Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förvaltningen för Lärarnas Arbetslöshetskassa och kansli

Den högsta beslutanderätten inom Lärarnas Arbetslöshetskassa tillkommer kassamötet. Kassamötet sammanträder en gång per år. Vid kassamötet väljs arbetslöshetskassans styrelse. Styrelsen består av 9 medlemmar och varje medlem har en personlig suppleant. Både styrelsemedlemmarna och suppleanterna ska vara medlemmar i arbetslöshetskassan. Styrelsen väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande för arbetslöshetskassans styrelse. Dessutom väljer styrelsen bland sig ett arbetsutskott. Mandatperioden för en styrelsemedlem är 2 år. Lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) innehåller bestämmelser om kassamötets och styrelsen uppgifter. I kassans stadgar finns noggrannare bestämmelser om uppgifterna än i lagen. 

För arbetslöshetskassans operativa ledning svarar direktör för Arbetslöshetskassan. Direktören är också föredragande-sekreterare för arbetslöshetskassans styrelse. Utöver direktören deltar kontorchef, chef för juridiska ärenden och ekonomichef i ledningen av den operativa verksamheten. Chef för juridiska ärenden fungerar som direktörens ställföreträdare. I lagen om arbetslöshetskassor stadgas även om uppgifterna för direktören och utöver det finns noggrannare bestämmelser om uppgifterna i kassans stadgar.

Direktör för Arbetslöshetskassan: Katriina Vierula

Chef för juridiska ärenden:
Sami
Aapro

Kontorschef: Mikko Häyrinen

Ekonomichef: Tuija Häkkinen

Ledningsassistent: Maarit Määttä

Experter i utkomstskydd och experter i medlemsservice svarar för handläggning av förmåner och rådgivning till medlemmar i ärenden som rör utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet. Vi utbildar själva alla våra nya medarbetare för de uppgifter som de ska ha.