Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Maximibetalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen och rätt till tilläggsdagar


Längden på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på din ålder och längden på din arbetslivserfarenhet när arbetslösheten börjar.

Dagpenning betalas

  • för 300 arbetslöshetsdagar, om din arbetslivserfarenhet är exakt 3 år eller kortare
  • för 400 arbetslöshetsdagar, om din arbetslivserfarenhet är längre än 3 år
  • för 500 arbetslöshetsdagar, om du har uppfyllt arbetsvillkoret efter att du fyllt 58 år och om din arbetslivserfarenhet är minst 5 år för de 20 senaste åren

Vid beräkningen av tre års arbetslivserfarenhet kan alla dina lönearbeten från över 17 års ålder tas i beaktande.

Vid beräkningen av fem års arbetslivserfarenhet måste ålderskravet för maximitiden och fem års arbetshistorik uppfyllas innan arbetsvillkoret uppfylls. Till arbetslivserfarenhet räknas allt arbete för vilket du har intjänat pension som löntagare eller företagare från 18 års ålder.

Efter att maximibetalningstiden har löpt ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa.

Dagpenning betalas för fem dagar i veckan (mån.- fre., inklusive söckenhelger). När du är helt och hållet arbetslös samlas en dag per utbetald dag i räknaren för maximibetalningstiden. Om du får jämkad dagpenning, samlas dagarna i räknaren för maximibetalningstiden i samma proportion som den utbetalda dagpenningen är i förhållande till full dagpenning.


,

Rätt till tilläggsdagar


Äldre arbetssökande kan ha rätt till den inkomstrelaterade dagpenningens tilläggsdagar. Dagpenning kan betalas för tilläggsdagar efter att din normala maximibetalningstid är uppfylld, till slutet av den kalendermånad när du fyller 65 år. Om du går i pension före utgången av 65 års ålder kommer rätten till dagpenning att upphöra i och med pensionen.

Rätten till tilläggsdagar beror på ditt födelseår samt när din maximibetalningstid uppfylls.

Rätten till tilläggsdagar uppstår om:

  • du är född 1955–1956 och har fyllt 60 år innan maximibetalningstiden har uppfyllts,
  • du är född 1957–1960 och har fyllt 61 år innan maximibetalningstiden har uppfyllts,
  • du är född 1961 eller senare och har fyllt 62 år innan maximibetalningstiden har uppfyllts*

och har varit anställd i minst 5 år under de senaste 20 åren när maximibetalningstiden löper ut.

Kassan undersöker din ansökan om rätt till tilläggsdagar i samband med handläggningen av din vanliga ansökan. Det finns därför inget behov av att ansöka separat om rätt till tilläggsdagar med andra blanketter.

*I december 2020 har regeringen linjerat att
slopa rätten till tilläggsdagar gradvis från och med år 2023. Förändringen
berör ändå inte dem, som redan nu får dagpenning enligt tilläggsdagar. Den
gradvisa slopningen förverkligas så, att den nedre åldersgränsen som krävs för
rätten till tilläggsdagar höjs med ett år för varje åldersgrupp, börjande med
de födda 1963 och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för de födda 1965
och senare. För att riktlinjerna ska träda i kraft krävs, att regeringen på
basis av riktlinjerna ger en proposition, vilken behandlas och godkänns i
riksdagen.

Intyg om tilläggsdagar till din pensionsansökan

Arbetslöshetskassan deltar i behandlingen av pensionsärendet endast genom att skriva intyget om tilläggsdagar som behövs i din pensionsansökan. Intyg utfärdas på begäran och det kan skrivas endast om du har erhållit tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning, dvs. att dagpenning har betalats ut efter att den normala maximibetalningstiden har uppfyllts.

Intyg om tilläggsdagar kan utfärdas efter att arbetslöshetskassan har betalat inkomstrelaterad dagpenning för minst en dag under månaden före pensionen. Om du t.ex. ansöker om ålderspension fr.o.m. 1.10, kan arbetslöshetskassan utfärda ett intyg om att dagpenning har betalats ut i september. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för den föregående månaden kan i detta fall skickas in i två delar, t.ex. först för perioden 1–9.9 då intyget kan utfärdas och sedan ytterligare för perioden 10–30.9.

Om det
betalas jämkad dagpenning till dig, kan din ansökan handläggas och intyget för
tilläggsdagarna skrivas ut först, när jämkningsperioden är slut. Om ansöknings-
och jämkningsperioden till exempel är en kalendermånad, kan en ansökan för
tiden 1.9-30.9 handläggas och intyget skrivs först, när jämkningsperioden är slut,
alltså tidigast 30.9.