Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Under coronaepidemin
funderar de sökande på många frågor och situationer. I denna artikel har vi
samlat de vanligaste situationerna ur perspektivet för arbetslöshetsskyddet och
särskilt vad gäller ansökan om dagpenning.

Om du är helt arbetslös och
insjuknar i corona eller sätts i karantän

När en person blir sjuk i corona är förfaringssättet detsamma som vanligt
när en arbetslös person blir sjuk. Om du är helt arbetslös eller permitterad
och läkaren beordrar att du ska sättas i karantän eller isoleras, fortsätt att
ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan som
vanligt. 

Anmäl sjukdagarna i
din ansökan och om sjukdomen varar längre än 9+1 dagar, ansök om sjuklön från
FPA. Sjukpenningen förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Om en
person har erhållit inkomstrelaterad dagpenning när hen insjuknat, kan
inkomstrelaterad dagpenning betalas ut tills rätten till sjukpenning
börjar.  I detta fall kan dagpenning
betalas ut även för självriskperioden för FPA:s sjukpenning. Ange sjukdagarna i
din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och ange i din ansökan att du
ansöker om sjukpenning från FPA.

Om du blir allvarligt
sjuk och blir inlagd på sjukhus, vänligen ange detta i din ansökan.
Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut för tiden i sjukhus- eller
institutionsvård.

Om du arbetar deltid och insjuknar i corona eller
sätts i karantän

Deltidsanställda kan
i regel få jämkad dagpenning från kassan. 
Om du beordras att vara frånvarande från ditt deltidsarbete på grund av
en infektionssjukdom kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom för
ditt arbete.  FPA ersätter
inkomstbortfallet för ditt deltidsarbete. 
Att få dagpenning vid smittsam sjukdom hindrar inte utbetalning av
inkomstrelaterad dagpenning, men den mottagna dagpenningen vid smittsam sjukdom
dras av från det inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut till dig.

Om arbetsgivaren betalar lön för sjukdomstid betalas dagpenning vid
smittsam sjukdom till arbetsgivaren. Ange i din ansökan om du är i karantän och
ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Om en person i karantän däremot kan arbeta som vanligt har karantänen i sig
ingen effekt på dagpenningen. Denna situation kan gälla till exempel personer
som arbetar på distans.

Om
du arbetar deltid och antalet arbetstimmar minskar

Om dina timmar reduceras på grund av
coronaviruset och du redan får jämkad dagpenning, fortsätt ansöka om
inkomstrelaterad dagpenning normalt. Anteckna i ansökan de timmar du får lön
för.

Skicka ett intyg från arbetsgivaren om att dina arbetstimmar minskat till
arbetslöshetskassan.

Arbetsgivarens fritt formulerade utredning ska innehålla följande:

Om en persons arbetstid minskas till följd av permittering, behöver kassan
en anmälan om permittering. När antalet timmar inom utbildningssektorn minskar
är det dock oftast fråga om en situation som kan jämföras med permittering.

Om du blir permitterad – minskning av
arbete

Om du blir permitterad, anmäl dig vid TE-byrån
senast den första permitteringsdagen. Du kan ansöka om inkomstrelaterad
dagpenning efter två (2) veckor från och med permitteringens början. Om din permittering varar en kortare tid, ansök om inkomstrelaterad
dagpenning genom att fylla i ansökan för hela veckan fram till söndag. Bifoga permitteringsintyget till ansökan.

Om din arbetsplats stängs – smittsam
sjukdom

Om din arbetsplats stängs på grund av smittsam
sjukdom, är arbetsgivaren pliktskyldig att betala lön för fjorton (14) dagar.
Ifall arbetet även efter detta är förhindrat, kan du ansöka om inkomstrelaterad
dagpenning från arbetslöshetskassan. För att kunna få inkomstrelaterad
dagpenning bör du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast
den första oavlönade dagen. Bifoga till ansökan ett bevis av arbetsgivaren,
gällande lönebetalningens avbrott samt dess orsak.

 

Om du arbetar på distans på arbetsgivarens
initiativ

Om arbetstagaren
arbetar som normalt eller arbetar på distans, betalar arbetsgivaren den normala
lönen för de arbetade timmarna.  Om du
arbetar på distans i ditt deltidsarbete, ansök om arbetslöshetsförmån på samma
sätt som du skulle ansöka om det om arbetstimmarna skulle utföras i
arbetsgivarens lokaler.

Om du stannar hemma från arbetet på eget initiativ
på grund av corona

Utbetalningen av
dagpenningen förutsätter att TE-byrån anser att du är arbetslös till exempel på
grund av permittering eller skäl som kan jämföras med permittering.
Arbetslöshetsförmån kan inte betalas ut för en period då man inte söker arbete.
Att stanna hemma på eget initiativ utan beslut om isolering eller sjukledighet
berättigar inte till lön eller dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ange i din ansökan om
dagpenning om du stannar hemma från ditt arbete på eget initiativ.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom när en arbetstagare har
beordrats att stanna hemma från sitt arbete för att förhindra spridning av en
smittsam sjukdom, såsom coronavirus. Vårdnadshavaren till en person under 16 år
har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om barnet har satts i karantän
och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Anmäl karantän och dagpenning vid smittsam sjukdom i din ansökan om
inkomstrelaterad dagpenning. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan endast betalas
till personer som berörs av faktiskt inkomstbortfall (personen har satt i
karantän av en smittskyddsmyndighet och kan därför inte utföra sitt
arbete).  En person som är helt arbetslös
eller permitterad har inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom eftersom
hen inte berörs av faktiskt inkomstbortfall. Personen kan få dagpenning på
samma sätt som en person som är helt arbetslös eller permitterad.

Läs mer om dagpenning
vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Vänligen observera att arbetslöshetskassan
endast betalar ut ersättningar som grundar sig på lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och lagen om alterneringsledighet.

Ytterligare information om
coronavirusepidemins effekter på arbetsförhållanden och arbetsförhållandens
villkor hittar du på ditt eget fackförbunds sidor.

Ytterligare information om corona finns också på
Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats