Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

På grund av coronavirusepidemin har många temporära
ändringar gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och giltighetstiden för
dem har förlängts till årets slut. Nedan är samlat alla temporära förändringar
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt dessas giltighetstid.

ARBETSVILLKOR 13 VECKOR

För att uppfylla arbetsvillkoret som krävs för
inkomstrelaterad dagpenning kan det räcka med 13 kalenderveckor av arbete som
uppfyller arbetsvillkoret under medlemstiden i arbetslöshetskassan.

Arbets- och medlemskapsvillkoret på 13 veckor kan tillämpas
på löntagaren om

– det normala arbetsvillkoret på 26 veckor inte uppfylls,

–  hon/han har minst
en kalendervecka som uppfyller arbetsvillkoret efter 1.3.2020,

–  hans/hennes
maximibetalningstid inte pågår och

   betalningen av inkomstrelaterad dagpenning
börjar 16.3.-31.12.2020

Om den maximala betalningstiden för grunddagpenning pågår
kan arbetsvillkoret på 13 veckor endast tillämpas i det fall att personens
arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.7.2020.

För en företagares familjemedlem som inte är delägare kan
arbetsvillkoret uppfyllas redan med 26 veckors arbete och medlemskap.

Den tillfälliga
ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas vad gäller kortare
arbetsvillkor såvida utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning börjar 16.3–31.12.2020.
Om den maximala betalningstiden för grunddagpenning pågår kan arbetsvillkoret
på 13 veckor endast tillämpas i det fall att personens arbetsvillkor har en (1)
arbetsvecka inräknad efter 1.7.2020.

FÖRMÅNEN UTBETALAS FÖR SJÄLVRISKTIDEN

I och med den temporära lagändringen är självrisktiden fem
(5) vardagar, när den normalt motsvarar fem arbetslösa dagar. Alla dagar som
man kan betala ut arbetslöshetsförmån för kan räknas till självrisktiden.

För självrisktiden betalas sådan arbetslöshetsförmån som
sökande av dagpenning har rätt till (jämkad eller full).

Den temporära ändringen gäller alla sökande av
arbetslöshetsförmån vars första dag för självrisktid är under tiden 16.3–31.12.2020.

MAXIMITIDEN LÖPER INTE

Maximitiden löper inte under tiden 1.7.-31.12.2020. Den
maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) löper
inte (under några omständigheter).

Inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut på grund av
permittering ackumulerar inte maximibetalningstiden för arbetslöshetsdagpenning
under perioden 16.3–30.6.2020. Den temporära ändringen gäller nya
permitteringar som börjar 16.3.2020 eller senare.

ÄNDRINGAR I JÄMKAD DAGPENNING BÅDE ANGÅENDE INKOMSTER SOM
BEAKTAS OCH I SKYDDSBELOPP

Bestämmelserna om situationer i särskild jämkningsperiod och
den beräknade arbetsinkomsten enligt den tillämpas inte under ansökningsperiod
för dagpenning som börjar 11.5–31.3.2021. Förvärvsinkomst från arbete omräknas
därför inte att motsvara månadsinkomsten i situationer där ansökningsperioden
omfattar tid då rätt till dagpenning inte finns. Jämkningsperioden är alltid
antingen 4 kalenderveckor eller en månad. Inkomst som betalats under
jämkningsperioden och som jämkar dagpenningen beaktas som inkomst.

Inkomster från företagsverksamhet kan beaktas i enlighet med
den sökandes egen anmälan, om inkomsterna har minskat på grund av
coronaepidemin. Gäller ansökningsperioder som börjar senast 31.3.2021.

Skyddsdelen i jämkad dagpenning stiger till 500 euro från
tidigare 300 euro i månaden. Skyddsdelen är 465 euro under en period på fyra
kalenderveckor. Den högre skyddsdelen används vid betalning av inkomstrelaterad
dagpenning under ansökningsperiod som börjar 1.6–31.3.2021.

FÖRSKOTTSBETALNING GÖR DET MÖJLIGT ATT BETALA
ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN UTAN BESLUT UNDER HÖGST SEX MÅNADER

Arbetslöshetsförmån kan betalas ut i högst 6 månader utan
beslut som s.k. förskottsbetalning. Kassan kan använda förskottsbetalning om
handläggningstiderna riskerar att bli alltför långa.

LÄTTARE VILLKOR FÖR RÖRLIGHETSBIDRAG

Genom lagändringen förkortas villkoret för beviljat
rörlighetsbidrag för resa till och från arbetet till 2 timmar från tidigare 3
timmar. Den kortare tiden för arbetsresa tillämpas också om du flyttar från
samma avstånd på grund av arbete. Ändringen gäller endast mottagande av
heltidsarbete, eftersom gränsen redan tidigare har varit 2 timmar i
deltidsarbete. Det kortare villkoret 2 timmar för arbetsresa gäller
anställningsförhållanden som börjar 12.6–31.3.2021.

ARBETSMARKNADSSTÖD FRÅN FPA

En företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA om
intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona. Arbetsmarknadsstöd
kan fås för tiden 16.3.-31.12.2020.