Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen där man föreslår att grunddagpenning kan i fortsättningen användas till finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd för arbetslösa. Målet är att öka flexibiliteten i samband med användningen av anslag, trygga tillgången till tjänster och öka den regionala rörligheten. Med i propositionen är förslag att sporra arbete som utförs i uppdragsförhållande eftersom man i propositionen föreslår att den arbetslösa personen behåller i regel sin rätt till arbetslöshetsförmåner, om det arbete som utförs i uppdragsförhållande pågår högst två veckor. Inkomsten av arbetet beaktas i beloppet av utbetald arbetslöshetsförmån.

Propositionen innehåller också ett förslag om tätare kontakt mellan den arbetssökande och TE-centralen. Detta skulle verkställas genom intervjuer med tre månaders mellanrum.

Tilläggsuppgifter om propositionen hittas via Arbets- och Näringsministeriets pressmeddelande. Hela propositionen hittar man på riksdagens websidor under punkten: regeringens nyaste propositioner (propositionens nummer är 209/2016).