Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen
har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för
att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år. Syftet med
propositionen är att förbättra sysselsättningsgraden, ställningen på
arbetsmarknaden och arbetsmotivationen för personer som fyllt 55 år. Vi vill
påpeka att lagändringarna ännu inte har antagits av riksdagen. Vi ger
ytterligare information när lagändringarna fortskrider och vi får mer
information om dem. Lagändringarna förväntas träda i kraft den 1 januari 2023.
Bilden nedan visar huvuddragen i propositionen och längre ned finns en mer
detaljerad beskrivning av innehållet i propositionen.

Stegvis utfasning av tilläggsdagar

Enligt
propositionen ska tilläggsdagarna fasas ut stegvis så att de som är födda 1965
eller senare inte längre har rätt till arbetslöshetsdagpenning för
tilläggsdagar. För personer födda 1963 och 1964 höjs åldersgränsen för rätten
till tilläggsdagar med ett år per födelseår.

 

Införande av en modell för omställningsskydd

Enligt
förslaget ska arbetstagare som har arbetat för samma arbetsgivare i minst fem
år och som har sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker ha rätt
till en förlängd sysselsättningsledighet. Personerna föreslås också ha rätt
till arbets- och näringsbyråns utbildning i omställningsskydd, med ett värde
motsvarande två månadslöner. Dessutom föreslås att personen ska ha rätt till en
omställningspenning motsvarande en månadslön, som arbetslöshetskassan betalar
ut till sina medlemmar och Fpa till andra löntagare.

Rätten till
omställningsskydd skulle förutsätta att personen anmäler sig som arbetslös
arbetssökande inom 60 dagar efter uppsägningen. Enligt förslaget ska arbets-
och näringsbyrån ordna en första intervju inom fem vardagar efter anmälan som
arbetslös arbetssökande och utreda rätten till omställningsskydd samt komma
överens med den uppsagda om ordnande av utbildning i omställningsskydd i
sysselsättningsplanen. Utbildningen skaffas av arbets- och näringsbyrån eller
NTM-centralen och borde i regel inledas inom tre månader från det att
anställningen upphörde. Enligt den föreslagna bestämmelsen får utbildningen
vara i högst sex månader.

Omställningspenningen
föreslås motsvara den genomsnittliga lön som betalats under de 12 månader som
föregår uppsägningen. Värdet av utbildningen i omställningsskydd föreslås också
beräknas utifrån genomsnittslönerna för de senaste 12 månaderna.

 

Möjligheten att förkorta arbetstiden stärks

Enligt
förslaget ska rätten till förkortning av arbetstiden för personer som fyllt 55
år stärkas genom ändringar i arbetstidslagen. Arbetsgivaren borde i första hand
organisera arbetet på ett sådant sätt att arbetstagaren, om hen så önskar, kan
gå i partiell förtida ålderspension, delinvalidpension eller bli partiell
sjukledig.

En
arbetstagare som har arbetat för samma arbetsgivare i minst tre år ska enligt
förslaget också på egen begäran kunna gå över till deltidsarbete. Rätten till
förkortning av arbetstiden ska dock inte vara subjektiv, utan hänsyn ska tas
till de särskilda behov som gäller arbetsgivarens verksamhet. Enligt förslaget
ska en förkortning av arbetstiden på eget initiativ dock fortfarande inte
berättiga till jämkad arbetslöshetsförmån och det föreslås ingen ny förmån för
situationen. Arbetstiden förkortas således på egen bekostnad.

 

Mer
information om regeringens proposition finns på riksdagens webbplats