Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

På vilket sätt förändras den inkomstrelaterade dagpenningen vid årsskiftet?

Om alla de ändringar som regeringen föreslagit för riksdagen förverkligas blir det 1.1.2017 flera ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa än vad som gjorts på länge. I följande sammanfattning berättar vi hur ändringarna enligt vår uppfattning kommer att inverka på erhållandet av inkomstrelaterad dagpenning. 

Ändringar som inverkar på uppkomsten av rätt till inkomstrelaterad dagpenning och dess belopp och varaktighet:

1. Den maximala varaktigheten av dagpenningsperioden förkortas från 500 dagar till 400 dagar eller 300 dagar beroende på längden av arbetshistorian för vår medlem som blir arbetslös. 

2. Självrisktiden förlängs från fem vardagar till sju vardagar. 

3. Rätten att efter en lång arbetshistoria erhålla en förhöjningsdel slopas

4. Förhöjningsdelen som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service skärs ner från 58/35 procent till 55/25 procent. 

5. Lönesubventionerat arbete bidrar i fortsättningen svagare till att uppfylla arbetsvillkoret

6. Bestämmelserna om jämkad dagpenning ändras för bestämda situationer med sysselsättning inom företagsverksamhet.

7. En lönesänkning av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker försvagar inte den inkomstrelaterade dagpenningen.

Ändringar som gäller särskilt frivilliga studier

1. Förhöjningsdelen som betalas ut för en period av frivilliga studier skärs ned från 58/35 procent till 55/25 procent. 

2. Kostnadsersättning (9 eller 18 euro/dag) faller bort för personer som studerar frivilligt med inkomstrelaterad dagpenning.

3. Perioden som stöds förlängs till högst 48 månader, dock endast om syftet med studierna är att avlägga den grundläggande utbildningens lärokurs.

Ändringar i de arbetskraftspolitiska skyldigheterna och påföljderna för mottagare av dagpenning till följd av klandervärt förfarande (Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation)

1. Bestämmelsen om pendlingsregion hävs helt och hållet. 

2. Regional rörlighet, dvs den tid som mottagare av dagpenning är skyldig att använda för arbetsresor

3. Eftersom bestämmelsen om pendlingsregion hävs, försvinner möjligheten att lämna sitt arbete utan att gå miste om inkomstrelaterad dagpenning i sådana situationer där arbetsplatsen är belägen utanför pendlingsregionen. 

4. Tidsperioden utan ersättning (karensen) blir längre, om den arbetssökande vägrar ta emot en säker arbetsplats

5. Skyldigheten att ta emot heltidsarbete skärps

6. Skyldigheten att använda egen bil för arbetsresor utvidgas (förutsatt att personen har egen bil)

7. Arbetslösa blir förpliktade att delta i all service som erbjuds dem

8. Ny arbetsprövning, dvs. rekryteringsprövning tas i bruk för utvärdering av lämpligheten

9. Periodiska intervjuer var tredje månad

Mottagande av arbete stöds med en ny förmån, rörlighetsbidraget

Arbetslöshetskassorna ska börja betala ut en ny förmån, rörlighetsbidraget

1. Rörlighetsbidrag utbetalas, om personen som är berättigad till arbetslöshetsförmåner tar emot ett lönearbete som pågår i minst två månader och i vilket den regelbundna arbetstiden är minst 18 timmar per vecka
2. Vidare förutsätts att den dagliga resetiden till ett heltidsarbete är i genomsnitt över tre timmar och till ett deltidsarbete i genomsnitt över två timmar när arbetet inleds
3. Förhindrar inte utbetalning av jämkad inkomstrelaterad dagpenning och minskar inte beloppet jämkad inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut
4. Förmånen ska ansökas innan lönearbetet inleds
5. Ändringen skulle träda i kraft 1.1.2017 på ett sådant sätt att

  • om ansökan gällande resebidrag har gjorts senast 31.12.2016 och arbetet inleds senast 31.1.2017 beviljas inte rörlighetsbidrag. Istället är resebidrag en möjlig förmån som inte betalas ut av arbetslöshetskassan
  • om ansökan lämnas 1.1.2017 eller senare även om arbetet inleds senast 31.1.2017, är rörlighetsbidraget en möjlig förmån som betalas ut av arbetslöshetskassan
  • om arbetet inleds 1.2.2017 eller senare, oberoende av när ansökan har lämnats, är rörlighetsbidraget en möjlig förmån som betalas ut av arbetslöshetskassan

6. RP 209/2016 rd

Övriga ändringar

1. Mängden lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpeng som betalas till själva företagaren minskar och maximitiden för utbetalning av startpeng blir kortare. 

  • Grunddagpenningen kunde användas för finansiering

2. Utbetalning av det grundläggande utkomststödet överförs från kommunerna till FPA

  • Utkomststöd som utbetalats mot förväntad inkomstbunden dagpenning avdras från den inkomstbundna dagpenningen i samband med utbetalning av den.

3. Försöket med basinkomst inleds

  • FPA inleder försöket med basinkomst. 
  • Om mottagaren av basinkomst uppfyller arbetsvillkoret och blir mottagare av inkomstrelaterad dagpenning avdras basinkomsten från den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut. 

Ändringar som godkänts tidigare i pensionslagpaketet

1. Inverkan av nya pensioner 

  • s.k. arbetslivspension förhindrar erhållandet av inkomstrelaterad dagpenning 
  • partiell förtida ålderspension påverkar inte rätten till inkomstrelaterad dagpenning och det är möjligt att få inkomstrelaterad dagpenning parallellt med partiell förtida ålderspension
  • deltidspension som börjat tidigare avdras även i fortsättningen från den inkomstrelaterade dagpenningen