Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen har 27.9.2022 överlämnat en proposition
till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ändringarna
föreslås gälla bestämmelserna om jämkat utkomstskydd för arbetslösa.
Lagändringarna avses träda i kraft 1.1.2023. Observera att lagändringarna inte
ännu har godkänts av riksdagen. Vi ger närmare information om saken då
lagändringarna framskrider och när vi får mer information om dem. Nedan anges
huvuddragen i propositionen.

Huvuddragen i propositionen

Den särskilda
jämkningsperioden slopas

Den särskilda jämkningsperioden slopas som
jämkningsgrund. Den arbetsinkomst som betalats under en jämkningsperiod (4
veckor eller en månad) jämkas även då arbetsinkomsten betalas under en tid då
sökanden inte har rätt till arbetslöshetsförmån. Den arbetsinkomst som betalats
ut under jämkningsperioden ska beaktas i arbetslöshetsförmånen såsom den har
betalats.

Den särskilda jämkningsperioden har inte varit i bruk
sedan 11.5.2020 på grund av de tillfälliga lagändringar som orsakats av
coronavirusepidemin. Enligt denna regeringsproposition ska den särskilda
jämkningsperioden slopas helt och hållet.

 

Fördelning av
arbetsinkomsten över flera månader

Om den arbetsinkomst som betalats under
jämkningsperioden har intjänats under en intjäningstid som är längre än en
månad, fördelas arbetsinkomsten så att den påverkar lika många månader framåt
från betalningsmånaden som lönen har betalats för vid ett och samma tillfälle.

I lagändringen preciseras det att fördelningen av arbetsinkomsten endast avses
gälla situationer där arbetsgivaren har betalat lön avvikande från den normala
löneperioden. Dessutom föreslås en ny bestämmelse, enligt vilken arbetstiden
som lönen grundar sig på även ska fördelas jämnt så att den påverkar lika många
ansökningsperioder som lönen har intjänats under.

 

Exceptionell
bedömning av arbetstiden

Rätten till jämkad dagpenning förutsätter bland annat
att den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet eller i periodarbete den
genomsnittliga arbetstiden som månadslönen baseras på inte överstiger 80
procent av den maximala arbetstiden för en heltidsarbetande arbetstagare som
tillämpas inom branschen. Numera krävs det även att arbetsgivaren följer upp
arbetstiden. Om arbetsgivaren inte har haft behov av eller möjlighet att följa
upp arbetstiden kan den som betalar ut arbetslöshetsförmånen i allmänhet inte
konstatera att villkoren för utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån
uppfylls, och då har arbetslöshetsförmån inte kunnat beviljas.

I och med lagändringen kan det dock uppstå en rätt
till jämkad dagpenning trots att arbetstiden inte följs upp noggrant. Detta
kräver att arbetets karaktär och omständigheterna är sådana att det med stor
säkerhet kan konstateras på något annat sätt, än genom noggrann uppföljning av
arbetstiden, att arbetstidsgränsen på 80 % inte överskrids. Arbetsgivaren och
arbetstagaren ska lämna en redogörelse över arbetstiden. Detta bedöms från fall
till fall.

 

Arbetstidsutredning
för personer som permitterats genom förkortad arbetsdag

För närvarande granskas arbetstiden för dem som
permitterats genom förkortad arbetsdag en kalendervecka i taget.  Enligt regeringens proposition ska
arbetstiden i fortsättningen granskas enligt jämkningstiden (4 veckor eller en
månad). Ändringen avses gälla situationer där den dagliga arbetstiden har
förkortats genom permittering eller en med permittering jämförbar orsak, eller
om arbetets utförande hindras på grund av en sådan facklig stridsåtgärd som
inte har någon koppling till de egna arbetsvillkoren eller arbetsförhållandena.

 

Du kan läsa
regeringens proposition i sin helhet på riksdagens webbplats.