Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Stadgar för lärarnas arbetslöshetskassa

I KASSANS VERKSAMHETSFÄLT

1 §

Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Kassans namn är Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och dess hemort är Helsingfors stad.

Kassans verksamhetsområde är hela landet.

Kassan är en sammanslutning som verkar på grundval av ömsesidig ansvarighet och vars syfte är att till sina medlemmar betala utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt övriga förmåner enligt gällande lagstiftning.

De förmåner som kassan ska betala samt ansökning och betalning av dessa fastställs i de lagar som berör respektive förmån.

Arbetslöshetskassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

* Den 13 juni 2022 bekräftade Finansinspektionen också
det nya namnet på kassan, som inte införs förrän den 1 januari 2023.

II MEDLEMSKAP

2 §

Medlemskap

Som medlem i kassan kan upptas varje löntagare som omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år samt

– som arbetar inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning, eller;

– som har avlagt en högre/lägre högskoleexamen eller utbildning på motsvarande nivå, eller;

– som har antagits för att avlägga en högre/lägre högskoleexamen och samtidigt utför avlönat arbete med anknytning till sina studier, eller;

– som har avlagt en vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen eller en utbildning på motsvarande nivå, eller som har antagits för att avlägga den och som samtidigt utför avlönat arbete, eller;

– bedriver utvecklings- eller intressebevakningsarbete inom utbildning, undervisning, bildning, psykologi eller forskning.

Medlemskapet i kassan börjar från och med den dag då medlemsavgiften har betalats, dock tidigast från och med den dag då den skriftliga ansökan om medlemskap har mottagits.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.

3 §

Ansökan om medlemskap

En skriftlig ansökan om tillträde som medlem i kassan ska göras till kassans styrelse, av styrelsen befullmäktigat ombud, kassadirektören eller den person som sköter medlemsärenden.

Medlemmar i arbetslöshetskassan godkänns av styrelsen, kassadirektören eller av styrelsen befullmäktigat ombud.

4 §

Utträde ur kassan

Om en medlem vill utträda ur kassan skall han eller hon meddela detta skriftligen till kassans styrelse eller av styrelsen befullmäktigat ombud, kassadirektören eller den person som sköter medlemsärenden.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör senast i slutet av den kalendermånad, under vilken en medlem fyller 68 år.

5 § Anmärkning, varning och uteslutning ur kassan

Arbetslöshetskassans styrelse och den kassadirektör den befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan kan, efter att ha hört medlemmen, ge en anmärkning eller varning eller utesluta en sådan person från kassan som

1) vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;

2) på ett bedrägligt sätt lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller en annan förmån från kassan eller för dess storlek; samt den medlem som

3) vägrar följa kassans stadgar.

Om en medlem har försummat medlemsavgifterna under mer än sex (6) månader, kan han/hon uteslutas från medlemskapet i kassan från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Beslutet om uteslutning tas av kassadirektören.

Arbetslöshetskassan kan utesluta en kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet. Beslutet om uteslutning fattas av arbetslöshetskassans styrelse eller kassadirektören som styrelsen befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan.

En
medlem som har blivit företagare på heltid enligt lagen om utkomstskydd för
arbetslösa kan behålla medlemskapet i högst 18 månader från att
företagsverksamheten inletts. Efter detta anses personen permanent ha lämnat sitt
yrke eller sitt yrkesområde som omfattas av kassan och personen kan uteslutas
från kassan. Beslutet om uteslutning fattas av kassadirektören som styrelsen
befullmäktigat eller en annan tjänsteman vid kassan.

6 §

Återinträde

Om en medlem inom en månad efter att ha lämnat kassan ansluter sig till en annan arbetslöshetskassa, tillgodoräknas personens tid i arbete och tid som medlem i den föregående kassan i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som uteslutits från kassan godkänns som medlem på nytt, tillgodoräknas inte personens tidigare tid i arbetet eller tid som medlem i kassan och inte heller de medlemsavgifter som personen tidigare betalat. Detta gäller även en medlem som har uteslutits från en annan kassa och som godkänns som ny medlem i kassan.

7 §

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är den månatliga medlemsavgift i euro som Finansinspektionen årligen fastställer.

Medlemsavgifterna ska betalas på det sätt som bestämts av styrelsen senast inom sex (6) månader från början av den tid som den gäller.

Det är inte möjligt att befrias från medlemsavgiften under medlemskapet.

Om man blir medlem i arbetslöshetskassan, utträder eller utesluts ur kassan mitt i en kalendermånad, måste man emellertid betala medlemsavgiften för hela kalendermånaden.

En medlem som har utträtt eller som uteslutits har inte rätt att få tillbaka de medlemsavgifter som han eller hon betalat till kassan, och som gäller tiden före utträdet eller uteslutningen.

Återbetalning av medlemsavgiften för en tid som inte riktas till tiden som medlem görs på skriftlig begäran av personen. Begäran ska göras till kassan inom tre (3) månader efter utträdet eller det lagliga uteslutningsbeslutet.

Eventuella obetalda medlemsavgifter kan dras av vid utbetalningen av dagpenning.

III KASSANS FÖRVALTNING

8 §

Förvaltningsorgan

Arbetslöshetskassans förvaltningsorgan är kassans möte, styrelse och arbetsutskott.

9 §

Kassans möte

Arbetslöshetskassans högsta beslutanderätt innehas av kassans möte. Kassans möte sammankallas av styrelsen.

Arbetslöshetskassans egentliga möte hålls varje år senast inom maj månad. Närmare tidpunkt och plats för mötet bestäms av kassans styrelse.

Kallelsen till kassans möte ska lämnas på kassans webbplats eller på ett annat sätt som styrelsen fastställt minst två veckor före mötet.

Om styrelsen så beslutar kan man delta i kassans möte via datakommunikation eller ett annat tekniskt hjälpmedel såsom fastställts i lagen om arbetslöshetskassor.

På kassans möte har varje närvarande medlem i kassan en röst. Då rösterna faller lika avgörs valet genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av ordförande.

För att ändra arbetslöshetskassans stadgar eller upplösa kassan krävs det att beslut har fattats på kassans möte med minst två tredjedels majoritet av rösterna.

10 §

Uppgifter för kassans möte

På arbetslöshetskassans egentliga möte ska:

1) styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas utlåtande för föregående verksamhetsperiod presenteras;

2) föregående års bokslut fastställas;

3) beslut fattas om hanteringen av räkenskapsperiodens resultat;

4) beslut fattas om att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet;

5) styrelseledamöternas och revisorernas arvoden fastställas;

6) val av styrelseledamöter och deras personliga suppleanter istället för avgående ledamöter förrättas;

7) val av två revisorer och två vice revisorer förrättas; revisorerna ska vara en CGR-revisor eller en CGR-sammanslutning som avses i revisionslagens i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetskassor;

8) grunderna för medlemsavgiften fastställas;

9) indelningen av kassans verksamhetsområde i ombudskretsar fastställas;

10) beslut fattas om principerna för investeringsverksamhet samt

11) övriga ärenden som uppgetts i möteskallelsen behandlas

Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp för slutligt avgörande under mötet.

11 § Kassans extraordinarie möte

Kassans extraordinarie möte ska hållas:

1) när kassans styrelse anser det nödvändigt;

2) när Finansinspektionen eller revisorerna, om den revision de genomfört ger anledning till detta, kräver det; eller

3) när minst en tiondel av medlemmarna skriftligen kräver det för behandling av ett bestämt ärende.

Om kassans styrelse utan lagligt skäl vägrar sammankalla kassans möte, ska Finansinspektionen skicka kallelsen. I möteskallelsen ska de ärenden som ska behandlas uppges. Andra ärenden än dem som nämns i möteskallelsen får inte tas upp för slutligt avgörande under mötet.

12 §

Kassans styrelse

Kassans möte väljer 9 ledamöter till kassans styrelse och en personlog suppleant för var och en av dessa. Styrelsen väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsens ordförande och ledamöter ska vara 18 år eller äldre och uppfylla behörighetskriterierna i lagen om arbetslöshetskassor.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska vara medlemmar i kassan.

Vid val av styrelsens ordförande, vice ordförande och medlem i arbetsutskottet avgörs valet genom lottning då rösterna faller lika.

Mandatperioden för en styrelseledamot är två år. Under udda kalenderår står fem styrelseledamöter och deras personliga suppleanter i tur att avgå, under jämna kalenderår står fyra styrelseledamöter och deras personliga suppleanter i tur att avgå.

Om en styrelseledamots uppdrag blir vakant mitt under verksamhetsperioden eller om en styrelseledamot förlorar sin behörighet för uppdraget sköts dennes uppgifter av suppleanten tills kassans möte väljer en ny styrelseledamot.

13 §

Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammankallas av ordförande, eller då ordförande är förhindrad av vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter utöver mötets ordförande är närvarande.

Styrelsens
beslut blir den åsikt som en majoritet understöder. Under förutsättning
att 12 § inte föreskriver annat, gäller det att då rösterna faller lika
blir den åsikt gällande som biträtts av mötets ordförande.

Under styrelsens möten ska det föras protokoll och protokollet ska justeras senast på nästa styrelsemöte.

14 §

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är:

1)
att övervaka att kassans angelägenheter sköts ansvarsfullt enligt
lagen, kassans stadgar samt beslut som fattats och riktlinjer som
bekräftats på kassans möte,

2)
att uppta och utesluta kassans medlemmar beaktande vad som i 5, 16 och
18 § konstateras om mottagande av medlemsansökningar, antagande som
medlem och uteslutande från medlemskap. Vid beslut om uteslutande, ifall medlemmen varaktigt lämnat ett sådant yrke eller bransch som hör
till kassans verksamhet, kan styrelsen befullmäktiga kassans ombud eller
kassadirektören för uppgiften. Vid fall av försummelse av
medlemsavgifter fattas beslutet om uteslutande av kassadirektören.

3) att godkänna kassans investeringsplan och besluta om placering av kassans tillgångar,

4)
att minst två gånger om året låta granska kassans lånehandlingar,
värdepapper, likvida medel samt övervaka skötseln av kassan i allmänhet,

5) att besluta om principer som ska följas vid utbetalning av förmåner

6) att tillsätta och avsätta kassadirektören och bestämma dennes lön och arbetsuppgifter

7) att övervaka att kassans värdepapper och bokföringsböcker förvaras på ett säkert sätt,

8)
att göra upp ett bokslut och en verksamhetsberättelse och ge dem till
revisorerna senast en månad före kassans möte där frågan om
fastställande av bokslut behandlas. Styrelsen ska i
verksamhetsberättelsen framställa ett förslag för åtgärder gällande
kassans överskott eller underskott.

9) att göra upp en budget för fölande år,

10)
att årligen leverera en ansökan till Social- och hälsovårdsministeriet
gällande finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor,

11) att årligen framställa ett förslag gällande medlemsavgiften storlek till Finansinspektionen,

12) att besluta om tagande av sådana lån som nämns i 19 §,

13) att vid behov ge fullmakt att teckna kassans namn,

14)
att representera kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra
myndigheter, styrelsen kan befullmäktiga en tjänsteman i kassans tjänst
att representera kassan och föra dess talan i domstolar och hos andra
myndigheter,

15)
att ombesörja att arbetslöshetskassan har en tillräcklig intern tillsyn
med tanke på verksamhetens kvalitet och omfattning och tillräckliga
riskhanteringssystem,

16) att besluta om alla övriga ärenden, för vilka annat inte fastslås i lagen, förordningar eller dessa stadgar.

Styrelsen har rätt att göra tekniska förändringar i arbetslöshetskassans stadgar som föranleds av ändringar i lagstiftningen.

15 §

Arbetsutskottet

Styrelsens ordförande, vice ordförande och en ledamot
som styrelsen väljer bland sig fungerar som styrelsens arbetsutskott.

Som ordförande för arbetsutskottet fungerar styrelsens
ordförande, eller då ordförande är förhindrad eller jävig av vice ordförande.
Arbetsutskottet sammankallas av ordförande, eller då ordförande är förhindrad
eller jävig av vice ordförande.

Arbetsutskottet är beslutsfört när minst en medlem
förutom mötets ordförande är närvarande.

Arbetsutskottets verksamhetsperiod är ett år.

Arbetsutskottets uppgift är

1) att bereda ärenden som behandlas på styrelsemötena,

2) att besluta om de principer som ska iakttas i
kassans anställningsförhållanden, tillsätta och avsätta andra tjänstemän än
kassadirektören som anställs för ett tillsvidare gällande
anställningsförhållande och att tillsätta och avsätta tjänstemän med tidsbegränsade
anställningsförhållanden över 12 månader samt bestämma deras lön och uppgifter,
samt

3) att sköta övriga uppgifter som bestäms av
styrelsen.

16 §

Kassadirektören och uppgifter

Kassans ansvariga tjänsteman är kassadirektören.
Kassadirektören ska uppfylla de behörighetskriterier som fastställs i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa.

Kassadirektörens uppgift är:

1) att se till att kassans likvida medel och bokföring
sköts ansvarsfullt och på ändamålsenligt sätt,

2) att se till att respektive räkenskapsperiods
bokslut och verksamhetsberättelse behandlas under styrelsens möte,

3) att styra och övervaka utbetalningen av förmåner,

4) att förbereda de frågor som ska diskuteras vid
styrelsens och arbetsutskottets möten, fungera som föredragande för mötena och
genomföra mötenas beslut,

5) att godkänna kassans medlemmar med styrelsens
befullmäktigande,

6) att utesluta medlemmar i enlighet med 5 § i
stadgarna med styrelsens befullmäktigande,

7) att tillsätta och avsätta tjänstemän med
tidsbegränsade anställningsförhållanden på högst tolv månader (12 mån) samt
besluta om deras lön och uppgifter,

8) att besluta om att befria en tjänsteman från sin
tjänst för bestämd tid såsom för familjeledigheter eller motsvarande
lagstadgade ledigheter, och

9) att utföra alla andra uppgifter som styrelsen ger
kassadirektören eller som kassans stadgar föreskriver.

17 §

Tecknande av kassans namn

Rättigheten att teckna kassans namn innehas av
styrelseordförande eller kassadirektören eller en annan eventuell person som
befullmäktigats därtill av styrelsen.

För skuldförbindelser krävs det ändå
styrelseordförandes eller kassadirektörens samt en annan styrelseledamots namn
tillsammans.

Arbetslöshetskassans beslut kan undertecknas
maskinellt.

18 §

Kassans ombudsmannadistrikt

Kassans styrelse indelar kassans verksamhetsområde i
ombudsmannadistrikt enligt de grunder som fastställs på kassans möte och utser
vid behov ombud för ombudsmannakretsarna.

Ombudens uppgift är att ta emot medlemsansökningar och
uppta medlemmar. Ombudens uppgift är att assistera medlemmar i ärenden som
gäller arbetslöshetsskydd.

19 §

Tagande av lån

Kassans styrelse har rätt att ta tillfälliga lån
endast för att genomföra utbetalningar av arbetslöshetsdagpenningar och andra
förmåner som hör till kassans verksamhetsfält, då det inte finns resurser
tillgängliga för dessa.

20 §

Bokslut

Arbetslöshetskassans räkenskapsperiod är ett
kalenderår.

Bokslutet, som innefattar resultaträkning,
balansräkning och verksamhetsberättelse, ska vara klara före 1 april.

Bokslutet och därtill hörande dokument ska tillställas
revisorerna för granskning senast en månad före kassans möte.

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod ge en
skriftlig revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före kassans
möte där man beslutar om fastställandet av bokslutet.

21 §

Fonder

Arbetslöshetskassans fond är en utjämningsfond. Det
årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

22 §

Täckning av underskott

Om bokslutet uppvisar ett underskott använder man för
täckning av detta underskott högst 50 procent av utjämningsfonden.

Om underskottet inte kan fyllas på det sätt som avses
i 1 mom., ska underskottet fyllas från stödfondens medel i enlighet med lagen
om arbetslöshetskassor.

IV SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

23 §

Överlåtelse av tillgångar vid upplösning av kassan
eller konkurs.

Eventuella tillgångar, efter skulder och andra
förbindelser, av en löntagarkassa som upplösts eller som gått i konkurs
överförs till Sysselsättningsfonden. De tillgångar som överförs till
Sysselsättningsfonden används för att finansiera förtjänstdelen av
arbetslöshetskassornas förtjänstskyddsrelaterade utgifter.

24 §

Information till medlemmar

Kassans medlemmar informeras om kassans verksamhet och
förändringar i lagstiftningen gällande förmåner på kassans webbplats.