Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vi har fortsatt att få förfrågningar om tillämpningen av lättnaderna i
anställningsvillkoret, trots att möjligheten till arbetsvillkor på 13 veckors
har upphört vid årsskiftet. Arbetslöshetsperioder som börjar 2021 kommer
återigen att omfattas av det normala arbetsvillkoret på 26 veckor. Här kan du se vår sammanfattning av de
lagändringar som upphörde vid årsskiftet.

En av de tillfälliga förändringar som coronavirus-situationen medförde i
villkoren för inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för
arbetslösa, var att en person i vissa situationer kunde vara berättigad till
inkomstrelaterad dagpenning redan efter 13 veckors arbete och medlemskap i
kassan.

Lättnaderna i arbetsvillkoret kunde tillämpas i situationer där den
första dagen för vilken förmån skulle betalas ut till den sökande inträffade
under perioden 16.3. – 31.12.2020. Ett annat krav var att personens maximitid
inte var oavslutad.

Vad innebär detta i
praktiken? Vad betyder maximitid?

I praktiken kan tillämpningen av den tillfälliga lagen uppfattas så att
ändringen i princip var avsedd att gälla för nya perioder av arbetslöshet som
började från och med början av coronavåren 2020 fram till slutet av året.
Huvudtanken var att coronavirussituationen hade haft en negativ inverkan på arbetssituationen.
En person kunde inte omfattas av tillämpningen av den tillfälliga lagen om hans
eller hennes inkomstrelaterade dagpenningsperiod redan hade börjat på grund av
en tidigare arbetslöshetsperiod, och maximitiden för hans eller hennes inkomstrelaterade
dagpenning var oavslutad.

Den sökandes inkomstrelaterade dagpenningperiod börjar när han eller hon
uppfyller arbetsvillkoret för första gången och även uppfyller de andra
villkoren för att erhålla inkomstrelaterad dagpenning, och maximitiden för inkomstrelaterad
dagpenning förbrukas enligt betalningsdagarna. Maximitiden är antingen 300, 400
eller 500 dagar beroende på arbetshistorik och ålder, oftast är maximitiden 400
dagar. När arbetsvillkoret uppfylls igen, d.v.s. när man har arbetat 26 veckor,
börjar maximitiden för den inkomstrelaterade dagpenningen från början, med
andra ord nollas de dagar som har använts.

Vad betyder det att
maximitiden är oavslutad?

Exempel: Den sökande med en maximitid på 400 dagar har fram till den
12.4.2020 fått inkomstrelaterad dagpenning för sammanlagt 358 dagar. Han eller
hon har inte ackumulerat arbetsveckor. Han eller hon får ett heltidsjobb för
tiden 13.4.2020 – 2.8.2020. Under denna tid ackumuleras 16 arbetsveckor som
uppfyller arbetsvillkoret. Han eller hon uppfyller inte arbetsvillkoret på 26
veckor igen, varmed utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning fortsätter
från och med och arbetslöshetsdagen den 3.8.2020, där utbetalningen från
föregående period hade stannat.

Nästa dag som skall betalas skulle därmed vara dag 359/400 för denna
inkomstrelaterade dagpenningsperiod. Maximitiden börjar från början först när
de 26 veckorna enligt arbetsvillkoret uppfylls igen. Vår exempelperson är
därför på väg att bli utan inkomstrelaterad dagpenning för att istället omfattas
av Fpa:s arbetsmarknadsstöd. I exemplet har det ingen betydelse att 16
arbetsveckor har ackumulerats. Personen får redan inkomstrelaterad dagpenning
och hans eller hennes maximitid är oavslutad. Ytterligare 10 veckor enligt
arbetsvillkoret måste ackumuleras inom granskningsperioden på 28 månader för
att rätten till inkomstrelaterad dagpenning skulle kunna börja från början.

Från grunddagpenning
till inkomstrelaterad dagpenning

Om en person inte har varit medlem i kassan i 26 veckor (eller 13 veckor
under tillämpningsperioden för lättnader i medlemskaps- och arbetsvillkoret)
före arbetslösheten omfattas han eller hon först av Fpa:s grunddagpenning. För
en sökande som övergår från grunddagpenning till inkomstrelaterad dagpenning
kunde arbetsvillkoret på 13 veckor tillämpas om personen hade arbetat ens en
vecka som uppfyller arbetsvillkoret efter den 1.7.2020 fram till den 30.12.2020
och 13 veckor uppfylls. De som övergick från grunddagpenning till
inkomstrelaterad dagpenning började omfattas av den tillfälliga lättnaden i
arbetsvillkoret senare än andra, på sommaren 2020.

För mer information om hur du uppfyller det normala arbetsvillkoret på
26 veckor, se Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning på vår
webbplats .