Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Återkrav

Det är den arbetssökandes skyldighet att meddela arbetslöshetskassan om faktorer som påverkar beviljandet och utbetalandet av förmånen. Om det efter att ansökan skickats in sker sådana förändringar i förhållandena som kan påverka rätten till förmån eller förmånens belopp ska dessa omedelbart meddelas till arbetslöshetskassan. Om den förmånssökande är osäker på något är det hans/hennes skyldighet att ta reda på saken. Socialförmåner ska till exempel meddelas till arbetslöshetskassan redan då de ansöks, och alltså inte först då ansökan har avgjorts.

  
Om arbetslöshetskassan får information om saker som påverkar utbetalningen av förmånen i efterhand kan det leda till ett återkrav. Ibland kan återkravet även bero på ett utlåtande som arbets- och näringsbyrån givit i efterhand eller på ett fel i handläggningen. 

Enligt arbetslöshetsskyddslagen ska kassan återkräva en arbetslöshetsförmån utbetalats utan grund eller om det skett en överbetalning. En överbetalning av en förmån måste återkrävas oberoende av orsakerna till överbetalningen. 

Arbetslöshetskassan skickar in ett hörandebrev innan beslutet om återkrav fattas. Medlemmen kan svara på brevet och ge sin utredning och till exempel föreslå ett betalningsprogram. Ofta begära kassan även medlemmen om samtycke till att rätta till ett tidigare givet felaktigt beslut. Om medlemmen inte ger tillstånd till rättelse av ett felaktigt beslut ansöker kassan om avlägsnande om beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet innan den ger sitt beslut om återkrav.

Återkravet kan frångås antingen delvis eller helt om det anses vara rimligt och om överbetalningen av förmånen inte har berott på den sökandes svikliga förfarande. Kassan kan även frångå återkravet om överbetalningen är liten. Kassan överväger att frångå återkravet på grund av rimlighet efter en övervägning av medlemmens och dennes familjs helhetssituation. Övervägandet görs på basis av utredningen om de ekonomiska och sociala förhållandena. Du kan fylla i och printa ut utredningen här. Utan den här utredningen kan kassan inte överväga rimligheten. Vid övervägandet av rimligheten jämför arbetslöshetskassans familjens månatliga nettoinkomster till exempel med utkomststödets grunddelar eller de skyddsdelar som används vid utmätning. En tillfälligt medellöshet eller kortvarig skuld är inte entydiga grunder för jämkning. Ett fel gjort av myndigheten innebär automatiskt inte att återkravet jämkas.

Missbruk

De vanligaste orsakerna till missbruk är arbete eller en erhållen löneinkomst som medlemmen inte har meddelat till arbetslöshetskassan vid ansökan om förmån.

När kassan iakttar ett eventuellt missbruk skickar vi ut ett brev till medlemmen om hörande. Utifrån den sökandes svar och de faktorer som är kända bedömer arbetslöshetskassan om den sökande avsiktligen underlåtit att meddela sakerna. Om misstanken om missbruk visar sig vara skälig ska kassan ge en påföljd enligt lagen om arbetslöshetskassor. Påföljden kan vara antingen en anmärkning, varning eller uteslutning från kassan. I en del fall tvingas kassan göra en anmälan hos polisen och be dem undersöka fallet.