Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning


För att få inkomstrelaterad dagpenning förutsätts att

 • du är 18–64 år (arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas under vissa exceptionella omständigheter till 65–68-åringar, vanligtvis endast under permitteringar eller pauser i en läroinrättnings verksamhet som kan jämföras med en permittering)
 • du ansöker om ett heltidsjobb och har anmält dig som arbetslös arbetssökande på TE-kontoret. den inkomstrelaterade dagpenningen får utbetalas och självrisktiden gäller endast för den period då jobbsökningen har varit i kraft och för vilken TE-byrån har gett ett utlåtande om att förutsättningarna för dagpenningen uppfylls.
 • du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor
 • har uppfyllt arbetsvillkoret under ditt medlemskap

Kontrollera med Fpa om du har rätt till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd om ditt medlemskap eller arbetsvillkor inte uppfylls.


Medlems- och arbetsvillkor


Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor och om du som medlem uppfyllt arbetsvillkoret.

Ett viktigt villkor för att få arbetslöshetsdagpenning är att du har betalat medlemsavgiften på det sätt som stadgarna för Lärarnas Arbetslöshetskassa förutsätter. Se Medlemskap för mer information om att gå med i kassan och om avgifter.


Arbetsvillkoret uppfylls när du under de 28 månader som närmast föregått arbetslösheten under minst 26 kalenderveckor har haft sådant försäkringsberättigat lönearbete där

 • arbetstiden har varit minst 18 timmar per vecka (t. ex. psykologer, småbarnspedagoger, forskare, informatiker, utbildare) eller i fråga om undervisningsarbete på en skola, minst 8 timmar per vecka
 • lönen följer kollektivavtalet eller om det inte finns något kollektivavtal, minst 1283  euro/månad för heltidsarbete under år 2022 (1252  euro år 2021).


Arbetsvillkoret kan uppfyllas på ett exceptionellt sätt inom de kreativa och performativa branscherna, under lönesubventionerat arbete och för sysselsättningsfrämjande service för över 60 åringar, om tjänsten ordnats på basen av anställningsskyldighet.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas av flera arbetsperioder (inklusive korta vikariat) och det kan också ackumulera genom annat lönearbete utöver arbete i din egen bransch. Betald semester kan ackumulera arbetsvillkoret om arbetstiden som den grundar sig på uppfyller ovanstående villkor. Arbete på uppdragsbasis ackumulerar inte löntagarens arbetsvillkor. Det samma gäller för annan företagsverksamhet. Om kalenderveckorna som ackumulerar arbetsvillkoret är fler än minimiantalet, kommer i regel de senaste att beaktas. Din dagpenning bestäms på basen av dessa veckors inkomster (för mer information, se Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen).

Den normala granskningsperioden på 28 månader kan av motiverade skäl förlängas med högst sju år i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I det här fallet kan längden på medlemskapet och arbetsvillkoret ändras.

Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas som längst ut för 300, 400 eller 500 dagar av arbetslöshet (se Maximibetalningstiden). Det är också möjligt att uppfylla arbetsvillkoret igen, så att maximibetalningstiden för inkomstrelaterad dagpeng börjar om från början.


Du kommer att förlora det redan ackumulerade arbetsvillkoret i följande situationer:

 • Du är borta från arbetsmarknaden i mer än 6 månader utan godtagbar anledning. (Godtagbara orsaker är inte till exempel självständigt arbetssökande utan att du skulle vara arbetssökande vid TE-byrån, eller vistelse utomlands utan arbetsplats eller studieplats, eller oavlönad tjänstledighet, om du inte under tjänstledigheten är i arbete hos någon annan arbetsgivare eller studerar eller dylikt.)
 • Du arbetar som heltidsföretagare i mer än 18 månader.
 • När du byter arbetslöshetskassa blir det ett avbrott på över en månad mellan det gamla och nya medlemskapet, så att du inte är medlem i någondera kassan.

I dessa situationer kan arbetslöshetskassan betala dagpenning först efter att du har uppfyllt arbetsvillkoret igen.


Ackumulering av arbetsvillkor inom undervisningssektorn


För att ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning måste du normalt ha arbetat minst 18 timmar i veckan. Bland medlemmarna i vår arbetslöshetskassa tillämpas detta krav på arbetstid på till exempel psykologer, forskare, informatiker och småbarnspedagoger.

Om du undervisar vid en läroinrättning, ackumuleras arbetsvillkoret av de kalenderveckor där arbetstiden har varit minst hälften av den lägsta veckovisa undervisningstiden för en heltidslärare inom det aktuella utbildningsområdet. I allmänhet är denna så kallade gräns för heltidsanställning 16 timmar, varvid man i arbetsvillkoret kan räkna in de veckor, då den arbetstid som utgör grunden för löneutbetalningen har varit minst 8 timmar. Också inom branscher som inte har heltidsanställda timlärare används gränsen på åtta timmar.

För timanställda lärare gäller det faktiska antalet arbetstimmar. En lärare med månadslön anses arbeta det antal timmar per vecka som månadslönen baserar sig på.

Undervisningsarbetet i läroanstalten omfattar bl.a. undervisning i grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, tekniska institut, medborgarskolor, vuxenutbildning, samt universitet och högskolor, där man följer något av kollektivavtalen inom undervisningsområdet. Å andra sidan räknas undervisning eller utbildning i ett utbildningsföretag till exempel inte till läroanstalterna, och omfattas därför av 18-timmars gränsen för arbetstid.


Ackumulering av arbetsvillkor i de kreativa och performativa branscherna


I ett arbetsförhållande där andelen kreativt eller performativt arbete är avgörande kan varje sådan kalendervecka ingå i arbetsvillkoret, där veckolönen är minst 298,37 euro (år 2022). Kreativt och performativt arbete inkluderar uppgifter som musiker, skådespelare, dansare, regissör och redaktör.


Ackumulering av arbetsvillkoret under lönesubventionerat arbete och sysselsättningsfrämjande service


Om det lönesubventionerade arbetet har påbörjats 1.1.2017 eller senare, har det ackumulerat arbetsvillkoret under 75% av tiden. Således krävs minst 35 veckors lönesubventionerat arbete för att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor. Ett undantag från detta är när det lönesubventionerade arbetet ordnats på grund av skyldigheten att anställa äldre. I detta fall har det lönesubventionerade arbetet ackumulerat arbetsvillkoret under hela den aktuella tiden.

Lönesubventionerat arbete som började före 1.1.2017 ackumulerar arbetsvillkoret under hela sin varaktighet. Ett undantag från detta är lönesubventionerat arbete som började före 30.12.2013, då den högsta lönesubventionen betalades. I dessa fall ackumuleras arbetsvillkoret av endast hälften av arbetsveckorna.

Den 28 månader långa granskningsperioden förlängs av den delen av lönesubventionerat arbete som inte ackumulerar arbetsvillkoret.

Anställningsvillkoret ackumuleras av sysselsättningsfrämjande service endast i det fallet, att du är över 60 år och den sysselsättningsfrämjande servicen ordnats på grund av anställningsskyldigheten av äldre.


Förlängning av granskningsperioden och arbetsvillkorets längd


Den normala granskningsperioden på 28 månader (dvs. 2 år och 4 månader) kan förlängas med upp till sju år av giltiga skäl enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Godtagbara orsaker till förlängning omfattar heltidsstudier, sjukledighet, barnets födelse och vård av ett barn upp till 3 års ålder, militärtjänstgöring och civiltjänst. Det godtagbara skälet förlänger granskningsperioden i motsvarande grad (till exempel 5 månaders föräldrapenning förlänger perioden på 28 månader till 33 månader, när föräldraledigheten frånses).

 • Om den sista veckan som ackumulerar arbetsvillkoret har varit före 30.12.2013, är medlemskaps- och arbetsvillkoret 34 kalenderveckor.
 • Om den sista veckan som ackumulerar arbetsvillkoret har varit före 31.12.2009 och du inte någonsin har erhållit inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, är medlemskaps- och arbetsvillkoret 43 kalenderveckor.

I arbetsvillkoret beaktas i regel inte arbete, under vilket du har varit t.ex. på partiell vårdledighet eller fått partiell sjukdagpenning eller delinvalidpension eller om du har betalats nedsatt sjuklön. Arbete som utförts i sådana situationer kan emellertid beaktas som tid som förlänger granskningsperioden med högst 7 år.


Uppfyllandet av arbetsvillkoret på nytt


Uppfyllandet av arbetsvillkoret utreds när du för första gången söker inkomstrelaterad dagpenning. Efter det övervakas arbetsvillkorets ackumulering utgående från de ansökningar och bilagor du skickar in. Arbetsvillkoret uppfylls på nytt när det gått 26 nya veckor sedan det föregående arbetsvillkoret uppfylldes.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas av deltids- eller tillfälligt arbete medan du får jämkad dagpenning. Det kan också uppfyllas på nytt om du efter ett uppehåll återkommer som sökande av inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid börjar alltid om från början när arbetsvillkoret har uppfyllts. Dessutom kan en självriskperiod fastställas och beloppet på dagpenningen justeras. Om du återkommer som sökande efter ett uppehåll, måste du ange lön och arbetsuppgifter för perioden mellan ansökningarna. Om arbetsvillkoret inte uppfylls på nytt kan utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen fortsätta utgående från en tidigare rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsvillkoret kan ackumuleras normalt under sysselsättningsfrämjande service, t.ex. under deltidsarbete. Om arbetsvillkoret uppfylls på nytt under självvalda studier eller arbetsmarknadsutbildning, börjar maximibetalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen om från början efter att utbildningsperioden är slut. Eftersom det inte är möjligt att förnya rätten till inkomstrelaterad dagpenning mitt under utbildningsperioden, bör du före utbildningen kontrollera hur långt dagpenningens maximibetalningstid sträcker sig. När maximibetalningstiden tagit slut kan du söka arbetsmarknadsstöd från Fpa.