Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Alterneringsersättningens storlek och arbetshistoria som krävs


Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du skulle ha rätt till om du blir arbetslös. Barnförhöjningar beaktas inte.

Den arbetslöshetsdagpenning som ligger till grund för ersättningen räknas utifrån de beskattningsbara förvärvsinkomsterna från de 52 veckor eller 12 hela månader som föregår alterneringsledigheten, exklusive semesterpenning och eventuell semesterersättning. Från lönesumman dras också av en del som motsvarar den lagstadgade arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. År 2022 är avdraget 4,29 %.

Se också Tabell över alterneringsersättning på www.tyj.fi.

När du blir alterneringsledig ska du fylla arbetshistoriekravet på 20 års arbetshistoria innan alterneringsledigheten börjar.

Det lönar sig att utreda sin arbetshistoria direkt, eftersom arbets- och näringsbyrån kan ge utlåtande om alterneringsledigheten och den sökande börja sin alterneringsledighet redan innan arbetslöshetskassan granskar förutsättningarna att betala alterneringsersättning. Om det då framgår att din arbetshistoria inte räcker till, betalas inte heller förmånen. Det är speciellt viktigt att du utreder din arbetshistoria om du inte är säker på att du uppfyller minimikravet på 20 års arbetshistoria.

Du måste själv anhålla om en utredning av din arbetshistoria från Lärarnas arbetslöshetskassa. Anhållan kan lämnas skriftligt via Openet, per brev eller per e-post. I ansökan ska du nämna ditt födelsedatum, när du planerar att börja alterneringsledigheten och din gällande hemadress. Arbetslöshetskassan hämtar dina pensionsregisteruppgifter direkt från Pensionsskyddscentralen (PSC) för att beräkna din arbetshistoria enligt kraven i lagen om alterneringsledighet.

I arbetshistorian beaktas allt arbete för vilket du har intjänat pension som löntagare eller företagare från 18 års ålder. Fram till den 31 december 2006 beräknas arbetshistorian på basen av anställningsförhållandenas längd i pensionsregistret, inklusive arbete som utförts då en person varit under 18 år. Från och med den 1 januari 2007 beräknas arbetshistorian på basen av årsinkomsterna, inte på basen av anställningsförhållandenas längd.

Arbete utfört utomlands kan numera räknas med i den arbetshistoria som ligger till grund för alterneringsledighet. Detta gäller i alla fall endast arbete utfört i ett annat EU-land, inom EES-området eller i ett övrigt avtalsland. Arbete utfört som utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare räknas också med i arbetshistorian, oberoende av i vilket land arbetet har utförts. Arbete utfört i ett annat EU- eller EES-land påvisas med ett intyg utfärdat av en myndighet i det land där arbetet har utförts. Arbete utfört som utsänd arbetstagare syns i PSC:s register.

När man beräknar arbetshistorian jämställs med arbete också s.k. tider för familjeledigheter (moderskaps-, faderskaps- och vårdledighet), till den del som pension inte har intjänats för familjeledigheten. Även värnplikt och civiltjänst beaktas när man beräknar arbetshistorian. I arbetshistorian kan inräknas högst en fjärdedel, alltså fem år, av familjeledigheter och värnplikt eller civiltjänst, det vill säga tid som kan jämställas med arbete.

Om du har haft alterneringsledighet tidigare krävs 5 års (60 fulla kalendermånader) arbetshistoria mellan två ledigheter. Arbetslöshetskassan granskar att kravet på arbetshistorian uppfylls via Pensionsskyddscentralens register.