Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Begränsningar i inkomstrelaterade dagpenningen


,

Inkomstrelaterad dagpenning betalas inte om:

 • du är under 17 år eller har fyllt 65 år
 • du har inte varit medlem i arbetslöshetskassan i 26 veckor
 • du uppfyller inte arbetsvillkor på 26 veckor under den tid du har
  varit medlem i arbetslöshetskassan
 • du är inte anmäld som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån
 • du är studerande på heltid *
 • du är företagare på heltid *
 • är sysselsatt på heltid i eget arbete (till exempel närståendevårdare)
  *
 • du får lön eller motsvarande ersättning för uppsägningstiden, som
  betalas av arbetsgivaren
 • du gör militär- eller civiltjänst
 • du avtjänar fängelsestraff
 • du är inlagd på sjukhus eller i annan liknande institutionsvård

*) I dessa situationer bedömer TE-byrån situationen på grundval av bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsskydd och ger ett utlåtande till
arbetslöshetskassan på grundval av vilken arbetslöshetskassan fattar ett beslut om att dagpenningen avslås.


Du har inte heller rätt till dagpenning för den tid, för vilken du får:

 • moderskaps-, faderskaps-, föräldra-, eller specialvårdspenning eller då du är vårdledig
 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • arbetslöshetspension eller avträdelsepension
 • arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning
 • ålderspension, förtida ålderspension, individuell förtidspension eller arbetslivspension
 • årlig semesterlön baserad på heltidsarbete eller då du är på oavlönad tjänstledighet
 • lön för uppsägningstid eller motsvarande ersättning eller annan ekonomisk ersättning av arbetsgivaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör

Undantag: Om du är i ett anställningsförhållande och du har fått sjukdagpenning från FPA för maximitiden (300 dagar), och om du fortfarande är arbetsoförmögen och arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete som motsvarar din arbetsförmåga, har du rätt till arbetslöshetsförmån, ifall följande villkor uppfylls:

 • arbetsgivaren betalar inte full sjuklön eller deltidslön för heltidsarbete
 • din ansökan om invalidpension har förkastats eller är anhängig
 • du har anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån

Till din ansökan ska du i så fall bifoga en kopia av FPA:s beslut om att maximitiden för sjukdagpenningen har uppfyllts, arbetsgivarens intyg på att denne inte kan erbjuda arbete som motsvarar din arbetsförmåga samt en kopia av handlingar gällande ansökan om invalidpension.

Se även Påverkan av sociala förmånerna.