Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Internationella situationer

Vid flytt utomlands ska man meddela Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap och fråga om råd när det gäller att fortsätta medlemskapet och att överföra försäkrings- och arbetsperioder.

Vi ber att du i första hand kontaktar oss skriftligen, antingen genom att använda Openettis meddelande service eller per e-post (yleinen@opetusjatiede.fi). Beskriv i meddelandet din situation så utförligt som möjligt och ange åtminstone ditt medlemsnummer, vilket land du reser till eller från vilket land du återvänder, vad du ska göra utomlands, den planerade varaktigheten av arbetet eller vistelsen utomlands och om du är utstationerad arbetstagare eller anställd från platsen.

Om du åker till ett EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta, ska du innan du åker kontakta kassam och fråga efter närmare anvisningar om hur du ska göra angående medlemskapet i kassan. Det är också bra att kontakta Arbetslöshetskassan då när du fortfarande bor i Finland, men arbetar i ett annat EU-/EES-land.

Om du arbetar för en finsk arbetsgivare som så kallad utsänd arbetstagare omfattas du fortfarande av det finska utkomstskyddet. I sådana fall ska medlemskapet i arbetslöshetskassan hållas i kraft hela tiden under arbetet utomlands. I sådana situationer ska man ansöka om ett intyg (A1) från Pensionsskyddscentralen på förhand.

Då man arbetar i Sverige och Danmark (inte som utsänd arbetstagare) ackumuleras det inkomstrelaterade utkomstskyddet endast om du själv har blivit medlem i den lokala arbetslöshetskassan. Du ska kontakta den lokala arbetslöshetskassan och be om närmare anvisningar. Det är bra att be om råd redan innan arbetet inleds, eftersom tidpunkten för flyttningen av kassamedlemskapet kan ha stor betydelse för att rätten till dagpenning ska uppstå.

I andra EU-/EES-länder än Sverige och Danmark finns en allmän arbetslöshetsförsäkring som vanligtvis inte förutsätter att arbetstagaren vidtar några åtgärder under arbetet. Då du inte är en utsänd arbetstagare överförs du till att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i ditt arbetsland.

Om du har arbetat i ett annat EU-/EES-land än Finland och blir arbetslös arbetssökande i arbetslandet, avgörs din rätt till inkomstrelaterad dagpenning enligt lagstiftningen i det ifrågavarande landet. Du kan ändå vid behov tillgodoräkna försäkrings- och arbetsperioder från Finland. I sådana situationer ger Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap ett intyg(tidigare U1-blankett) som gäller intjänade försäkrings- och arbetsperioderna för den som betalar ut dagpenningen. Informationen rör sig huvudsakligen elektroniskt mellan EU-/ETA-ländernas myndigheter via RINA-systemet.

Kontrollera med myndigheten i ditt arbetsland om du behöver ett intyg redan då du inleder arbetet, eller först då du eventuellt blir arbetslös. Myndigheterna i landet du arbetar i kan skicka en begäran om blanketten till Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap via det elektroniska RINA-systemet.

Om du har arbetat i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz och blir arbetslös, avgörs din rätt till dagpenning enligt arbetslandets lagstiftning. Det arbete du har utfört i Finland godkänns sannolikt inte som grund för din eventuella arbetslöshetsförmån. Om du ändå är en utsänd arbetstagare, kontakta arbetslöshetskassan.

En gränsarbetare är en person som arbetar eller har arbetat i ett annat EU-/EES-land än det land där han eller hon är bosatt.

Om arbetsförhållandet ännu är i kraft, men gränsarbetaren till exempel är permitterad, utför deltidsarbete eller vid behov kallas till arbete, betalar arbetslandet arbetslöshetsdagpenningen. Man måste registrera sig som arbetssökande i arbetslandet.

Om gränsarbetaren har arbetat i ett annat EU-/EES-land än det land där han eller hon är bosatt och blir helt arbetslös, betalar den stat där gränsarbetaren är bosatt arbetslöshetsdagpenningen. Därför ska arbetstagaren registrera sig som arbetssökande i den stat där han eller hon är bosatt. Arbetstagaren kan om han eller hon så vill registrera sig som arbetssökande också i sitt arbetsland, men arbetslöshetsdagpenningen utbetalas i regel av institutionen i den stat där arbetstagaren är bosatt.

Också en gränsarbetare kan tillgodoräkna försäkringsperioder från ett tidigare arbetsland.

En person bör huvudsakligen försäkra sig i landet hen arbetar. Detta innebär, att försäkrandet oftast sker enligt i vilket land arbetet de facto utförs.

Observera att om du arbetar som tjänsteman i ett EU/EES-land för en utländsk arbetsgivare, och arbetet utförs på distans från Finland, är arbetet försäkrat i det land där anställningsförhållandet ingår. Om du har ett tjänsteförhållande i ett land och ett anställningsförhållande i ett annat, betalas socialförsäkringsavgifterna för både tjänsteförhållandet och anställningsförhållandet till det land där anställningsförhållandet är. Detta gäller även korttids- eller deltidstjänst/anställning.  Om du arbetar för en utländsk arbetsgivare som tjänsteman, kontakta Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap så att vi kan ge utförligare råd om hur du bör gå till väga gällande medlemskapet.

Arbetslöshetskassan gör ändå inte beslut om försäkring. Försäkring av arbete sköter

 • Pensionsskyddscentralen: EU/ETA -länder och länder med socialskyddsavtal (Australien, Chile, Syd-Korea, Indien, Israel, Kanada, Kina, Quebec, USA och Japan)
 •  FPA: övriga länder (t.ex. Ryssland)

Detta innebär att ifall du utför distansarbete utomlands från Finland, kan du ansöka om försäkringsbeslut från pensionsskyddscentralen eller FPA. Om arbetet försäkras i Finland, bör socialförsäkringsavgifterna betalas till Finland och arbetet kan ackumulera arbetsvillkoret i Finland, ifall de övriga förutsättningarna uppfylls. Om distansarbetet är högst 80% deltidsarbete, kan du även få jämkad inkomstrelaterad dagpenning i Finland, ifall alla övriga förutsättningar uppfylls.

Det lönar sig att följa med att arbetsgivaren betalar avgifterna till Finland enligt överenskommelse, eftersom ifall du får beslut om försäkring enligt vilket du hör till Finlands socialskydd, är arbetsgivaren pliktskyldig att betala avgifterna till Finland. I dessa fall är det inte fråga om ett frivilligt val. Den anställda kan inte sköta alla avgifter själv och till exempel försäkringsavgifter kan inte betalas i efterhand. Du bör även i dessa fall vara medlem i en arbetslöshetskassa i Finland för att arbetet ska ackumulera arbetsvillkoret.

Det lönar sig att ansöka om beslut för försäkring i god tid, och vi rekommenderar att du även i god tid kontaktar arbetslöshetskassan, om du planerar att arbeta på distans utomlands från Finland.

I Finland kan du tillgodoräkna försäkrings- och arbetsperioder från ett annat EU-/EES-land. Om du blir arbetslös innan arbets- och medlemskapsvillkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning har uppfyllts helt i Finland, kan villkoren för inkomstrelaterad dagpenning uppfyllas på basis av ett arbete utfört i ett annat EU-/EES-land. Från Sverige och Danmark tillgodoräknas i utkomstskyddet endast försäkrings- och arbetsperioder från medlemstiden i arbetslöshetskassanInformationen rör sig huvudsakligen elektroniskt mellan EU-/ETA-ländernas myndigheter. Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap begär vid behov, från det senaste land du arbetat i, informationen om försäkrings- och anställningsperiod (tidigare U1-blankett) elektroniskt via RINA-systemet.

För att tillgodoräkna en arbets- och försäkringsperiod som ackumulerats i ett annat EU-/EES-land i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning i Finland förutsätts det att

 • du är medlem i en finsk arbetslöshetskassa då du har arbetat minst fyra veckor i Finland omedelbart innan arbetslösheten
 • du har blivit medlem i arbetslöshetskassan inom en månad efter att du avslutat medlemskapet i arbetslöshetskassan i föregående land.

Fyra veckors arbete i Finland förutsätts dock inte om

 • du under tiden du arbetat fortfarande har bott i Finland och blivit helt arbetslös eller
 • du är en så kallad återinvandrare inom fem år, det vill säga att du senast har arbetat i ett nordiskt land och du har arbetat i Finland under de senaste fem åren eller fått arbetslöshetsdagpenning från Finland. Om du är nordisk återinvandrare, har du åtta veckor tid att bli medlem i en finsk arbetslöshetskassa, i stället för en månad.

Om du senast har arbetat i Finland eller om du är en återinvandrare inom fem år som beskrivs ovan, beräknas beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen utgående från inkomsten som erhållits i Finland. Om du har bott i Finland medan du har arbetat i ett annat EU-/EES-land, beräknas den inkomstrelaterade dagpenningen utgående från den inkomst som erhållits i ett annat EU-/EES-land.

Om du återvänder till Finland efter att du har arbetat i ett land utanför EU-/EES-området eller Schweiz (så kallade tredje länder), kan du inte tillgodoräkna försäkrings- och arbetsperioder som ackumulerats i ett annat land. Du kan vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, om det under din normala granskningsperiod för anställning ryms det antal veckor som ackumulerar arbetsvillkoret antingen i Finland eller i ett annat EU-/EES-land, eller från arbete i Schweiz eller din rätt till inkomstrelaterad dagpenning har avbrutits då du har börjat arbeta. I andra situationer kan du få inkomstrelaterad dagpenning först då du efter att du har återvänt från ett tredje land på nytt uppfyller arbetsvillkoret som medlem i en arbetslöshetskassa.

Om du dock har arbetat som utsänd arbetstagare av en finländsk arbetsgivare, handlar man som om du hade arbetat i Finland när det gäller ditt utkomstskydd.

I Finland kan en person som varit arbetslös arbetssökande i fyra veckor åka för att söka jobb i tre månader till ett annat EU-/EES-land, och få arbetslöshetsdagpenning enligt Finlands lagstiftning för arbetssökningstiden. Rätten till jobbsökningsresa med inkomstrelaterad dagpenning är vedertagen lagstiftning och praxis. Ytterligare information om ditt destinationsland får du av arbets- och näringsbyråns eurorådgivare.

Innan avresan

 • Meddela arbets- och näringsbyrån om din avfärd. Kontrollera med arbets- och näringsbyrån hur du ska anmäla din avresedag. Be arbets- och näringsbyrån att skicka ett utlåtande om din jobbsökningsresa till arbetslöshetskassan.
 • Be om en blankett för jobbsökningsresan från Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap i god tid innan du åker iväg (blankett U2). För att arbetslöshetskassan ska skriva intyget ska du meddela namn, eventuellt tidigare efternamn, personbeteckning, destinationsland och exakt avresedag till arbetslöshetskassan.
 • Be om ett intyg från FPA för hälsovårdstjänster.
 • Från FPA kan du också be om ytterligare information om hur socialskyddet bibehålls under tiden för jobbsökningsresan.
 • Under jobbsökningsresan ansöker du fortfarande om förmån från Finland, från Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap
 • Det är enklast att ansöka om förmånen elektroniskt via vår webbplats (www.opetusjatiede.fi).

I destinationslandet

 • Anmäl dig som arbetssökande inom sju dagar från den dagen då du lämnade Finland.
 • Visa U2-blanketten som du fått för myndigheterna i destinationslandet. Det är bra att ta kopior av blanketten.
 • Under jobbsökningsresan har man skyldighet att vara till förfogande på arbetsmarknaden i jobbsökningslandet. Till exempel måste man reagera på ett arbetserbjudande, och om man tackar nej till ett arbete kan det leda till tid utan ersättning precis som om du tackade nej till ett arbete i Finland.
 • Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap behöver information från arbetskraftsmyndigheten i ditt destinationsland om att du har anmält dig som arbetssökande och att du finns till förfogande för arbetsmarknaden. Den här anmälan görs med det så kallade U009-dokumentet. Det här dokumentet skickas mellan myndigheterna, och myndigheten i ditt jobbsökningsland borde skicka det direkt till oss utgående från informationen i din U2-blankett. Kontakta Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap i problemsituationer.
 • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning elektroniskt (se under Innan avresan). Inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas först efter att ansökan har anlänt till arbetslöshetskassan och vi har fått U009-anmälan från myndigheten i ditt jobbsökningsland.
 • Från jobbsökningen måste man återvända till Finland inom tre månader. Om du inte återvänder inom tre månader kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning utbetald innan du har varit i arbete eller i utbildning i minst fyra veckor. Tremånadersgränsen får överskridas endast om du på grund av sjukdom eller annat oöverstigligt hinder har varit oförmögen att resa.

Efter att du återvänt

 • Anmäl dig omedelbart som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
 • Du kan åka på en ny jobbsökningsresa när du, efter att du återvänt, arbetat i Finland i minst en vecka som räknas som arbetsvecka i arbetsvillkoret och efter det varit minst fyra veckor arbetslös. Avresan förutsätter fortfarande att arbets- och näringsbyrån har en positiv inställning till jobbsökningsresan.

Glömde du be om blanketten på förhand?

On du har anmält/kommit överens om din jobbsökningsresa vid arbets- och näringsbyrån innan din avresa, men inte har bett om eller hunnit få U2-blanketten för din resa, gör så här:

 • Anmäl dig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån i ditt jobbsökningsland, och berätta att du har kommit på en jobbsökningsresa enligt förordningen om social trygghet.
 • Be att arbetskraftsmyndigheten i ditt jobbsökningsland ber om de uppgifter som gäller din jobbsökningsresa från Finland, från Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap, med U007-blanketten. Ge myndigheten vår fullständiga postadress.
 • Skicka ansökan om dagpenning på det sätt som beskrivs ovan till oss vid kassan
 • I andra avseenden, gå till väga så som det beskrivs ovan, medräknat den bestämda tidpunkten för återkomsten.

Om du inte återvänder

Om du får arbete i ett EU-/EES-land kan du förflyttas till att omfattas av lagstiftningen i det ifrågavarande landet. Då kan det finnas skäl att flytta uppgifterna om ditt arbete och din försäkring från din försäkring vid Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap till försäkringssystemet i ditt nya arbetsland. Kom ihåg att berätta för din försäkringsinstitution att du har varit försäkrad för arbetslöshet vid Arbetslöshetskassan för Undervisning och Vetenskap i Finland (The Unemployment Fund for Education and Science, Finland). Du kan också visa våra kontaktuppgifter som du har fått antecknade i U2-blanketten för försäkringsinstitutionen.

Problem under jobbsökningsresan?

Största delen av jobbsökningsresorna förlöper utan problem enligt vår uppfattning. Var ändå förberedd på att det ibland kan vara utmanande att anmäla sig som arbetssökande. Därför är det bra att innan avresan till jobbsökningslandet utreda vilka byråer som har en så kallad Eures-tjänst. Vid de här byråerna finns bland annat rådgivare som är specialiserade på service för jobbsökningsresenärer. EURES-byråernas kontaktuppgifter hittar du bland annat på webbplatsen EURES – The European Job Mobility Portal (SOLVIT, https://ec.europa.eu/eures/(Öppnas i nytt fönster, du flyttar till en annan tjänst)). Vid problemsituationer kan du kontakta också din egen arbets- och näringsbyrå i hemlandet.

I början är det också bra att förbereda sig på att den information som behövs för att förmånen ska utbetalas kan gå långsamt mellan myndigheterna i två olika stater. Så här går det särskilt om arbetskraftsmyndigheten i ditt jobbsökningsland inte vill skicka de uppgifter som gäller din anmälan och ditt arbetssökande per e-post eller fax, utan endast per post.