Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Du visar aktivitet då du under en granskningsperiod på 65 betalningsdagar:

  • arbetar minst 18 timmar (i pedagogiskt arbete minst 8 timmar), det vill säga så mycket att arbetet under en kalendervecka skulle fylla arbetsvillkoret
  • i företagsverksamhet tjänat minst 23 procent av månadsinkomsten som krävs för företagares arbetsvillkor (år 2018 = 241 euro)
  • fem dagar i sysselsättningsfrämjande tjänst
  • fem dagar i arbetskraftsmyndighets annan tjänst eller verksamhet som förbättrar sysselsättningsförutsättningarna
  • fem dagar i annan verksamhet  för att stöda rekrytering som genomförs på arbetsplats eller i anslutning till sysselsättning, under vilken dagpenning betalas

Olika aktiviteter kan inte räknas ihop, det vill säga du kan visa aktivitet enbart genom att fylla en av nämnda förutsättningar. Om du till exempel deltidsarbetat inom pedagogiska branschen sju timmar och tagit del av sysselsättningsfrämjande åtgärd tre dagar, fyller du inte villkoret för aktivitet, eftersom ingendera delområde för aktivitet fylls helt.

Om du inte är tillräckligt aktiv, det vill säga ingen av nämnda förutsättningar fylls, betalas nedsatt förmån efter en granskningsperiod på 65 betalningsdagar för följande 65 betalningsdagar. Sänkningen är 4,65 procent, vilket motsvarar cirka en inkomstrelaterad dagpenningsdag varje betalningsperiod. Om du under nästa granskningsperiod på 65 betalningsdagar inte är aktiv, betalas nedsatt dagpenning fortsättningsvis. Dagpenningen sänks dock inte kumulativt, utan den nedsatta dagpenningen kan vara maximalt 4,65 procent lägre än normalnivån. 

Då du under en granskningsperiod på 65 betalningsdagar är aktiv på ett sätt som avses i lagen, betalas din förmån normalt, det vill säga inte nedsatt under nästa betalningsperiod på 65 dagar. 

Aktivitet förutsätts inte i undantagsläge

Som undantagsläge anses i lagstiftningen:

  • om du har en anhängig ansökan om invalidpension
  • om du jobbar som familje- eller anhörigvårdare
  • om du betalas en social förmån som beviljats till följd av arbetsoförmåga eller skada 
  • om en obruten dagpenningsperiod under heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka varar kortare tid än 65 betalningsdagar

I nämnda undantagsläge granskas inte din aktivitet. Aktiviteten kan dock följas till exempel från att beslut ges på ansökan om invalidpension eller vid oavbruten permittering minst 65 betalningsdagar. 

Självrisktiden fem arbetsdagar

Då aktivitetsmodellen träder i kraft förkortas den 1 januari 2018 även bland annat självrisktiden vid arbetslöshetens början till fem dagar från tidigare sju dagar, som självrisktiden ökades till den 1 januari 2017.