Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ändringssökande

Arbetslöshetskassan ger ett skriftligt beslut utifrån ansökan om förmån. Beslutet postas till den postadress du givit oss. Anvisningar för ändringssökande finns som en bilaga till beslutet.
Om du är missnöjd med ett beslut givet av arbetslöshetskassan kan du ansöka om ändring hos besvärsnämnden för social trygghet. Skicka in besväret till arbetslöshetskassan.

Efter att besväret anländer till kassan undersöker vi möjligheterna att ompröva beslutet. Om vi inte kan ompröva det givna beslutet enligt de krav som framställs i besvärsskriften skickar vi över besväret till besvärsnämnden för avgörande. Om kassans beslut baserar sig på det arbetskraftspolitiska utlåtandet från arbets- och näringsbyrån ber vi först arbets- och näringsbyrån om ett utlåtande med anledning av besväret. Om arbets- och näringsbyrån inte ändrar sitt tidigare arbetskraftspolitiska utlåtande kan vi inte ompröva beslutet och besväret skickas in till besvärsnämnden.

Beslutet givet av besvärsnämnden för social trygghet kan överklagas hos försäkringsdomstolen. Även besväret riktat till försäkringsdomstolen skickas in till arbetslöshetskassan. Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Att göra ett besvär

Besväret ska göras skriftligen. I besväret anges vilket beslut du överklagar, vilka delar av beslutet du vill ompröva, vilka ändringar du söker och vilka grunderna till ändringssökandet är. Dessutom ska besväret även innehålla namn, postadress och eventuella övriga kontaktuppgifter till den som gör besväret. Bifoga beslutet eller en kopia på det till besväret.

Om du
använder juridiskt ombud eller ombudsman skall du bifoga en underskriven
fullmakt till ditt besvär. Fullmakt krävs ej av en advokat eller av offentligt
rättsbiträde. I fullmakten skall nämnas ombudsmannens eller det juridiska
ombudets namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.

Besväret ska tillställas arbetslöshetskassan innan den stänger inom 30 dagar från att du fått kännedom om besväret. Du anses ha fått kännedom om beslutet den sjunde (7) dagen efter att kassan postat det. Du
anses ha tagit del av beslutet den dag då du har öppnat det, om beslutet har
skickats till dig elektroniskt.

Du kan lämna in besväret personligen på arbetslöshetskassan eller via ett ombud, posten eller en kurir. Du kan även skicka in besväret elektroniskt via den skyddade Openetti-förbindelsen. Om du skickar in ditt besvär per post ska de skickas i så god tid att besväret eller meddelandet om att försändelsen anländer hinner fram inom den utsatta tiden för besväret går ut.