Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Sökande kan
fundera på vilka ärenden som beträffar den egna situationen som ska skötas hos
TE-byrån och vilka som ska anmälas till arbetslöshetskassan. TE-byråns och arbetslöshetskassornas
befogenheter fastställs i flera olika lagar, såsom lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I den här
artikeln beskrivs TE-byråns och arbetslöshetskassans uppgifter samt ges allmänna
anvisningar om vilken enhet som ansvarar för att utreda olika allmänna
situationer.

Arbets- och näringsbyrån utreder de
arbetsmarknadspolitiska förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån

TE-byråns
uppgift är att genomföra arbetsmarknadspolitiken genom olika tjänster. För dem
som ansöker om arbetslöshetsförmån är TE-byråns viktigaste uppgift att ge ett
arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen
(din egen arbetslöshetskassa eller FPA). Som namnet antyder handlar det
arbetskraftspolitiska utlåtandet om huruvida arbetsmarknadspolitikens villkor
för beviljande av arbetslöshetsförmån uppfylls i den arbetssökandes situation.
Utlåtandet kan vara positivt eller negativt och TE-byråns utlåtande är bindande
för arbetslöshetskassan.

I många
fall kan TE-byrån snabbt ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan
ytterligare redogörelser. Ibland förutsätter dock den sökandes situation att
TE-byrån noggrant utreder de arbetsmarknadspolitiska förutsättningarna för
utbetalning av arbetslöshetsförmån. En sådan förutsättning i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa är att det är möjligt för den arbetssökande att i
sin situation ta emot heltidsarbete. Om en person som ansöker om
arbetslöshetsförmån till exempel studerar på heltid, arbetar som företagare på
heltid eller blir anställd på heltid i sitt eget arbete, anses den sökande inte
kunna ta emot heltidsarbete.

TE-byrån
utreder också situationer där den arbetssökande kan ha handlat på ett
klandervärt sätt ur arbetsmarknadspolitisk synvinkel. Ur arbetsmarknadspolitisk
synvinkel är t.ex. ett förfarande som leder till att ett
anställningsförhållande upphör av skäl som kan tillskrivas den sökande och som
inte anses vara ett giltigt skäl klandervärt. Vägran att ta emot arbete och
försummelse i samband med arbetssökning och arbetsförmedling eller liknande
förfaranden kan också vara klandervärda ur arbetsmarknadspolitisk synvinkel.
Vid ett förfarande som är klandervärt ur arbetsmarknadspolitisk synvinkel kan
TE-byrån fastställa en tidsperiod utan ersättning, d.v.s. en s.k. karens, eller
en skyldighet att vara i arbete.

Arbetslöshetskassan betalar ut förmånen

Som
utbetalare av förmånen har arbetslöshetskassan andra uppgifter än TE-byrån.
Arbetslöshetskassans viktigaste uppgift är att ge sina medlemmar ett
inkomstskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. En
förutsättning för att bevilja inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa som
utbetalas av en arbetslöshetskassa är ett minst 26 veckor långt medlemskap i
arbetslöshetskassan. Om en arbetslös arbetssökande inte är medlem i en
arbetslöshetskassa betalas utkomstskyddet för arbetslösa av FPA.
Arbetslöshetskassan är en separat organisation och är fristående från till
exempel TE-byrån och arbetstagarorganisationen, d.v.s. fackföreningen. En
fackförenings uppgifter skiljer sig från arbetslöshetskassans och
arbetslöshetskassan kan inte ge råd i frågor som faller inom fackets
ansvarsområde.

För att få
inkomstrelaterad dagpenning ska den arbetssökande lämna in en ansökan om
inkomstrelaterad dagpenning till arbetslöshetskassan efter att ha anmält sig
till TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Vid behandlingen av ansökan utreder
arbetslöshetskassan bland annat huruvida den sökandes medlemskaps- och
arbetsvillkor uppfylls, vilken lön som tillämpas för den inkomstrelaterade
dagpenningen och huruvida kunden har inkomster som i den inkomstrelaterade
dagpenningen beaktas som jämkad inkomst. Dessutom kontrollerar
arbetslöshetskassan det arbetskraftspolitiska utlåtande som TE-byrån gett till kassan.
Utlåtandet är bindande för arbetslöshetskassan, d.v.s. kassan måste avgöra om
ansökan i enlighet med utlåtandet. Om utlåtandet är negativt och sökanden vill
överklaga utlåtandet, är det arbetslöshetskassans beslut som ska överklagas.
Endast ett arbetskraftspolitiskt utlåtande kan inte överklagas.

Varför måste jag ibland lämna in samma
uppgifter till både TE-byrån och arbetslöshetskassan?

Som nämnts
ovan skiljer sig TE-byråns och arbetslöshetskassans uppgifter från varandra,
men ibland behövs till exempel en viss bilaga för både TE-byrån och
arbetslöshetskassan. Bilagor som skickas till TE-byrån syns inte heller
automatiskt i arbetslöshetskassans elektroniska system, så det är bra att ta en
kopia av alla viktiga papper innan du skickar dem. TE-byrån och
arbetslöshetskassan kan behöva samma bilaga av olika skäl. Ett arbetsintyg kan
till exempel innehålla uppgifter som är viktiga både för att ge ett
arbetskraftspolitiskt utlåtande och för att följa upp arbetsvillkoret. Om du är
osäker på vilken enhet du ska lämna in uppgifterna eller bilagan till lönar det
sig att kontakta både TE-byrån och arbetslöshetskassans egna kundtjänst.

I de kommunala sysselsättningsförsöken blir en
del av TE-byråernas kunder kunder hos kommunerna

Regeringen
har beslutat att stärka kommunernas roll i ordnandet av arbetslöshetstjänster,
vilket hittills visat sig för dem som ansöker om arbetslöshetsförmåner i att en
del av de uppgifter som TE-byråerna normalt ansvarar för nu är kommunens
ansvar. Med andra ord är de kommunala försökens kunder nu i kontakt med sin
egen kommun i de arbetsmarknadspolitiska frågor som normalt skulle behandlas
vid TE-byrån. De kommunala försöken påverkar dock inte ansökan om
arbetslöshetsförmån från arbetslöshetskassan eller FPA.

Fr.o.m. 1.10.2021
ges vissa arbetskraftspolitiska utlåtanden som kräver prövning från Nylands
TE-byrå. Nylands TE-byrå ger med andra ord också arbetskraftspolitiska
utlåtanden till de kommunala försökens kunder i situationer som gäller till
exempel företagsverksamhet eller sysselsättning i det egna arbetet.