Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT MEDLEMS- OCH UTBETALNINGSREGISTRET VID LÄRARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

 

Registerförare

Namn

Lärarnas
Arbetslöshetskassa

 

Adress

 Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors

Andra kontaktuppgifter

 opettajien.tk@opetk.fi  tfn 09 229 44 100

Dataskyddsansvarig

Namn

 

Kari Lehtinen 

Kontaktuppgifter

tietosuojavastaava@opetk.fi

Registrets namn

Medlems- och
betalningsregister för Lärarnas Arbetslöshetskassa

Syftet med
behandlingen och rättsgrund

Behandlingen av
personuppgifter baserar sig på artikel 6 punkt
1 c) i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 Förpliktelsen baserar sig på 1 §
i lagen om arbetslöshetskassor (24.8.1984/603).

Uppgifterna i
personregistret används för att ordna de förmåner som arbetslöshetskassan
verkställer med anledning av gällande lagstiftning vid ifrågavarande
tidpunkt, såsom det utkomstskydd som avses i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa (1290/2002) och den alterneringsersättning som avses i lagen om
alterneringsledighet (1305/2002) för medlemmarna i arbetslöshetskassan samt för
att tjäna arbetslöshetskassans medlemmar i ärenden som rör medlemskap och
förmåner.

Lärarnas
Arbetslöshetskassa (Kassan) kan
inte verkställa utbetalningen av de förmåner som Kassan handlägger om inte
den registrerade lämnar in de uppgifter som är nödvändiga för handläggningen.

Beskrivning av
gruppen av registrerade och personuppgiftsgrupperna samt informationskällorna
till den del uppgifterna inte har erhållits direkt av den registrerade.

Registrets innehåll:

Kassan samlar endast in uppgifter som behövs vid handläggningen av
medlemmens förmånsansökan. Sådana uppgifter är:

Personuppgifter

 •    Efternamn, förnamn
 •    Personbeteckning
 •    Eventuell tidigare
  personbeteckning
 •    Språk
 •    Postadress, postnummer
 •    Landskod
 •    Telefonnummer
 •    E-postadress

Bankförbindelse och medlemsuppgifter

 

 •  Medlemsslag
 •  Datum för anslutning till
  kassan
 •  Datum för utträde ur kassan,
  orsak till utträde
 •  Bankkonto
 •  Föregående
  arbetslöshetskassa
 •  Datum för utträde ur
  föregående arbetslöshetskassa, orsak till utträde

Andra uppgifter

 • Namn och telefonnummer för
  medlemmens TE-byrå, utlåtandekod och fältet för tilläggstext i utlåtandet
 • Fritt fält för eventuella
  tilläggsuppgifter
 •  Uppgift om eventuell
  fullmakt
 • Tillstånd för användning av
  elektroniska brev- och internettjänster

Uppgifter som påverkar
förmånen och utbetalningen

 • Lön som utgör grund för
  dagpenning och dagpenningens belopp.
 • Medlemmens löneinkomster,
  jämkningsperiod och sociala förmåner som påverkar dagpenningens belopp.
 • Födelsetider för
  medlemmens barn och för makans/makens barn som bor i samma hushåll. För
  betalning av eventuellt barntillägg.
 • Kassan är skyldig att
  redovisa vissa indrivningar av de förmåner som kassan betalat ut (t.ex.
  utmätningar och Folkpensionsanstaltens (FPA)
  indrivningar).
 • Beräkningar av den maximala
  utbetalningsperioden och ackumuleringen av dagarna 
 • Utbetalda förmåner och givna
  beslut samlas i registret, där det också finns uppgifter om
  finansieringsandelar.
 • Uppgifter om årlig
  kumulering. 
 •  Arbetslöshetsförsäkringsfonden.
 •  Uppföljning av
  arbetsvillkoret och löneuppgifter i anslutning till det samlas i registret.
 • I registret finns uppgifter,
  om Kassan återkräver eller har återkrävt en förmån samt beloppet.
 • Om Kassans medlem har
  inlämnat besvär mot det beslut som han eller hon har fått antecknas det i
  registret.
 • Medlemmens handlingar samlas
  i registret.  Handlingarna kan vara
  sådana som medlemmen lämnat in om sig själv eller handlingar som någon annan
  utomstående part lämnat in (t.ex. arbetsgivaren, FPA).
 • Från telefontjänsten samlas
  i registret uppgifter om tidpunkt för samtalet, samtalstid och identifikation
  för den som tagit emot samtalet. Även samtal som ringts till
  telefonservicenumret sparas.
 • Medlemmarna kan vara i
  kontakt och ändra sina kontaktuppgifter via den elektroniska
  nätservicen.  Kontakter och ändringar
  av kontaktuppgifter lagras i registret Även de brev som Kassan har skickat
  till sina medlemmar samlas i registret.

 

Situationer där uppgifter
samlas in från andra än de registrerade

 • Uppgifter om medlemskap från
  medlemsregistret och från medlemmarnas egna meddelanden.
 • TE-byrån skickar
  arbetskraftspolitiska utlåtanden som gäller medlemmarna till Kassan.
 •  Uppgifter om
  förskottsinnehållning från skattemyndigheterna en gång per år.
 • Information om FPA:s beslut.

Informationskällor 

Till registret
fås uppgifter regelmässigt från de ansökningar om medlemskap och förmåner som
medlemmen lämnar in samt från de myndigheter som nämns i 13 kap. 1 § i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

 

 • Av statliga och kommunala
  myndigheter och andra offentligrättsliga samfund,
 • av
  Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt
  pensionsstiftelser,
 • av
  arbetsgivare, uppdragsgivare eller någon annan som låter utföra arbetet,
  arbetslöshetskassor, arbetsplatskassor och utbildningsproducenter enligt
  lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och andra läroanstalter,
  eller
 • andra
  anordnare av sysselsättningsfrämjande service.
 • Det
  arbetskraftspolitiska utlåtande som fås från arbetskraftsmyndigheterna och
  som avses i 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
 •  Uppgifter
  om när straff börjar och slutar av straffanstalter; straffanstalten ska lämna
  uppgifterna omedelbart när en person tas in till anstalten.
 • Folkpensionsanstalten
  ska underrätta arbetslöshetskassan i fråga om en mottagare av
  inkomstrelaterad dagpenning eller dennes make beviljas stöd för hemvård
  enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.
 • Folkpensionsanstalten
  och arbetslöshetskassorna har trots sekretessbestämmelserna och andra
  begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av
  Skatteförvaltningen avgiftsfritt få sådana uppgifter om inkomsterna för
  personer som erhåller arbetslöshetsförmåner och som behövs för att utreda
  missbruk av dessa förmåner.

Mottagargrupper
för personuppgifter till vilka personuppgifter har utlämnats eller lämnas ut

Uppgifter lämnas
ut i de situationer som stadgas i 13 kap. i lagen om utkomstskydd för
arbetslösa till de myndigheter som har rätt att få uppgifter.

Trots
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter har arbetslöshetskassan rätt att lämna ut uppgifter som den
erhållit i samband med sina uppdrag till arbetskraftsmyndigheten när det är
fråga om omständigheter som påverkar de arbetskraftspolitiska
förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner.

Utan hinder av
sekretessbestämmelserna kan uppgifter lämnas vidare till behörig myndighet
för utredande av förseelser och brott och för väckande av åtal.

Enligt 13 kap. i
lagen om arbetslöshetskassor lämnas uppgifter även ut till
Finansinspektionen.

 •  Till
  leverantörer av behandlingssystem och andra underleverantörer (leverantörer
  av IT-tjänster, Förbundet i egenskap av upprätthållare av registret i fråga
  om förbundets medlemmar), som med stöd av avtalet kan behandla uppgifter och
  endast i den omfattning som är nödvändig för att verkställa avtalet.

Överföring av
personuppgifter till ett tredje land eller till en internationell
organisation

 Uppgifter
överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
inte heller till internationella organisationer.

Lagringstid för
uppgifter

 Lagringstiden
för uppgifterna fastställs utifrån gällande lagar vid respektive tillfälle
och med beaktande av ändamålet med behandlingen och behovet. Lagringstiderna
för uppgifterna beskrivs i Kassans interna arkivbildningsplan.

Beskrivning av
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

 Alla anställda i
Kassans avger en skriftlig tystnadsförbindelse och uppgifterna i registret
används i enlighet med separat beviljad behörighet endast av de arbetstagare
som behöver uppgifter i sitt arbete. Manuellt material förvaras i låsta
lokaler.

Datasystem, där
uppgifter lagras, är tekniskt skyddade och de finns i låsta och bra
övervakade lokaler.

Informationsnätet
är skyddat med brandmurar och andra tekniska åtgärder.

Systemen är
skyddade med individuell användaridentifikation och lösenord, från
användningen sparas loggfiler och utifrån dem övervakas användningen av
uppgifterna.

Den
registrerades rätt till tillgång till uppgifterna enligt artikel 15.

 Den registrerade
har rätt att kontrollera sina egna uppgifter. Den registrerade kan
kontrollera sina uppgifter direkt i systemet Openetti. https://openetti.opetk.fi 

För de
personuppgifter som behandlas kan en kontrollbegäran göras genom att skicka
e-post till adressen tietosuojavastaava@opetk.fi eller ett meddelande till
Openetti, därifrån du får vidare anvisningar. Begäran ska vara tillräckligt
individualiserad. Kontrollen är avgiftsfri en gång per år.

Rätt till
rättelse, radering, begränsning av behandling och rätt till överföring från
ett system till ett annat enligt artiklarna 16, 17, 18 och 20

 Den registrerade har rätt
att kräva att registerföraren utan onödigt dröjsmål rättar inexakta och
felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne.  Begäran kan göras i tjänsten Openetti https://openetti.opetk.fi eller per e-post tietosuojavastaava@opetk.fi 

 • Den registrerade har rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter
  raderas i enlighet med Artikel 17 (t.ex. en länk till artikeln i
  förordningen). Denna rätt begränsas av de situationer som beskrivs i Artikel
  17, där det inte finns någon rätt till radering, som till exempel Kassans
  lagstadgade skyldighet att spara vissa uppgifter en viss tid.
 • Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av hans eller
  hennes uppgifter begränsas i enlighet med Artikel 18 
 • Den registrerade har rätt att få personuppgifter som gäller honom
  eller henne överförda från ett system till ett annat på det sätt och i de
  situationer som beskrivs i Artikel 20. 
  Kassan använder en metod som Kassorna gemensamt kommit överens om sinsemellan,
  där medlemskap enkelt kan överföras från en kassa till en annan.

Rätten att
återkalla sitt samtycke och rätten att lämna in klagomål till en
tillsynsmyndighet

 •  Om behandlingen görs utifrån samtycke i enlighet med Artikel 6, har
  den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke med stöd av punkt 3 i
  Artikeln. I princip behandlar Kassan inte personuppgifter på basis av
  samtycke och därför kommer detta inte i fråga.

 

 • Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
  på det sätt som beskrivs i Artikel 77,
  om han eller hon anser att dataskyddsförordningen överträds vid behandlingen
  av personuppgifter som gäller honom eller henne.