakemuksia ja jopa pelkkiä liitteitä. Perinteisen paperihakemuksen lähettämiseen verrattuna Openetin keskeinen etu on sen nopeus. 

Täytä paperinen tai sähköinen lomake siinä olevien ohjeiden mukaan ja liitä hakemukseen lomakkeen ohjeen mukaiset selvitykset. Vaillinaisesti täytetty hakemus ja puutteelliset liitteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä, koska se joudutaan palauttamaan täydennettäväksi tai siihen on pyydettävä lisäselvityksiä. 

Toimita hakemus liitteineen Opettajien työttömyyskassaan (ei siis ammattiliittoon tai TE-toimistoon). Jos et ole vielä ollut jäsen 26 viikkoa tai tiedät, että työssäoloehtosi ei ole ehtinyt täyttyä jäsenyysaikana, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea suoraan Kansaneläkelaitokselta.

Päivärahaa haetaan jälkikäteen eli kuluneelta ajalta. Sitä on kuitenkin haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Tätä pidemmältä ajalta takautuvasti lähetetty hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Lähetä ensimmäinen hakemus kassaan, kun työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa päättyen sunnuntaihin.

Työttömyyden jatkuessa

* Täytä kokonaan työttömänä ollessasi hakemus aina neljältä täydeltä kalenteriviikolta (ma-su) tai kalenterikuukaudelta kerrallaan. 
* Jos otat työttömänä ollessasi vastaan enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, päivärahan hakurytmisi ei muutu. Täytä hakemus kuten kokonaan työttömänäkin neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.
* Jos teet osa-aikatyötä tai sinulla on esim. sivutoimista maatalous- tai yritystuloa, täytä päivärahahakemus kalenterikuukauden jaksoissa.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen ja liitteiden perusteella työttömyyskassa selvittää oikeutesi ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan ja määrittelee päivärahasi tason. Tutustu päivärahahakemukseen tarvittaviin liitteisiin kassan kotisivulla(Hakemuksen liitteet). Tarkista erityisesti, pitääkö sinun pyytää työnantajaltasi ns. viikkotuntiselvitys tekemästäsi työajasta. Työnantajan käyttämän lomakkeen voi tulostaa sivuiltamme. 

Jos hakemuksessa ei ole mukana tarvittavia tietoja tai liitteitä, pyydämme täydentämään hakemusta puuttuvilla tiedoilla. Tarvittavien tietojen puuttuminen viivästyttää päivärahan maksamista ja voi johtaa päivärahahakemuksen hylkäämiseen. 

Hakemuksen käsittely

Työttömyyskassa antaa päiväraha-asiastasi kirjallisen päätöksen ja maksaa päivärahasi hakemuksessa ilmoittamallesi pankkitilille. Lähetämme kustakin maksuerästä kirjallisen maksuilmoituksen ja sen yhteydessä jatkohakemuslomakkeen, joilla voit hakea päivärahaa työttömyyden jatkuessa. Voit lähettää työttömyyskassaan lisää hakemusta neljältä seuraavalta kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Tällöin voit käyttää samanlaista hakemuslomaketta kuin ensimmäinen hakemuksesi. 

Ilmoita muutoksista välittömästi

Ilmoita työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista välittömästi työttömyyskassalle. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. työssäolo, opiskelu, sairasloma, uusi sosiaalietuus, yritystoiminta, irtisanomisajan palkka tai muu ansiotulo. Myös TE-toimisto tarvitsee tiedon tilanteessasi tapahtuvista muutoksista. 

Huolehdi ammattiliiton jäsenmaksuista

Huolehdi jäsenmaksuista myös työttömyyden aikana. Työttömyyskassa ei peri jäsenmaksua ansiopäivärahasta. OAJ:n jäseniä palvelee jäsenmaksuasioissa OAJ:n jäsenrekisteri, puh. 020 748 9790, jasenrekisteri(at)oaj.fi.

Muuta muistettavaa

Pidä työnhaku voimassa TE-toimiston edellyttämällä tavalla. Työttömyyskassa ei voi maksaa päivärahaa ajalta, jona työnhaku ei ole voimassa. 

Muista pyytää TE-toimistossa sen tarkistamista, kuulutko muutosturvan piiriin. Myös työllistymissuunnitelman laatiminen voi olla paikallaan, pyydä tästäkin lisätietoja TE-toimistostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Onko sinulla opiskelupaikka?

Opiskeluoikeudesta on kerrottava TE-toimistossa, ja sillä voi olla vaikutusta päivärahaoikeuteesi. Monen jäsenemme opiskelu on hyväksytty ns. työllistymistä edistäväksi palveluksi. Tämä tarkoittaa, että opiskelua tuetaan maksamalla tavallista parempaa ansiopäivärahaa työttömyysajalta. Opintojen tukeminen palveluna edellyttää kuitenkin työllistymissuunnitelmaa, johon opinnot on sisällytetty. 

Onko sinulla yritystoimintaa?

Myös yritystoiminnasta on kerrottava TE-toimistosta, ja sillä voi olla vaikutusta päivärahaoikeuteesi. 

Varauduthan käsittelyaikaan

Kesällä Opettajien työttömyyskassan hakijamäärät yli kaksinkertaistuvat talvikauteen verrattuna. Tuhansien hakemusten saapuminen lyhyen ajan sisällä vaikuttaa käsittelyaikaan. 

Kesäaikaan ensimmäinen hakemus otetaan käsittelyyn Opettajien työttömyyskassassa kuukauden sisällä sen saapumisesta. Tämä koskee myös kaikkia niitä hakijoita, jotka ovat viimeksi saaneet päivärahaa kesällä 2014 tai joulutauolta 2014-2015. Jos hakemus tai sen liitteet ovat puutteelliset, käsittelyyn ottaminen johtaa lisäselvitysten pyytämiseen ja lykkää sitä hetkeä, jolloin päiväraha voidaan maksaa. Tarvittavat lisäselvitykset pyydetään kirjeellä tai Openetin kautta. 

Työttömyyskassan yhteystiedot
Opettajien Työttömyyskassa 
Käynti- ja postiosoite: Pasilankatu 4 B, 00240 Helsinki
Puhelinpalvelu:
(09) 2294 4100 
Tarkista puhelinpalveluajat verkkosivuiltamme!
faksi (09) 141 549
Sähköposti: 
opettajien.tk@opetk.fi.s (suojattu sähköpostimme) 

kotisivut: www.opetk.fi