Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Vuodenvaihde 

Vuodenvaihteessa huomioitavaa, Opettajien Työttömyyskassan jäsen!

Vuodenvaihde tuo jälleen mukanaan muutoksia ansiopäivärahaan ja sen maksamiseen.

Alkuun muistilista ansiopäivärahaa saaville jäsenillemme:

Myös lainsäädäntöön on jälleen tulossa muutoksia. Seuraavien muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015 alkaen.

Ansiopäivärahan laskentasääntöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ansio-osa alenisi niiltä, joiden palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 200 päivältä sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa ehdotetaan alennettavaksi. Muutoksia sovellettaisiin tämän hetkisen tiedon mukaan henkilöön, jonka työssäoloehto täyttyy lakimuutoksen voimaantulon jälkeen ja jonka ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan tämän vuoksi uudelleen. Jo maksussa oleviin päivärahoihin muutos ei vaikuttaisi.

Työ- ja elinkeinotoimistojen mahdollisuuksia keskittyä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamiseen parannettaisiin siirtämällä työmarkkinoilla olon esteiden ja työllistymistä edistävistä palveluista poissaolojen selvittäminen työttömyyskassojen hoidettavaksi.

Lakimuutoksen toteutuminen tarkoittaisi sitä, että jatkossa työttömyyskassa ratkaisisi eräiden erityistilanteiden, kuten laitoshoidon vaikutuksen ansiopäivärahan maksamiseen. Selvitys siitä, miksi ansiopäivärahan saaja on ollut yksittäisiä päiviä pois työllistymistä edistävästä palvelusta, toimitettaisiin jatkossa työttömyyskassaan, ei työ- ja elinkeinotoimistoon. Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava ansiopäivärahahakemuksessa. Lisäksi palvelun tuottajan pitää jälkikäteen toimittaa työttömyyskassalle selvitys poissaolopäivistä. Työ- ja elinkeinotoimisto arvioisi edelleen palveluun osallistujan tosiasialliset mahdollisuudet käydä palvelu sovitulla tavalla läpi, jos poissaolot ovat pitkiä tai pitkittyvät.

Perhepäivähoitajalla olisi jatkossa oikeus työttömyysetuuteen lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella työnteon ja palkanmaksun keskeydyttyä kokonaan sen vuoksi, ettei hänellä ole lapsia hoidettavanaan hänestä itsestään riippumattomasta syystä, työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Muutos ei koskisi niitä perhepäivähoitajia, jotka työskentelevät yrittäjäasemassa.

Nykyisin omasta tehtävästään toisen tehtävän hoitamisen vuoksi työ- tai virkavapaata ottanut henkilö ei ole oikeutettu ansiopäivärahaan, jos hänet lomautetaan vapaalla vastaanotetusta työstä tai jos tämä toinen työ päättyy ennen kuin työ- tai virkavapaa päättyy. Jatkossa henkilön itse hakeman työ- tai muun vastaavan vapaan ajalta voitaisiin maksaa työttömyysetuutta, jos henkilön tarkoitus on ollut mennä muuhun työhön vapaan ajaksi, mutta jää tästä työstä työttömäksi tai lomautetuksi eikä voi palata aiempaan työhönsä kesken vapaan. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa päivärahan maksamisesta työttömyyskassalle lausunnon.

Pitkäaikaistyöttömyyteen pyritään puuttumaan lisäämällä monialaisia palveluja työnhakijoille, joiden työttömyyden kesto on pitkittynyt. Yhteistyötä tekisivät kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja Kansaneläkelaitos. Muutos koskisi työmarkkinatukea saavia työttömiä henkilöitä. Pitkittyvään työttömyyteen pyritään puuttumaan myös palkkatukijärjestelmää kehittämällä. Näistä muutoksista lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistoista.  

Lisäksi työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa yksinkertaistettaisiin luopumalla eräistä työ- ja elinkeinotoimistolle esitettävistä todistuksista. Lisätietoa siitä, mitä todistuksia jatkossa työ- ja elinkeinotoimistolle tulee esittää, saa työ- ja elinkeinotoimistosta. 

Tiedotamme jälleen muutoksista lisää niiden vahvistamisen jälkeen, kun saamme tarkempia ohjeita muutosten soveltamisesta.

Koko toimistomme puolesta toivotan kaikille jäsenillemme rauhallista loppuvuotta 2014 ja hyvää alkavaa uutta vuotta 2015.

Marjaana Maisonlahti
Kassanjohtaja